VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

08 02. Kodėl mokymo programos neatitinka profesijų klasifikatoriaus reikalavimams

Marijona Rastenytė

Vykstant mokslo ir technikos kaitai iškyla reikalavimai ir naujam darbo turiniui bei darbuotojo pasiruošimui jį atlikti. Kiekvienas darbas atliekamas prisilaikant nustatytos įstatyminės tvarkos, ekonomikos dėsnių ir daugelis iš jų informacinių sistemų reikalavimų. Kiekvienas darbuotojas turėtų būti pasiruošęs, kaip rašyti ir skaityti bei bendrauti įvairiomis kalbomis, o taip pat žinoti ir mokėti taikyti praktikoje įstatymus, ekonomikos dėsnius ir mokėti atlikti darbą naudojant informacines sistemas bei tų žinių ir įgūdžių, kurių reikalauja konkreti profesija ir specialybė.

Profesijų ir kodų struktūra sudaryta tuo tikslu, kad būtų prisilaikoma profesijų mokomosiose programose pagal klasifikatorių grupėms būtinų dėstomųjų dalykų nuorodas, ruošiant žmogų darbinei veiklai. ISCO-08 parengto Lietuvos profesijų klasifikatoriaus pagrindinę struktūrą sudaro 10 pagrindinių aukščiausio klasifikavimo lygmens profesijų grupių. Tačiau tolesnis šių grupių skirstymas pakito pagal tarptautinį klasifikatorių ir sudaro 43 pagrindinius pogrupius, kurie dar skirstosi į 130 grupių ir 436 pogrupius.

Aštuonios iš dešimties pagrindinių grupių yra sudarytos iš vieno tam tikro kvalifikacijos lygmens profesijų. Pavyzdžiui, į antrą pagrindinę grupę ,,Specialistai“ įeina tik aukščiausio, ketvirtojo kvalifikacijos lygmens profesijos. Tačiau pirmoje pagrindinėje grupėje ,,Vadovai“ ir nulinėje pagrindinėje grupėje ,,Ginkluotųjų pajėgų profesijos“ taikomi keli kvalifikacijos lygmenys. Pirmos pagrindinės grupės ,,Vadovai“ 14-me pagrindiniame pogrupyje ,,Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai“ grupuojamos trečiojo kvalifikacijos lygmens profesijos. Kitos pirmos pagrindinės grupės profesijos priskiriamos ketvirtajam kvalifikacijos lygmeniui. Nulinės pagrindinės grupės ,,Ginkluotųjų pajėgų profesijos“ visų trijų pagrindinių pogrupių profesijos yra priskiriamos skirtingiems kvalifikacijos lygmenims.

Kiekvienoje pagrindinėje grupėje profesijos grupuojamos pirmiausia atsižvelgiant į kvalifikacijos specializacijos aspektus. Profesijos kodas yra šešių skaitmenų skaičius. Pavyzdžiui, Darbų saugos, sveikatos priežiūros ir kokybės inspektoriai turi sekančius kodus: 3152 01- Gaminių ekspertas (brokuotojas); 3152 02- Audinių ekspertas (brokuotojas); 3152 03 Darbų saugos inspektorius; 3152 04 Produkcijos saugos inspektorius. Pirmieji keturi skaitmenys, atitinkantys tarptautinį klasifikatorių, apibudina profesijų klasifikacijos hierarchiją klasifikatoriaus grupėse. Šioje grupėje pagrindiniai dalykai turi būti programoje tie patys visoms šios grupės profesijoms. Bendriems dalykams priskiriama teise, ekonomika, informatika ir gimtoji bei dominuojanti antrinė šalyje kalba.

