VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

03 28. Lietuvą Ukrainoje atstovavo kupiškėnai (4): „Cantus Vita“ dovana Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino jubiliejui

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Tarp gausybės renginių, skirtų  Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejui, pirmasis –  Kalėdinių giesmių festivalis Ivano Frankivske „Kalėdos Maizliuose“. Kupiškėnų „Cantus Vita“ atstovavo Lietuvą, t. y. šalį, kur buvo įkurtas Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas. „Cantus Vita“ iš Šv. Bazilijaus Didžiojo ordin o lopšio į Ivano Frankivską, Graikų apeigų katalikų ordinui ir jo įkūrėjui Šv. Juozapatui tarsi iš LDK laikų atvežė lietuvių kalba jaudinančiai skambančių giesmių, kaip dovaną ir padėką už plačiašakę veiklą.

Kupiškėnų kelias į festivalį.

Lietuvai atstovauti festivalyje „Kalėdos Maizliuose“ buvo pakviesti kupiškėnai, nes Ivano Frankivsko Kristaus Karaliaus bazilijonų vienuolyno igumenas t. Juozapatas (Andrijus Chaimykas) OSBM  ne kartą buvo lankęsis Kupiškyje (seminaruose skaitė paskaitas pedagogams, dalyvavo susitikimuose su moksleiviais) ir Skapiškio (Kupiškio r.) – šventiniuose renginiuose. Kupiškio giesmininkų t. Juozapatui OSBM nereikėjo pristatyti.

Be to,  Ivano Frankivske nuo 2016 m. lapkričio pabaigos darbuojasi 25 metus Lietuvoje dirbęs t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM, kuris buvo dažnas svečias Skapiškyje, bendravo su seniūnu Valdu Juškevičiumi, mokyklos direktore Birute Zaborskiene, kitais pedagogais, Skapiškio bendruomenės pirmininke Roma Bugailiškiene ir Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčios parapijiečiais. T. Pavlo OSBM  ne sykį dalyvavo įvairiuose renginiuose ne tik Skapiškyje, bet ir Kupiškyje, kartu su lietuviais kunigais aukojo šv. Mišias Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų ir Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčiose. Ne tik pats dalyvaudavo šventėse, bet į jas pasikviesdavo iš Ukrainos į Lietuvą atvykusių pasauliečių bei vienuolių bazilijonų, ar vienuolių seserų. Tokio bendradarbiavimo rezultatas –  Kupiškio ir Skapiškio vardas neatsitiktinai  tapo žinomi Ukrainos vienuoliams bazilijonams.

Primintina, kad 2016 m. gruodžio 15 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės bibliotekoje vykusį renginį, skirtą artėjančiam Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino jubiliejui, t. Pavlo atvyko jau iš Ivano Frankivsko (žr. Irena Ramaneckienė, Nematomų tiltų statytojų susitikimas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, Lietuvos aidas, 2017. Sausio 17. P. 1–2, 10–11). Viena renginio dalių – atsisveikinimas su t. Pavlo Jachimecu OSBM. Susitikime t. Pavlo daug nuoširdžių padėkos žodžių išsakė Bazilionų mokyklos – daugiafunkcinio centro direktorius Rimantas Gorys, dėkojęs už 15 metų t. Pavlo asmenyje besitęsiančius mokyklos ryšius su vienuoliais bazilijonais. Padėkas įteikė Šiaulių universiteto atstovai, Kupiškio Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas Vytautas Knizikevičius, Skapiškio mokyklos mokytoja Regina Stanienė.

Vadinasi, kupiškėnų delegacija, vadovaujama Kupiškio mero Dainiaus Bardausko, vyko ne į nežinomą susitikimą Ukrainoje, bet į seniai subrendusį ir išpuoselėtą susiėjimą su žinomais ir gerbiamais bičiuliais. Delegaciją lydėjo  Kupiškio Televizijos ir Informacijos centro vadovas Povilas Vireliūnas, filmavęs ne tik festivalį, bet ir Kupiškio rajono mero Dainiaus Bardausko oficialius susitikimus su Žovkvos bei Ivano Frankivsko merais, jo interviu Ukrainos televizijos kanalų, radijo laidų bei spaudos darbuotojams.

Atvykus į Ivano Frankivską Kupiškio delegaciją sutiko ne tik pats igumenas Juozapatas Chaimykas OSBM, bet ir jau minėtas t. Pavlo Jachimecas OSBM,  nepaprastai džiaugęsis atvykusiaisiais, skubėjęs  pasisveikinti  su jais.

Lietuvių delegacija, apgyvendinta Ivano Frankivsko seminarijos patalpose, buvo skaniai ir sočiai maitinama, jie nuoširdžiai ir dėmesingai šefuojama.

