VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

10.26.Garbės vainikas Lietuvai

 Zigmas Tamakauskas

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo viršininko pavaduotojas

Spalio 19-ją Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje buvo švenčiamos ketvirtojo Lietuvos kardinolo Sigito Tamkevičiaus Padėkos šv. Mišios.

Pirmasis Lietuvių kilmės kardinolas buvo XVI amžiuje gyvenusio reformatoriaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kanclerio Mikalojaus Radvilo Juodojo sūnus, atsivertęs į katalikų tikėjimą - Jurgis Radvila. Kardinolo titulą jam suteikė tuometinis popiežius Grigalius XIII. Įdomu pažymėti, kad Jurgio Radvilo žodis nulėmė Merkelio Giedraičio paskyrimą Žemaičių vyskupu, besirūpinusiu žmonių švietimu, lietuvių kalbos vartojimu bažnyčiose, lietuvių kunigų rengimu, lietuviškų knygų leidyba.

Antrąjį mūsų kardinolą – Vincentą Sladkevičių paskyrė šventasis popiežius Jonas Paulius II Lietuvos sąjūdžio išvakarėse – 1988 metais.

2001 metais kardinolu tapo Audrys Juozas Bačkis.

Kardinolo Sigito Tamkevičiaus Padėkos Mišiose dalyvavo apaštalinis nuncijus arkivyskupas Petaras Rajičius, kardinolas Audrys Bačkis, Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos vyskupai , didžiulis būrys kunigų, vienuolijų atstovai, Lietuvos ortodoksų Bažnyčios arkivyskupas metropolitas Inokentijus, evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupo Mindaugo Sabučio atstovas. Su jais kartu meldėsi Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, profesorius Vytautas Landsbergis, prezidentas Valdas Adamkus, Vyriausybės atstovai, gausiai susirinkusi Kauno visuomenė.

JE kardinolas Sigitas Tamkevičius su jį pasveikinusia Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio delegacija

Nuotraukų autorius  Zenonas Turauskas

Susirinkusius svečius pasveikino Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius. Vyskupas, perskaitęs popiežiaus Pranciškaus bulę, pakvietė Mišioms vadovauti kardinolą Sigitą Tamkevičių, kuris savo homilijoje apžvelgęs nueitą asmeninio gyvenimo kelią, prisiminęs savo dvasinius mokytojus bei bendražygius, gautas iš Dievo dovanas, pabrėžė, kad didžiausia dovana jam buvo kryžius, gautas sovietinio teismo ištarme.

Po šv. Mišių pabaigos ganytojiško palaiminimo, kardinolą Sigitą Tamkevičių gražia lietuviška tarsena pasveikino apaštalinis nuncijus arkivyskupas Petaras Rajičius, Lietuvos vyskupų vardu - Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, atvykę iš kaimyninių kraštų vyskupai, kitų konfesinių Bažnyčių atstovai, Lietuvos Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas, Vyriausybės atstovas.

Tolimesni Kardinolo sveikinimai tęsėsi per iškilmingą priėmimą Arkivyskupijos konferencijų salėje, dalyvaujant daugybei svečių.

Garbingajam kardinolui Sigitui Tamkevičiui – Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio dalyviui, legendinės Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos buvusiam redaktoriui, tvirtai nešusiam sovietinės priespaudos metais Bažnyčios ir Lietuvos laisvės vilties vėliavą, linkime dar daug gausių Šventosios Dvasios dovanų, tolimesnės Dievo palaimos ir Švč. M. Marijos globos nuosekliai dirbant Lietuvos dvasinio atgimimo labui. Jūsų paskyrimas kardinolu – tai Garbės vainikas visai Lietuvai.

Atgal