VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

03.05. ES Europos Komisija sėkmingai vykdo ES žiedinės ekonomikos veiksmų planą

Europos Komisija paskelbė išsamią ES žiedinės ekonomikos veiksmų plano, priimto 2015 m. gruodžio mėn., įgyvendinimo ataskaitą. Joje pristatomi pagrindiniai veiksmų plano įgyvendinimo rezultatai ir supažindinama su likusiais uždaviniais – sudaryti sąlygas neutralaus poveikio klimatui, konkurencingai žiedinei ekonomikai, kurios sąlygomis gamtos ir gėlo vandens ištekliai, taip pat ekosistemos būtų naudojami minimaliai.

 

Praėjus trejiems metams po ES žiedinės ekonomikos veiksmų plano patvirtinimo, visi 54 jame numatyti veiksmai jau yra įvykdyti arba šiuo metu įgyvendinami. Remiantis ataskaitos išvadomis, įgyvendinamas ES žiedinės ekonomikos veiksmų planas paspartino perėjimą prie žiedinės ekonomikos Europoje, o tai savo ruožtu padėjo ES vėl pradėti kurti darbo vietas. 2016 m. su žiedine ekonomika susijusiuose sektoriuose dirbo daugiau kaip keturi milijonai darbuotojų, t. y. 6 proc. daugiau nei 2012 m.

 

Žiediškumas atvėrė naujų galimybių rinkoje, sudarė sąlygas naujiems verslo modeliams ir sukūrė naujas rinkas tiek Europos Sąjungoje, tiek už jos ribų. 2016 m. žiedinė veikla, kaip antai taisymas, pakartotinis naudojimas ar perdirbimas, sukūrė beveik 147 mlrd. EUR pridėtinės vertės ir pritraukė apie 17,5 mlrd. EUR investicijų.

 

Praėjusiais metais buvo priimta pirmoji Europos lygmens strategija dėl plastikų žiedinėje ekonomikoje, pagal kurią laikomasi konkrečiai medžiagai pritaikyto gyvavimo ciklo požiūrio siekiant integruoti žiedinio projektavimo, naudojimo, pakartotinio naudojimo ir perdirbimo veiklą į plastiko vertės grandinę. Strategijoje pateikiama aiški vizija su kiekybiniais ES lygmens uždaviniais, pavyzdžiui, siekti, kad iki 2030 m. visos ES rinkoje išleidžiamos plastiko pakuotės būtų pakartotinai naudojamos arba perdirbamos.

 

2015 m. EK priimtu žiedinės ekonomikos veiksmų planu siekiama paskatinti Europą pereiti prie žiedinės ekonomikos, padėsiančios didinti konkurencingumą pasaulyje, skatinti tvarų ekonomikos augimą ir kurti naujas darbo vietas. Numatyta, kad pasiūlyti veiksmai padėtų sukurti uždarą produktų gyvavimo ciklą, nes bus perdirbama daugiau atliekų ir medžiagos bus naudojamos pakartotinai, o tai duos naudos tiek aplinkai, ti

Atgal