VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

05.10. Europos Komisija ragina valstybes nares pratęsti nebūtinų kelionių į ES apribojimą iki birželio 15 d.

 Europos Komisija paragino Šengeno valstybes nares ir Šengeno asocijuotąsias valstybes pratęsti laikiną nebūtinų kelionių į ES apribojimą dar 30 dienų iki birželio 15 d. Nors kai kurios ES ir Šengeno asocijuotosios valstybės imasi preliminarių veiksmų siekdamos švelninti kovai su pandemijos plitimu skirtas priemones, padėtis tiek Europoje, tiek visame pasaulyje tebėra pažeidžiama. Todėl reikia nuolatinių priemonių prie išorės sienų, kad būtų sumažinta ligos plitimo keliaujant į ES rizika.

 

Kelionių apribojimas turėtų būti panaikintas laipsniškai: kaip pabrėžta Bendrame Europos veiksmų plane dėl viruso plitimo valdymo priemonių atšaukimo, prieš švelninant apribojimus prie išorės sienų antrajame etape, turės būti palaipsniui ir suderintai pradedama atšaukti vidaus sienų kontrolė.

 

Už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Ylva Johansson pabrėžė: „Mums reikia laipsniško ir suderinto požiūrio. Mūsų pirmasis tikslas – atkurti įprastinį Šengeno laisvo judėjimo erdvės veikimą, kai tik tai bus galima atsižvelgiant į sveikatos padėtį. Laisvo judėjimo suvaržymai ir vidaus sienų kontrolė turės būti atšaukiami palaipsniui, tik tada galėsime atšaukti suvaržymus prie išorės sienų ir užtikrinti, kad ES nepriklausančių šalių gyventojai galėtų patekti į ES nebūtinų kelionių tikslais.“

 

Kelionių apribojimas (kurį raginama pratęsti) taikomas ES+ erdvėje, kuriai priklauso visos Šengeno valstybės narės (įskaitant Bulgariją, Kroatiją, Kiprą ir Rumuniją) ir keturios Šengeno asocijuotosios valstybės (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija) – iš viso 30 šalių. Europos Komisija ragina pratęsimą taikyti suderintai, nes veiksmai prie išorės sienų veiksmingi tik tuo atveju, jei juos priima, vienodai įgyvendina ir vienu metu užbaigia visos ES ir Šengeno valstybės prie visų išorės sienų.

 

Europos Komisija toliau padės valstybėms narėms įgyvendinti nebūtinų kelionių į ES apribojimą, be kita ko, vaizdo konferencijomis reguliariai susisiekdama su vidaus reikalų ministrais. Ar po 2020 m. birželio 15 d. kelionių apribojimas turėtų būti dar pratęstas, reikės iš naujo įvertinti atsižvelgiant į epidemiologinės padėties raidą.

 

Pagrindiniai faktai

 

2020 m. kovo 16 d. Europos Komisija paragino valstybių ar vyriausybių vadovus laikinai apriboti nebūtinas keliones į ES pradiniu 30 dienų laikotarpiu. Balandžio 8 d. Europos Komisija paragino pratęsti kelionių apribojimą iki gegužės 15 d. Visos ES valstybės narės (išskyrus Airiją) ir Šengeno asocijuotosios valstybės priėmė nacionalines priemones, kuriomis įgyvendinamas kelionių apribojimas.

 

Siekdama padėti valstybėms narėms 2020 m. kovo 30 d. Komisija pateikė gaires, kaip įgyvendinti laikiną kelionių apribojimą, sudaryti sąlygas repatriacijai iš įvairių pasaulio šalių ir spręsti klausimus dėl asmenų, kurie dėl kelionių apribojimo yra priversti pasilikti ES ilgiau nei leidžiama.

 

Kelionių apribojimas netaikomas namo grįžtantiems ES piliečiams, Šengeno erdvės šalių, kurios nėra ES narės, piliečiams ir jų šeimos nariams, taip pat ES nepriklausančių šalių piliečiams, kurie yra ilgalaikiai ES gyventojai. Tam, kad apribojimas kiek įmanoma mažiau pakenktų visuomenės veikimui, valstybės narės neturėtų taikyti apribojimų tam tikrų kategorijų keliautojams, atliekantiems esmines funkcijas arba turintiems esminių poreikių. Į ES ir toliau turėtų būti leidžiama atvykti reikalingiausiems darbuotojams, kaip antai gydytojams, slaugytojams, sveikatos priežiūros darbuotojams, mokslininkams ir ekspertams, padedantiems kovoti su koronavirusu, taip pat prekes gabenantiems asmenims, pasienio darbuotojams ir sezoniniams žemės ūkio darbuotojams.

 

 

 

Atgal