T. Pavlo OSBM pora dienų globojęs delegaciją iš Kupiškio, šeštadienio vakarą išvyko į Kijevą, iš ten lydės piligrimus į Šventąją Žemę. Tad atsisveikinant  Kupiškio rajono savivaldybės vardu meras Dainius Bardauskas, o Marijanas Remeikis visų choristų vardu įteikė t. Pavlo OSBM lietuviškų suvenyrų, lauktuvių, kupiškėnai pagiedojo jam „Ilgiausių metų“.

Kupiškėnų „Cantus Vita“ gieda festivalyje‚ Kalėdos Maizliuose“.

Kupiškio kameriniam chorui „Cantus Vita“ dalyvauti festivalyje kartu su Ukrainoje žinomais kolektyvais buvo didelė garbė, jaudulys ir, aišku, atsakomybė. Neatsitiktinai meras D. Bardauskas prieš koncertus choristus ramino ir drąsino. Jausdami ne tik atvykusių lietuvių, pažįstamų vienuolių bazilijonų, o atlikus pirmąją giesmę – ir klausytojų palaikymą, Kupiškio M. Remeiko vadovaujamas kamerinis choras „Cantus Vita“ suskambo visu grožiu, virpinusiu širdis, spaudusiu ašaras.

Vos atvykus, sausio 13-ąją po 17 val. šv. Mišių Kristaus Karaliaus bažnyčioje kalėdines giesmes giedojo 5 kolektyvai (iš Kremeneco, Kijevo, Lenkijos, Zaporožės ir Lietuvos). „Cantus Vita“ išimties tvarka giedojo ilgiau, negu kiti kolektyvai. Kupiškėnų kamerinis choras atliko 11 kūrinių: „Tyli naktis" (muz.: Fr. Gruber); „Sveikas Jėzau gimusis" (muz.: Juozo Naujalio); „Gul šiandieną" (harmonizuota Juozo Naujalio); „Gimė Kristus" (muz.: Fausto Strolios); „Betliejaus tvartely" (muz.: kun. Gedimino Šukio); „Šiandien Betliejuj" (autorius nežinomas); „Tyliai, tyliai' (muz.: Leonido Abariaus); „Tyliąją naktį" (muz.: Juozo Naujalio); „Mes girdėjom angelus" (XVIII a. prancūzų giesmė, aranžuota Edward S. Barnes); „Papuoškim šakelėm" (Tradicinė senovinė Velso melodija);  „Džiaugsmingų Šventų  Kalėdų" (tradicinė XVI a. anglų giesmė).

Kamerinio choro „Cantus Vita“ giedojimą klausytojai priėmė labai šiltai, ilgai trunkančiais plojimais jau pirmojo pasirodymo metu (sausio 13-tąją).

Mero D. Bardausko sveikinimo žodžiai Kristaus Karaliaus bažnyčioje  –  „Ukrainietiškai nemoku, rusiškai nenoriu, tad kalbėsiu lietuviškai“ –  buvo palydėti audringų aplodismentų.

Kupiškio meras kalbėjo apie  sausio 13-osios  kruvinas aukas  –  sumokėtą kainą už Lietuvos nepriklausomybę. Pranešė, kad sausio 13-ąją Vilniuje vyks koncertas, skirtas ne tik Lietuvos laisvei paminėti, bet ir Ukrainos nepriklausomybės ir laisvės siekiui palaikyti.  

Jungtiniam festivalio chorui diriguoja dr. Ihoris Demjanecas – chorų „Cantemus“, municipalinio kamerinio choro „Galicijos varpai“, miesto mokytojų namų choro „Šaltinis“ dirigentas, Ivano Frankivsko srities filharmonijos meno vadovas

 Jungtiniam festivalio chorui diriguoja jaunimo choro „Osana“  dirigentė Liubov  Terlecka

Buvusioje fortecijoje t. Pavlo Jachimecas OSBM (dešinėje) ir straipsnio autorė dr. Aldona Vasiliauskienė

„Cantus Vita“ pasirengę giedoti Ivano Frankivsko šventinėje lauko estradoje. Iš kairės: Eugenijus  Siaurys, Raimondas Gurklys, Daiva Šakickienė, Gražina Beinorienė, Diana Blaževičienė, Daiva Gurklienė, Violeta Šabrinskienė, Ingrida Tubelienė, Rimas Antanavičius, Vytautas Knizikevičius ir choro vadovas Marijanas Remeikis

 Ivano Frankivsko Kristaus Karaliaus vienuolyno igumenas t. Juozapatas (Andrijus Chaimykas) OSBM  sako pamokslą.

