VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

05.20. Šventojo Bazilijaus Didžiojo ordinui – 400 metų

Dr. Aldona Vasiliauskienė

2. Vienuolio bazilijono pažintis su Lietuva

Vilniuje dirbusiems bazilijonams (OSBM): Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolyno igumenui  mgr. t. Vinkentijui (Vasyliui Janickiui) OSBM  (1973 05 07–1998 06 07–2015 03 04) ir Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios klebonui – t. Pavlo (Petro Jachimecui) OSBM talkinti Ukrainos Švenčiausio Išgelbėtojo provincijos protoigumenas t. Pantalejmonas (Mychailas Salamacha) OSBM  2014 m. lapkrityje paskyrė diakoną t. Maksymą (Mychailą Pištą) OSBM. Per nepilnus metus (iš Vilniaus išvyko 2015 rugsėjyje) t. Maksymas OSBM susipažino su Lietuva, įsijungė į renginius Vilniuje, Antalieptėje, Utenoje, bendravo su Lietuvos dvasininkais, keliavo Dievo tarno Mečislovo Reinio vardo įamžinimo vietomis, o sugrįžęs į Ukrainą, skleidė apie tai žinias.

T. Maksymas – pažintis su  Dievo tarnu arkivyskupu Mečislovu Reiniu. 

Daugailiai – Antalieptė

T. Maksymas (Mychailas Pišta) OSBM pabuvojo M. Reinio (1884 02 03–1907 06 10–1926 04 05–1953 11 08) gimtinėje – Madagaskare, pasimeldė prie simbolinio jo kapo Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčios šventoriuje, sužinojo apie M. Reinio vardo pagrindinį garsintoją, ilgametį Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčios kleboną mons. Petrą Baltušką. (1930 11 20–1954 09 12–2012 10 13). Buvo nustebęs žinia, kad architekto Edmundo Arbo-Arbačiausko (1915 06 26–2004 07 31), pažinojusio arkivyskupą, pastangos, įamžinti Dievo tarno M. Reinio atminimą, pastatant Daugailių piliakalnyje paminklą, biurokratinės valdžios politikų nebuvo įgyvendintos.

Antalieptėje ukrainietis dvasininkas pasidžiaugė M. Reinio vardu pavadinta gatve ir apie ukrainiečius – Dievo tarnus, jau 2001 m. Popiežiaus paskelbtus palaimintaisiais, kalbėjo Antalieptėje M. Reiniui skirtame renginyje.

Svečias iš Ukrainos t. Maksymas OSBM džiaugėsi galėdamas dalyvauti M. Reinio, kuris yra žinomas Ukrainoje, pagerbime. Jam kelionė į Antalieptę,  kalbėjo vienuolis bazilijonas – didžiulis dvasinis turtas, mokslinių žinių sankaupa, kuriomis jis galės pasidalyti su kurso draugais Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio Filosofijos – teologijos studijų bazilijonų institute Briuchovičiuose, tėvais ir broliais.

T. Maksymas Antalieptėje dėkojo kiekvienam ir visiems lietuviams už maldas ir dvasinę bei materialinę paramą Ukrainai, siekiančiai laisvės. Tik būdami laisvi ir nepriklausomi, mes galėsime kurti gėrį – gražią ir šviesią savo ir kaimyninių tautų ateitį...

Vingio parkas. Vienas pirmųjų t. Maksymo aplankytų paminklų Vilniuje – Vingio parke esanti stela „Vienybės medis. Tai 9 m aukščio verpstės formos dvipusė stela iškalta iš pilko granito: viena jos pusė atkartoja autentišką verpstės vaizdą. Saulę primenančio apskritimo centre iškalti reljefiniai įrašai su 100 iškiliausių Lietuvos asmenybių – tarp jų ir Mečislovo Reinio – pavardėmis. Iškiliausius žmones rinko visa Lietuva balsuodami internetu. Lietuvos tūkstantmečiui skirtas „Vienybės medis“ (skulptorius Tadas Gutauskas, architektas Rolandas Palekas) Vingio parke atidengtas 2009 m. liepos 7 d.

T. Maksymas OSBM, o kartu su juo keliavę ir kiti vienuoliai bazilijonai domėjosi ir Vingio parko estrada, kurioje vyksta pasaulio lietuvių dainų ir šokių šventės, kuri visiems tikintiesiems itin brangi – čia šventasis Jonas Paulius II aukojo šv. Mišias.

