VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

2018-09-29
2018 m.  Katalikų žinyne išvardinta 41 moterų vienuolija (p.193–212). Vienos jų popiežiaus teisių, kitos – diacezinės (įkurtos vietinių vyskupų).  Seserys Kotrynietės – jų oficialus pavadinimas Šv. mergelės ir kankinės Kotrynos seserų kongregacija (popiežiaus teisių) Plačiau
2018-08-10
Kadaise vienuolių dominikonų Skapiškyje pastatyta mūrinė bažnyčia 2019 metais minės 200 metų jubiliejų. Po 1831 m. sukilimo carinė valdžia apkaltino vienuolius, rėmus sukilimą ir 1832 m. vienuolyną uždarė(jame įrengta ligoninė) uždarė ir bažnyčia (ji paversta sandėliu). Plačiau
2018-08-03
2018 m. liepos 23 d. į Panevėžio Šv. Juozapo globos  namus, aplankyti mons. Juozapo Antanavičiaus atvyko prieš 30 metų Panevėžio Katedroje vargonininku  dirbęs Rimantas Čekelis.   Plačiau
2018-07-23
XX a. aštuntajame dešimtmetyje religinis disidentinis judėjimas apėmė visą Lietuvą. Ryškiausios to meto asmenybės stojo į kovą už tikinčiųjų laisves ir Katalikų Bažnyčios tapatybės išsaugojimą. Vienas iš pogrindinės veiklos židinių – nuošali Kabelių parapija Varėnos rajone. Plačiau
2018-07-13
Ankstesniame „Lietuvos aido“ numeryje rašyta apie Saldutiškio Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijoje (nuo 1997 m.), Kirdeikių Šv. Jono Krikštytojo parapijoje (nuo 1997 m.) Plačiau
2018-07-10
„Lietuvos aide“ jau rašyta apie tris kunigus –Kazlauskus, krikštytus tuo pačiu Jurgio vardu.  Minėta, kad du iš jų,– bažnyčių statytojai: vienas pastatė Švč. Trejybės bažnyčią Pakalniuose Plačiau
2018-07-07
Nuo 2009 metų įgyvendinama Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo programa, skirta restauruoti ir sutvarkyti vakarų Lietuvos krašto religinio paveldo statinius.  Plačiau
2018-07-02
Liepos 2 dieną Šventasis Tėvas Pranciškus nominavo teologijos mokslų daktarą monsinjorą Algirdą Jurevičių Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir suteikė jam Materianos vyskupo titulą. Plačiau
2018-07-02
Pakalbėkim apie tautos stovį. Koks jis šiomis dienomis… Atvažiavo iš užjūrio taip vadinamas dvasinis lyderis. Tik kokia dvasia stovi už jo? Tikrai, kad ne Kristaus. O jei ne Kristaus, tai kokia!? Plačiau
2018-07-02
Saldutiškio Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijoje (nuo 1997 m.),  Kirdeikių Šv. Jono Krikštytojo parapijoje (nuo 1997 m.) Plačiau
2018-06-29
Šv. Kazimiero pagerbimas Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje klebonas Vilniaus I dekanato dekanas Virginijus Česnulevičius  Šv. Kazimiero šventėje (kovo 4 d.) tikintiesiems pranešė malonia žinią Plačiau
2018-06-25
Vilniaus arkikatedroje  bazilikoje balandžio 21-ąją  įšventintas į kunigus Gabrielius Satkauskas Gerojo Ganytojo sekmadienį (balandžio 22 d.) aukojo pirmąsias šv. Mišios – Primicijas. Po savaitės Primicijos vyko šv. Mikalojaus bažnyčioje. Plačiau
2018-06-23
2018 m. balandžio 21 d. Vilniaus arkikatedroje į kunigus buvo įšventintas  Gabrielius Satkauskas. Tai labai svarbi šventė ne tik Vilniaus arkivyskupijai, bet ir visai Lietuvai. Keletas biografijos faktų Plačiau
2018-05-23
2018 m. gegužės 23 d. Šv . Jurgio Kankinio bažnyčios koplyčioje  Šv. Mišias už plk. E. Konovalecą (1891-1938) ir Ukrainos laisvės kovotoją Andrij Maslov (1987-2018) aukojo Šv. Jurgio konvento gvardijonas dr. kun. Paulius Saulius Bytautas  Plačiau
2018-05-19
2018 m. balandžio 12 d. Skapiškyje vykusios mokslinės konferencijos antros grupės pranešimai (jų buvo trys) skirti Dievo Tarnui arkivyskupui Mečislovui Reiniui: „Arkivyskupo Mečislovo Reinio dvasinis ir kultūrinis palikimas Lietuvos šimtmečio šviesoje“  Plačiau
2018-04-27
„Marijos radijo“ savanorės Skapiškyje tęsiasi daugiau dešimtmetį. Kai tik „Marijos radijo“ bangos pasiekė Skapiškį (Kupiškio r.), atsirado klausytojų ir tuo pačiu katalikiškų laidų radijo rėmėjų. 2011 m.  Plačiau
2018-04-09
Lietuvos ir Ukrainos šventųjų vardai įamžinti miestų, draugijų, brolijų, ordinų, šventovių – bažnyčių, mokymo įstaigų pavadinimuose,meno paminkluose  Plačiau
2018-03-29
2018 m. kovo 26 d., Didįjį pirmadienį, Lietuvoje buvo minima solidarumo su persekiojamais krikščionimis diena. LR Seime vyko konferencija „Krikščionių Kalvarijos. Persekiojami krikščionys liudija“, o Vilniaus Arkikatedroje 19 val. buvo aukojamos šv. Mišios už persekiojamus krikščionis.  Plačiau
2018-03-29
Gegužės 13-ąją, sekmadienį prieš Sekmines, minėsimos šiemetinės Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga, popiežius Pranciškus pakvies pamąstyti apie vadinamąjį „fake news" reiškinį Plačiau
2018-03-29
Brangūs broliai ir seserys, sveiki sulaukę šventų Velykų – Kristaus prisikėlimo šventės! Šiandien prisikėlimo šviesa įveikė tamsumas. Šiandien Kristus, nugalėjęs nuodėmę ir mirtį, mums visiems dangaus vartus atvėrė.  Plačiau