Sekantys du skaičiai rodo Programų profesijų kodus, kokie mokomieji dalykai į profesinio paruošimo programą turi būti įjungti, kaip privalomi žinioms ir įgūdžiams suformuoti jau konkrečioje darbų rūšyje. Gaminių ekspertas turi gauti žinias, mokėjimus ir įgūdžius gaminio ekspertizei atlikti; audinių ekspertas turi žinoti, kaip atlikti, audinio ekspertizę ir turėti įgūdžių šiam darbui vykdyti; darbų saugos inspektorius turi žinoti mokėti ir sugebėti sukurti darbų saugą atitinkančias sąlygas, tikrinti jų atitikmenį reikalavimams įvairiose darbų rūšyse, vertinti darbų saugos pažeidimus; produkcijos saugos inspektorius turi žinoti produkcijos saugą, mokėti užtikrinti produkcijos saugą, vertinti pažeidimus ir jų šalinimą.

Pagrindinių mokymo programų apžvalga ir paskirtys

Apžvelgsime palyginamuoju metodu ekonomistų ruošimo aukštosiose mokymo įstaigose mokymo programą ir profesinio klasifikatoriaus reikalavimus, kurių žinojimas padeda vertinti paruoštas ir taikomas praktikoje mokomąsias programas. Ekonomistų paruošimo programiniai reikalavimai pagrinde suformuluoti žinių suteikimui definicijų lygmenyje atsietai nuo mokėjimų ir įgūdžių suteikimo, kaip reikalaujama profesijų kvalifikaciniame žinyne.

Palyginimui pateiksime ekonomisto mokymo programos ir profesinio klasifikatoriaus reikalavimų palyginimą.

Dviejų metų 136 val. kursas skiriamas ekonomikos žinioms suteikti aukštojoje mokymo įstaigoje sekančio turinio:

Pagrindinės ekonomikos sąvokos. Pagrindinės ekonomikos koncepcijos, principai, aksiomos. Ištekliai, jų stygius, alternatyvieji kaštai, alternatyvieji pasirinkimai.

Paklausa ir pasiūla. Rinka. Vartotojas.

Gamyba. Pelno maksimizavimas. Valstybė ir ekonomika. Mokesčiai ir iždo politika.

Verslininkystė. Verslo įmonė ir jos organizavimas. Verslo finansavimas ir apskaita. Verslo vadyba. Verslo įmonės veikla. Verslo aplinka.

Pinigai, bankai ir bankų sistema. Pinigų politika. Infliacija ir nedarbas.

Ekonomikos augimas. Šalies ekonominės veiklos rezultatų rodikliai. Visuminė pasiūla ir paklausa. Pasaulio ekonomika. Tarptautinė prekyba. Tarptautiniai ekonominiai santykiai. Tarptautinė finansų sistema.

Ši pateikta mokymo programa yra naudojama aukštosiose mokymo įstaigose ruošiant aukščiausio lygio ekonomistus. Kaip byloja analizė nuo pirmosios, tai yra vidurinės mokyklos iki trečiosios programos pakopos - aukštojo mokslo įstaigos kartojasi vis tos pačios kategorijos ir principų aiškinimas, kai tuo tarpu pagal profesijų kvalifikacinį žinyną šios profesijos specialistai baigę trečią pakopos lygį turi dirbti mokslinį tiriamąjį darbą, tobulindami arba kurdami ekonomines teorijas, koncepcijas ir metodikas, naudojamas nacionalinės ir tarptautinės prekių, paslaugų ir darbo rinkos pokyčiams ir būklei suprasti ir aprašyti, taip pat konsultuoja ir taiko žinias, formuodami ekonominę politiką ar formuluodami dabartines ar būsimų ekonominių problemų sprendimus. Svarbią vietą programoje užima atliekamos užduotys: a) tokių ekonomikos problemų, kaip gamybos ir rinkotyros metodai, nacionalinės ir pasaulinės prekybos tendencijos, pinigų, iždo ir valiutos ar kainodaros politika, gyventojų užimtumas, darbo našumas ir vartojimo lygis, tyrinėjimas, konsultavimas ar sprendimas; b) ekonomikos duomenų rinkimas, analizavimas ir aiškinimas, remiantis ekonomikos teorijomis ir naudojant įvairius statistikos, ekonometrijos bei kitus metodus; c) konsultavimas ekonominės politikos ir veiksmų, atsižvelgiant į praeities, dabarties ir numatomus ekonomikos veiksnius ir tendencijas, pasirinktais klausimais; d) mokslinių straipsnių ir ataskaitų parengimas; e) susijusių užduočių atlikimu; f) vadovavimas kitiems darbuotojams.

