VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kelionės

12 23. Prieškalėdinis susitikimas Bazilionų mokykloje

Leonora Zapereckienė

Dr. Aldona Vasiliauskienė gruodžio pradžioje pasiūlė man drauge vykti į Bazilionus (Šiaulių raj.). Jos pasiteiravau, kokia proga ji šįkart tenai lankysis, atsakymas buvo paprastas: „Nagi padėkoti Bazilionų mokyklos mokytojų ir mokinių kolektyvui už 2014 m. bendrai nuveiktus darbus ir palinkėti jiems šviesių Šventų Kalėdų ir kūrybingų Naujųjų Metų“.

Dr. Aldona Vasiliauskienė ne vienerius metus artimai bendradarbiauja su šia, išskirtinę istoriją turinčia, Šiaulių rajono mokykla, o pati šių glaudžių ryšių pradžia siekia 2001 metus, kada šioje mokykloje jos iniciatyva buvo organizuota pirmoji tarptautinė mokslinė praktinė konferencija, skirta Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istorijai (ordinas įsteigtas Lietuvoje 1617 m.). Pirmieji vienuoliai bazilijonai kaip tik ir buvo pakviesti į šią gyvenvietę (tada žinomą Padubysio vardu) ir savo švietėjiška ir pedagogine veikla taip išgarsėjo, jog laikui bėgant, gyvenvietė tapo žinoma Bazilionų vardu (sutarmintas vienuolių bazilijonų vardas be „j“ raidės).

Bazilionų mokyklos direktorius Rimantas Gorys (dešinėje) įteikia „Padubysio Kronikas“Šalia direktoriaus t. Pavlo Jachimec OSBM, toliau stovi dr. Aldona Vasiliauskienė, t. Sergijus Krutovskis OSBM ir doc. dr. Irena Ramaneckienė. Nuotraukos iš dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino steigėjai – ukrainiečiai vienuoliai unitai. Atlaikęs šimtmečių bėgyje patirtas įvairias negandas, persekiojimus ir skriaudas šiandien Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas garsėja savo skaitlingumu ir plačiais dvasinio ugdymo mostais Ukrainoje ir kitose šalyse, jų tarpe ir ordino istoriniame lopšyje – Vilniuje.

Į šį prieškalėdinį susitikimą su Bazilionų mokyklos bendruomene drauge su dr. A. Vasiliauskienė atvyko Šiaulių universiteto doc. dr. Irena Ramaneckienė bei straipsnio autorė ir du vienuoliai bazilijonai: t. Pavlo Jachimecas (Vilniaus Švč. Trejybės Graikų Apeigų Katalikų Bažnyčios klebonas) ir svečias iš Ukrainos – t. Sergijus Krutovskis (Ukrainos Švč. Gelbėtojo provincijos protoigumeno patarėjas).

Bazilionų mokyklos pedagogų grupė su svečiais prie Rimgaudo Šlekio fotografijų parodos. Iš kairės: t. Pavlo Jachimec OSBM, Bazilionų mokyklos direktorius Rimantas Gorys, t. Sergijus Krutovskis OSBM , Leonora Zapereckienė, mokyklos pedagogai. Trečia iš kairės doc. dr. Irena Ramaneckienė

Dr. A. Vasiliauskienės sumanymu šį kartą susitikimas virto gyva istorijos pamoka mokyklos 12-kams, jos vardu pavadintoje klasėje. Pasveikinus mokinius ir jų auklėtoją su artėjančiomis šventėmis, padėkojusi už jų jaunatvišką smalsumą ir domėjimąsi savo krašto istorija, dr. A. Vasiliauskienė kiekvienam įteikė dailias, ukrainiečių meistrų rankomis padarytas dovanėles, o mokyklai – nepakartojamo grožio ir stulbinančio kruopštumo reikalaujantį tikrą meno kūrinį – ukrainiečių tautiniais motyvais išsiuvinėtą rankšluostį. Jo autorė – Šventosios Šeimos Rytų apeigų katalikų kongregacijos sesuo vienuolė ukrainietė Volodymyra Dmytryšin, kuri, jos žodžiais tariant, siuvinėjo rankšluostį nepaliaujamai melsdamasi ir linkėdama visiems žmonėms taikos ir ramybės. Vien pažvelgus į šį rankšluostį, vien jį palietus, širdyje darosi jaukiau, o akyse – šviesiau: regis tuose raštų motyvuose galima įskaityti abiejų tautų – lietuvių ir ukrainiečių – LDK istorijos sakmę ir ukrainiečių tautos būdo bruožus.

