VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

08.13. Vilniuje mirė žurnalistas, pasakų kūrėjas Leopoldas Mykolaitis

Loreta Nikolenkienė, Lietuvos žurnalistų sąjungos narė

Vilniuje 2017 metų rugpjūčio 12 dieną mirė žurnalistas, rašytojas, redaktorius Leopoldas Mykolaitis.

Leopoldas Mykolaitis

Leopoldas Mykolaitis gimė 1927 m. sausio 2 d. Joniškyje. 1939-1944 metais mokėsi Joniškio gimnazijoje. 1946 metais baigė Vilniaus suaugusiųjų vakarinę gimaziją, 1955 metais - Vilniaus pedagoginio instituto Istorijos fakultetą, įgydamas istorijos mokytojo specialybę.

1945 m. pradėjo dirbti laikraščio „Komjaunimo tiesa" redakcijos mokyklų skyriuje. 1949-1952 m. redagavo laikraštį „Lietuvos pionierius", o 1954 m. atkūrė žurnalą vaikams „Genys", iki 1957 m. buvo jo redaktorius.

1955-1959 m. buvo Lietuvos televizijos ir radijo komiteto pirmininko pavaduotojas televizijos reikalams, 1959-1960 m. Lietuvos kino studijos direktorius, 1960-1962 m. žurnalo „Moksleivis" vyr. redaktorius, 1962-1972 m. vyr. redaktoriaus pavaduotojas. 1991-1992 m. laikraščio „Žurnalistų žinios" redaktorius.

Nuo 1958 m. buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, buvo renkamas jos Tarybos, Valdybos, įvairių konkursų vertinimo komisijų nariu.

Leopoldas Mykolaitis buvo vienas iš LŽS Senjorų klubo steigimo iniciatorių. Jo dėka Senjorų klubas yra vienmetis su atkurta Nepriklausoma Lietuva. Tai ne atsitiktinis sutapimas. Didžioji dalis būsimo klubo narių, dirbdami žurnalistikoje aktyviai įsijungė į prasidėjusį Lietuvos atgimimo judėjimą, savo publikacijomis periodinėje spaudoje, televizijoje ir radijuje skatino žmonių pilietinį aktyvumą, žadino juose laisvės troškimą.

Suprantama, keitėsi ir Lietuvos žurnalistų sąjunga. Ji pakeitė įstatus, atsisakė abreviatūros „LSSR" , išstojo iš SSRS žurnalistų sąjungos. Atsirado galimybė patiems, nesidairant į „vyresnįjį brolį" ar į vietinę partinę nomenklatūrą, spręsti sąjungos likimą, kurti naujas jos darbo gaires, atsižvelgiant ne tik į profesinį pasiskirstymą pagal dalykinę veiklą, bet ir į žurnalistų amžių ar pomėgius.

Netrukus po Kovo 11-osios, grupė L. Mikolaičio inicijuotų žurnalistų, susirinkusių LŽS būstinėje, nutarė suburti vyresniojo amžiaus kolegas siekiant efektyviai panaudoti jų kūrybinį potencialą ir įgytą patirtį, realiau spręsti iškylančias socialines ir materialines problemas.

1990 m. rugsėjo 11 d. įvyko steigiamasis klubo susirinkimas, kuriame dalyvavo 26 žurnalistai. Buvo nutarta steigti Lietuvos žurnalistų sąjungos Senjorų klubą, išrinkta jo valdyba. Klubo pirmininku buvo išrinktas Leopoldas Mykolaitis, sekretore - Birutė Kazakevičienė, valdybos nariais - Juozas Chlivickas, Algimantas Litvaitis ir Bronė Žilakauskienė.

„Mūsų klubas augo kaip vaikas. Pirmiausia daug rūpesčių buvo dėl pavadinimo. Senjorai norėjo burtis į pirminę organizaciją, o ne į klubą. Nes tuometiniai LŽS įstatai nenumatė savarankiškų klubų veiklos LŽS viduje. Pakeitus įstatus, buvo įteisintas ir Senjorų klubo vardas," - vėliau prisiminė L. Mykolaitis.

Anot L. Mykolaičio, buvo rūpesčių ir su žurnalistų pensininkų ateitimi, nes atsirado norėjusių įteisinti normą, kad žurnalistas, tapęs pensininku, neturėtų likti LŽ sąjungoje. Tačiau jų motyvacija, kad senyvo amžiaus žmonės stabdo progresą, trukdo skverbtis į LŽS naujoms idėjoms, nebuvo palaikyta.

Klubo veikla, vadovaujant L. Mykolaičiui, konkretėjo, greitai pletėsi, augo ir jo populiarumas. 1991 m. pradžioje klubas vienijo 53 narius, 1994 m. - 77, 1997 m. - jau 107 narius. L. Mykolaitis klubui vadovavo iki 2000 metų. Iš primininkų pasitraukė savo noru, dėl sveikatos.

L. Mykolaitis buvo darbštus, kūrybingas, parašė daug straipsnių mokslo, jaunimo auklėjimo temomis, humoreskų, pasakų, prisiminimų. Išleido pasakų knygas "Šešiakojis auksarankis" (1999), "Du tuzinai pasakų" (2007).

2008 metais buvo apdovanotas medalių „Už nuopelnus žurnalistikai".

Lietuvos žurnalistų šeima neteko darbštaus ir gabaus žurnalisto, redaktoriaus, gero kolegos ir bičiulio.

 

Atgal