Kaip matome iš pateikto teksto ekonomisto profesinės kvalifikacijos, kad mokymo programa neatitinka šiam aukštos kvalifikacijos specialisto paruošimui.

1. Vadovų mokymo programų paskirtis

Pagrindinėje vadovų grupėje yra 4 pagrindiniai pogrupiai, 11 grupių ir jų dar 31 pogrupis. Šiai grupei priskiriami: seimo nariai, merai, ministrai, ambasadoriai, seniūnijų seniūnai, specialios paskirties organizacijų (profesinių sąjungų, darbdavių susivienijimų, politinių partijų, sporto federacijų ir pan.) vadovai (pirmininkai, prezidentai), įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai (generaliniai direktoriai, valdybų pirmininkai), struktūrinių padalinių vadovai (departamentų direktoriai, skyrių vedėjai).

Vadovų pogrupės profesijoms suteikiamos pagrindinės užduotys: šalies valdžios, valdymo bei vietos savivaldos institucijų, politinių, visuomeninių ir kitų organizacijų, įmonių, įstaigų ar jų padalinių veiklos krypčių nustatymas, biudžeto formavimas ir jo vykdymo kontrolės užtikrinimas, įstatymų, norminių teisės aktų ir kitų reglamentuojamųjų dokumentų priėmimas ir jų įgyvendinimo priežiūra; programų, strategijų bei jų įgyvendinimo procedūrų nustatymas ir vertinimas, materialiųjų, žmogiškųjų ir finansinių išteklių naudojimo ir personalo atrankos planavimas ir kontrolė; įmonės, įstaigos, organizacijos, jos padalinių ar darbuotojų veiklos stebėsena ir vertinimas, darbų ar užduočių planavimas ir paskirstymas; saugos ir sveikatos reikalavimų užtikrinimas; atstovavimas vyriausybei, įmonei ar jos organizacinei struktūrai ir veikimas jų vardu.

2. Specialistų mokymo programų paskirtis

Specialistų grupė apima profesijas, kurių pagrindinės atliekamos užduotys: analizės ir mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, taip pat koncepcijų, teorijų ir metodų rengimas, fizinių mokslų, matematikos, inžinerijos ir technologijų, gyvosios gamtos mokslų, medicinos ir sveikatinimo paslaugų, socialinių ir humanitarinių mokslų žinių taikymas arba konsultavimas šiais klausimais; vieno ar kelių skirtingų švietimo lygmenų mokomųjų dalykų teorijos ir praktikos dėstymas; mokymosi sunkumų ar specialiųjų poreikių turinčių asmenų mokymas ir lavinimas; įvairių verslo, teisės ir socialinių paslaugų teikimas; meno kūrinių kūrimas ir atlikimas; religinių paslaugų teikimas; mokslo straipsnių ir dokumentų rengimas. Pagrindinėms užduotims atlikti reikia aukšto lygio profesinių žinių ir patyrimo fizinių, socialinių, humanitarinių ar kitų mokslų ar menų srityse. Daugumai šios pagrindinės grupės profesijų reikia universitetinio išsilavinimo. Šioms profesijoms reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO-08 kvalifikacijos lygmeniui. Ši pagrindinė grupė skirstoma į 6 pagrindinius pogrupius, 27 grupes ir 92 pogrupius.

