VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

03 04. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje ištisus metus!

Garantija, aptarnavimas.www.Melkerlita.lt

Linas 861608020. Rolandas 868683265;


Informacija apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: UAB „Palterna“ (Debesų g. 20, Pociūnų k., Ašmintos sen., Prienų r. sav.) kartoninių padėklų gamybos įmonė.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Kartoninių padėklų, skirtų įvairių prekių transportavimui, gamyba.

Veiklos organizatorius: UAB „Palterna“, įmonės kodas – 304033036, Debesų g. 20, Pociūnų k., Ašmintos sen., LT-59327 Prienų r. sav., tel. (8-61) 24 54 00, el. p.: stasysl@gmail.com.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galima darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2017 m. kovo 6 d. iki 2017 m. kovo 21 d. Ašmintos seniūnijos administracinėse patalpose (Parko g. 4, Ašmintos k., Ašmintos sen., Prienų r. sav.) ir pas PVSV dokumentų rengėją, aukščiau nurodytu adresu bei interneto svetainėje www.infraplanas.lt..

Viešas susirinkimas įvyks 2017 m. kovo 21 d. 17 val., Prienų "Ąžuolo" progimnazijos Ašmintos daugiafunkciniame centre, adresu Dvaro g. 4, Ašmintos k., Ašmintos sen., Prienų r. sav.

Pasiūlymus raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.


DĖL ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROCEDŪROS PRADŽIOS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo (toliau – Įstatymas) 4 straipsnio 3 dalimi ir 16 straipsnio 1 ir 3 dalimis ir atsižvelgdami į tai, kad 1 lentelėje nurodytų žemės sklypų savininkų ir (ar) kitų naudotojų gyvenamoji ar kita jų buvimo vieta yra nežinoma, informuojame, kad 2017-01-24 įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. sausio 11 d. nutarimas Nr. 31 „Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano patvirtinimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti procedūros pradžios“ (toliau – Nutarimas), kuriuo pradėta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiajame plane (toliau – Specialusis planas) nurodytų žemės sklypų atžvilgiu.

Nutarimas paskelbtas teritorijų planavimo dokumentų registre (www.tpdr.lt) ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui.

Informuojame, kad pagal Įstatymo 4 straipsnio 2 dalį nuo Nutarimo įsigaliojimo momento žemės sklypo savininkai neturi teisės perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti daiktinių teisių į Specialiajame plane nurodytus žemės sklypus, taip pat neturi teisės pertvarkyti (atidalyti, padalyti, perdalyti, sujungti) šių žemės sklypų. Pagal šio straipsnio 5 dalį nuo to momento, kai žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka yra pranešta apie Nutarimo, kuriuo pradedama žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra, įsigaliojimą, žemės savininkas ir (ar) kitas naudotojas negali kliudyti projektą įgyvendinančiai institucijai ar jos atstovams įgyvendinti Įstatyme nustatytų žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų.

Be to, informuojame, kad Įstatymo III skyriaus „Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas ir visuomenės poreikiams paimamo turto vertinimas“ 8–13 straipsniuose nustatyta tvarka toliau bus rengiamas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas, kurio rengimo metu būtų nustatomos tikslios žemės sklypo dalies, paimamos visuomenės poreikiams, ribos, atliekamas šios visuomenės poreikiams paimamos žemės ir joje esančio kito turto (statinių, įrenginių, želdinių) vertinimas pagal rinkos vertę ir kiti Įstatyme nustatyti veiksmai. Informacija apie tai, nuo kada ir kur bus galima susipažinti su žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektu, ir (arba) kita informacija teikiama žemiau nurodytais kontaktais.

Kontaktai ir papildoma informacija dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradžios: A. Varnienė, tel. (8 5) 239 3942, el. p. asta.varniene@sumin.lt ir E. Savickas, tel. (8 5) 239 3848, el. p. evaldas.savickas@sumin.lt.

