VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

04 08. Skelbimai

Buhalterinės apskaitos tvarkymas - nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo,  mokesčių deklaracijų pildymas ir pateikimas VMI, ataskaitos Sodrai, Statistikos departamentui, muitinei. Personalo valdymo dokumentai – darbo sutartys, įsakymai ir kt., apleistos buhalterijos tvarkymas.

Kreiptis mob. tel. + 370 646 76763, el.p.: finansai8@yahoo.com


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje ištisus metus!

Garantija, aptarnavimas.www.Melkerlita.lt

Linas 861608020. Rolandas 868683265;


AB “RAMETA” AKCININKŲ DĖMESIUI

AB “Rameta” Valdybos iniciatyva ir sprendimu 2017 m. balandžio 29 d. 12 val. Bendrovės salėje (Šiaulių g. 2, Radviliškis) šaukiamas eilinis visuotinis AB “RAMETA” (į.k. 171333481) akcininkų susirinkimas, kurio apskaitos diena 2017-04-24.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. AB “Rameta” 2016 m. metinis pranešimas.

2. Audito už 2016 m. išvados.

3. 2016 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

4. 2016 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

5. Auditoriaus rinkimai ir atlyginimo jam nustatymas.

6. Bendrovės įstatų keitimas.

7. Visuotinio akcininkų susirinkimo inspektoriaus (sekančiam susirinkimui) rinkimai.

Dėl papildomos informacijos, nutarimų projektų kreiptis į AB “RAMETA” Direktorių Juozą Pečiukevičių tel. (8-422) 52440. Direktorius.


Uždaroji akcinė bendrovė „Drąseikių karjeras“ (įmonės kodas 159851059, buveinės adresas Drąseikių k., Lapių sen., Kauno r., duomenys kaupiami ir saugomi VĮ “Registrų centras” Kauno filialo Juridinių asmenų registre) informuoja, jog yra šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Šaukiamo eilinio visuotinio Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ akcininkų susirinkimo data – 2017 m. gegužės 2 d.

Susirinkimo laikas – 15.00 val.

Susirinkimo vieta – Drąseikių k., Lapių sen., Kauno r., Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ administracinės patalpos.

Šaukiamo eilinio visuotinio Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1.Bendrovės 2016 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

2.Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Šaukiamo eilinio visuotinio Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ akcininkų susirinkimo iniciatorius – bendrovės direktorius.

Bendrovės organas, priėmęs sprendimą sušaukti visuotinį Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ akcininkų susirinkimą – bendrovės direktorius.

Uždaroji akcinė bendrovė „Drąseikių karjeras“ nenumato galimybės susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis.

Sprendimų dėl kiekvieno Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimoprojektus, taip pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu, galima gauti Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ administracinėse patalpose adresu Drąseikių k., Lapių sen., Kauno r., nuo 2017 m. balandžio 20 d.


Informacija apie mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimo veiklos Audriaus Banionio ūkyje (Margininkų k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav.)poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas:Ūkininkas Audriaus Banionis, Margininkų k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav., LT-53180, tel. (8-69) 88 23 58, el. paštas straunas@gmail.com.

PAV dokumentų rengėjas:UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 40 75 48, faksas (8-37) 40 75 49, el. p. info@infraplanas.lt., www.infraplanas.lt

PŪV pavadinimas:Mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimo veikla Audriaus Banionio ūkyje (Margininkų k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav.).

PŪV vieta:Kauno rajono savivaldybė, Taurakiemio seniūnija, Margininkų kaimas.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM Kauno departamentas (K. Petrausko g. 24, LT-44156 Kaunas), Kauno rajono savivaldybės administracija (Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas), Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Nemuno g. 2-1, Kaunas LT-44294).

Sprendimądėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62008, faksas (8) 706 62000, www.gamta.lt).

Susipažinti su parengta PAV ataskaita galimanuo 2017 m. balandžio 11 d. iki 2017 m. balandžio 26 d., Taurakiemio seniūnijos administracinėse patalpose (T. Masiulio g. 6, Piliuonos k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav., tel. (8-37) 56 88 23) darbo dienomis darbo valandomis, UAB „Infraplanas“ patalpose (K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 40 75 48), darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val. ir UAB „Infraplanas“ interneto tinklalapyje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimasįvyks2017 m. balandžio 26 d. 18 val. Centrinė g. 31, Margininkų km., Taurakiemio sen. Kauno r.

Pasiūlymus dėl PAV ataskaitosraštu, el. paštu galima teikti iki viešo susirinkimo PAV dokumentų rengėjui (aukščiau nurodytais kontaktais), o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai (aukščiau nurodytais kontaktais).

 

 

Informacija apie UAB KJKK ,,Bega“ planuojamos ūkinės veiklos – birių produktų talpyklų statyba ir eksploatavimas, Nemuno g. 2, Klaipėdoje

Atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija “BEGA“, adresas - Nemuno g. 2b, Klaipėda , tel. 8-46-395500.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Birių produktų talpyklų statyba ir eksploatavimas Nemuno g.2, Klaipėdoje.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Nemuno g. 2b, Klaipėdos m., Klaipėdos apskr.

4. Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada 2017-04-05 Nr.(28.3)-A4-3640, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima – Nemuno g. 2b, Klaipėda; tel.8-46 395500 nuo 2017-04-10 iki 2017-04-25 (imtinai) nuo 9.00 val. iki 15.00 val.