Šv. Mikalojaus bažnyčia.Glaudūs ukrainiečių ir vienuolių bazilijonų ryšiai su Šv. Mikalojaus bažnyčia. Tad atvykusieji į Vilnių vienuoliai bazilijonai čia apsilanko. Šioje – seniausioje Vilniaus bažnyčioje, lenkų okupacijos metu išlaikiusioje lietuviškumą, lietuvių ir ukrainiečių kunigai, minint istorinius Ukrainos įvykius, pagerbiant asmenybes, kartu aukoja šv. Mišias. Šv. Mikalojaus ir Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios parapijiečiai gieda giesmes lietuvių ir ukrainiečių kalbomis – visus džiugina Šv. Mikalojaus bažnyčios akustika.

Šv. Mikalojaus bažnyčia garsėja M. Reinio vitražu (2003). Tuometinio Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios klebono Edmundo Paulionio iniciatyva bažnyčios langai papuošti vitražais. Lange, ties Šv. Mikalojaus altoriumi, – arkivysk. M. Reinio ir arkivysk. J. Steponavičiaus portretai. Prie M. Reinio portreto įrašas: Arkiv. Mečislovas Reinys žemiau:  Dievo tarnas, kankinys,lietuvybės puoselėtojas,arkivyskupijos valdytojas,Lietuvos užsienio reikalų ministras, filosofijos daktaras,profesorius,Vilniaus Šv. Mikalojaus parapijos lietuvių globėjas (1884–1953). Vilniaus dailės akademijos dailininkas doc. Algirdas Dovydėnas vitražo darbus užbaigė 2003 m. gegužės 16 d.

Skapiškyje prie parodos „Pažintis su Ukrainos kultūra“ stendų. Priekyje sėdi t. Maksymas (Mychailas Pišta) OSBM. Iš kairės Nijolė Bagdonavičienė, Regina Stanienė, Birutė Zaborskienė ir dr. Aldona Vasiliauskienė

T. Maksymas (Mychailas Pišta) OSBM  Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčios šventoriuje prie mons. Petro Baltuškos ir simbolinio Dievo tarno Mečislovo Reinio kapų

Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio tėviškėje Madagaskare  prie kryžiaus t. Maksymas (Mychailas Pišta) OSBM

Antalieptės daugiafunkcinio centro renginyje, skirtame Dievo tarnui arkivyskupui Mečislovui Reiniui. Iš kairės: t. Maksymas (Mychailas Pišta)OSBM, akademikas Algirdas Gaižutis,  Stasė Goštautienė, sėdi kun. dr. Gediminas Jankūnas, Rita Jurkevičienė

 Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje prie ikonos šventajam Juozapatui vienuoliai bazilijonai kairėje t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM, dešinėje – t. Maksymas (Mychailas Pišta) OSBM su svečiu iš Panevėžio – monsinjoru Juozapu Antanavičiumi (viduryje)

LR Seime Utenos krašto tautodailininkės Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės parodos atidaryme. Iš kairės Leonora Zapereckienė ir vienuoliai bazilijonai: t. Pavlo ir t. Maksymas

Vilniaus  Arkikatedros tremtinių koplyčioje prie Dievo tarno arkivyskupo M. Reinio bareljefo. Iš kairės  t. Maksymas (Mychailas Pišta) OSBM , svečias iš Brazilijos  t. Steponas (Eltonas Steponas Vonsikas) OSBM  ir t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM

Lankydamiesi Šv. Mikalojaus bažnyčioje vienuoliai bazilijonai sužinojo ir M. Reinio –  kunigo, o vėliau ir arkivyskupo ryšius su šia parapija; išgirsta ir apie visų parapijoje dirbusių bei dirbančių klebonų bei vikarų pastangas garsinti M. Reinio vardą. Ukrainiečiai, susipažino ir su kitais bažnyčioje esančiais paminklais: Vytauto Didžiojo biustu, paminklinėmis lentomis. Vieną jų – žuvusiam kunigui Kristupui Čibirui (1888 12 14–1914–1942 03 23) – paminklinę lentą 1943 m. pašventino arkivyskupas M. Reinys. 