3. Technikų ir jaunesniųjų specialistų mokymo programų paskirtis

Ši pagrindinė grupė apima profesijas, kurių atliekamos užduotys paprastai yra: techninis darbas, susijęs su fizinių mokslų, įskaitant inžineriją bei technologiją, gamtos mokslų, įskaitant ir medicinos profesijas, socialinių ir humanitarinių mokslų koncepcijų ir metodų tyrimu ir taikymu; įvairių techninių paslaugų, susijusių su prekyba, finansais, administravimu, įskaitant įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų įgyvendinimą, ir socialiniu darbu, teikimas ir organizavimas; techninės pagalbos teikimas meno ir pramogų srityse; dalyvavimas sportinėje veikloje; kai kurių religinių užduočių atlikimas.

Daugumai šios grupės profesijų reikia aukštojo neuniversitetinio išsilavinimo arba atitinkamos darbo patirties. Šioms profesijoms reikia įgūdžių, priskiriamų trečiajam ISCO-08 kvalifikacijos lygmeniui. Ši pagrindinė grupė skirstoma į 5 pagrindinius pogrupius, 20 grupių ir 84 pogrupius.

4. Tarnautojų mokymo programų paskirtis

Šios grupės profesijų paskirtis paruošti darbuotojus gebančius atlikti: stenografavimą, dirbti su tekstų tvarkybos įranga ir biuro technika; įvesti duomenis į kompiuterius; sekretoriaus pareigas atlikti; skaitinių duomenų registravimas ir skaičiavimas; atsargų, gamybos ir transporto duomenų apskaita; keleivinio ir krovininio transporto duomenų apskaita; bibliotekos tarnautojo pareigų atlikimas; dokumentų archyvavimas; pareigų, susijusių su pašto tarnybos paslaugomis, atlikimas; spausdinti skirtos medžiagos rengimas ir tikrinimas; pagalba neraštingiems asmenims skaitant ar rašant laiškus; piniginių lėšų operacijų atlikimas; kelionių organizavimas; klientų prašomos informacijos pateikimas ir susitikimų derinimas; telefonų skirstyklių valdymas.

Daugumai šios grupės profesijų reikia pagrindinio išsilavinimo ir tam tikro profesinio mokymo arba atitinkamos darbo patirties. Šiems darbams atlikti reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO-08 kvalifikacijos lygmeniui. Ši grupė skirstoma į 4 pagrindinius pogrupius, 8 grupes ir 29 pogrupius.

5. Paslaugų sektoriaus darbuotojų ir pardavėjų mokymo programų paskirtis

Šiai grupei priklauso profesijos, kurių pagrindinės atliekamos užduotys: paslaugų organizavimas ir teikimas kelionių metu; namų ūkio tvarkymas; maisto ir gėrimų ruošimas ir pateikimas; vaikų priežiūra; nesudėtinga slauga ir panašios priežiūros paslaugos namuose ar įstaigose; asmens priežiūros paslaugos (kirpyklų ir kosmetikos salonų paslaugos); astrologijos ir būrimo paslaugos; laidotuvių organizavimas; asmenų ir turto apsauga nuo gaisro ir neteisėtų veiksmų, įstatymų laikymosi priežiūra ir viešosios tvarkos užtikrinimas; pozavimas ir demonstravimas prekių reklamos, kūrimo ir eksponavimo tikslais; prekių pardavimas didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonėse, kioskuose, prekyvietėse ir turgavietėse; prekių demonstravimas galimiems pirkėjams. Pagrindinėms užduotims atlikti reikia žinių ir patyrimo teikti paslaugas asmenims ir apsaugos paslaugas, parduoti prekes parduotuvėse ar turgavietėse. Daugumai šios grupės profesijų reikia pagrindinio išsilavinimo ir tam tikro profesinio mokymo arba atitinkamos darbo patirties. Šios profesijoms reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO-08 kvalifikacijos lygmeniui. Ši grupė skirstoma į 4 pagrindinius pogrupius, 13 grupių ir 40 pogrupių.