6. Suinteresuota visuomenė turi teisę per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo pateikimo teikti: Aplinkos apsaugos agentūros Klaipėdos skyriui (Birutės g.16, Klaipėda, LT-91204; tel. 8-46 466466) pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą. 

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūros Klaipėdos skyriuje (Birutės g.16, Klaipėda, LT-91204; tel. 8-46 466466) ir UAB KJKK”BEGA” (Nemuno g. 2b, Klaipėda , tel. 8-46-395500). Terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo pateikimo.

 

 

UAB „Skomė" akcininkų dėmesiui!

UAB „Skomė" valdybos iniciatyva ir sprendimu 2017 m. balandžio 14 d. 16 val. šaukiamas pakartotinis eilinis visuotinis UAB „Skomė" (įm. kodas 122574319) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks UAB „Skomė" buveinėje Konstitucijos pr. 12, Vilniuje posėdžių salėje (trečias aukštas, Nr. 316).

Pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1.Bendrovės „Skomė" 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

2.Bendrovės „Skomė" pelno paskirstymas.

Sprendimų projektus ir kitus įstatymuose bei bendrovės įstatuose numatytus dokumentus ir/ar informaciją gauti ir/ar su ja susipažinti bus galima UAB „Skomė" buveinėje Konstitucijos pr. 12, Vilniuje, pas bendrovės direktorių (kabineto Nr. 336), pirmadienį ir antradienį nuo 17 iki 18 val. arba iš anksto suderinus kitu laiku.

 

 

Informacija apie priimtą galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas:

AB „Klaipėdos vanduo“, Ryšininkų g. 11, Klaipėda, LT-91116 Klaipėdos m. sav., tel.: (8 46) 466135, el. paštas: danguole.celediniene@vanduo.lt.

2. PŪV pavadinimas:Esamų kogeneracinių įrenginių eksploatacija.

3. PŪV vieta: Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k., Uosių g. 8, žemės sklype (kad. 5544/0007:81 Lėbartų k.v.).

4. Persvarstoma atsakingos institucijosAplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) 2017-02-07 raštu Nr. (28.3)-A4-1336 priimta atrankos išvada, kad AB „Klaipėdos vanduo“ PŪV poveikio aplinkai vertinimas (toliau - PAV) neprivalomas.

5. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą:Asociacija „Tvenkinio gatvė“ 2017-03-01 raštu, kuriame prašoma persvarstyti atrankos išvadą, Agentūrai nurodė šiuos persvarstymo motyvus: 1) Neišnagrinėtas psichoemocinis poveikis gyventojams; 2) Nepateikta informacija apie skleidžiamus kvapus; 3) Neįvertintos oro taršos prevencinės priemonės; 4) Neįvertinta aplinkos oro foninė tarša; 5) Atrankos išvada, jog PAV neprivalomas, jeigu bus gauti reikalingi aplinkos apsaugos leidimai, neužtikrina esminių aplinkos apsaugos principų, taip pat neužtikrina LR Teritorijų planavimo įstatyme nustatytų teritorijų planavimo tikslų, tokių, kaip kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas; derinti fizinių ar juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.

6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą:Agentūra, priimdama galutinę PAV atrankos išvadą vadovavosi šiais motyvais: 1) Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas 2017-03-17 raštu Nr. 2.3-1121(16.8.6.3.11.) pateikė išvadą, kad AB „Klaipėdos vanduo“ PŪV PAV neprivalomas; 2) Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2017-03-20 raštu Nr. (4.36.E)-R2-818 pateikė išvadą, kad AB „Klaipėdos vanduo“ PŪV PAV neprivalomas; 3) Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2017-03-21 raštu Nr. (5.1.42)-A5-1370 pateikė išvadą, kad AB „Klaipėdos vanduo“ PŪV PAV neprivalomas; 4) Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Gargždų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 2017-03-23 raštu Nr. 1-16-21 pateikė išvadą, kad AB „Klaipėdos vanduo“ PŪV PAV neprivalomas; 5) Įmonė veiklą vykdo teritorijoje, kurioje yra įrengta visa įmonės veiklai reikalinga infrastruktūra. Teritorijos paskirtis atitinka PŪV pobūdį; 6) Atlikus aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimą, nustatyta, kad PŪV neviršys nustatytų ribinių užterštumo verčių, todėl ši veikla nekels pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai; 7) Naujų triukšmo šaltinių neatsiras. Pagal atliktus triukšmo sklaidos skaičiavimus PŪV neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų ribinių verčių; 8) PŪV metu susidarančių atliekų tvarkymas atitiks LR atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus ir kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus; 9) PŪV teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausia Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugoma teritorija - Kalvių karjeras nuo PŪV vietos yra nutolęs apie 1,21 km atstumu, o artimiausia LR valstybės saugoma teritorija - Minijos ichtiologinis draustinis nuo PŪV vietos yra nutolęs apie 2,57 km atstumu; 10) Įvertinus informaciją atrankai bei PŪV organizatoriaus ir PAV dokumentų rengėjo atrankos išvados persvarstymo metu pateiktą informaciją, suinteresuotos visuomenės atstovų teikti pasiūlymai/pastabos nesąlygoja privalomo PAV.

7. Priimta galutinė atrankos išvada:AB „Klaipėdos vanduo“ PŪV - kogeneracinių įrenginių eksploatacijai Uosių g. 8, Dumpių k., Klaipėdos r. - PAV neprivalomas (Aplinkos apsaugos agentūros 2017-03-30 raštu Nr. (28.3)-A4-3456 priimta galutinė atrankos išvada).

 

 

Atgal