VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

10.01. ES kovos su vaikų skurdu veiksmai turi būti tikslingesni, teigia auditoriai

Remiantis nauja Europos Audito Rūmų ataskaita, įvertinti, kaip ES prisideda prie valstybių narių pastangų mažinti vaikų skurdą, beveik neįmanoma. Tikrintos ES priemonės buvo ribotos reikšmės ir pajėgumo, nes jos nėra teisiškai privalomos, o tokiomis galingesnėmis priemonėmis kaip Europos semestras ar ES fondų parama retai sprendžiamas būtent vaikų skurdo klausimas. Todėl sudėtinga nustatyti, ar ES veiksmais veiksmingai prisidedama prie pastangų sprendžiant šį svarbų klausimą, teigia auditoriai.

Beveik kas ketvirtam vaikui Europos Sąjungoje gresia skurdas ar socialinė atskirtis. Tyrimai parodė, kad investavimo į vaikus ekonominė nauda yra gerokai didesnė už pradines finansines išlaidas. Europos Sąjungoje su vaikų skurdu kovoja atskiros valstybės narės. Europos Komisijos vaidmuo – papildyti ir remti nacionalinius veiksmus vaikų skurdo mažinimo srityje pasitelkiant tiek teisines, tiek finansines priemones. Auditoriai bandė įvertinti, kaip veiksmingai ES veiksmais taikant šias priemones prisidėta prie valstybių narių pastangų.

Vaikų skurdas tebėra rimta ES problema, kuri neprisideda kuriant tvarią, įtraukią ir sąžiningą visuomenę. Deja, kilus COVID-19 krizei, vaikų skurdas, tikėtina, taps dar opesne problema– teigė už ataskaitą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Tony Murphy. – Todėl būtina, kad kovai su vaikų skurdu skirtas būsimas ES finansavimas ir politikos iniciatyvos būtų pagrįsti patikima informacija siekiant užtikrinti teigiamą poveikį vaikų skurdo lygiui ES.

Auditorių manymu, 2013 m. Komisijos rekomendacija „Investicijos į vaikus. Padėkime išsivaduoti iš nepalankios socialinės padėties“ buvo tinkama ES iniciatyva integruotai kovoti su vaikų skurdu. Nepaisant to, neįmanoma įvertinti jos įgyvendinimo tinkamumo, nes nėra nustatyti pamatuojami tikslai ir tarpinės reikšmės. Auditoriai daro išvadą, kad rekomendacija turėjo tik nedidelį poveikį valstybių narių nacionalinėms politikoms.

2017 m. Europos socialinių teisių ramstis (ESTR) yra dar viena neprivaloma priemonė, kurią galima taikyti kovojant su vaikų skurdu. Auditoriai pripažįsta, kad ESTR padidino informuotumą apie socialines politikas ES. Jie palankiai vertina siūlomą ESTR veiksmų planą (2021 m.) ir pažymi, kad įgyvendinti veiksmų planą bus būtina norint pateikti ESTR principų įgyvendinimo pažangos apžvalgą.

Kova su skurdu ir socialine atskirtimi yra neatskiriama strategijos „Europa 2020“ dalis; strategijoje nustatytas tikslas iki 2020 m. bent 20 milijonų žmonių padėti išbristi iš skurdo. Auditoriai pažymi, kad pažanga siekiant šio tikslo buvo nedidelė ir kad mažai tikėtina, jog šis tikslas bus pasiektas. Europos semestre koordinuojamos nacionalinės pastangos siekiant strateginių tikslų, visų pirma teikiant valstybėms narėms konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas (KŠSR) dėl pagrindinių ekonominių ir socialinių klausimų. Tačiau auditoriai nustatė, kad KŠSR yra retai aiškiai aptariamas vaikų skurdo klausimas.

Galiausiai auditoriai pabrėžia, kad skurde gyvenantys vaikai nėra atskira tikslinė ES paramos grupė. Nėra žinoma, kiek lėšų tiesiogiai skirta kovai su vaikų skurdu arba ko šioje srityje pasiekta. Žvelgdami į ateitį, auditoriai įspėja, kad neturint tokios informacijos kyla rizika, kad nebus imtasi tinkamų veiksmų ir nepakaks lėšų rengiant būsimą Europos vaiko garantijų sistemą ar kitas politikos iniciatyvas.

Siekdami prisidėti prie būsimų ES iniciatyvų nauju programavimo laikotarpiu, auditoriai Europos Komisijai rekomenduoja:

·       į savo ESTR veiksmų planą įtraukti veiksmus ir tikslus, susijusius su vaikų skurdo problemos sprendimu;

·       užtikrinti aiškias vidaus gaires dėl situacijų, dėl kurių galėtų būti parengta KŠSR, tiesiogiai susijusi su vaiku skurdu;

·       nukreipti investicijas į kovos su vaikų skurdu problemos sprendimą 2021–2027 m. laikotarpiu ir jas stebėti;

·       užtikrinti, kad būsima Europos vaiko garantijų sistema būtų pagrįsta pakankamais ir patikimais įrodymais.

 

Atgal