VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

02.19. Prie tremtinio kapo

Marija Tebėraitė

 

Amžiną atilsį kuždės

Vėjuotą naktį pušys...

Prie mano kapo pastovėk

Saulėtoje gegužėj...

 

Aš amžinoj nakties tamsoj

Čia kalinys esu,

Man smėlio kapo glūdumoj

Ir šalta, ir baisu...

 

Kalnų ledynus aš liečiau,

Sraunias upes bridau,

Vilčių altoriuj kuo aukščiau

Trispalvę pastačiau!

 

Šešioliktą vasario jūs minėsit,

Man laisvės himną pušys oš,

Gal tik nesuprastas praeivis

Likimą mano apraudos....

 

Sugrįžkit į gimtinę

Sugrįžkit į gimtinę, broliai,

Iš vakarų ir iš rytų,

Aukšti bažnyčių bokštai moja,

Klausyti vakaro maldų.

 

Tai netiesa, kad mes įbridę

Į melo, nevilties marias,

Kad nėra išeities iš liūno šito,

Kad krintame į pragaro gelmes.

 

Dar stovi kryžiai pakelėse,

Dar elgetai nukrinta moneta,

Nušluosto ašaras našlaičiui mažutėliui

Ne tik gegužės saulėta ranka.

 

- Sugrįžkit į gimtinę, broliai,-

Jus šaukia Vakaro varpai,

Soduose lyja žiedlapiais žvaigždėtais,

Iš ilgesio išplauks rugiai...

 

 

 

 

Atgal