VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

05.09. Skelbimai

Pranešame Eišiškių, Varėnos, Šalčininkų ir Lietuvos skautų, moksleivių bei Maldos ir liaudiško giedojimo grupei “Karunka” bendruomenėms, kad gegužės 16 d.12 val. numatytas kryžiaus, pastatyto 25–ajame Eišiškių plento kilometre Naujadvario kaime kunigo J.Zdebskio atminimui, šventinimas dėl koronaviruso pandemijos bei paskelbto karantino neįvyks.

Kryžių šventinsime pasibaigus pandemijai. Visuomenė bus informuota, kai tik bus suderintas naujas laikas.       


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Pranešimas AB „Spauda“ akcininkams:

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. birželio mėn. 2 d. 10.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis akcinės bendrovės ,,Spauda“ (kodas 121008154, buveinė Laisvės pr. 60, Vilniuje, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre), akcininkų susirinkimas, kuris vyks bendrovės buveinėje Laisvės pr. 60, Vilnius (administracijos patalpose). Akcininkai registruojami nuo 9 val. 30 min.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.  Bendrovės metinis pranešimas už 2019 metus.

2.  Bendrovės 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

3.  Bendrovės 2019 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.

4.  Audito išvada.

5. Audito įmonės rinkimas

6. Kiti klausimai.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2020 m. gegužės mėn. 26 d. Dalyvauti ir balsuoti susirinkime turi teisę tik asmenys, buvę bendrovės akcininkais visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Bendrovė nesudaro galimybių balsuoti elektroninio ryšio priemonėmis.

Su sprendimų projektais ir kitais dokumentais akcininkai gali susipažinti AB „Spauda“  buveinėje Laisvės pr. 60, Vilniuje, administracijos patalpose, 2 aukšte, darbo dienomis 7:30-12.00 val. ir 12.45-16.30 val.

 

AB „Spauda“ generalinis direktorius


Perkame miškus su žeme arba iškirsti, žemės  skypus, gali būti apleisti. Tvarkome dokumentus, greitas atsiskaitymas. Tel: 8 646 91 007.


Dingusius BUAB „Moldas“ (įmonės kodas: 302811677) įstatus, registracijos pažymėjimą bei antspaudą laikyti negaliojančiais.


Dėl valstybinės žemės, esančios Žemaičių pl. 32, Kaune, reikalingos Žemaičių plentui su aikštele ir paminklu Kauno mieste statyti, naudojimo teisės nutraukimo.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) Kauno miesto skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 46 straipsnio 8 dalimi, informuoja, kad Nacionalinės žemės tarnybos direktorius 2020 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 1P-130-(1.17E.) „Dėl valstybinės žemės, esančios Žemaičių pl. 32, Kaune, reikalingos Žemaičių plentui su aikštele ir paminklu Kauno mieste statyti, naudojimo teisės nutraukimo“ priėmė sprendimą  nutraukti valstybinės žemės, esančios Žemaičių pl. 32, Kaune, kuria naudojasi Bronislovas Kesylis, Jurgis Garška ir Danutė Varkalienė šioje valstybinėje žemėje esančiam nekilnojamajam turtui
(pastatui – gyvenamajam namui (unikalus Nr. 1995-3022-3017), pastatui – ūkiniam pastatui (unikalus Nr. 1995-3022-3028), pastatui – garažui (unikalus Nr. 1995-3022-3039), pastatui – šiltnamiui (unikalus Nr. 1995-3022-3040) ir kitiems inžineriniams statiniams – kiemo statiniams (unikalus Nr. 1995-3022-3060)) eksploatuoti, naudojimosi teisę. Ši valstybinė žemė reikalinga visuomenės poreikiams – Žemaičių plentui su aikštele ir paminklu Kauno mieste statyti.

Informuojame, kad nuo šios informacijos paskelbimo dienos bus laikoma, kad žemės savininkams ar kitiems naudotojams apie sprendimą paimti žemę visuomenės poreikiams yra pranešta tinkamai.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto skyrių, L. Sapiegos g. 10, Kaunas, tel. Nr. 8 706 85 418.