Dr. A. Vasiliauskienė pristatė ir mokyklai padovanojo knygą – albumą, skirtą Šv. Juozapato palaikų perkėlimo į Vatikano Šventojo Petro Baziliką 50-mečio šventei paminėti. Unikaliame nuotraukų albume ir dr. Aldonos Vasiliauskienės portretas.

Dr. Aldonos Vasiliauskienės klasėje apie dvasines vertybes dvyliktokams kalba t. Palvo Jachimecas OSBM, kunigo kalbą verčia dr. Aldona Vasiliauskienė (kairėje). Sėdi iš dešinės: Leonora Zapereckienė, t. Sergijus Krutovskis OSBM , doc. dr. Irena Ramaneckienė

Gyvosios istorijos pamoka buvo papildyta „parodėle“, kurioje eksponuoti dr. A. Vasiliauskienei šiais ir ankstesniais metais įteikti įvairių Ukrainos institucijų apdovanojimai (jų devyni): medaliai, Aukso Žvaigždė, Kunigaikštienės Olgos ordinas. Mokiniai gėrėjosi 2014 m. lapkričio 23 d. Hošivo vienuolyne (Ivano Frankivsko sritis) dr. A. Vasiliauskienei įteiktu unikaliu medaliu, minint Ukrainos Graikų Apeigų Katalikų Bažnyčios išėjimo iš pogrindžio 25-metį.

Bazilionų mokyklos dvyliktokai įdėmiai klauso dr. Aldonos Vasiliauskienės pasakojimo. Prieš abiturientus ant stalo - ukrainiečių meistrų rankų darbo dėželės – dovanėles

Pagrindinis šios pamokos akcentas buvo t. Pavlo OSBM asmeninis liudijimas apie tikinčiųjų, ypač unitų padėtį, Ukrainoje sovietų laikais. Šiais, 2014 metais, unitų (Ukrainos Graikų apeigų katalikų) bažnyčia per šimtmečius išlaikiusi vienybę su Popiežiumi – Romos Katalikų Bažnyčia – iškilmingai pažymi išėjimo iš pogrindžio 25-erių metų sukaktį. Nors Ukrainoje visų konfesijų bažnyčios sovietų laikais buvo aktyviai stebimos tik ateizmą išpažįstančios valdžios, o jų veikla buvo varžoma, draudžiama ar ardoma, Graikų Apeigų Katalikų Bažnyčia buvo oficialiai uždrausta, nes didžioji dalis jos dvasininkų atsisakė pereiti į stačiatikybę, pripažįstant Maskvos patriarchato viršenybę ir liko ištikimi savo Bažnyčios unijai su Romos Bažnyčia. Unitų Bažnyčiai teko pasitraukti į gilų pogrindį. T. Pavlo OSBM asmeniškai patyrė tas absurdiškas, bet pavojingas gyvenimo situacijas, kada slapta įšventintas bazilijonų vienuoliu, ištisus mėnesius slėpė šį faktą netgi nuo savo tėvų, brolių ir seserų, viena iš jų, kaip vėliau paaiškėjo beveik tuo pačiu metu įstojo į vienuolyną ir irgi tai laikė paslaptyje.

Dr. Aldonai Vasiliauskienei Ukrainoje įteikti apdovanojimai

T. Pavlo OSBM papasakojo apie savo ryšius su Lietuvos Katalikų Bažnyčios pogrindžio spaudos veikėjais – jų tarpe ir su dabartiniu Kauno arkivyskupu metropolitu Sigitu Tamkevičiumi SJ – savotišką knygnešio veiklą gabenant Lietuvoje spausdintus religinius leidinius ukrainiečių kalba.

Įdomus sutapimas – kaip tik šią susitikimo dieną – gruodžio 4 d. – prieš 26 metus t. Pavlo JachimecasOSBM buvo įšventintas į kunigus. Tuo metu šis faktas buvo laikomas didžiausioje paslaptyje, o šiandien – štai jis t. Pavlo stovi prieš dvyliktokų klasę ir laisvai, atvirai pasakoja apie savo tų juodų laikų nutikimus.

T. Pavlo OSBM pasakojimas mokiniams tikrai liko įsimintinas, nes tai buvo asmeninis liudijimas, patvirtinimas to, apie ką jie skaito istorijos vadovėlyje ar girdi iš tėvų ar senelių pasakojimų.

Ant Šventosios Šeimos Rytų apeigų katalikų kongregacijos sesers vienuolės Volodymyros Dmytryšin išsiuvinėto rankšluosčio – Ukrainos tautodailininkų meninės dėžutės

Trumpai kalbėjęs t. Sergijus Krutovskis OSBM priminė, kad Bazilionų mokykloje lankėsi prieš dešimtmetį ir pasidžiaugė subujojusiais Bazilionų mokyklos mokytojų bei mokinių ir Vilniaus Švč. Trejybės Graikų Apeigų Katalikų Bažnyčios ryšiais. Šis suartėjimas dar labiau sutvirtino Ukrainos bazilijonų vienuolių domėjimąsi savo vienuolijos darbais šiame krašte praeityje ir dabar.

