VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

03.31. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


 Marijampolės teritorinė darbo birža (turto valdytoja ir aukciono rengėja) skelbia ilgalaikio materialiojo turto, pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo viešąjį aukcioną. Aukcione bus parduodama kompiuterinė ir organizacinė technika pagal sąrašą, kurį galima pažiūrėti Marijampolės teritorinės darbo biržos internetiniame tinklalapyje adresu www.ldb.lt/marijampole, skyriuje „Naujienos“.

Tiesioginis aukcionas vyks 2018 m. balandžio  19 d. 10.00 val., dalyvių registracija nuo 9.00 val. Marijampolės teritorinėje darbo biržoje adresu Valaičio g. 2, Marijampolė, 213 kab. Aukciono metu neparduotas turtas bus parduodamas kitame aukcione, kuris vyks tuo pačiu adresu, 2018 m. balandžio 25 d. 10.00 val. Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2018 m. balandžio 10-12 dienomis 9.00 - 11.00 val. Marijampolės teritorinėje darbo biržoje  adresu: Valaičio g. 2, Marijampolė.

Informacijos teikimo apie parduodamą turtą kontaktiniai asmenys:  Jurgita Jašinskienė, tel. (8 343) 91015 ir Vitas Liegus, tel. (8 645) 30556. Apžiūros laiką būtina susiderinti iš anksto.

Aukcionas dalyviams ir žiūrovams nemokamas. Už aukcione nupirktą turtą privaloma atsiskaityti per tris darbo dienas po aukciono pabaigos, pinigus sumokant pavedimu į nurodytą sąskaitą.


 UAB „DUBINGIAI“ AKCININKAMS !

Informuojame jus, kad  uždarosios akcinės bendrovės „Dubingiai“, buveinės adresas Savanorių pr.366, Kaunas,  įmonės kodas 133194663 patalpose Savanorių pr.366, Kaune, trečiame aukšte įvyks uždarosios akcinės bendrovės „Dubingiai“, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Kauno filialo juridinių asmenų registre (toliau-„Bendrovė“), eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau-Susirinkimas). Susirinkimas įvyks 2018 m. balandžio 27 d.14:00 val. Bendrovės patalpose, esančiose Savanorių pr.366, Kaune, konferencijų salėje.

Bendrovės Susirinkimo darbotvarkė: 1.2017 m. metinis pranešimas. 2.Audito pranešimas. 3.Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2017 m. tvirtinimas. 4.Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas. 5.Audito įmonės 2018 m. pasirinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. 6.Kreditavimo sutarčių ir susitarimų su bankais pasirašymas, įkeičiant bendrovės turtą.

Bendrovės organas, inicijavęs Susirinkimo sušaukimą bei priėmęs sprendimą sušaukti Susirinkimą : Bendrovės valdyba.

Akcininkai registruojami nuo 13:30 val. Atvykstant prašome turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir išrašą iš asmens vertybinių popierių sąskaitos. Akcininkų įgaliotieji asmenys turi turėti įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninio ryšio priemonėmis.

Su bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke ir informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje nuo 2017 m. balandžio 18 d. LR AB Įstatyme numatyta tvarka.

Bendrovės generalinis direktorius  Mantas Bikauskas.


AB „Elfa“ ( įmonės kodas 121896242) akcininkų dėmesiui

 2018 m. balandžio mėn. 30d. (pirmadienį) 11 val. bendrovės būstinėje Panerių 39, Vilniuje šaukiamas  AB „Elfa“ visuotinis akcininkų susirinkimas.

 Susirinkimo darbotvarkė:

1. Metinis pranešimas už 2017  metus.

2. Metinės finansinės  atskaitomybės tvirtinimas.

3. Pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas

4. Valdybos rinkimai.

Susirinkimas šaukiamas valdybos nutarimu. Su dokumentais akcininkai gali susipažinti bendrovės būstinėje Panerių 39, Vilniuje darbo dienomis 9-12 val.  Informacija teikiama tel. (8 ~ 5) 233 15 31.


UAB „Admivita“ informuoja BUAB „Lantana“ kreditorius, kad KAT 2018.03.26 priėmė sprendimą dėl BUAB „Lantana“ pabaigos. Kontaktai pasiteiravimui: admivita@gmail.com.


