VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

01.24. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl Japonijos duomenų apsaugos lygio tinkamumo

Europos Komisija priėmė sprendimą dėl Japonijos duomenų apsaugos lygio tinkamumo, pagal kurį asmens duomenys gali laisvai judėti tarp ES ir Japonijos, remiantis tvirtomis apsaugos garantijomis. Atitinkamą sprendimą šiandien priima ir Japonija. Tokiu būdu sukuriama didžiausia pasaulyje saugaus duomenų judėjimo erdvė.

 

Prieš Europos Komisijai priimant sprendimą dėl tinkamumo, Japonija nustatė papildomas apsaugos priemones, kuriomis užtikrinama, kad iš ES perduotiems duomenims suteikiamos Europos standartus atitinkančios apsaugos garantijos, kurias sudaro:

·  papildomos taisyklės, kuriomis bus panaikinti keli ES ir Japonijos duomenų apsaugos sistemų skirtumai. Šios papildomos apsaugos priemonės sustiprins, be kita ko, neskelbtinų duomenų apsaugą, naudojimąsi individualiomis teisėmis ir sugriežtins sąlygas, kuriomis ES duomenys gali būti toliau perduodami iš Japonijos į kitą trečiąją šalį.

·  Japonijos vyriausybė patikino Europos Komisiją, kad bus taikomos apsaugos priemonės, susijusios su Japonijos valdžios institucijų prieiga baudžiamosios teisėsaugos ir nacionalinio saugumo tikslais. Tomis priemonėmis bus užtikrinta, kad bet koks toks asmens duomenų naudojimas būtų apribotas ir apimtų tik tai, kas būtina ir proporcinga, kad būtų vykdoma nepriklausoma priežiūra ir kad būtų taikomi veiksmingi teisių gynimo mechanizmai.

·  skundų nagrinėjimo mechanizmas, pagal kurį nagrinėjami ir sprendžiami europiečių skundai dėl Japonijos valdžios institucijų prieigos prie jų duomenų. Šį mechanizmą administruos ir prižiūrės Japonijos nepriklausoma duomenų apsaugos institucija.

 

Sprendimais dėl tinkamumo papildomas 2019 m. vasario mėn. įsigaliosiantis ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas. Europos įmonėms bus naudingas tiek laisvas duomenų judėjimas tarp ES ir jos svarbios prekybos partnerės, tiek palankesnės sąlygos pasiekti 127 mln. Japonijos vartotojų. ES ir Japonija patvirtina, kad skaitmeniniame amžiuje aukštų privatumo ir asmens duomenų apsaugos standartų skatinimas ir tarptautinės prekybos lengvinimas yra ir privalo būti neatsiejami vienas nuo kito.

 

 

„Brexit'as“. EK pasiūlymai, kaip sušvelninti „Brexit'o“ poveikį ES žuvininkystei, jei JK išstotų be susitarimo

Kadangi vis dar neaišku, ar Jungtinė Karalystė (JK) ratifikuos Susitarimą dėl išstojimo, šiandien Europos Komisija priėmė du teisės aktų pasiūlymus, kaip padėti sušvelninti didžiulį „Brexit'o“ poveikį ES žuvininkystei, kurį ši patirtų, jei JK išstotų be susitarimo. Šie Europos Komisijos pateikti pasiūlymai padės užtikrinti, kad, jei toks scenarijus ir pasitvirtintų, ES mastu būtų laikomasi vienodo požiūrio.

 

·         Remiantis pirmuoju pasiūlymu, ES valstybių narių žvejai ir žvejybos veiklos vykdytojai galėtų išEuropos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo gauti kompensaciją už laikiną žvejybos veiklos nutraukimą. Tai tam tikra dalimi padėtų atsverti pasekmes ES žvejybos laivams, jei, JK išstojus be susitarimo, jie staiga nebegalėtų patekti į šios šalies vandenis.

 

·         Antruoju pasiūlymu iš dalies keičiamas Reglamentas dėl tvaraus išorės laivynų valdymo. Šio pasiūlymo tikslas – užtikrinti, kad iki 2019 m. pabaigos ES galėtų suteikti JK laivams prieigą prie ES vandenų su sąlyga, kad ES laivai irgi gautų prieigą prie JK vandenų. Jei JK tokią prieigą suteiktų, būtų taikoma pasiūlyme taip pat numatyta paprastesnė procedūra, pagal kurią JK laivams būtų išduodami leidimai žvejoti ES vandenyse, o ES laivams – leidimai žvejoti JK vandenyse.

 

2018 m. gruodžio 19 d. Komisija paskelbė trečiąjį pasirengimo „Brexit'ui“ komunikatą, kuriuo įgyvendinamas nenumatytų atvejų veiksmų planas, kurį reikėtų vykdyti, jei JK išstotų be susitarimo. Šios ypatingos priemonės negali nei sušvelninti išstojimo be susitarimo bendro poveikio, nei kokiu nors būdu suteikti visapusiškos naudos, kuri prilygtų narystės Europos Sąjungoje teikiamai naudai, nei numatyti panašių į nustatytąsias Susitarime dėl išstojimo pereinamojo laikotarpio sąlygų. Jos būtų taikomos tik tose konkrečiose srityse, kuriose absoliučiai būtina apsaugoti gyvybinius ES interesus ir kuriose šiuo metu vien pasirengimo priemonių nepakanka. Iš esmės tokios priemonės bus laikinos, taikomos ribotai ir jas vienašališkai priims ES.  

Atgal