VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

Skelbimai 05 21

1. Viešoji įstaiga Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė (toliau – VšĮ VGPUL, ligoninė) skelbia 256,27 kv. m. bendrojo ploto valstybės materialiojo turto (negyvenamųjų patalpų), toliau – patalpos, nuomos viešą konkursą (patalpos, pažymėtos plane nuo 2-3 iki 2-16, 2-20, 2-21, pastatas, pažymėtas plane 12D9b, 2 aukštas, unikalus Nr. 1099-7003-9133).

2. Patalpų adresas: Šiltnamių g. 29, Vilnius.

3. Patalpų naudojimo paskirtis – kraujo produktų gamyba.

4. Paraiškas dalyvauti konkurse teikti užklijuotuose vokuose iki 2011 m. birželio 7 dienos 9.45 val. 025 kab. (Ligoninės viešųjų pirkimų tarnyba), VšĮ VGPUL, Šiltnamių g. 29, Vilnius.

5. Pradinis nuompinigių dydis – 7,92 Lt už 1 kv. m (PVM neskaičiuojamas).

6. Patalpų nuomos sutarties trukmė - 10 metai.

7. Papildoma informacija dėl techninių klausimų apie nuomojamas patalpas teikiama tel. (8 5) 236 2002 arba 8 614 13 611 darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val.

8. Susitikimas su konkurso kandidatais dėl patalpų apžiūros numatomas 2011-05-24 10.00 val.

9. Komisijos posėdis įvyks 2011 m. birželio 7_dieną 10.00 val. adresu: administracijos posėdžių salė, VšĮ VGPUL, Šiltnamių g. 29, Vilnius.

10. Pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, sumokėti iki 18-me punkte nurodytos komisijos posėdžio datos į a/s LT277044060000325726 AB SEB banke.

11. Fiziniai ir juridiniai asmenys, juridinių asmenų filialai, EEE valstybėse įsisteigusios įmonės, organizacijos ir jų filialai (nesvarbu, ar filialai įregistruoti Lietuvos Respublikoje ar kitoje EEE valstybėje), norintys dalyvauti patalpų nuomos konkurse (toliau vadinama - dalyviai), arba jų įgalioti atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia komisijos sekretoriui V. Baumilai voką, ant kurio turi būti užrašyta patalpų, kurių nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, patalpų buvimo vieta (adresas)ir nuoroda „Patalpų nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

11.1.paraiška, kurioje nurodoma dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), juridinio asmens, juridinio asmens filialo, EEE valstybėse įsisteigusių įmonių, organizacijų ir jų filialų (nesvarbu, ar filialai įregistruoti Lietuvos Respublikoje ar kitoje EEE valstybėje), adresas (buveinė),pavadinimas ir kodas, adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas;

11.2. siūlomas konkretus nuompinigių už 1 kv. m ir visą plotą dydis;

11.3. EEE valstybėse įsisteigusių įmonių, organizacijų ir jų filialų, įregistruotų kitoje EEE valstybėje, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos dalyvio;

11.4. civilinės atsakomybės draudimo poliso, kurio vertė ne mažesnė kaip 1 000 000 litų, kopija, patvirtinta dalyvio;

11.5. kraujo produktų gamybos veiklos licencijos kopija, patvirtinta dalyvio;

11.6. dalyvio įsipareigojimas be išlygų įvykdyti specialiąsias konkurso sąlygas, kurios bus pateiktos per 1 dieną po dalyvio raštiško prašymo, pateikto el. paštu: vidmantas.baumila@vgpul.lt

11.7. dalyvio atstovo įgaliojimas.

Nr.


Kauno miesto apylinkės teisme yra iškelta civilinė byla Nr. 2-8727-717/2011 pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį atsakovei Rasuolei Janinai Savastinienei dėl energijos pirkimo-pardavimo.

Atsakovei Rasuolei Janinai Savastinienei (gim. 1960-07-07), kurios žinoma paskutinė gyvenamoji vieta M. Riomerio g. 27-3, 51477, Kaunas, ieškinio nuorašas ir teismo pranešimas įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovei pasiūloma per 14 d. terminą pateikti atsiliepimą į pareikštą ieškinį, kuris turi atitikti procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus. Nurodytu terminu nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas, ieškovo prašymu, turi teisę priimti sprendimą už akių.

Su civilinės bylos Nr. 2-8727-717/2011 medžiaga galite susipažinti teismo darbo laiku 212 kab. (tel. 46 62 54).