6.Kvalifikuotų žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojų paruošimo programų paskirtis

Ši pagrindinė grupė apima profesijas, kurių pagrindinės atliekamos užduotys: žemės paruošimas; sėja, lauko augalų, daržovių, vaismedžių ir vaiskrūmių auginimas, derliaus nuėmimas; sodininkystės ir daržininkystės produktų gaminimas; gyvūnų veisimas, auginimas, priežiūra ir medžioklė; bitininkystės ir kitų produktų gaminimas; miškų auginimas, saugojimas ir eksploatavimas; žuvų veisimas ir gaudymas. Užduotims atlikti reikia žinių ir patyrimo žemės ūkio, miškininkystės ar žuvininkystės produktams gaminti. Daugumai šios grupės profesijų reikia pagrindinio išsilavinimo ir tam tikro profesinio mokymo arba atitinkamos darbo patirties. Šioms profesijoms reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO-08 kvalifikacijos lygmeniui. Ši pagrindinė grupė skirstoma į 3 pagrindinius pogrupius, 9 grupes ir 18 pogrupių

7. Kvalifikuotų darbininkų ir amatininkų paruošimo programų paskirtis

Ši pagrindinė grupė apima profesijas, kurių pagrindinės atliekamos užduotys: pastatų ir kitų statinių statyba, techninė priežiūra ir remontas; liejimas iš metalų, suvirinimas ir formavimas; metalinių konstrukcijų, įrenginių ir panašios įrangos surinkimas ir montavimas; įrankių ir kitų metalinių gaminių gamyba; staklių derinimas, reguliavimas ir valdymas; pramonės mašinų, tarp jų variklių, transporto priemonių, elektrinių ir elektroninių prietaisų ir kitos įrangos, derinimas, montavimas, techninė priežiūra ir remontas; tiksliųjų prietaisų, papuošalų, namų apyvokos reikmenų ir kitų gaminių iš tauriųjų metalų, keramikos, stiklo ir kitos panašios produkcijos gamyba; rankų darbo gaminių gamyba; spausdinimo darbų atlikimas; maisto produktų gamyba ir apdorojimas ar perdirbimas, įvairių gaminių iš medienos, tekstilės, odos ir panašių medžiagų gamyba. Pagrindinėms užduotims atlikti reikia išmanyti visas gamybos proceso stadijas, naudojamas medžiagas ir įrankius bei galutinio produkto charakteristikas ir galimą jo panaudojimą. Darbai atliekami rankomis arba rankinio valdymo ir kitais įrankiais, kuriais siekiama sumažinti fizinių jėgų ir laiko, kurių reikia tam tikroms užduotims atlikti, sąnaudas ir pagerinti gaminių kokybę.

Daugumai šios pagrindinės grupės profesijų reikia pagrindinio išsilavinimo ir tam tikro profesinio mokymo arba atitinkamos darbo patirties. Šioms profesijoms reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO-08 kvalifikacijos lygmeniui. Ši pagrindinė grupė skirstoma į 5 pagrindinius pogrupius, 14 grupių ir 66 pogrupius.

8. Įrenginių ir mašinų operatorių ir surinkėjų mokymo programų paskirtis

Ši pagrindinė grupė apima profesijas, kurių pagrindinės atliekamos užduotys: kasybos ir kitų pramonės šakų mašinų ir įrenginių, naudojamų metalams, mineralams, stiklui, keramikai, medienai, popieriui ar chemikalams apdoroti, mašinų, gaminančių gaminius iš metalų, mineralinių rūdų, chemikalų, gumos, plastikų, medienos, popieriaus, tekstilės, odos ir kailių arba kuriomis perdirbami maisto ir panašūs produktai, valdymas ir kontrolė; traukinių ir variklinių transporto priemonių vairavimas ir valdymas; kilnojamųjų pramonės ar žemės ūkio mašinų ir įrenginių vairavimas, valdymas ir kontrolė; produkcijos iš sudedamųjų dalių surinkimas pagal griežtus techninius reikalavimus ir procedūras. Pagrindinėms užduotims atlikti reikia žinių ir patyrimo pramonės ir žemės ūkio mašinoms ir įrenginiams valdyti ir prižiūrėti. Daugumai šios pagrindinės grupės profesijų reikia pagrindinio išsilavinimo ir tam tikro profesinio mokymo arba atitinkamos darbo patirties. Šioms profesijoms reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO-08 kvalifikacijos lygmeniui. Ši pagrindinė grupė skirstoma į 3 pagrindinius pogrupius, 14 grupių ir 40 pogrupių.

