VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

03.03. Skelbimai

Likviduojamos UAB „MILINTA“, įmonės kodas 302706879, adresas: Medžiotojų g. 6-39, Klaipėda įstatus laikyti negaliojančiais.

Likviduojamos UAB „STADEMAS“, įmonės kodas 141911748, adresas: Smiltelės g. 6-40, Klaipėda įstatus ir antspaudą laikyti negaliojančiais.


Pranešimas apie UAB “Audėjas“ šaukiamą eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. 

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas uždarosios akcinės bendrovės “Audėjas” (buveinė Kalvarijų g. 125, Vilnius, Lietuvos Respublika; įmonės kodas 121924453)  eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2018 m. kovo 27 d.  10.00val.  adresu Kalvarijų 125,  7 korpusas, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Bendrovės metinis pranešimas apie 2017 m. veiklą.

2.Bendrovės 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio  tvirtinimas.

3.2017 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

4.Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo  sąlygų nustatymas.

5.Bendrovės valdybos nario rinkimai.

Registracija vyks nuo 9.30 val. Akcininkai turi turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą, įgalioti asmenys – asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Su dokumentais, susijusiais su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ir sprendimų projektais, nuo 2018 m. kovo 19 d. bus galima susipažinti UAB“Audėjas“  Kalvarijų g. 125,  7 korpusas, Vilnius, arba  tel.: (8-5) 266 0105.


Informuojame apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą.

PŪV organizatorius – ŽŪB „Vaškai“, įm. k.269159640, Taikos g. 6, Vaškai, Pasvalio r.,el. p. vaskai.bendrove@gmail.com, tel. 8 451 41103.

PVSV ataskaitą parengė Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL), įst. k. 195551983, Žolyno g. 36, Vilnius, el. p. nvspl@nvspl.lt, tel. (8 5) 263 9662, faks. (8 5) 210 4848.

PŪV – pieninių galvijų ūkio išplėtimas, 448 vietų karvidės ir dviejų telyčių tvartų (maksimaliai 400 ir 700 vietų) statybos, Daičiūnų k. 5, Vaškų sen., Pasvalio r. sav.

Trumpas PŪV aprašymas – ŽŪB „Vaškai“ vykdoma veikla – galvijų auginimas pienui. ŽŪB „Vaškai“ melžiamų karvių ūkio bandą planuojama didinti nuo 1000 iki 1448 vnt., įrengus naują karvidę (448 vnt.) bei pastatyti 2 tvartus telyčioms (maksimaliai 400 ir 700 vnt.), Daičiūnų k. 5, Vaškų sen., Pasvalio r. sav. PVSV apimtyje nustatoma įmonės veiklos sanitarinė apsaugos zona (SAZ) (PŪV siūlomos SAZ ribos sutampa su įmonės žemės sklypo ribomis).

Su PVSV ataskaita galima susipažinti nuo 2018 m. kovo 5 d. iki kovo 19 d. imtinai, Vaškų seniūnijoje, adresu Kultūros g. 1, Vaškai, Pasvalio r. sav. darbo metu (I-IV 8.00 – 17.00 val., V – 8.00 – 15.45 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) ir NVSPL patalpose, adresu Žolyno g. 36, Vilnius, darbo metu (I-IV 8.00 – 16.45 val., V 8.00 – 15.30 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.). PVSV ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje www.nvspl.lt.

Visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2018 m. kovo 19 d. 17.00 val. Vaškų seniūnijos patalpose, adresu Kultūros g. 1, Vaškai, Pasvalio r. sav. Iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais prašome teikti raštu NVSPL, adresu Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, faksu (8 5) 210 4848 arba el. p. nvspl@nvspl.lt.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas,Respublikos g. 13, Panevėžys, el. p. panevezys@nvsc.lt, tel. (8 45) 46 10 81.


Informacija apie parengtą vykdomos ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą. 1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius:UAB „Argimetas“ (įmonės kodas 300017230),Švyturio g. 3C, Tauragė, LT-72360 Tauragės r. sav., mob. tel.: 8-698 31069, faksas: 8 446 52230, el. p.: argimetas@gmail.com.2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas:UAB „Ekosistema“(įmonės kodas 140016636),Taikos pr. 119, Klaipėda,LT-94231 Klaipėdos m. sav.,tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, el. p.: jonas@ekosistema.lt.3. PŪV pavadinimas, vieta:UAB „Argimetas“ vykdoma ir PŪV (atliekų tvarkymas, esamos metalo laužo aikštelės pajėgumo didinimas) vykdoma adresu Švyturio g. 3B, Tauragė.4. Trumpas PŪV aprašymas:Vykdomos ir PŪV metu panaudojus įmonės turimą modernią techniką yra ir bus priimamos, tvarkomos ir laikomos atliekos (pagrinde juodojo ir spalvotojo metalo laužas, plastikas ir kt. atliekos). Sutvarkytos atliekos (atskyrus nustatytas priemaišas ir paruošus tolimesniam perdirbimui) bus laikomos irperduodamos kitiems atliekų tvarkytojams.Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona.5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Tauragės r. sav. Tauragės miesto seniūnijos administracinėse patalpose (V. Kudirkos g. 9, LT-72217, Tauragė);2) UAB „Ekosistema“ administracinėsepatalpose (Taikos pr.119, Klaipėda, LT-94231Klaipėdos m. sav.).Susipažinti su PVSV ataskaita galima darbo dienomis nuo 2018-03-07 iki 2018-03-20 imtinai;08-12 ir 13-16 val.3) PVSV ataskaita skelbiama PVSV ataskaitos rengėjo tinklapyjewww.ekosistema.lt.6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimasįvyks 2018-03-21, 17 val. UAB „Argimetas“ administracinėse patalpose, esančiose adresu Švyturio g. 1A (antrame aukšte), Tauragė, LT-72360 Tauragės r. sav. 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr. 119, Klaipėda; registruotu laišku - siųsti adresu A.D.661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: jonas@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centroprie Sveikatos apsaugos ministerijosTauragės departamentas, Prezidento g. 38, Tauragė, LT-72253Tauragės r. sav.,tel.: (8 446) 61 167,el. p.:taurage@nvsc.lt.

 

 

Atgal