Nr.


Pranešame, kad2011 m. birželio 14 d. 10.30 val. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (adresas Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) bus nagrinėjami atsakovų Neringos savivaldybės tarybos, Neringos savivaldybės administracijos, trečiųjų suinteresuotų asmenų Willem Johan de Koe, Gražinos Juodeikienės, Gintaro Prikockio, Sauliaus Prikockio, Astos Prikockienės apeliaciniai skundai dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010-01-18 sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymą atsakovams Neringos savivaldybės tarybai, Neringos savivaldybės administracijai, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyriui, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, UAB „Restar", UAB „Klaipėdos autotransportas", UAB „Transfood", Gražinai Juodeikienei, Willem Johan de Koe, Edvinui Vaičkui, Jurgitai Vaičkienei, Gintarui Prikockiui, Astai Prikockienei, Sauliui Prikockiui dėl administracinių aktų panaikinimo.

Šalių ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų neatvykimas į teismo posėdį nekliudo nagrinėti bylą.

Kreipdamiesi į teismą, turėkite teismo pranešimą bei asmens dokumentą, nurodykite bylos numerį. Pranešimą priėmęs už laikinai išvykusį adresatą asmuo privalo jį perduoti adresatui, šiam sugrįžus.

Nr.


Pranešame, kad  2011 m. gegužės 30 d. 10 val. 30 min. Vilniaus apygardos administraciniame teisme (adresas Žygimantų g. 2, Vilnius) bus nagrinėjama administracinė byla Nr. I-56-121/11 pagal pareiškėjos UAB „Kelstena“ skundą atsakovei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR aplinkos ministerijos ir tretiesiems suinteresuotiems asmenims Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Zigmuntui Paškovskiui, Anai Drozdovskai, Gelenai Rakickajai, Ceslavui Sledevskiui, Marijai Krulikovskai, Sofijai Samulevič, Teresai Šafranovič, Kristinai Zapolskai, Josifui Šafranovičiui, Jadvygai Kriaučiūnienei, Pavelui Vasilevskiui, Tatjanai Seviakovai, Marijai Vasilevskai, Jegorui Sledevskiui, Romualdui Suchockiui, Teresai Macinkevič, Reginai Leščevskajai, Leonardui Šafranovičiui, Krisiai Vobolevič, Alinai Jadvygai Kazlovskajai, Lilijanai Malinovskajai, Danutai Malinovskajai, Alinai Malinovskajai, Irenai Severginai, Teresai Ramanauskienei, Leokadijai Martinkėnienei, Valerijai Rynkevič, Lilijanai Mianikienei, Eduardui Tomaševičiui, Pavelui Steckiui, Kristinai Steckajai, Zbignevui Tomaševičiui, Janui Tomaševičiui, Antaninai Tomaševič, Jadvygai Juzefai Zapolskaįai, Teresai Narkevič, Marijai Kamandulienei, Jelenai Narkevič, Malvinai Mikulevič (mirusi, teisių perėmėjos Alina Truchanovič, Danuta Vinogrodska), Jadvygai Daškevič, Aleksandrui Kislyj, Danutai Bogdevič, Pavelui Šafranovič, Marijai Michalkevič, Irinai Šafranovič, Zbignevui Gadomskiui, Vladislovai Pleščevskaįai, Michailui Šumeliui, Jolantai Bitėnaitei, Eduardui Vaičiūnui, Svetlanai Straževai, Genoefai Belopetrovič, Krestinai Šostak, Stanislavui Rynkievič, Česlovui Rinkevičiui (mirus, teisių perėmėjos Elvyra Rynkevič ir Anželika Rynkevič), Janinai Nedvedskajai, Marijai Žebelovič, Janui Rinkevičiui, Antonui Rinkevičiui, Edvardui Rinkevičiui, Stanislavai Šafranovičienei, Irenai Gulbinovič, Stanislavai Teresai Filipovič, Boženai Rakickai, Marijai Parafinovič, Stefanui Veršilo, Galinai Čiujevai, Liucijai Cvyliovai, Ivanui Šafranovičiui, Danusiai Pažus, Henrikui Kaminskui, Marijai Šafranovič, Marijai Staškevič, Janui Šafranovič, Aloyzui Šafranovič, Jekaterinai Dankevič, Piotrui Vikentijui Šuiskiui, Malvinai Raguckai, Vitaliui Raguckiui, Elžbietai Macinkievič, Jurijui Macinkievičiui, Jurijui Veršilo, Lilijai Filipovič, Tadeušui Viktorui Filipovič, Galinai Juralovič (toliau Tretieji suinteresuoti asmenys) dėl įpareigojimo atlikti veiksmus. Šalių, Trečiųjų suinteresuotų asmenų ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems buvo tinkamai pranešta apie teismo posėdį, nekliudo nagrinėti bylą ir priimti sprendimą.