UAB Diagnostikos laboratorija (kodas 300598351, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Žemaičių pl. 37, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Kauno filialo juridinių asmenų registre) informuoja, jog yra šaukiamas eilinis visuotinis bendrovės akcininkų susirinkimas.

Šaukiamo eilinio visuotinio UAB Diagnostikos laboratorija akcininkų susirinkimo data – 2018 m. balandžio 30 d.

Susirinkimo laikas –9 val. 00 min.

Susirinkimo vieta – UAB Diagnostikos laboratorija buveinė, Kauno m. sav. Kauno m., Neries kr.  16B.

Šaukiamo eilinio visuotinio UAB Diagnostikos laboratorija akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1.Bendrovės 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;

2.Bendrovės 2017 metų pelno (nuostolių) paskirstymas;

3.Bendrovės valdybos atšaukimas;

4.Bendrovės valdybos rinkimas;

5.Dėl Bendrovės reorganizavimo jungimo būdu, prie Bendrovės, kuri toliau tęs savo veiklą, prijungiant UAB "HIPOKRATO KLINIKA" (įmonės kodas 302418236, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pranciškaus Smuglevičiaus g. 35), kuri po reorganizavimo pasibaigs.

6.Dėl UAB Diagnostikos laboratorija ir UAB "HIPOKRATO KLINIKA" reorganizavimo sąlygų ir Bendrovės pakeistų įstatų parengimo. 

7.Dėl UAB Diagnostikos laboratorija ir UAB "HIPOKRATO KLINIKA" reorganizavimo sąlygų vertinimo.

8.Dėl paskelbimo apie parengtas reorganizavimo sąlygas ir įpareigojimų Bendrovės vadovui.

Šaukiamo eilinio visuotinio UAB Diagnostikos laboratorija akcininkų susirinkimo iniciatorius – bendrovės valdyba.

Bendrovės organas, priėmęs sprendimą sušaukti eilinį visuotinį UAB Diagnostikos laboratorija akcininkų susirinkimą – bendrovės valdyba. 

UAB Diagnostikos laboratorija nenumato galimybės susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis. 

Sprendimų dėl kiekvieno UAB Diagnostikos laboratorija eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo projektus, taip pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu, nuo šio pranešimo pateikimo dienos galima gauti UAB Diagnostikos laboratorija buveinėje adresu Kauno m. sav. Kauno m., Neries kr.  16B, pateikus raštišką prašymą UAB Diagnostikos laboratorija vadovui ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki pageidaujamos dokumentų gavimo datos.


 “Jaunystės Akademija”, įm. k.   304323452 , ignas@celloclinic.lt, Ligoninės g. 7, Vilnius, +37069333533 skelbia konkursą  plaukų šalinimo lazeriui; celiulito naikinimo, apimčių mažinimo ir kūno kontūravimo įrenginiui; frakcinio odos atnaujinimo lazeriui įsigyti.

Pasiūlymų pateikimo vieta: Ligoninės g. 7, Vilnius.

Pasiūlymų pateikimo terminas: 2018 m. balandžio mėn. 16 d., 8.00 h

Vokų atplėšimo vieta: Ligoninės g. 7, Vilnius.

Vokų atplėšimo data: 2018 m. balandžio mėn. 16 d., 8.00 h


UAB „Ripovila" akcininkų dėmesiui:

2018 metų balandžio mėn. 30 d. 10 val. Architektų g. 72-27, Vilniuje, vyks akcininkų susirinkimas.

Darbotvarkėje:

1.2017m. ūkinės-finansinės veiklos balanso tvirtinimas.

2.Dėl akcijų emisijos.

3.Nekilnojamojo turto pirkimas/pardavimas.


INFORMACIJA

apie nepavojingų atliekų, turinčių energetinę vertę laikymo

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje

atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo 

1.Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, Lukšio g. 8, LT 76206 Šiauliai, tel. (8 41) 520002, el. paštas: info@sratc.lt

2.PŪV pavadinimas:nepavojingų atliekų, turinčių energetinę vertę laikymas Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje Jurgeliškių km. 9, Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r.

3.PŪV vieta:Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno teritorija Jurgeliškių km. 9, Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r.