9. Nekvalifikuoti darbininkai

Ši pagrindinė grupė apima profesijas, kurių pagrindinės atliekamos užduotys: namų, virtuvių, viešbučių, gatvių ir įstaigų valymas ir priežiūra; transporto priemonių ar langų plovimas; pagalba virtuvėje ir paprastų užduočių atlikimas, ruošiant maistą; pranešimų ar prekių pristatymas; pinigų iš automatų surinkimas ir matuoklių rodmenų tikrinimas; šiukšlių rinkimas ir rūšiavimas; nesudėtingų žemės, miškų ar žuvininkystės ūkio darbų atlikimas; paprastų užduočių, susijusių su gavyba, statyba ir gamyba, įskaitant produktų rūšiavimą ar detalių surinkimą rankiniu būdu, atlikimas; prekių pardavinėjimas gatvėse ir viešose vietose arba išnešiojimas po namus; įvairių paslaugų teikimas gatvėse. Nekvalifikuoti darbininkai atlieka paprastas ir pasikartojančias užduotis, kurioms atlikti dažniausiai reikia rankinio naudojimo įrankių ir fizinės jėgos. Daugumai šios pagrindinės grupės profesijų reikia pradinio išsilavinimo, kai kuriems darbams gali prireikti neilgo mokymo darbo vietoje. Šioms profesijoms reikia įgūdžių, priskiriamų pirmajam ISCO-08 kvalifikacijos lygmeniui. Ši pagrindinė grupė skirstoma į 6 pagrindinius pogrupius, 11 grupių ir 33 pogrupius.

10. Ginkluotųjų pajėgų profesijos

Ginkluotųjų pajėgų nariai – tai asmenys, kurie tarnauja ginkluotose pajėgose, taip pat eina pagalbinę privalomą ar savanorišką tarnybą ir kurie negali dirbti civilinėje tarnyboje. Šiai grupei priskiriami nuolatiniai armijos, laivyno, oro pajėgų ir kitos karinės tarnybos nariai, taip pat šauktiniai, pašaukti į karinius mokymus ar kitą tarnybą tam tikram laikotarpiui. Šios pagrindinės grupės visų trijų pagrindinių pogrupių profesijos yra priskiriamos skirtingiems kvalifikacijos lygmenims: 01 pagrindinio pogrupio „Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai“ profesijos priskiriamos ketvirtajam ISCO-08 kvalifikacijos lygmeniui, 02 pagrindinio pogrupio „Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos“ – antrajam kvalifikacijos lygmeniui, o 03 pagrindinio pogrupio „Ginkluotųjų pajėgų profesijos (kiti laipsniai) – pirmajam. Ši pagrindinė grupė skirstoma į 3 pagrindinius pogrupius, 3 grupes ir 3 pogrupius.

