VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

10.02. 2017-09-28Vilniaus įgulos karininkų Ramovėje įvyko konferencija - diskusija "Lietuvos atsargos karininkų sąjungos [LAKS]raida ir tikslai. Visuomeninių organizacijų vienybė šiandien".

Konferencijoje dalyvavo: Lietuvos atsargos karininkų sąjungos [LAKS[ Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos skyrių delegatai, visuomeninių organizacijų atstovai, KAM ministro patarėja Greta Monika Tučkutė.

 Įžanginis žodis - LAKS pirmininkas ats. plk. lt. Jonas Užurka:

Šiandien mes ne tik prisiminsime Lietuvos atsargos karininkų sąjungos [LAKS], Lietuvos Krašto apsaugos sistemos [KAS] atkūrimo ištakas, bet ir aptarsime visuomeninių organizacijų vienybės reikšmę šiandienių iššūkių akivaizdoje, kaip  prisidėti prie valstybės gynybinių pajėgumų, nacionalinio saugumo stiprinimo.

LAKS - tai iškilusi iš Tautos Sąjūdžio lietuvių atsargos karininkų organizacija, Nepriklausomybės puoselėtoja, Baltijos kelio dalyvė, Krašto apsaugos sistemos kūrėja.

Šiandieninių grėsmių akivaizdoje, mes, LAKS kūrėjai-veteranai, rūpindamiesi mūsų garbingos LAKS organizacijos dabartimi ir ateitimi, bent keliais faktais prisiminsime atliktus darbus tapusius jau istorija.               

Atsargos karininkų sąjunga įkurta 1924 m. LR Prezidentas A. Smetona įteikė sąjungos  vėliavą. Prasidėjus sovietinei okupacijai 1940 m. šį garbės simbolį karininkų ramovės šeimininkas mjr. Jokūbas Dagys paėmė savo globon ir išsaugojo per savo sūnų Aleksandrą Dagį iki LR Nepriklausomybės. Okupacijos metais panaikintą šią garbingą sąjungą 1989 m. mes atkūrėme taip.

1988 metų pradžioje per grupinius susitikimus  susibūrė ats. karininkų branduolys: ats. plk. A.S. Kairys; ats. mjr. A. Maslauskas; ats. pplk. A. Keblikas; ats. plk. A. Bajoras; ats. plk. A. Pakalka; ats. pplk. J. Paužolis; atsk. plk. V. Eidukaitis; ats. kpt. R. Tirilis.

1988 rudenį, ats. plk. A.S. Kairys Sąjūdžio Tarybos posėdyje išdėstė besiburiančių Lietuvos atsargos karininkų siekius atkurti Lietuvos kariuomenę ir gavo mandatą veikti.

1989 gegužės mėn. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo taryba pritarė dėl Lietuvos atsargos karininkų sąjungos (LAKS) steigimo. 1989 kovo mėn. sudaryta pirmųjų ats. karių iniciatyvinė grupė: dim.plk.lt A. Malijonis, ats.plk. A. Kairys, ats.plk.V.Eidukaitis, ats. plk: A.Keblikas, J. Paužolis, J.Suslavičius, J.Noreika, K.Jonikas, A.Martinionis, R.Tirilis, med.t. kap. P.Pilipavičius,  ats.papulk. V.Orentas, C.Norkus ir paskelbė kreipimasis į Lietuvos atsargos karininkus dėl LAKS suvažiavimo.

 1989 05 03 LTSR Aukščiausiajai Tarybai nutarus įkurti Respublikos jaunuolių karinės tarnybos reikalų komisiją, į jos  sudėtį įeina ats.plk. V.Eidukaitis, kpt. R.Tirilis, plk. S.Kairys, pplk. A.Keblikas, pplk. J.Noreika, plk. F. Vaitkaitis, pplk. J.Žylė.

  1989 11 19 įvyko pirmoji Lietuvos atsargos karininkų sąjungos steigiamoji konferencija. Įdėjus daug pastangų istoriškai teisėtai nuo Sąjūdžio ištakų buvo atkuriama prieškario Nepriklausomos Lietuvos atsargos karininkų sąjunga, perimtos jos teisės ir veiklos tąsa. Atkuriant prieškario Atsargos karinių sąjungąteko pridėti žodį „Lietuvos“, nes dar 1989 m. okupuotoje Lietuvoje veikė okupaciniam režimui palankios ir sovietų valdžią remiančios sovietinės karininkų atsargos sąjungos, tuo mes pabrėžėme, kad nesame jokia sudėtinė sovietinės okupacinės armijos atsargos karininkų sąjungos dalis, o tik mūsų Lietuvos atsargos karininkų sąjunga [LAKS].

