VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

01.13. Skelbimai

 

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


BUAB „Chelcey Europe Holdings“ j. a. k. 302589365 ir BUAB „Armega“ j. a. k. 302705535 dingusius įmonių įstatus laikytinegaliojančiais.


INFORMACIJA apie priimtą sprendimą

dėl planuojamos tiesti Mykolo Lietuvio gatvės Vilniaus mieste leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, atstovaujamas Miesto plėtros departamento, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2616, faksas (8 5) 211 2222 , el. p. savivaldybe@vilnius.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55–2, LT–44245 Kaunas, tel. (8 37) 40 75 48, faks. (8 37) 40 75 49, el. p. info@infraplanas.lt.

PŪV pavadinimas, vieta: Planuojama tiesti Mykolo Lietuvio gatvė Vilniaus mieste. Vieta -šiaurinė Vilniaus miesto dalis, Verkių ir Fabijoniškių seniūnijose.

PŪV aprašymas: Numatoma nutiesti 2,7 km ilgio, keturių eismo juostų su žalia skiriamąja juosta apšviečiama gatvę, įrengti 2,5 m pločio dviračių takus, šaligatvius, viešojo transporto stoteles ir kitą reikiamą inžinerinę infrastruktūrą (lietaus nuotekų bei elektros tinklus).

Priemonės, numatytos neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti: triukšmą mažinančios kelio dangos įrengimas, funkcinių želdinių pasodinimas, izoliuojančių akustinių langų ir durų įrengimas, stačių šlaitų sutvirtinimas, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos priemonės..

Visi poveikio aplinkai vertinimo subjektaipritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.

Informacija apie visuomenės viešą supažindinimąsu PAV ataskaita buvo skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės interneto puslapyje (2017-06-29), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Verkių seniūnijoje (2017-06-27), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Fabijoniškių seniūnijoje (2017-06-26), respublikiniame laikraštyje „Lietuvos aidas“ (2017-07-01), laikraščio „Lietuvos rytas“ priede sostinė (2017-07-01), PAV dokumentų rengėjo – UAB „Infraplanas“, interneto tinklalapyje (2017-06-29). PAV dokumentų rengėjas PAV ataskaitoje įvertino visuomenės pastabas ir numatė kompensacines priemones.

Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis: planuojama ūkinė veikla – Mykolo Lietuvio gatvės tiesimas įvertinus jos pobūdį, poveikį gamtinei aplinkai, visuomenės sveikatai ir socialiniai aplinkai pagal parengtą PAV ataskaitą, įgyvendinus PAV ataskaitoje numatytas aplinkosaugines priemones, įvykdžius sprendimo 10 punkte nustatytas sąlygas, yra leistina pagal pirmą ir antrą veiklos alternatyvas. Sprendimas priimtas 2018-01-05 Nr. (28.7)-A4-149. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą: PŪV įgyvendinimas abiejų alternatyvų atveju nesukels reikšmingo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai, gyvūnijai ir augalijai dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, aplinkos orui, vandeniui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, socialinei ekonominei aplinkai ir nekilnojamosioms kultūros vertybėms, saugomoms teritorijoms, „Natura 2000“ teritorijomsbei šių aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai.

Išsamiau susipažinti apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje galima: atsakingoje institucijoje - Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8-70) 662 008, el. p. aaa@aaa.am.lt ir pas dokumentų rengėją - UAB „Infraplanas“, Donelaičio g. 55–2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 407 548, el. p. info@infraplanas.lt. www.infraplanas.lt.


Likviduojamos UAB „VEŽMENA“, įmonės kodas 140044429, adresas: Nemuno g. 163, Klaipėda įstatus ir antspaudą laikyti negaliojančiais.


Pranešimas apie VšĮ „Medžiotojų klubas "Papartynė" likvidavimą

Remiantis 2017 m. gruodžio 15 dienos visuotinio susirinkimo nutarimu, pradedama VšĮ „Medžiotojų klubas "Papartynė", juridinio asmens kodas: 168952096, buveinė: Žalioji g. 5, Uliūnų k., Panevėžio rajonas, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, likvidavimo procedūra. Nuo 2017 m. gruodžio 15 d. VšĮ „Medžiotojų klubas Papartynė" įgyja likviduojamos bendrovės teisinį statusą. Kilus bet kokiems klausimams, prašome kreiptis į likvidatorių, p. Saulių Ulį, tel.: +370 6 98 19905.


