VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

05.09. Europos Komisija pristato paramos regionų pramonės pertvarkai iniciatyvos rezultatus

Komisija pristato pirmuosius prieš metus pradėtos iniciatyvos, skirtos dešimties ES regionų ir dviejų valstybių narių pramonės pertvarkai paremti, rezultatus.

Regionai ir valstybės narės kreipėsi prašydami Komisijos paramos ir ekspertinių žinių, kurių jiems reikia pertvarkant pramonę ir rengiant plėtros strategijas jų konkurencinio pranašumo srityse (vadinamoji pažangioji specializacija).

Visus metus Komisijos ekspertai kartu su nacionalinėmis ir regionų valdžios institucijomis aiškinosi, kas trukdo kurti darbo vietas ir stabdo ekonomikos augimą. Pirmieji šios iniciatyvos rezultatai – pradėta įgyvendinti 12 bandomųjų programų (po vieną kiekviename regione ar valstybėje narėje), kuriomis siekiama pašalinti konkrečias pramonės pertvarkos kliūtis. Kiekvienai iš šių šiandien pristatytų schemų bus skirta 300 000 EUR Europos Sąjungos dotacija.

Už regioninę politiką atsakinga Komisijos narė Corina Creţu sakė: „Remdamasi pirmaisiais šios iniciatyvos rezultatais raginu visus regionus ateityje prisidėti prie iniciatyvos. Jie turėtų nustatyti savo trūkumus ir išteklius ir į juos atsižvelgdami kurti vertės grandinę mūsų globalizuotoje ekonomikoje. Siekiant šio tikslo kitame ilgalaikiame ES biudžete moksliniams tyrimams, inovacijoms ir mažosioms ir vidutinėms įmonėms bus skirta daugiau kaip 90 mlrd. EUR sanglaudos lėšų.“

Kantabrija (Ispanija). Dėl technologinių pokyčių regiono žemės ūkio ir maisto sektorius prarado daug darbo vietų. Gavęs ES dotaciją regionas pradeda perkvalifikavimo ir profesinės įtraukties šiame sektoriuje projektą.

Centras-Luaros Slėnis (Prancūzija). Regionas savo gyventojų įgūdžius nori pritaikyti prie ateities darbo vietų. ES finansuojamas bandomasis projektas tradiciniuose sektoriuose veikiančioms mažosioms ir vidutinėms įmonėms padės įgyti žinių ir skaitmeninių įgūdžių.

Didieji Rytai (Prancūzija). Siekdamas pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, regionas pasinaudos ES dotacija, kad sukurtų vietos įmonių energetikos pertvarkos bandymų centrus.

Aukštutinė Prancūzija (Prancūzija). Siekdamas prisitaikyti prie skaitmeninių ir technologinių pokyčių, regionas pasinaudos dotacija, kad padėtų vietos novatoriškoms mažosioms ir vidutinėms įmonėms į gamybos procesus arba gaminio projektus įtraukti skaitmenines technologijas.

Lietuva. ES dotacija padės parengti žiedinės ekonomikos veiksmų gaires visai Lietuvos pramonei.

Šiaurės Rytų Suomija (Suomija). Regionas padės savo įmonėms pasinaudoti kitų subjektų, pvz., universitetų ar verslo inkubatorių, inovacijomis. Regionas pradeda bandomąjį projektą, kuriuo skatinamos ir finansuojamos tarpregioninės inovacijos miškininkystės ir medienos pramonėje.

Didysis Mančesteris (Jungtinė Karalystė). Regionas pasinaudos ES dotacija, kad parengtų ir išbandytų „Gerų darbo sąlygų chartiją“, kuria siekiama pagerinti įgūdžius, darbo kokybę, našumą ir užmokestį vietos įmonėse.

Šiaurės Vidurio Švedija (Švedija). Siekiant pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir žiedinės ekonomikos, šiame regione bus sukurta vietos įmonėms skirta efektyvaus išteklių naudojimo sprendimų laboratorija.

Pjemontas (Italija). Regionas siekia skatinti atvirąsias inovacijas ir kurti inovacijų finansavimo mechanizmus. Padedamas ES dotacijos jis išbandys naujus vietos pramonės įmonių grupių valdymo ir finansavimo ir inovacijų regioninės sklaidos sprendimus.

Saksonija (Vokietija). Regionas ES dotaciją panaudos ieškodamas naujų verslo modelių, kurie padės sumažinti regioninės automobilių pramonės priklausomybę nuo iškastinio kuro.

Slovėnija. Siekdama plėtoti ketvirtosios kartos pramonę, Slovėnija sukurs bendrą internetinę ir fizinę platformą, į kurią bus įtrauktos tokios sritys kaip kibernetinis saugumas, debesijos kompiuterija, didieji duomenys arba robotų technika.

Valonija (Belgija). Regionas išbandys naujus sprendimus plastikų srityje – nuo gamybos iki vartojimo ir perdirbimo – ir skatins žiedinius plastiko naudojimo procesus vietos mažosiose ir vidutinėse įmonėse.

Pagrindiniai faktai

Globalizacijos teikiama nauda juntama plačiai, tačiau sąnaudos dažnai patiriamos vietos lygmeniu. Kai kurie regionai jau spėjo pasinaudoti vis didesnėmis prekybos galimybėmis, o kitiems vis dar sunkiai sekasi prisitaikyti ir diegti naujoves, pasinaudoti skaitmeninimu, mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro ir plėtoti įgūdžius, kurių reikia norint išsilaikyti tokioje globalizuotoje ekonomikoje.

Šie 12 regionų ir valstybių narių turi daug bendro. Per pastaruosius 15 metų jie visi neteko darbo vietų pramonės sektoriuje, tačiau turi išteklių ir noro pertvarkyti savo ekonomiką. 2017 m. liepos mėn. Komisija pateikė komunikatą „Inovacijų stiprinimas ES regionuose“ ir pradėjo dvi iniciatyvas: dėl pramonės pertvarkos, kurios rezultatai pateikiami šiandien, ir dėl tarpregioninės partnerystės inovacijų srityje, kurios rezultatai paskelbti 2017 m. gruodžio mėn.

Atgal