VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

08.08. Skelbimai

Buhalterinės apskaitos tvarkymas - nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo, mokesčių deklaracijų pildymas ir pateikimas VMI, ataskaitos Sodrai, Statistikos departamentui, muitinei. Personalo valdymo dokumentai – darbo sutartys, įsakymai ir kt., apleistos buhalterijos tvarkymas.

Kreiptis mob. tel. + 370 646 76763, el.p.: finansai8@yahoo.com


Informacija apie PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ATRANKOS IŠVADĄ DĖL poveikio aplinkai vertinimo

1.Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas: VšĮ Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, I. Kanto g. 7, Klaipėda, LT-92123 Klaipėdos m. sav., tel./faksas: (8 46) 397240, el. paštas: lajm@lajm.lt. 2. PŪV pavadinimas: Fizinio-psichologinio parengimo, gelbėjimo įrangos treniruočių bei automobilių pravažiavimo ir stovėjimo aikštelių rekonstrukcija ir eksploatacija. 3. PŪV veiklos vieta: PŪV numatoma vykdyti žemės sklypuose (kad. Nr. 2101/0003:524 ir 2101/0003:518 Klaipėdos m. k.v.), esančiuose I. Kanto g. 7A ir 7, Klaipėdoje, Klaipėdos m. sav. 4. Aplinkos apsaugos agentūra 2017-08-04 raštu Nr. (28.3)-A4-8026 priėmė atrankos išvadą, kad VšĮ Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklaPŪV - fizinio-psichologinio parengimo, gelbėjimo įrangos treniruočių bei automobilių pravažiavimo ir stovėjimo aikštelių rekonstrukcijai ir eksploatacijai- poveikio aplinkai vertinimas (toliau - PAV) neprivalomas. 5. Išsamiau su informacija apie PŪV galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 9.00 – 16.00 val.) VšĮ Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, I. Kanto g. 7, Klaipėda, tel./faksas: (8 46) 397240. 6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 8.00 – 17.00 val.) Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: (8 706) 62008, faksas: (8 706) 62000, el. paštas: aaa@aaa.am.lt. 7. Su PŪV PAV atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 8.00 – 17.00 val.) Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Klaipėdos skyriuje, Birutės g. 16, Klaipėda ir UAB „Ekosistema“ biure, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, kont. asmuo - M. Šileika.


INFORMACIJA apie grikių paruošimo gamyklos statybos ir eksploatacijos A. Strazdelio g. 9, Rokiškyje galutinę atrankos išvadą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas- UAB "Lašų duona", Respublikos g. 106/1, Rokiškis, tel. +370 458 32841, lasai@lasai.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas- Grikių paruošimo gamyklos statyba ir eksploatacija

Planuojamos ūkinės veiklos vieta- A. Strazdelio g. 9, Rokiškis

Persvarstoma atsakingos institucijos 2017-05-12 priimta atrankos išvadaNr. (28.5)-A4-5026: planuojamai ūkinei veiklai - grikių paruošimo gamyklos statybai ir eksploatacijai A. Strazdelio g. 9, Rokiškyje - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Panevėžio departamentas (toliau- Panevėžio departamentas) 2017-05-18 raštu Nr. 2.5-968 (16.8.6.5.11) kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą prašydamas persvarstyti atrankos išvadą ir paprašė papildomos informacijos: gretimų žemės sklypų savininkų sutikimų dėl SAZ įteisinimo, triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatų ir informacijos apie triukšmo skaičiavimo metodiką.

Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą.

Panevėžio departamentas gavęs papildytą informaciją 2017-07-26 raštu Nr. 2.5-1303 (16.8.6.5.11) informavo, kad pritaria Aplinkos apsaugos agentūros priimtai atrankos išvadai Nr. (28.5)-A4-5026. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) teritorijoje nėra kultūrinių, istorinių, archeologinių vertybių, saugomų teritorijų. Pagal atliktus aplinkos oro teršalų sklaidos pažemio koncentracijų skaičiavimus, oro teršalų ribinės vertės nebus viršijamos. Oro taršai mažinti bus įrengti du oro teršalų valymo įrenginiai, pastato ventiliacijos angos bus nukreipiamos į priešingą pusę nei gyvenamoji teritorija. Gamybinių nuotekų nesusidarys, buitinės nuotekos bus išleidžiamos į miesto tinklus. Paviršinės nuotekos išleidžiamos į miesto tinklus ir priešgaisrinį vandens telkinį. PŪV ir pravažiuojančio transporto triukšmas neviršys leidžiamų triukšmo ribinių dydžių. PŪV vykdymas mineralinio vandens vandenvietės SAZ cheminės taršos apribojimo 3-ioje (b sektorius) apsaugos juostoje nėra draudžiamas.

2017-08-04 Aplinkos apsaugos agentūros priimta galutinė atrankos išvada Nr.(28.5)-A4-8052: planuojamai ūkinei veiklai - grikių paruošimo gamyklos statybai ir eksploatacijai A. Strazdelio g. 9, Rokiškyje - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atgal