Nr.


“VšĮ „TV komanda“ (juridinio asmens kodas 300050757) registruotos buveinės adresas iš M. K. Čiurlionio g. 82A-9A, Vilnius, keičiasi į V. Kudirkos g. 9/ M. Valančiaus g. 6-35, Vilnius.

Nr.


Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – PKPD) skelbia viešą patalpų nuomos konkursą.

1. Paraiškas dalyvauti konkurse teikti užklijuotuose vokuose iki 2011 m. birželio 2 d. 17 val.

2. Patalpų adresas: Ramoniškių pasienio kontrolės punktas – Ramoniškių kaime, Šakių rajono savivaldybėje.

3. Nuomos trukmė – 5 metai.

4. Konkurso sąlygas atsiimti adresu: 7 kab., Gedimino pr. 26, 01104 Vilnius.

5. Paraiškas konkursui teikti adresu: Ingrida Papaurėlienė, 7 kab., Gedimino pr. 26, 01104 Vilnius.

6. Papildoma informacija teikiama tel.: 8 5 243 0604.

7. Komisijos posėdis įvyks 2011 m. birželio 3 d. 14 val. adresu: Gedimino pr. 26, 01104 Vilnius.

8. Pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui be PVM, sumokėti iki komisijos posėdžio, įvyksiančio 2011 m. birželio 3 d., į banką Swedbank, AB, a. s. LT50 7300 0100 9827 5967, banko kodas 73000, įmonės kodas 300147455.

9. Vokuose kartu su prašymu turi būti pateikti visi Lietuvos Respublikos Vyriausybės    2001 m. gruodžio 14 d. nutarime Nr. 1524, jo 2002 m. lapkričio 22 d. pakeitime Nr. 1814, 2007 m. gegužės 26 d. pakeitime Nr. 485 bei 2009 m. rugpjūčio 19 d. pakeitime Nr. 947 reikalaujami dokumentai bei pažymos apie įmonės įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondui ir valstybės biudžetui.

10. Konkurso laimėtojas savo lėšomis įsirengia laikinas patalpas bei visus darbus derina su Ramoniškių PKP statinio projekto architektu. 

11. Konkursą laimi tas pretendentas, kurio pasiūlyta mėnesinė nuompinigių suma bus didžiausia.

Nr.


INFORMACIJA apie galutinę atrankos išvadą dėl UAB „Atliekų tvarkymo centras“ vykdomos veiklos išplėtimo, įtraukiant akumuliatorių apdorojimo veiklą, poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Atliekų tvarkymo centras“, Riovonių g. 2A, LT-03154, Vilniaus m. sav., tel.: (85) 276 6666.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: UAB „Atliekų tvarkymo centras“ vykdomos veiklos išplėtimas, įtraukiant akumuliatorių apdorojimo veiklą.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Riovonių g. 2A, LT-03154, Vilniaus m. sav.

4. Persvarstoma atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: UAB „Atliekų tvarkymo centras“ vykdomos veiklos išplėtimui, įtraukiant akumuliatorių apdorojimą automatizuotu būdu poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (2011 m. balandžio 13 d. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento raštas Nr. VR-1.7-584).

5. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą:

Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2011-04-19 raštu Nr. (12-37)-2-1001 kreipėsi į Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentą persvarstyti atrankos išvadą, motyvuodamas tuo, kad:

* Ne metalo laužo ir atliekų perdirbimui pagal Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir rėžimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr.V-568, priedo 22.2 punktą reglamentuojama 500 m sanitarinė apsaugos zona. Neatsižvelgta į tai, kad į normatyvinę sanitarinę apsaugos zoną patenka gyvenamieji pastatai.

* Neįvertintas galimas neigiamas su UAB „Atliekų tvarkymo centras“ planuojama ūkine veikla susijęs fizikinės ir cheminės taršos poveikis aplinkinių rajonų gyventojams.

* Galimas neigiamas psichosocialinis poveikis ir aplinkinių rajonų gyventojų nepasitenkinimas planuojama ūkine veikla.