 Matininkas Mindaugas Dulkė  atlieka  žemės sklypo Vilniaus r. sav., Rukainių sen.,    Valkagulių k. kad.Nr.4182/0300:84 kadastrinius matavimus. Prašome gretimo sklypo  Nr.4182/0300:29 išvykusios Viktorija Zakrevskaja įgaliotus asmenis    2020 m. gegužės 21 d. 16:30 val.atvykti prie bendros su kaimyninio sklypo ribos. Ribų derinimui.  Dėl informacijos. Kreiptis Mindaugo Dulkės individuali veikla  Kelmijos Sodų 17-oji g.35, Mindaugas.matininkas@gmail.com tel. +37067334710.


UAB ,,Verkių būstas“ kviečia teikti pasiūlymądaugiabučio namo Didlaukio g. 98, Vilnius,stogo remonto darbams, pagal projektą, atlikti konkurso būdu.

Išsamiau: www.verkiubustas.com/veikla/konkursai/


UAB ,,Verkių būstas“ kviečia teikti pasiūlymądaugiabučio namo Didlaukio g. 88, Vilnius,stogo remonto darbams, pagal projektą, atlikti konkurso būdu.

Išsamiau: www.verkiubustas.com/veikla/konkursai/


Parduodamos Žemės ūkio bendovei „Minaičiai“ (įmonės kodas 171292586) priklausančios transporto priemonės. Papildoma informacija tel.: (+370 6) 8678088


Pranešimas apie MB „Aplinkosaugos idėjos" likvidavimą

Remiantis 2020 m. balandžio 29 dienos visuotiniu bendrovės steigėjų sprendimu, pradedama MB „Aplinkosaugos idėjos", juridinio asmens kodas: 303113390, buveinė:  Bokšto g. 34, Kaušėnai, LT-90100 Plungės r., Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, likvidavimo procedūra. Nuo 2020 m. balandžio 30 d. MB „Aplinkosaugos idėjos" įgyja likviduojamos bendrovės teisinį statusą.

Kilus bet kokiems klausimams, prašome kreiptis į likvidatorių, p. Mindaugą Leliugą, tel.: +370 614 84599.


UAB „DUBINGIAI“ AKCININKAMS!

Informuojame jus, kad  uždarosios akcinės bendrovės „Dubingiai“, buveinės adresas Savanorių pr.366, Kaunas,  įmonės kodas 133194663 patalpose Savanorių pr.366, Kaune, trečiame aukšte įvyks uždarosios akcinės bendrovės „Dubingiai“, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Kauno filialo juridinių asmenų registre (toliau-„Bendrovė“), eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau-Susirinkimas). Susirinkimas įvyks2020 m. birželio 04 d.14:00 val. Bendrovės patalpose, esančiose Savanorių pr. 366, Kaune, konferencijų salėje.

Bendrovės Susirinkimo darbotvarkė:

1.  2019 m. metinis pranešimas.

2.  Audito pranešimas.

3.  Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2019 m. tvirtinimas.

4.  Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas.

5.  Audito įmonės 2020 m. pasirinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

6.  Kreditavimo sutarčių ir susitarimų su bankais pasirašymas, įkeičiant bendrovės turtą.

7.  Bendrovės įstatų keitimas (visuotinis akcininkų susirinkimas skelbiamas Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje, kuriame skelbiami juridinių asmenų vieši pranešimai).

8.  Bendrovės valdybos rinkimas.

9.  Bendrovės reorganizacija (atskyrimo būdu).

10. Kiti einamieji klausimai.

Bendrovės organas, inicijavęs Susirinkimo sušaukimą bei priėmęs sprendimą sušaukti Susirinkimą: Bendrovės valdyba.

Akcininkai registruojami nuo 13:00 val. Atvykstant prašome turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir išrašą iš asmens vertybinių popierių sąskaitos. Akcininkų įgaliotieji asmenys turi turėti įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninio ryšio priemonėmis.

Su bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke ir informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje nuo 2020 m. gegužės 18 d. LR AB Įstatyme numatyta tvarka.

