VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Švietimas ir mokslas

04 08. Nauja mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodika padės siekti geresnių mokinių pasiekimų

Tobulinti veiklą, kelti viso ugdymo proceso kokybę, padedant kiekvienam vaikui siekti asmeninės pažangos ir brandos mokykloms padės nauja veiklos kokybės įsivertinimo metodika. Remiantis atnaujintais įsivertinimo rodikliais ir metodika bendrojo ugdymo programas vykdančios mokyklos „pasimatuos" savo darbo kokybę ir priims duomenimis grįstus sprendimus savo veiklos kokybės didinimui. Švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės patvirtinta mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodika atnaujinta atsižvelgiant į praėjusiais metais priimtos Geros mokyklos koncepcijos nuostatas. 
Pasak švietimo ir mokslo ministrės, kelerius metus mokyklų bendruomenių svarstyta Geros mokyklos koncepcija užpildė spragą. „Greta strateginių švietimo sistemos dokumentų dabar turime mokyklos raidos orientyrą, apibrėžiantį, kokie mokyklos bruožai laikomi vertingais ir pageidaujamais šalyje, ir skatinantį mokyklų bendruomenių kūrybiškumą, ilgalaikes įvairių mokyklų tobulinimo iniciatyvas. Taip pat suteikiamas konceptualus pagrindas mokyklų veiklos kokybei vertinti ir įsivertinti", - teigia švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė. 
Atnaujintą mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo modelį sudaro keturios veiklos sritys: rezultatai, ugdymas ir mokinių patirtys, ugdymo(si) aplinkos bei lyderystė ir įgalinanti vadyba. „Visos mokyklos veiklos sritys siejamos su ugdymo rezultatais, orientuotais į mokinių kompetencijas, nes svarbiausias sėkmingos mokyklos veiklos požymis - asmenybės branda, pasiekimai ir pažanga", - sako švietimo ir mokslo ministrė.
Įsivertinimo procesai skatina mokyklų bendruomenes pažvelgti į save iš šalies, giliau, išryškinti, kiek konkreti mokykla padeda kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos ir brandos. Pagal gautus rezultatus mokyklos gali tobulinti savo veiklos ir viso ugdymo proceso kokybę.
Pagal Geros mokyklos koncepcijos nuostatas atnaujinta metodika apibrėžia įsivertinimo tikslus, uždavinius, detalizuoja įsivertinimo sritis, temas ir rodiklius, konkretizuoja įsivertinimo atlikimo būdą bei etapus, kartu skatinant bendruomeniškumą - bendrą visų mokyklos bendruomenės narių atsakomybę už teikiamų paslaugų kokybę.
Dokumente akcentuojama Valstybinėje švietimo 2013 - 2022 metų strategijoje numatyta būtinybė stiprinti duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kokybės kultūrą ir siekti tokio pedagoginių bendruomenių lygio, kai jų daugumą sudaro apmąstantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys profesionalūs mokytojai. 
Švietimo ir mokslo ministerija rekomenduoja šia metodika nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. vadovautis visoms mokykloms, įgyvendinančioms bendrojo ugdymo programas.

 

Mokykliniai baldai internetu

Atgal