Atkurtos LAKS Centro valdybos nutarimu istorinė prieškario, prezidento A. Smetonos įteikta vėliava, kaip vienybės simbolis, perduota saugoti Kauno LAKS skyriui Kauno Ramovėje kur ši istorinė vėliava pagarbiai ir saugoma. Istoriniu tęstinumu atstatyta ir istorinės vėliavos suvienyta Lietuvos atsargos karininkija, garbingai atkūrusi Lietuvos gynybines struktūras, garbingai tęsė savo patriotinę veiklą.  

Į LAKS susibūręs tautinis lietuvių atsargos karininkų elitas garbingai atliko savo pareigą lemiamais mūsų Nepriklausomybei metais atkuriant ir stiprinant Lietuvos Krašto apsaugos struktūras [KAD, KAM], Lietuvos kariuomenę.  

Gyvendami kupiname įtampų ir grėsmių amžiuje, mes, LAKS veteranai, visus kviečiame sutelktinam darbui. Ir teiksime KAM ministrui siūlymą dėl KAS kūrėjo Veterano vardo pripažinimo nes mūsų visų Krašto apsaugos sistemos kūrėjų indėlis į Krašto apsaugos sistemos atkūrimą neginčijamas, įrašytas į istoriją ir šiais žodžiais:

NATO generalinis sekretorius Manfredas Verneris: „Tik ištikimi savo šalių piliečiai, turintys ne tik tvirtas profesionalias tarnybos žinias, bet ir ryžtą gali įvykdyti perdėm sunkią užduotį – sukurti profesionalią gynybinę sistemą. Aš dabar įsitikinęs, kad tokie yra jūsų kariuomenės kūrėjai. Didžiuokitės tokiu savo nacionaliniu turtu.“ (1992 04 16, Vilnius iš pasakytos kalbos);

NATO Karinio komiteto pirmininkas feldmaršalas seras R. Vincentas:„Šiandien aš esu sužavėtas jūsų karių kūrėjų pasiaukojimu ir profesionalumu itin nedėkingomis sąlygomis sugebėjusius suburti profesionalias savo nacionalines gynybines pajėgas.“ (1994 03 16, Vilnius iš pasakytos kalbos);

LR Prezidentas V. Adamkus: "Lietuvos atsargos karininkai savo ištikima tarnyba savajai tautai ir valstybei parodė puikų pilietiškumo ir pasiaukojimo pavyzdį ne vienai Lietuvos žmonių kartai.“ (1999 04 04 įteiktame Padėkos rašte).

Sveikinimo žodį tarė KAM ministro patarėja Greta Monika Tučkutė.

Diskutavome labai aktualiomis šiandien temomis bei skaitė pranešimus: „Parengtą rezervą tinkamai panaudokime valstybės gynybos tikslams. Patriotinio auklėjimo ir valstybės gynybos svarba šiandien" - dim. plk  Algimantas Vaitkaitis, LAKS kūrėjas, buvęs KAD gen. dir. pavaduotojas;

"Lietuvos atsargos karininkai - valstybės rezervas, nacionalinio saugumo garantas" - dim. vyr. lt. Vytautas Zabielskas;  

"Visuomeninių organizacijų vienybės būtinybę šiandien ir dėl Krašto apsaugos sistemos kūrėjo Veterano statuso" - LAKS pirmininkas ats. plk. lt. Jonas Užurka.

"Karys atsargoje - rūpestis valstybe ir  valstybės dėmesys žmogui" - ats. mjr. Pranas Urbonavičius

 Vyko konferencijos dalyvių diskusijos, patvirtinta rezoliucijos, pareiškimai:

  - "Dėl baigusių karines katedras karininkų laipsnių pripažinimo".

  - "DĖL LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS NUSIKALSTAMOS VEIKLOS ĮVERTINIMO" ir kt.

Atgal