Bendrovės laikinai generalinio direktoriaus pareigas einanti prekybos tinklo direktorė Audronė Genytė - Almvik


 Informuojame, kad piliečiui priklausančio žemės sklypo, kad.Nr. 4144/0100:0409 Vilniaus r., Lavoriškių sen., Slabados k., ribos bus ženklinamos vietovėje š.m. gegužės 19 d. 14.00 val. Gretimo žemės sklypo kad.Nr. 44/0100:0353 savininkės artimieji kviečiami atvykti į vietą arba kreiptis į V.Iljinienės individualią veiklą, Baltupio g. 47-92, Vilniaus m. vaivos.iv@gmail.com, Tel.867786688.


INFORMACIJA APIE UAB „GABADO“ ŪKINĖS VEIKLOS - PAVOJINGŲ IR NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS (PERDIRBIMAS (ADRESAS: T. Masiulio g. 18B, Kauno m., Kauno m. sav.) POVEIKIO VISUOMENES SVEIKATAI VERTINIMO (PVSV) ATASKAITĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Gabado“ (304973966), Gedimino g. 46B-1, Kaunas, Tel. +370 619 21668, El. p.  adomasminulinas@gmail.com
2. Planuojamos ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „Ekoverslas“ (134294951), Partizanų g. 87A, Kaunas, Tel. +370 37 31 43 80, el. p.  info@ekoverslas.lt
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas (perdirbimas).
4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: T. Masiulio g. 18B, Kauno m., Kauno m. sav.
5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: UAB „Gabado“ planuoja vykdyti pavojingų, nepavojingų atliekų perdirbimą. Planuojama perdirbti 3400 t atliekų per metus.
6. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama:UAB „Ekoverslas“ Partizanų g. 87A, Kaunas (darbo dienomis 8–12 val. ir 12:45–17 val.), interneto svetainėje adresu  http://www.ekoverslas.lt/Ataskaitos.html. Kauno m. Petrašiūnų  seniūnijoje adresu: R. Kalantos g. 57, 52305 Kaunas (I–IV 8.00–12.00 val. ir 12.45–17.00 val., V 8.00–12.00 val. ir 12.45–15.45 val.).Susipažinti su PVSV ataskaita galima per 10 darbo dienų nuo skelbimo publikavimo dienos.
7. Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitaįvyks 2020-05-28 17:00 val., nuotoliniu būdu, prisijungimo nuoroda: https://us04web.zoom.us (prisijungti galima likus valandai iki pristatymo).

8. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: UAB „Ekoverslas“, adresu Partizanų g. 87A, Kaunas. Informaciją siųsti registruotu laišku - arba el. paštu: info@ekoverslas.lt.
9. Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Kauno departamentas, K. Petrausko g. 24, Kaunas. Tel. (8 37) 331683, El. p. kaunas@nvsc.lt


 Informuojame, kad žemės sklypo esančio Oginskio g. 14, Antakalnio sen., Vilniaus m., Vilniaus apskr., (Kad. Nr. 0101/0024:0004) ribos  bus ženklinamos vietovėje  š.m. gegužės 20 d. nuo 15 val. Gretimų sklypų (Kad. Nr.: 0101/0024:0195, 0101/0024:0197) savininkus ir  paveldėtojus kviečiame  atvykti  į  vietą  arba  kreiptis  į  UAB”NTVALDA”,  Daugėliškio  g.32,  Vilnius,  uabntvalda@gmail.com, matavimus atliks matininkas L. Karvelis, - mob. 8 671 96775.


 Informuojame, kad žemės sklypo esančio Padekaniškių g. 9, Pilaitės sen., Vilniaus m., (Kad. Nr. 0101/0167:0631) ribos  bus ženklinamos vietovėje  š.m. gegužės 20 d. nuo 11 val. Gretimų sklypų (Kad. Nr.: 0101/0167:0057, 0101/0167:4049, 0101/0167:3929, 0101/0167:4002, 0101/0167:4014, 0101/0167:4015, 0101/0167:4026, 0101/0167:4017, 0101/0167:4018) savininkus ir  paveldėtojus kviečiame  atvykti  į  vietą  arba  kreiptis  į  UAB”NTVALDA”,  Daugėliškio  g.32,  Vilnius,  uabntvalda@gmail.com, matavimus atliks matininkas L. Karvelis, - mob. 8 671 96775.

 

 

 

 

Atgal