Profesijų kvalifikacinės struktūros pokyčiai

Profesijų pogrupiuose, susijusiose su informacinėmis technologijomis ir ryšiais, yra atnaujintas ir padidintas jų skaičius. Patobulintas sveikatos sistemos darbuotojų profesijų grupavimas, padedantis tinkamai detalizuoti šių profesijų klasifikavimą ir naudoti ISCO-08 kaip pagrindą rengiant sveikatos sektoriaus ataskaitas Pasaulio sveikatos organizacijai (PSO). Pertvarkyta klasifikatoriaus dalis, susijusi su tarnautojų grupavimu. Tai padaryta siekiant atspindėti didėjantį informacinių ir ryšių technologijų poveikį darbo organizavimui ir pateikti svarbios informacijos apie profesijas, kuriose dominuoja moterys. Sustambintas paslaugų sektoriaus darbuotojų ir pardavėjų grupavimas – įtraukti nauji pagrindiniai pogrupiai: 51 ,,Paslaugų asmenims darbuotojai“, 52 ,,Pardavėjai“, 53 ,,Asmens priežiūros darbuotojai“ ir 54 ,,Apsaugos darbuotojai“. Labiau detalizuotas ir aiškesnis yra žemės ūkio profesijų grupavimas, leidžiantis atskirti dviejų ženklų lygiu kvalifikuotus žemės ūkio darbuotojus nuo miškų, žuvininkystės ir medžioklės ūkio darbuotojų. Detaliau grupuojamos klientų informavimo ir paslaugų teikimo darbuotojų profesijos, ypatingai siejamos su turizmu.

Tarptautinė patirtis

Mokslo vystymosi tendencijos kinta. Esant gausiam mokymo įstaigų tinklui, kurį šiuo metu sudaro vien tik Europoje virš 4000 aukštojo mokslo institucijų. Vien Vokietijoje yra 400 AM institucijų, 18000 programų ir 1500 dalinio mokymo programų, leidžiančių rinktis tarp normalaus bakalauro studijų, humanitarinių, socialinių, inžinerijos mokslų, menų, trumpo magistro kurso, dvigubos specialybės ir pan. Vienok bedarbystė su universiteto diplomu Europos sąjungoje ir toliau turi tendenciją didėti, o JAV net 13proc. automobilių stovėjimo aikštelių prižiūrėtojų ir 13 proc. pašto išnešiotojų turi universitetinį bakalauro išsilavinimą, kai tuo tarpu šį darbą gali atlikti ir koledžų absolventai arba turintys praktinį patyrimą pirmo kvalifikacinio lygio darbuotojai.

Kas kaltas dėl tokios padėties, ar nepakankamai progresuoja darbo rinka, ar profesinis paruošimas pralenkia darbo rinkos poreikius? Kalčiausias abiejų sektorių nepakankamas suderinamumas. Tai diktuoja poreikį, kad mokslo sistema, o ypatingai aukštojo būtų lankstesnė, galima būtų daug kartų pereiti nuo akademinio mokymosi į profesinį rengimą, ir atvirkščiai, įsisavinant vis naujas tiek teorines, tiek praktines žinias ir įgyjant kompetencijas. Šalyse, kurios pasižymi stabilia ekonomika ir mažu nedarbo lygiu, praktikinio mokymo dalis aukštojo mokslo sistemoje yra nepalyginamai didesnė už ekonomiškai silpnų ir Austrijoje siekia 11 proc., Vokietijoje 33 proc., Šveicarijoje 38 proc., o Olandijoje net 63 proc. Ir tai veda prie realistinio prognozavimo, kad turėsime nesunkiai prieinamą aukštąjį mokslą Lietuvoje, tačiau jaunų žmonių orientavimas, kur eiti, turės gerėti ir būti labiau priklausomas nuo įgimtų polinkių ar įgytų gebėjimų.

Išvada viena, remiantis pateikta informacija neišvengiamai būtina koreguoti LR Švietimo ir mokslo bei LR Mokslo ir mokymo įstatymus ir visų profesijų mokymo programas suderinti su profesijų klasifikatoriaus reikalavimais bei užtikrinti jų atitikmenį. Tik tada mokymo įstaigos mūsų šalyje bus tapatingos kitų šalių mokymo įstaigoms ir nereikės vertinti mokymo kokybės tik pagal įsidarbinimo ir gaunamo darbo užmokesčio parametrus.

Straipsnis paruoštas pagal LKP medžiagą.

 

Atgal