VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2020-11-15
Nutylėta nepatogi tiesa I. Arado prisiminimų knygoje aprašytas 1945 m. kovo mėn. įvykis, leidžia nustatyti šį mūšį, kaip Kiauneliškio, kuriame su NKVD būriais žudant Lietuvos partizanus dalyvavo ir Icchakas Rudnickis, vėliau išgarsėjąs kaip Aradas. Plačiau
2020-11-15
Apie Mėlynųjų Vandenų mūšį platesnių žinių rasime ne kiekvienoje Lietuvos istorijoje. Pati mūšio eiga mums faktiškai nežinoma, bet jo pasekmės buvo žymios: galima sakyti, kad jos keitė geopolitinę padėtį Rytų Europoje.  Plačiau
2020-11-10
Tai buvo didelio idealizmo kunigas Mykolas Krupavičius, vėliau gavęs prelato titulą. Šių metų gruodžio mėnesio 4 dieną sueina 50 metų nuo šio įžymaus mūsų Valstybės veikėjo prelato Mykolo Krupavičiaus mirties. Prelatas gimė prieš 135-erius metus Prienų rajono Balbieriškio miestelyje. Miestelis prisimena savo kraštietį, įrengęs jame M. Krupavičiaus alėją. Plačiau
2020-11-09
Ekonominiai žygiai– valstiečių apiplėšimas– maradieriavimas. Apie ginkluotus susidūrimus su vietiniais gyventojais, jų apiplėšimus ir žudymą I. Aradas užsimena keliose prisiminimų vietose. Partizanų veiksmai ir aktyvėjantis traukinių sprogdinimas kėlė daug įtampos tarp vokiečių, vietinių gyventojų ir sovietų partizanų.  Plačiau
2020-11-07
Lietuvos valstybės istorijoje tarpukario metais būta gana painių ir gana dramatiškų epizodų. Šiandien prisiminkime penkias dienas, kurios sukrėtė Lietuvos visuomenę. Tai penkios dienos, kai 1938 m. kovo mėn. Lenkija pateikė ultimatumą Lietuvai užmegzti su ja diplomatinius santykius. Plačiau
2020-11-01
Jau vien dėl to, kad Arado ir Lileikio keliai kirtosi, Aradas, kaip suinteresuotas asmuo privalėjo nedalyvauti ar būti nušalintas nuo bylos paruošimo. Jis neturėjo jokios teisės dalyvauti Lileikio bylos tyrimuose. Plačiau
2020-11-01
Galialaukių mūšis yra gana menkai žinomas dramatiško Lietuvos istorijos laikotarpio epizodas. Nedaug apie jį išliko informacijos istorijos šaltiniuose, nedaug dėmesio jam skyrė ir istorikai.  Plačiau
2020-10-23
Šie metai atmintini, minint vieno žymiausių kunigų, ateitininko, Nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrėjo ir gynėjo, kovotojo dėl lietuvybės Mykolo Jeronimo Krupavičiaus atminimą. Plačiau
2020-10-23
Tačiau pats Vladas Kurmelis (tikr. pavardė Br. Urbonavičius ) tą įvykį savo prisiminimų knygoje “Liaudies keršytojai” 1954 m. (p.138–140) aprašo dar kitaip: –”Nežinomas penkių vežimų karavanas prisiartino.  Plačiau
2020-10-19
Pogrindis “-Maniau rasiąs išgyvenusius Švenčionių žydus nelaimingus ir prislėgtus, juk apie 80% bendruomenės išžudė poligone“ - tęsia toliau pasakojimą Aradas. Nei viena šeima neliko nepaliesta tragedijos.  Plačiau
2020-10-19
Šiemet sukako 760 metų nuo žymios žemaičių pergalės prieš Vokiečių ordiną Durbės mūšyje, kuris įvyko 1260 m. liepos 13 d. Tai – vienas iš trijų didžiųjų Lietuvos laimėtų mūšių (šalia Saulės ir Žalgirio) Plačiau
2020-10-19
Prieš 3 metus, 2017 m., atšventėme liuteronybės (protestantizmo) Vokietijoje bei Prūsijoje 500-ąsiais metines; deja, kukliai. 2018 m. plačiai turiningai, valstybiniu mastu konferencijose, susirinkimuose, spaudoje paminėjome Lietuvos (Didžiosios) nepriklausomybės Vasario 16-osios Aktą ir Mažosios Lietuvos lietuvininkų siekį susijungti su valstybę atkūrusiais  didlietuviais, išreikštą Deklaracija, arba Tilžės Aktu 100-ąsias metines (1918 XI 30). Plačiau
2020-10-17
Kad būtų aiškiau, pravartu pateikti citatų iš 1931 m. Prūsų lietuvių draugijos tarybos kreipimosi  Prūsų lietuvių balsas į lietuvių tautą. Jame rašoma: Dar ne taip seniai tas kraštas < ... >  Plačiau
2020-10-17
Susitikimas su prosovietiniais lietuviais 1943 m. birželio mėn. pabaigoje Aradą ir dar 2 partizanus Čiapajevo būrio vadovybė pasiuntė pasitikti prosovietinių lietuvių diversantų, parašiutais nusileidusių Rytų Baltarusijoje. Plačiau
2020-10-10
Apie Mažąją Lietuvą (vokiškai Klein Litauen, angliškai Lithuania Minor, lenkiškai Mała Litwa, rusiškai Malaja Litva, arba Prūsų Lietuvą (Preussisch-Litauen), jų gyventojus lietuvininkus ir vokiečius parašyta nemažai monografijų, studijų, straipsnių.  Plačiau
2020-10-02
Žydų bendruomenės gyvenimas, institucijos, visuomeninės, kultūrinės religinės organizacijos, savitarpio pagalbos draugijos, kurias jie kūrė mieste metų metais, išardytos ir sunaikintos. Plačiau
2020-09-25
Šiais metais minime žymaus Lietuvos pedagogo, varpininko, knygnešio, publicisto, lietuvybės žadintojo, visuomenės veikėjo Vinco Palukaičio (1855–1932) 165-ąsias gimimo metines. Plačiau
2020-09-25
Byla dėl dalyvavimo žudant Lietuvos partizanus ir taikius gyventojus Dėl 1979 m. knygoje “The Partizan” minimų faktų Aradui 2007 m. Lietuvoje buvo iškelta byla. Plačiau
2020-09-25
1236 m. rugsėjo 22 d. įvykęs Saulės, arba Šiaulių, mūšis yra išskirtinis ne tik tuo, kad tai – pirmasis didelis lietuvių laimėtas mūšis. Plačiau