VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

11 11. Moterų apsauga nuo smurto

ES kovoja su prekyba moterimis, priekabiavimu ir smurtu

Veronika Abramavičiūtė

Bet kokia smurto prieš moteris forma yra nepriimtina. Tačiau Europoje daug moterų ir mergaičių vis dar gyvena agresijos ir išnaudojimo šešėlyje. Jos tampa šeiminio smurto, seksualinio priekabiavimo, prekybos žmonėmis, prievartinės prostitucijos, bauginimo arba priespaudos aukomis - taip pažeidžiamos jų pagrindinės teisės įlaisvę, orumą ir saugumą.

ES rauna žmonių prekybą su šaknimis, sekdama moteris gro­biančias nusikalstamas grupuotes, tarptautiniu mastu ben­dradarbiaujant policijai ir teisėjams bei keičiantis informacija per šiuolaikines sistemas. Kovodama su organizuotu nusi­kalstamumu, ji dirba ir su valdžios institucijomis tokiuose regionuose kaip Balkanai. Mažinant skurdą besivystančiose šalyse, taip pat mažėja tikimybė, kad moterys bus išnaudoja­mos. Prekybos žmonėmis aukos gali gauti ES fondų paramą ir, mokydamosis, keldamos savo kvalifikaciją arba dirbda­mos, integruotis įvisuomenę.

Europos Komisija vykdo moterų, vaikų ir jaunimo apsaugos nuo visų smurto formų programą "Daphne". Ji finansuoja įvairius projektus, kaip antai moterų prieglaudas ir sveikatos priežiūros istaigas, taip pat pastangas keisti nuostatas, sau­goti imigrantų ir etninių mažumų grupių moteris.

Atgal