Pasibaigus festivaliui „Kalėdos Maizliuose“ organizatoriams dėkoja Ivano Frankivsko meras Ruslanas Marcinkivas (viduryje). Iš dešinės: vyskupas Volodymyras Vijtyšinas, Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas,  Ivano Frankivsko meras Ruslanas Marcinkivas, Ivano Frankivsko Kristaus Karaliaus vienuolyno igumenas t. Juozapatas (Andrijus Chaimykas) OSBM

Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinio režisierė Vita Vadoklytė (kairėje) XX „Kartų teatrų“ festivalio („Pienių medus“, „Pienių vynas“, „Pienių pūkas“)  Skapiškio dalyviams pristato iš Uklrainos – Ivano Frankivsko atvykusį Viktorą Pašnyką

Bardų festivalio „Tai – aš“ dalyviai dr. A. Vasiliauskienės sodyboje Skapiškyje prie  Dievo tarną arkivyskupą Mečislovą Reinį įamžinusių paminklų:  iš dešinės: Viktoras Pašnyk – Ivano Frankivskas (Ukraina); Karlis Kazaks (Latvija) ir Artūras Skkovič (Lietuva)(2013 10 15)

Sausio 14-ą dieną po pietų miesto aikštėje prie eglutės įrengtoje estradoje Ivano Frankivsko gyventojai ir svečiai klausė savo miesto mero sveikinimų, tokiam žodžiui tarti buvo pakviestas ir Kupiškio meras.

Po oficialių sveikinimų „Cantus Vita“ buvo pakviestas koncertuoti kartu su keliais kitais kolektyvais. Kupiškėnai atliko penkias giesmes, žiūrovų įvertintas ovacijomis: „Sveikas Jėzau gimusis" (muz.: Juozo Naujalio); „Šiandien Betliejuj" (autorius nežinomas); „Tyliai, tyliai' (muz.: Leonido Abariaus); „Mes girdėjom angelus" (XVIII a. prancūzų giesmė aranžuota Edward S. Barnes); „Papuoškim šakelėm" (Tradicinė senovinė Velso melodija).

Sausio 14 d. po vakarinių Šv. Mišių Kristaus Karaliaus bažnyčioje kalėdines  giesmes giedojo Tlumačo choras, bažnytinis choras iš Košalino (Lenkija), kamerinis Ivano Frankivsko choras, kamerinis  choras iš Ternopilio ir choras iš Opolės (Lenkija).

Sekmadienį, sausio 15 d. Šv. Mišių metu giedojo Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio Filosofijos – Teologijos studijų bazilijonų instituto Briuchovičiuose studentai – seminaristai. Po šv. Mišių vyko baigiamasis pusantros valandos trukmės – „Hala“ – koncertas, į kurį iš anksto buvo pakviestas ir Kupiškio kamerinis choras.

Festivalio „Kalėdos Maizliuose“ baigiamasis koncertas „Hala“ pirmąsyk buvo transliuotas per daugelio Ukrainos televizijų kanalų. Kupiškėnų „Cantus vita“, matyt, iš pagarbos Lietuvai ir Kupiškiui, rengėjų buvo pastatytas pačiame centre. Tad visa Ukraina klausėsi lietuvių kalba profesionaliai atliekamų kalėdinių giesmių, girdėjo klausytojų padėkų ir pagyrimų šūksnius.

Ukraina, sekusi festivalio „Kalėdos Maizliuose“ baigiamąjį koncertą, stebėjo lietuvių  delegacijos vadovo, Kupiškio rajono mero D. Bardausko pasisakymą, kuris, kaip ir jo kalbos ankstesniuose renginiuose, buvo palydėtas nuoširdžiausiu padėkos plojimu.

Pirmą sykį Kalėdinių giesmių festivalyje dalyvavęs Kupiškio kamerinis choras „Cantus Vita“, atstovaudamas ne tik rajoną, bet ir visą Lietuvą, pademonstravo aukštą giesmių giedojimo lygį Lietuvoje. „Cantus Vita“  baigiamajame koncerte atliko dvi giesmes: „Sveikas Jėzau gimusis" (muz.: Juozo Naujalio) ir „Mes girdėjom angelus" (XVIII a. prancūzų giesmė aranžuota Edward S. Barnes).

Po baigiamojo „Hala“ koncerto šventės dalyviai ilgai nesiskirstė. Šventoriuje buvo padengti staliukai su karšta arbata, sausainiais. Iš įvairių šventoriaus kampų sklido festivalio dalyvių atliekamos giesmės, į kurias įsijungdavo šalia buvę kolektyvai.

