VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2019-02-23
Aštuonis vaikus užaugino Zarasų apskrities, Antazavės valsčiaus, Pazaduojos viensėdžio pasiturintys ūkininkai Jonas ir Barbora (Andriūnaitė) Slabšiai. Iš to vaikų daugumo Slabšių visur būta Plačiau
2019-02-22
Areštinės tarpduryje pasirodė du kariškiai ir civilis vertėjas. – Damušycie, davaj siuda. – Damušyte, ateik čia, – krestelėjęs galvą lauko pusėn, sušvokštė priekyje stovėjęs. Plačiau
2019-02-17
„[...] Koks amžius, / Karoli, mums tave, tokį gerą karvedį, davė! / Argi tu gimęs ne tam, kad padėtum vargšei tėvynei? / Argi po Marso našta tu palinkęs nestoji už dukrą Savo Livoniją? Ji patikėta tavajai globai! / [...] Tavo šis darbas neliks be šlovės, be giesmių, ši dorybė, / Sklis ji po žemę visur, aplenkus saulė ir laiką, / Net už Amerikos; jos neužtrins prabėgančios dienos. [...]“ Plačiau
2019-02-16
„Lietuvos aido“ (toliau: LA) politika ir misija kita: galai iš vandens. Nes LA tokios šaknys: kai atspausdino Lietuvos nepriklausomybės deklaraciją, nustatė ir standartą. Ir žinoma, tokiu būdu nusistovėjo mistinis ryšys tarp Lietuvos ir LA Plačiau
2019-02-16
1993 metų vasario 14 dieną buvo renkamas ketvirtasis  Lietuvos prezidentas. Po Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Antano Smetonos, kuriuos rinko Valstybės Taryba arba Seimas, šį kartą Prezidentą rinko balsavimo teisę turintys Lietuvos gyventojai.T Plačiau
2019-02-16
Iš įvairių kritikų daugybę kartų teko išklausyti apie gėdingą Antano Smetonos elgesį 1940 birželio 14-16 dienomis. Bet kodėl jo elgesys buvo gėdingas, tekdavo išgirsti tik vieną vienintelį argumentą: kad A. Smetona pabėgo į Vokietiją per Lieponos upelį pasiraitojęs kelnes.  Plačiau
2019-02-14
Vasario 15 d. atkurtos Lietuvos valstybės dienos išvakarėse Lietuvos partizanų memoriale Minaičių kaime bus minimos 70-osios Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos Deklaracijos paskelbimo metinės.  Plačiau
2019-02-07
2017 m. sausio 4 d. Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba kreipėsi į Lietuvos aukščiausias institucijas, kviesdama 2019 m. paskelbti Lietuvos Respublikos (LR) Prezidento Antano Smetonos metais. Šios iniciatyvos ėmėsi LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija, ypatingai jos pirmininkas, LR Seimo narys Antanas Vinkus. Plačiau
2019-02-02
Vasario 1 d. į Vilniuje esančius Signatarų namus sugrįžo prof. Liudo Mažylio rastas istorinis dokumentas – 1918 metų vasario 16 dienos nutarimas dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo. Plačiau
2019-01-30
Džiugu, kad šiandien galime prisiminti taip pat kovos sūkuriuose su sovietiniu okupantu buvusius jaunus žmones, mūsų narsiuosius partizanus – didvyrius Plačiau
2019-01-30
„Pradėjome išduoti laikraštį prie mažų spėkų, prie menkų turtų, bet turėdami didę viltį, kad skaitlius mūsų sądarbininkų greit pasididins, kad mūsų darbas neliks tuščias, bet ras atsišaukimą tarp visų Lietuvių, trokštančių Lietuviais būti ir tėvynei savo tarnauti“ Plačiau
2019-01-28
Šiandien Lietuva tiek pasaulio, tiek Europos žemėlapiuose atrodo mažas žemės lopinėlis, tačiau tikrumoje yra garbinga ir didinga savo praeitimi, ilgokai lėmusi rytų Europos likimą.  Plačiau
2019-01-25
Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune, rinkdamas medžiagą istorinei apybraižai apie šveicarų-lietuvių santykius, radau įdomią nuotrauką. 1917 m. Stokholmas. Vincas Mykolaitis-Putinas su draugėmis. Pakeliui iš Švedijos per Vokietiją į Šveicariją. Tokia būtų trumpa istorija. Panorau pasidomėti šios kelionės dalyvių likimu. Plačiau
2019-01-24
Praėjo, praskriejo metai su visais Tėvynės džiaugsmais ir rūpesčiais, viltimis, pasididžiavimu garbingais darbais. Užvertėm seną knygą, ir gražiai, ir laisvai parašytą.  Plačiau
2019-01-24
2019 m. sausio 23 d. Kauno Maironio universitetinės gimnazijos aktų salėje (istorinė LR Seimo salė 1920-1927)  vyko Istorijos pamoka kitaip ir  fotografijų  parodos „Pirmasis husarų (gusarų)  Lietuvos Didžiojo Etmono kunigaikščio Jonušo Radvilos pulkas 1919-1940 m.“ pristatymas.  Plačiau
2019-01-24
,,Teisė prisiminti - jaunimo švietimo apie romų genocidą vadovas“ (toliau - TP) - tai Europos Tarybos jaunimo departamento išleistas vadovėlis ,,Right Remember - handbook for edukacion with young people on the Roma Genocide“.  Plačiau
2019-01-22
Sausio 2 d. per Lietuvos televiziją pakartotinai pažiūrėjau dokumentinį filmą, nagrinėjantį kai kurias istorines peripetijas iš mūsų neilgo pajūrio istorijos.  Plačiau
2019-01-11
Prasidėjo ji sausio 7 dieną, pirmadienį. „Laisvosios Europos“ radijas pranešė: „ 12 valandą Pabaltijo karinės apygardos vadas generolas Kuzminas informavo Latvijos vyriausybę, kad SSRS gynybos ministras Jazovas nutarė pasiųsti kelias desantininkų divizijas į Pabaltijį.  Plačiau
2019-01-11
Sausio 13-osios naktis, antra valanda. Ilgas, įkyrus, žadinantis telefono skambutis iš Niujorko, Pasaulio Žydų Bendruomenės. Kalba gražia lietuviška šnekta. Klausimas Plačiau
2019-01-11
Išaušo sausio aštuntosios rytas. Mūsų, Krašto apsaugos departamento Vilniaus zonos štabo kabinetuose Jogailos g.10, pilna žmonių. Prirūkyta, geriame arbatą, valgome sumuštinius, įdėmiai klausomės radijo. Dokumentai jau išvežti, stalčiai, spintos tuščios, kas turi kokį ginklą, tikriname. Plačiau