VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

12.30. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje ištisus metus!

Garantija, aptarnavimas.www.Melkerlita.lt

 

Linas 861608020. Rolandas 868683265


INFORMACIJA APIE UAB KAUNO ŠVARA PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – STAMBIŲJŲ ATLIEKŲ PRIĖMIMO IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ RŪŠIAVIMO AIKŠTELĖS VEIKLOS PLĖTROS AŠIGALIO G. 20A, KAUNE – ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO

APLINKAI VERTINIMO

1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:

UAB „KAUNO ŠVARA“, Statybininkų g. 3, LT-50124, Kaunas Tel.: +370 37 314323, el.p. info@svara.lt

2.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

UAB „Kauno švara“ – STAMBIŲJŲ ATLIEKŲ PRIĖMIMO IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ RŪŠIAVIMO AIKŠTELĖS VEIKLOS PLĖTROS JULIJANAVOS G. 1A, KAUNE

3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Kaunas apskritis, Kauno m. sav., Kaunas, Julijanavos g. 1A.

4.Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai:

Aplinkos apsaugos agentūros 2017 m. gruodžio 21 d. raštu Nr. (28.7)-A4-13138 priimta atrankos išvada, PŪV – UAB „Kauno švara“ Stambiųjų atliekų priėmimo ir antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelės veiklos plėtra Julijanavos g. 1A, Kaune – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5.Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą:

UAB „Kauno švara“, Statybininkų g. 3, LT-50124, Kaunas Tel.: +370 37 314323, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.

6.Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą:

Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. paštas: aaa@aaa.am.lt, tel.: 8(706)62008, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.

7.Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais:

Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos Kauno skyriuje, Rotušės a. 12, Kaunas tel.: 8(37)302607; UAB „Ekoverslas“ biure, Partizanų g. 87a, Tel. 8(686)33399, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.


BUAB „Virbla“ (į.k. 303460996) registravimo pažymėjimas ir įstatai bankroto administratoriui neperduoti, laikyti negaliojančiais.


UAB FIF LT, įm.k. 302230533 įstatai yra prarasti, todėl laikyti negaliojančiais.


UAB „Urbanistika“ akcininkams! Informuojame, kad šaukiamas uždarosios akcinės bendrovės „Urbanistika“ (toliau – Bendrovė), buveinės adresas Žalgirio g. 90, Vilnius, įmonės kodas 122206363, PVM mokėtojo kodas LT100000013610, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų Centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registre, neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas), kuris įvyks 2018 m. sausio 16 d. 10.00 val. Bendrovės patalpose Žalgirio g. 90, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Dėl valdybos nario atšaukimo ir naujo skyrimo.       

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorius: Bendrovės valdyba.

Bendrovės organas, priėmęs sprendimą sušaukti Susirinkimą: Bendrovės valdyba.

Akcininkai registruojami nuo 9 val. 30 min. Į Susirinkimą atvykstantys akcininkai turi turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininkų įgaliotieji asmenys taip pat turi turėti įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvautiir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais.

Bendrovė numato galimybę Susirinkime dalyvauti ir balsuoti akcininkams raštu užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis Bendrovei gali būti perduotas elektroninių ryšių priemonėmis el. paštu: info@urbanistika.lt

Sprendimų dėl kiekvieno Bendrovės Susirinkimo darbotvarkės klausimo projektai, dokumentai teikiami Bendrovės Susirinkimui, informacija, susijusi su akcininko teisių įgyvendinimu, bei kita informacija teikiama atvykus adresu: Žalgirio g. 90, Vilnius, taip pat telefonu +(370) 52619024. Informaciją įpareigotas teikti direktorius Jonas Treinys (darbo dienomis nuo 9 iki 11 val.).


Informuojame, kad Vladimirui Petrylai priklausančio žemės sklypo kad.Nr.4184/1111:0154, esančio Vilniaus r., Sudervės sen., Pakonių k., ribos bus ženklinamos vietovėje 2018 m. sausio 10 d. 12.00 val. Gretimo žemės sklypo kad.Nr.4184/1111:0161 savininkė Elona Jatautas arba artimieji kviečiami atvykti į žemės sklypo ribų ženklinimą arba atvykti į Verkių g.1-11, Vilnius, viktuks@gmail.com arba susisiekti telefonu 867976644.

 

 

Atgal