VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

05.13. Lietuvą mylinčių žmonių mintys apie Lietuvos istoriją

Loreta Nikolenkienė, Lietuvos žurnalistų sąjungos narė

Pasak knygos „Mintys apie Lietuvos istoriją“ autorių, nei oficialūs dokumentai, nei metraštininkai dar nėra pakankamai išaiškinę didžią ir garbingą mūsų tautos praeitį, o svetimšaliai, rašydami mūsų istoriją, ne visuomet buvo teisingi.

Knygos autoriai dr. Virginija Elena Bortkevičienė ir gyd.Juozas Prasauskas

Knygos „Mintys apie Lietuvos istoriją“ viršelis

Tad autoriai siekia atkreipti skaitytojų ir istorikų dėmesį į kai kuriuos neaiškius klausimus ir plačiau juos panagrinėti.

„Rašydami straipsnį „Jogaila ir Vytautas: nuo konkuren­tų iki sąjungininkų" pastebėjome, jog Jogaila prieš tapda­mas Lenkijos karaliumi jau buvo Lietuvos karalius, nors mūsų literatūroje apie tai neužsimenama.

Rengdami straipsnį „Lietuvos ir Lenkijos santykių pėd­sakais" radome, kad ano meto lenkų politikai ir vėlesni is­torikai labai vertino Krėvos sutartį, vadino ją unija, tvirtino, kad Jogaila pažadėjo prijungti Lietuvą prie Lenkijos karū­nos, kad rusų žemės vienodai priklausančios abiem valsty­bėms, kad aktas išreiškęs visos politiniame gyvenime da­lyvaujančios visuomenės gerą valią. Tačiau, panagrinėjus kitus autorius, o ypač 1989 m. Čikagoje V. P. Uluntaičio iš­leistą knygą „Lenkų įvykdytas lietuvių tautos genocidas", susidaro kitoks vaizdas. Daug neaiškumų kyla ir skaitant apie Liublino uniją.

Straipsnyje „Lietuva ir Vengrija" iškeliame klausimą, kad ne vien Lenkija ir Vokietija norėjo krikštyti Lietuvą. Dėl politinės įtakos ją norėjo krikštyti ir Vengrija.

Visos pasaulio tautos gerbia didžius savo vyrus. Lietu­voje toks buvo Motiejus Valančius - vyskupas, ganytojas, lietuvybės puoselėtojas ir tautinių mokyklų kūrėjas, dvasi­nio ir pasaulietinio turinio knygų autorius, blaivybės pro­paguotojas, davęs pradžią visai kovos už spaudos laisvę epochai, ryškus tautos vadas. Štai tokį Motiejų Valančių stengėmės parodyti savo rašinyje.“ – rašoma knygos įvade.

Jie tikrai myli Lietuvą.

Atgal