Pamestus UAB "Ferrus" Įm.k. 302664266 registracijos pažymėjimą ir įstatus laikyti negaliojančiais.


INFORMACIJA APIE pakartotinį viešą visuomenės supažindinimą su PAV ataskaita

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: AB Kaišiadorių paukštynas Paukštininkų g. 15, 56500 Kaišiadorys, tel. (8 346) 51034, faks. (8 346) 52310. PŪV poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“ V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faks. (8 5) 261 7507.PŪV pavadinimas: AB Kaišiadorių paukštynas modernizavimas ir gamybinių pajėgumų didinimas Paukštininkų g. 15A, 16 Kaišiadoryse.PŪV vieta: Paukštininkų g. 15A, 16 Kaišiadorys, Kaišiadorių m. sen., Kaišiadorių r. sav. Kauno apskr.PAV subjektai, nagrinėjantys dokumentus, teikiantys išvadas: Kaišiadorių r. savivaldybė, Kultūros paveldo departamento prie LR kultūros ministerijos Kauno skyrius, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Atsakinga institucija priimsianti sprendimą: Aplinkos apsaugos agentūra. Pakartotinai susipažinti su PŪV PAV ataskaita iki sausio mėn. 29 d. imtinai galima (d.d. nuo 8:00 iki 12:00 ir 12:45 iki 17:00 val.) Kaišiadorių miesto seniūnijoje – Katedros g. 4, Kaišiadorys, tel. (8 346) 20 429.; UAB „Sweco Lietuva“ interneto tinklalapyje: http://www.sweco.lt/naujienos/svarbus-pranesimai/. Pakartotinis viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks: š.m. sausio mėn. 29 d. 17:00 Kaišiadorių miesto savivaldybės didžiojoje salėje (II a.) Katedros g. 4, Kaišiadorys. Pateikti pasiūlymus raštu arba nurodytu el. paštu PAV ataskaitos klausimais iki viešo susirinkimo galima: UAB „Sweco Lietuva“ - V.Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faks. (8 5) 261 7507, el. p. justinas.musteikis@sweco.lt. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti teikiamos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atskingai institucijai. 


AB “RAMETA” AKCININKŲ DĖMESIUI

AB “Rameta” Valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. vasario mėn. 05 d. 16 val. Bendrovės salėje (Radviliškis, Šiaulių 2) šaukiamas neeilinis visuotinis AB “RAMETA” (įmonės kodas 171333481) akcininkų susirinkimas, kurio apskaitos diena yra 2018-01-29

Susirinkimo darbotvarkė:

       1. Dėl turto įkeitimo ir laidavimo bankui, užtikrinant UAB „Žaibas“ kreditinius įsipareigojimus.

       2. Dėl įgalioto atstovo, pasirašyti turto įkeitimo,laidavimo dokumentus ir jų pakeitimus, paskyrimo.   

       3. Visuotinio akcininkų susirinkimo inspektoriaus (sekančiam susirinkimui) rinkimai.

Dėl papildomos informacijos, nutarimų projektų kreiptis į  AB “RAMETA” direktorių Juozą Pečiukevičių tel. (8-422) 52440. Direktorius Juozas Pečiukevičius


 

UAB „Ecoservice“, vadovaudamasi Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762, skelbia konkursą oro valymo filtrų sistemai, ortakiams, gaubtams, elektros instaliacijos, filtro, įrangos, vamzdynų montavimui, elektros bei rangos darbams, transporto paslaugoms, projektavimo, paleidimo ir derinimo darbams. Pirkimo dokumentus nuo šio skelbimo paskelbimo dienos iki 2018 m. Sausio 29d. 12 val. galima gauti adresu Minsko pl. 26A, Vilnius. Atsakingas asmuo: Dalius Čepulis tel. 852648470, elektroninis paštas dalius.cepulis@ecoservice.lt

Atgal