Pamokai pasibaigus, jaukioje kamerinėje aplinkoje prie kavos puodelio svečiai ir mokytojai maloniai pabendravo. Dr. Aldona Vasiliauskienė kiekvienam pedagogui (o jų 22) įteikė iš Ukrainos atvežtus, pašventintus keramikinius angeliukus, kad jie nepaliaujamai globotų ir teiktų džiaugsmo. Susirinkusieji išsakė savo mintis apie šių metų nuveiktus darbus, pasidžiaugė mokyklos sėkme keliant savo švietėjiškos veikos lygmenį – juk ne kiekviena mokykla galėtų pasipuikuoti bendraautoryste leidžiant Istorijos ir kultūros žurnalą. Šis žurnalas – „Padubysio Kronikos“ – drauge su Romualdo Ozolo paramos fondu „Už teisingumą Lietuvoje“ ir Šiaulių universitetu leidžiamas du kartus per metus. Jame savo straipsnius publikuoja iš šio krašto kilę, čia dirbę ar šio krašto istorija besidomintys įvairių mokslo sričių specialistai, politikai, menininkai. Šalia visuomenei gerai žinomų vardų žurnalo bendradarbių sąraše pirmoje vietoje Bazilionų mokyklos direktorius Rimantas Gorys, šito leidinio atsakingasis sekretorius. Šio energingo, organizatoriaus talentą ir pedagoginę įžvalgą turinčio žmogaus veikla nusipelno išskirtinio dėmesio dėl savo novatoriškumo, idėjų šviežumo, ir sugebėjimo jas paversti tikrove.

Su eksponatais, esančiais Dr. Aldonos Vasiliauskienės klasėje susipažįsta, t. Sergijus Krutovskis OSBM (dešinėje)

Į Bazilionus atvykę svečiai pasidžiaugė mokyklos direktoriaus padovanotomis „Padubysio Kronikomis“. Tai jau trečias žurnalas, kuriame publikuojamas ir dr. Aldonos Vasiliauskienės straipsnis „Vienuoliai bazilijonai ir Bazilionai“.

Mokyklos direktorius pristatė mokykloje eksponuojamą vilniečio fototechnikos inžinieriaus, fotomenininko Rimgaudo Šlekio parodą. Stende, kuriame pristatomas R. Šlekys rašoma: „Rimgaudo nuotraukose nerasime to, kas keltų neigiamas emocijas. Juose išlikusi vaikiška siela, naivi ir paprasta, viskuo besistebinti ir nuolatos ieškanti grožio ir gėrio... Pažiūrėję į Rimgaudo nuotraukas, kiekvienas rasime tai, kas mus sušildo, paliečia jausmus, skatina susimąstyti, kad amžinos vertybės visiškai šalia mūsų gimtajame krašte. Džiugu tai, kad Rimgaudas tapo Istorijos ir kultūros žurnalo „Padubysio Kronikos“ fotografu“.

Susitikimas baigėsi. Įrašytos dar kelios eilutės į bazilioniečių gyvenimo kroniką. Šilti apsikabinimai, rankų paspaudimai, šypsenos, išlydint išvykstančius svečius liudijo, kad tokių ir panašių susitikimų, pasibuvimų, renginių bus ir 2015 metais, ir ateityje.

Dr. Aldona Vasiliauskienė pristato knygą – albumą, skirtą Šv. Juozapato palaikų perkėlimo į Šventojo Petro Baziliką 50-mečio šventei paminėti.

Dr. A. Vasiliauskienė, kaip visada kupina veržlių idėjų irgi įrašė dar vieną puslapį savo daugialapėje veiklos kronikoje, nors joje ir nerasime aibės įkyrių smulkmenų, nesėkmių, nusivylimų taip dažnai lydinčių savo tikslo siekiantį ir savo darbui atsidavusį žmogų.

Nėra abejonės kad 2015 –ji metai irgi bus turtingi prasmingais kultūriniais įvykiais. Bus jubiliejų, švenčių susijusių su įsimintomis datomis, konferencijų, knygų pristatymų, susitikimų ir kitokių renginių. O jų dalyvių tarpe tikrai pamatysime pažįstamus ir žinomus šios dienos gyvosios istorijos pamokos Bazilionų mokykloje dalyvius. Sėkmės Jiems!

Atgal