4.Atrankos išvada:Aplinkos apsaugos agentūra priėmė atrankos išvadą ir 2018 m. kovo 26 d. raštu Nr. (28.6)-A4-2802 informavo, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5.Išsamiau susipažinti su informacija apie PŪV galima atsakingoje institucijoje - Aplinkos apsaugos agentūros Šiaulių skyriuje, Tilžės g. 198, Šiauliai, I - IV 8-17 val., V nuo 8–1545 (pietų pertrauka nuo 12-1245 val.), tel. (8 41) 596416, el. paštas: aaa@aaa.am.lt ir pas PAV atrankos dokumentų rengėją - UAB „Ekologiniai projektai“ Draugystės g. 19-354 (IV-as įėjimas), Kaunas, I-V 8–17 val., tel. 8 (37) 373807, el. paštas: info@ekologiniaiprojektai.lt

6.Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo datos galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. paštu: aaa@aaa.am.lt


 UAB "KLAIPĖDOS" viešbutis (toliau - Bendrovė) buveinėje, adresu Naujojo Sodo g. 1, LT-92118 Klaipėda, konferencijų salėje, II aukšte, Bendrovės vadovo sprendimu 2018 m. balandžio 20 d. 10.00  val. šaukiamas eilinis visuotinis UAB "KLAIPĖDOS" viešbučio akcininkų susirinkimas.

Akcininkai registruojami nuo 9.50 iki 10.00 val. Akcininkai, atvykę į susirinkimą, privalo turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą, akcininkų įgalioti asmenys privalo turėti įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, akcijų balsavimo sutartį.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Audito įmonės rinkimas ir apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

2. 2017 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

3. 2017 m. audito išvada.

4. 2017 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinių ir 2017 m. audituotos konsoliduotos metinės finansinės ataskaitos tvirtinimas.

5. 2017 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas;

6. Naujų valdybos narių rinkimas.

7. Naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 26 str. Jūs galite susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Bendrovės buveinės patalpose, esančiose Naujojo Sodo g. 1, LT-92118 Klaipėda,  kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki  17.00 val.

Įgalioti asmenys gali teikti papildomą informaciją: Bendrovės generalinė direktorė Agnė Čekanauskaitė


Pranešimas AB „Spauda“ akcininkams

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. balandžio 27 d. 10.00 val. šaukiamas  eilinis visuotinis  akcinės bendrovės „Spauda“ (kodas 121008154, buveinė Laisvės pr. 60, Vilniuje, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre), akcininkų susirinkimas, kuris įvyks bendrovės buveinėje Laisvės pr. 60, Vilnius (administracijos patalpose). Akcininkai registruojami nuo 9 val. 30 min.

Darbotvarkė:

1. Bendrovės metinis pranešimas už 2017 metus.

2. Bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

3. Bendrovės 2017 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.

4. Audito išvada.

5. Audito įmonės rinkimas.

6. Kiti klausimai.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2018 m. balandžio mėn. 20 d. Dalyvauti ir balsuoti susirinkime turi teisę tik asmenys, buvę bendrovės akcininkais visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Bendrovė nesudaro galimybių balsuoti elektroninio ryšio priemonėmis.

Su sprendimų projektais ir kitais dokumentais akcininkai gali susipažinti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais terminais AB „Spauda“  buveinėje Laisvės pr. 60, Vilniuje, administracijos patalpose, 2 aukšte, darbo dienomis 7:30-12.00 val. ir 12.45-16.30 val.

AB „Spauda“ generalinis direktorius


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo20 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 23 straipsnio 1 dalimi,  24 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 26 punktu UAB sveikatos centro ,,Energetikas” 2016-12-14įstatų (kodas 152513731)6.6.3., 6.8., 6.13. ir 9.1. punktų nuostatomis pranešu, kad 2018 m. balandžio 30 d. 8 val. 00 min. yra šaukiamas eilinis UAB sveikatos centro ,,Energetikas” visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimas vyks adresu: Kuršių takas 1, Palanga

Susirinkimo dalyvių registracijos pradžia: 8 val. 00 min.

Susirinkimo dalyvių registracijos pabaiga: 8 val. 10 min.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2018 m. balandžio 30 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra UAB sveikatos centro ,,Energetikas” akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Darbotvarkė:

1. 2017 m. finansinės atskaitomybės rinkinio tvirtinimas;

2. 2017 m. bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas.

3. 2017 m. finansinės atskaitomybės audito ataskaitos svarstymas.

4. Kiti klausimai.

Atgal