VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

12.05. Europos Komisija ragina Europos Vadovų Tarybą nustatyti kito ilgalaikio ES biudžeto politines gaires

Prieš 2018 m. gruodžio 13–14 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimą Europos Komisija šiandien paskelbėkomunikatą, kuriame apžvelgia iki šiol derybose dėl kito ilgalaikio ES biudžeto padarytą pažangą.

 

Europos Komisija pasiūlymą dėl šiuolaikiško, subalansuoto ir teisingo ilgalaikio 2021 – 2027 m. ES biudžetopateikė gegužės 2 d.  Po šio pasiūlymo iš karto pateikti teisėkūra priimamų teisės aktų pasiūlymai dėl 37 sektorių programų, sudarysiančių būsimą ilgalaikį biudžetą. Remiantis šiuo pagrindu, valstybių narių derybos, vykdytos Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujant Bulgarijai, ir Austrijai, vyko greitai.

 

Dabar Europos Komisija ragina valstybių ar vyriausybių vadovus konsoliduoti jau padarytą pažangą ir nustatyti gaires dėl pagrindinių būsimos finansinės programos savybių:

·  Europai reikia šiuolaikiško ir subalansuoto biudžeto, kuris būtų glaudžiai susietas su Europos Sąjungos prioritetais ir pateiktų realių šiandienos ir rytdienos problemų sprendimų. Todėl Europos Komisija siūlo modernizuoti biudžetą: padidinti finansavimą pagrindinėse srityse, įskaitant inovacijas, skaitmeninę ekonomiką, klimato politiką ir aplinką, migraciją ir sienų valdymą bei saugumą, gynybą ir išorės veiksmus. Kita vertus, Europos ateičiai toliau bus gyvybiškai svarbi sanglaudos politika ir bendra žemės ūkio politika. Šiuo pasiūlymu užtikrinama derama pusiausvyra tarp šių trijų plačių išlaidų sričių – žemės ūkio ir jūrų politikos, sanglaudos politikos ir kitų Europos ateičiai gyvybiškai svarbių programų.

·  Kitas ilgalaikis biudžetas taip pat turėtų būti paprastesnis ir skaidresnis, kad suinteresuotosios šalys galėtų kuo geriau juo pasinaudoti.

·  Labai svarbi kito ilgalaikio ES biudžeto savybė turėtų būti lankstumas. Kad sparčiai besikeičiančiame pasaulyje Europa galėtų greitai, ryžtingai ir veiksmingai reaguoti, reikia tokio biudžeto, kuris būtų net lankstesnis nei dabartinis.

·  Galiausiai, biudžetas po 2020 m. taip pat turėtų būti teisingas biudžetas, leidžiantis pasiekti rezultatų, net tik išlaidų, bet ir finansavimo prasme. Europos Komisija pasiūlė plačių užmojų ir realistišką biudžetą, kurio dydis atitinka maždaug 1,11 % būsimos 27 valstybių narių Sąjungos bendrųjų nacionalinių pajamų. Tai biudžetas, kuriame vienodos taisyklės taikomos visiems ir kuris vis daugiau finansuojamas iš šaltinių, tiesiogiai susijusių su strateginių sričių Europos politika.

Atgal