1 lentelė. Žemės sklypai, kuriems pradėta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra

Eil. Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo savininkas arba naudotojas

Žemės sklypo unikalus numeris

Žemės sklypo plotas, ha

       1. 

Panevėžio r. sav. Pociūnų k.

Tomas Dūda

6610-0001-0094

41,6400

       2. 

Panevėžio r. sav. Papojo k

Ramunė Juknevičienė

6685-0006-0014

4,8600

       3. 

Panevėžio r. sav. Pociūnų k.

Rita Ingelevičienė

6610-0001-0094

41,6400

       4. 

Panevėžio r. sav. Žudžių k.

UAB „Agrobitė“

4400-3115-3821

12,9072

       5. 

Panevėžio r. sav. Dragonių k.

Ingrida Buklytė

6615-0002-0114

11,4800

       6. 

Panevėžio r. sav. Vaišvilčių II k.

Asta Lapėnienė

4400-0131-9795

5,0000

       7. 

Pasvalio r. sav. Šedeikonių k.

Joana Skvereckienė

6730-0005-0020

12,1000

       8. 

Pasvalio r. sav. Šedeikonių k. 2

Joana Skvereckienė

6730-0005-0028

48,4200

       9. 

Pasvalio r. sav. Kiemėnų k.

Algis Šileika

6720-0005-0008

16,5000

    10. 

Pasvalio r. sav. Daičiūnų k.

Janina Znutienė

6780-0001-0044

15,0500

    11. 

Pasvalio r. sav. Šedeikonių k.

UAB „Šilo kelias“

6730-0009-0064

1,4000

    12. 

Jonavos r. sav. Daukliūnų k.

Rasa Aleksiūnienė

4608-0007-0088

2,0000

    13. 

Kauno r. sav. Pabiržio k.

Inesa Mikelevičienė

5233-0013-0027

10,1971


UAB „VOLTAS“ (im.kodas 140587745) valdybos sprendimu 2017 m. balandžio 07 d. vyks bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatorė – bendrovės valdyba. Susirinkimo pradžia 15 val. Susirinkimas vyks bendrovės administracinėse patalpose Šilutės pl.2, 1 aukštas, Klaipėda.

Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 14.30 val. Su dokumentais galima susipažinti 2017 m. balandžio 07 d. 8-14 val. Bendrovės administracijos patalpose Šilutės pl.2, Klaipėda, pas vyr. finansininkę Danutę Elheim.

Susirinkimo darbotvarkė:  

1) Bendrovės metinis pranešimas už 2016 m.

2) 2016 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

3) 2016 m. pelno – nuostolio ataskaitos tvirtinimas.

4) Valdybos narių rinkimas

Visi asmenys, dalyvausiantys akcininkų susirinkime ir turintys teisę balsuoti, privalo turėti asmens dokumentą. Akcininko įgaliotinis susirinkimui privalo pateikti įstatymo nustatytos formos įgaliojimą.

DIREKTORIUS DARIUS LEVICKIS


Pranešimas apie UAB „Audėjas“ šaukiamą eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. 

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas uždarosios akcinės bendrovės “Audėjas” (buveinė Kalvarijų g. 125, Vilnius, Lietuvos Respublika; įmonės kodas 121924453)  eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2017 m. balandžio  6 d.  10.00val.  adresu Kalvarijų 125,  7 korpusas, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Bendrovės metinis pranešimas apie 2016 m. veiklą.

2.Bendrovės 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio  tvirtinimas.

3.2016 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

4.Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo  sąlygų nustatymas.

Registracija vyks nuo 9.30 val. Akcininkai turi turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą, įgalioti asmenys – asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Su dokumentais, susijusiais su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ir sprendimų projektais, nuo 2017 m. kovo 30  d. bus galima susipažinti UAB „Audėjas“  Kalvarijų g. 125,  7 korpusas, Vilnius, arba  tel.: (8-5) 266 0105.

Generalinis direktorius   Jonas Karčiauskas.

Atgal