VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

06.09. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Nebrangiai išsinuomočiau 2 kambarių butą arba sodo namelį, tinkamą gyventi ir žiemą. Siūlyti tel: 8 698 38820.


UAB Mevex, įm.k.  302338676,  UAB "Sometus", kodas 303249942 , UAB "Augesta", kodas 301707818 ,  L. LIUTVINSKO IĮ, kodas 302419110   įstatai/nuostatai yra prarasti, todėl laikyti negaliojančiais.


INFORMACIJA APIE priimtą sprendimą dėl vilkyčių pauktyno pajėgumo didinimo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas:UAB „Vikyčių paukštynas“, Žolynų g. 24, Vilkyčių k., Saugų sen., Šilutės raj. sav., tel.: (8 616)  51 755, el. paštas: andrejus.burlakovas@vici.eu. 2. Poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda, Klaipėdos m. sav., tel.: (8 46) 43 04 63, el. paštas: info@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas:Vilkyčių paukštyno pajėgumo didinimas. 4. PŪV vieta: Klaipėdos apskr., Šilutės r. sav., Saugų sen., Sakūtėlių k., Žolynų g. 24, žemės sklypo kad. Nr. 8884/.0008:173 ir Čiūtelių k., žemės sklypo kad. Nr. 8884/.0008:298). 5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:Numatoma padidinti šiuo metu eksploatuojamo Vilkyčių paukštyno projektinį pajėgumą nuo 4.00 .000 iki 1 110 .000 vietų dėsliosioms vištoms. Vilkyčių paukštynasšiuo metu eksploatuoja 10 vnt. vištidžių. PŪV metu numatoma rekonstruoti 9 vnt. eksploatuojamų ir neeksploatuojamų vištidžių bei pastatyti vieną naują. Viso paukštyne bus eksploatuojama 14 vnt. vištidžių. Paukštyne visas susidarantis mėšlas nebus sandėliuojamas, o tiesiai iš paukštidžių pagal sutartis priduodamas išvežimui jį perdirbantiems ūkio subjektams. Esant poreikiui laikinam mėšlo sandėliavimui bus naudojama esama mėšlidė, kuri bus rekonstruota - dengta ir atitinkanti aplinkosaugos reikalavimus. PŪV metu, kaip ir dabar, bus vykdomas vištų dedeklių auginimas, kiaušinių gamyba ir pardavimas. 6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, aprašymas:Siekiant sumažinti iš paukštyno į aplinkos orą išsiskirsiančio amoniako ir kvapų kiekį ūkinės veiklos metu bus taikomi Geriausi prieinami gamybos būdai - mėšlo šalinimo konvejeriai ir intensyvus vėdinimas, vištų mitybos valdymas, probiotinių preparatų naudojimas.7. Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados: PAV ataskaitai ir planuojamos veiklos galimybėms pritarė: Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba PAV ataskaitos nagrinėti nepageidavo; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas 2018-03-05 raštu Nr. (3-11 14.3.3 E)2-8728; Šilutės raj. sav. administracija 2018-02-12 raštu Nr. R3-(4.1.18)-1054; Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys ataskaitos nagrinėti nepageidavo. 8. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Pranešimas visuomenei apie parengtą PŪV PAV ataskaitą ir jos viešinimą buvo išspausdintas 2017-11-14 Šilutės krašto laikraštyje „Šilutės naujienos“ ir respublikiniame dienraštyje „Lietuvos aidas“ bei 2017-11-15 patalpintas Šilutės rajono savivaldybės administracijos Saugų seniūnijos skelbimų lentoje, 2017-11-10 Šilutės rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje. Visuomenės viešas supažindinimas su PAV ataskaita įvyko 2017-11-30 Saugų seniūnijoje. Suinteresuotos visuomenės atstovai nesusirinko. 9. Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis, jo priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos, pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą:Aplinkos apsaugos agentūra 2018-06-05 priėmė sprendimą Nr.(30.1)-A4-5362, kad planuojama ūkinė veikla leistina pagal PAV ataskaitą. Sprendime nustatytos sąlygos: 1.PŪV užsakovas apie atsakingos institucijos priimtą sprendimą turi pranešti visuomenei LT teisės aktų nustatyta tvarka. 2. PŪV užsakovas privalo užtikrinti, kad jei mėšlas laikinai bus kaupiamas dengtoje mėšlidėje: mėšlidė bus rekonstruota, dengta ir įrengta taip, kad į ją negalėtų patekti paviršinis, požeminis bei gruntinis vanduo. 3. Veiklos vykdytojas privalo užtikrinti, kad mėšlo vežimo keliai bei automobilių stovėjimo aikštelės būtų padengtos skysčiams nelaidžia danga, nuo jos surinktos nuotekos surenkamos į tam skirtas talpas ir tolimesniam tvarkymui perduodamas 1icencijuotiems nuotekų tvarkytojams. 4. PŪV užsakovas privalo įgyvendinti PAV ataskaitoje ir šio Sprendimo numatytas priemones neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti. 5. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už PAV ataskaitoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveiki aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtis/nutraukti veiklą. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą: 1. PŪV metu maksimali kvapo koncentracija neviršys Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosiose aplinkos ore“, nustatytų ribinių verčių. 2. Oro teršalų koncentracijos neviršys teisės aktais nustatytų ribinių aplinkos oro užterštumo verčių. 3. Įvertinus triukšmo taršos šaltinių keliamą triukšmą, bei foninį triukšmo lygį, nustatyta, kad PŪV triukšmas PŪV teritorijoje ir už jos ribų neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, nustatytų ribinių dydžių. 4. Visas susidarantis mėšlas nebus sandėliuojamas, o tiesiai iš paukštidžių pagal sutartis priduodamas išvežimui jį perdirbantiems ūkio subjektams. Esant poreikiui laikinam mėšlo sandėliavimui bus naudojama rekonstruota nemažiau kaip per 6 mėnesius susidarančio mėšlo talpinanti mėšlidė. 5. Gamybinės ir buitinės nuotekos bus surenkamos į tam skirtas talpas ir tolimesniam tvarkymui perduodamos licencijuotiems nuotekų tvarkytojams. 10. Kur ir kada galima susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje:UAB „Ekosistema“ (Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94321 Klaipėdos m. sav.) darbo dienomis 8.00 - 16.00 val., kontaktinis asmuo UAB „Ekosistema“ inžinierius A. Barsevičius, tel.: (8 46) 43 04 63.


Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (A. Jakšto g. 6, 01105 Vilnius, tel. (8 706) 63 335 skelbia prekių aukcioną, kuris vyks 2018 m. liepos 4 d. 10 val. Vilniuje, A. Jakšto g. 6. Nepardavus turto pirmajame aukcione, kitas aukcionas vyks 2018 m. liepos 26 d.

Išsamesnė informacija apie aukcionuose parduodamą turtą ir jo kainas – Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainėje www.stt.lt.


 Dingusius BUAB „Andolini“ (įmonės kodas: 300605162) įstatus, registracijos pažymėjimą laikyti negaliojančiais.


 

 

Atgal