Arkikatedros Bazilikos Kankinių koplyčia. 2000 m. birželio 12 d. Vilniaus Arkikatedros Bazilikos Kankinių koplyčios dešinėje sienoje, arkivyskupijos kurijos ir Arkikatedros administratoriaus kun. Gintaro Petronio iniciatyva įmūryta kapsulė su žemėmis iš Vladimiro miesto senųjų kapinių – tai simbolinis M. Reinio kapas. O minint arkivysk. Julijono Steponavičiaus (1911 10 18–1936 06 21–1955 05 22–1991 06 18) devintąsias mirties metines, jau minėto kun. Gintaro Petronio iniciatyva Vilniaus Arkikatedros Kankinių koplyčioje, pašventintos  2000 m. birželio 18 d., sienoje įtaisytos plokštės su arkivysk. M. Reinio ir arkivysk. J. Steponavičiaus bareljefais (Skulptorius – Kęstutis Balčiūnas, Marijampolė).

Ukrainiečiai domisi ir vieninteliu Lietuvos šventuoju – karalaičiu Kazimieru, meldžiasi  Vilniaus Arkikatedros Šv. Kazimiero koplyčioje. Ukrainiečiams šv. Kazimieras svarbus, nes Rytų apeigų katalikai taip pat turi tik vieną šventąjį – Juozapatą, kurio įstojimą į vienuoliją, pagreitino šv. Kazimiero šventė Vilniuje 1604 m. – džiaugiantis atvežta Popiežiaus bule, skelbiančia Kazimiero šventumą.

Skapiškyje. 2015 m. sausio 27 d. t. Maksymas (Mychailas Pišta) OSBM,  atvykęs į Skapiškį, apžiūrėjo straipsnio autorės sodyboje 2007 m. pastatytą koplytstulpį M. Reiniui (tautodailininkas Antanas Ruškys, 1924 03 04–2012 01 30) bei 2013 m. – Rūpintojėlį  (tautodailininkas Pranas Kaziūnas, 1947 10 27–2013 09 12). Sužinojo, kad į Rūpintojėlio pamatą P. Kaziūnas įmūrijo iš Vladimiro (prie Kliazmos) miesto kapinių atsivežtų žemių, simbolizuojančių lietuvio Mečislovo Reinio, ukrainiečio Klementijaus Šeptyckio ir visų tose kapinėse nežinia kur palaidotų lietuvių, ukrainiečių ir kitų tautų kankinių likimus. Taigi, tasai menamas kapas ir Rūpintojėlis tampa ne tik lietuvius ir ukrainiečius kankinius vienijančia grandimi, bet ir nūdienos tautų, siekiančių laisvės, simboliu.

T. MaksymasOSBM Skapiškyje plėtė žinias apie Dievo tarną arkivyskupą Mečislovą Reinį, jo nuveiktus darbus, susipažino su sodybos istorija bei čia veikiančia paroda „Pažintis su Ukrainos kultūra“, bendravo su skapiškėnais: Skapiškio bendruomenės pirmininke, vyr. bibliotekininke Roma Bugailiškiene, Skapiškio pagrindinės mokyklos direktore Birute Zaborskiene, mokytoja Nijole Bagdonavičiene, mokyklos bibliotekos vedėja Regina Staniene, kurios vos spėjo atsakinėti į t. Maksymą OSBM dominusius klausimus. Parodoje nematydamas Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino herbo – degančio krūmo, atvykęs į Lietuvą, jį atvežė – nors siuvinėtas ordino herbas t. Maksymui OSBM itin brangi dovana – gauta amžinųjų įžadų teikimo metu, tačiau vienuolis bazilijonas panoro, kad su bazilijonų herbu susipažintų parodos lankytojai, kad jis būtų ekspozicijoje.

Būdamas Lietuvoje t. Maksymas (Mychailas Pišta) OSBM dalyvavo Marijos radijo laidose, kalbėjo LR SeimeUtenos krašto tautodailininkės Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės parodos atidaryme. Ukrainiečių bazilijonų dalyvavimas parodoje neatsitiktinis – tai Utenos tautodailininkų bendrystės su vienuoliais bazilijonais tąsa.

T. Maksymas (Mychailas Pišta) OSBM lietuviams tapo savu ir laukiamu. Džiugu, kad Dievo tarnas arkivyskupas Mečislovas Reinys vienuoliui bazilijonui tapo svarbiu dvasinio gyvenimo vedliu.

 

Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

Atgal