6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą:

* Persvarstant priimtą atrankos išvadą, PAV dokumento rengėjas pristatė numatomą veiklą, atsakė į posėdžio dalyvių klausimus. PAV subjektas – Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyba, susipažino su informacija atrankai, pasisakė, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

* Nustatyta tvarka paskelbus Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2011-04-13 atrankos išvadą Nr. VR-1.7-584 dėl UAB „Atliekų tvarkymo centras“ vykdomos veiklos išplėtimo, įtraukiant švino akumuliatorių apdorojimą automatizuotu būdu (Riovonių g. 2A, Vilkpėdės sen., Vilnius) poveikio aplinkai vertinimo, per nustatytą terminą iš visuomenės pastabų ar pasiūlymų nebuvo gauta.

* Tolimesniame projektavimo (planavimo) etape bus atliktos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūros.

* Pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, planuojama teritorija patenka į verslo, gamybos, pramonės teritorijas. Nagrinėjamoje teritorijoje gerai išvystyta inžinerinė infrastruktūra. Visi tinklai bus prijungti prie Vilniaus centralizuotos sistemos.

* Šiuo metu teritorijoje UAB „Atliekų tvarkymo centras“ jau vykdo atliekų tvarkymo veiklą. Veiklos metu apdorojami tepalų, kuro, oro filtrai, hidrauliniai amortizatoriai, elektros ir elektroninė įranga, tvarkomos kitos pavojingos ir nepavojingos atliekos.

7. Priimta galutinė atrankos išvada: UAB „Atliekų tvarkymo centras“ vykdomos veiklos išplėtimui, įtraukiant švino akumuliatorių apdorojimą automatizuotu būdu poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (2011 m. gegužės 18 d. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento raštas Nr. VR-1.7-795).

Nr.


Telšių rajono apylinkės teisme (Kęstučio g. 13,Telšiai) priimtas ieškovo Williams Keys Sons LTD ieškinys atsakovui Uždarajai akcinei bendrovei „Autorek“ (paskutinė žinoma buveinės vieta Karaliaus Mindaugo g. 1, LT-87102 Telšiai),trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų Uždarajai akcinei bendrovei „Aiba“ dėl 2010-04-24 pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovas privalo per 14 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo laikraštyje dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 111 str.,142 str., 2 d.reikalavimus. Per nustatytą terminą be pateisinamos priežasties nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę ieškovo prašymu priimti sprendimą už akių.

Nr.


Panevėžio miesto apylinkės teisme priimtas pareiškėjo Vidmanto Matulionio, gim. 1971 05 24, pareiškimas suinteresuotiems asmenims: Zitai Kučiauskienei, Jonui Matulioniui, gim. 1973 11 15, paskutinė žinoma gyv. vieta Vyčių k., Velžio sen., Panevėžio r., Panevėžio apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl termino palikimui priimti atnaujinimo. Suinteresuotas asmuo Jonas Matulionis per 14 dienų nuo paskelbimo spaudoje dienos turi pateikti teismui atsiliepimą  į pareiškimą, atitinkantį CPK 142 str. 2 d. reikalavimus. Teismo posėdis paskirtas 2011 06 09, 10.00 val. Panevėžio miesto apylinkės teisme, Laisvės a. 17, Panevėžyje, 201 kab. Suinteresuotam asmeniui nepateikus atsiliepimo ir jam neatvykus, teismas gali priimti sprendimą jam nedalyvaujant.

Nr.


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-150 patvirtintomis  projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos Žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbo pirkimo taisyklėmis (įskaitant vėlesnius jų pakeitimus) bei siekiant tinkamai pasiruošti projekto Augalininkystės  produkcijos rinkodaros centro steigimas įgyvendinimui

Žemės ūkio bendrovė “Kraštovaizdis” skelbia pirkimo konkursą

Pirkimo objektas : 1. Speciali žemės ūkio produktų rinkodaros paslaugų ir transportavimo technika (24 vnt.). 

Vokų su konkurso dokumentacija atplėšimo data: 2011 06 14, 13 val.

Atsiliepimus raštu prašome pateikti per 14 dienų nuo konkurso paskelbimo spaudoje dienosadresu:

Žemės ūkio bendrovė “Kraštovaizdis”

Panevėžys, Kanapių g. 6

Tel.: +37068666696

Zub.krast@gmail.com

Nr.

Atgal