Kupiškėnais domėjosi įvairių masinės informacijos laidų atstovai: meras D. Bardauskas buvo „apgultas“ ir telekamerų, ir  diktofonų... Jis buvo ne tik oficialus kupiškėnų delegacijos vadovas visuose interviu garsinęs Kupiškio kraštą ir Lietuvą, bičiuliškai drąsinęs ir tėviškai palaikęs  kamerinio choro  „Cantus Vita“ koncertus, bet ir kiekvieno delegacijos nario nepamainomas globėjas,

Lietuvoje festivalio „Kalėdos Maizliuose“ eigą matė ir girdo televizijos bei internetinio puslapio vartotojai –transliuotas regioninės televizijos „Kupiškėnų studija“ parengtoje vasario 4 d. laidoje. Už tai būtina padėkoti Kupiškio Televizijos ir Informacijos centro vadovui Povilui Vireliūnui, filmavusiam ne tik festivalį, bet ir Kupiškio rajono mero Dainiaus Bardausko oficialius susitikimus.

Reikia pasakyti, kad Ivano Frankivsko muzikiniuose sluoksniuose žinios apie Kupiškį bei Skapiškį pradėjo sklisti daugiau kaip prieš 10 metų. Prie to sklaidos proceso daug prisidėjo nusipelniusi Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinio režisierė Vita Vadoklytė ir  ukrainietis Viktoras Pašnykas.

Bandūristo iš Ivano Frankivsko srities bendrystė su skapiškėnais.

Bardas, bandūristas, gitaristas  Viktoras Pašnykas  iš Ivano Frankivsko srities  2016 m. Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinio režisierės Vitos Vadoklytės pakviestas dalyvavo Skapiškyje vykusiame XX „Kartų teatrų“ festivalyje („Pienių medus“, „Pienių vynas“, „Pienių pūkas“). 

V. Pašnykas, režisierės V. Vadoklytės kvietimu jau keturis kartus lankėsi Skapiškyje. 2016-ais metais jis savo muzika net du kartus (gegužės ir spalio mėnesiais) džiugino skapiškėnus bei festivalio renginių svečius. Solinio koncerto metu keletą dainų skyrė V. Vadoklytei ir šio straipsnio autorei.

Pirmą kartą į Lietuvą jis atvyko su grupe „Saulėti bardai“ 2006 metų pavasarį  dalyvauti Skapiškyje  organizuojamame koncerte „Meilės karavanas".

2013 ir 2016 m. bardas V. Pašnykas koncertavo tarptautinio dainuojamosios poezijos festivalio „Tai–aš" įvadiniuose koncertuose Skapiškyje.

V. Pašnykas (gimęs 1980 m. rugsėjo 22 d. Sniatinsko rajone, Kulačkivcų kaime) 1999 m. baigė Stritivskos bandūristų mokyklą – vienintelę tokio pobūdžio mokyklą Ukrainoje. Baigęs Kobzarių mokyklą,  Černivecko universitete  studijavo muziką ir ukrainistiką. Akustinio trio grupėje (Oleksa Mykolajčukas – bandūra; Ivasis Grygoriakas – gitara) „ZAU“ tapo festivalio „Raudona Ruta – 2003“ autorinės dainos ir akustinės muzikos žanro prizininkais.

Viktoras Pašnykas žinomas ne tik gimtajame krašte, bet ir už jo ribų. Jis aktyviai gastroliuoja Ukrainoje, posovietinėse bei Vakarų Europos šalyse, populiarindamas gimtąją kultūrą, atlikdamas liaudies bei autorines – savo kūrybos dainas.

Daugiau kaip prieš dešimtmetį į Skapiškį atvykusiam Viktorui Pašnykui šis nedidelis Lietuvos miestelis ir jo žmonės tapo mieli ir brangūs. Su jais žinomas atlikėjas iš Ukrainos – Ivano Frankivsko srities vėl trokšta susitikti.

Kilni „Cantus Vita“ misija

Šv. Juozapatas savo vyskupiškajame herbe pasirinko žodžius „Tegul visi būna  viena!“ 2015 metų lapkrityje kartu su t. Pavlo Jachimec OSBM Kupiškyje lankęsis ir Skapiškyje bendravęs su parapijiečiais ukrainiečių vyskupas Irinėjus (Ihoris Bilyk) OSBM, popiežiaus kanauninkas, kuris popiežiaus kvietimu besidarbuojantis Marijos Madžiore Bazilikoje Romoje, Šventąjį Juozapatą pavadino ekumenizmo šaukliu – pradininku.

Sausio 18 d. prasidėjo maldų už krikščionių vienybę savaitė, tad labai simboliška, kad Kupiškio delegacijos vadovas rajono meras Dainius Bardauskas, kamerinio choro „Cantus Vita“ atstovai su vadovu Marijanu Remeikiu ir kiti, grįždami į Lietuvą, tarsi parvežė tą bazilijonų ordino kūrėjo vienybės maldoje ir veikloje siekį: „Tegul visi būna viena!“ 

Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

Atgal