VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

10.20. 2019 m. audituose pagrindinis dėmesys bus skiriamas pastaruoju metu ES kylantiems iššūkiams, teigia ES auditoriai

Europos Audito Rūmai paskelbė savo 2019 m. darbo programą, kurioje auditoriai pateikia išsamią informaciją apie savo audito prioritetus ir ataskaitas, kurias jie numato paskelbti ateinančiais metais. Jie nagrinės plačią problemų gamą, kuri atspindi pastaruoju metu Sąjungai iškilusius iššūkius, visų pirma stengdamiesi įvertinti, ar pasiekiami ES politikų ir programų tikslai ir ar sukuriama pridėtinė vertė. Jų auditai atsilieps į pagrindinius nuogąstavimus dėl tvaraus gamtos išteklių naudojimo, augimo ir įtraukties, migracijos, pasaulio saugumo ir vystymosi, bendros rinkos, atskaitingos ir efektyvios ES.

Auditoriai planuoja įvertinti skubaus perkėlimo (kvotų) schemos pabėgėliams įgyvendinimą ir sienos kontrolės nuostatas, peržiūrėti kuriamą ES gynybos politiką. Jie taip pat numato išnagrinėti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros veiksmingumą, apibrėžti ES transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekio matavimo problemas ir išnagrinėti, ar ES klimato ir energetikos politikose numatyti aiškūs „žalumo“ kriterijai, leidžiantys nuspręsti, kurias investicijas rinktis. Jų audito prioritetai taip pat apims pesticidų, investicijų į Europos regionus jungiančius kelius, ES kultūros finansavimo ir valstybės pagalbos bankams sritis.

Mes išnagrinėsime visas šias sritis, kad nustatytume, ar ES įvykdo tai, ką žadėjo, –pasakė Europos Audito Rūmų pirmininkas Klaus-Heiner Lehne. – Tai leis mums ir toliau teikti ES piliečiams ir institucijoms partnerėms – tiek ES lygmeniu, tiek valstybėse narėse – nepriklausomas, objektyvias ataskaitas dėl pagrindinių ES ateities problemų, kuriose bus nušviesta tai, kas veikia gerai, ir atkreiptas dėmesys į tai, kas neveikia.“

Auditoriai paskelbė savo darbo programą svarbiu Europos Sąjungai metu, kai vyksta derybos dėl jos būsimo ilgalaikio 2021–2027 metų išlaidų plano, dėl kurio turėtų būti sutarta 2019 m. pabaigoje. Ateinančiais metais mūsų taip pat laukia Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš ES ir naujai išrinktas Europos Parlamentas ir nauja Komisija.

Mūsų darbo programoje pateikta daugiau informacijos apie 2019 metais numatomas paskelbti maždaug 35 specialiąsias ataskaitas ir kitus peržiūra grindžiamus produktus. Dauguma šių ataskaitų parengiamos atlikus veiksmingumo auditus, kuriuos Audito Rūmai atrenka remdamiesi su ES išlaidomis ir politikų vykdymu susijusioms pagrindinėmis rizikomis.

Be to, auditoriai skelbia savo metines ataskaitas dėl ES biudžeto, Europos plėtros fondų bei dėl ES agentūrų ir bendrųjų įmonių,; taip pat jie regia nuomones dėl naujų ar atnaujintų ES teisės aktų, turinčių finansinį poveikį.

Pastabos leidėjams

ES metinis biudžetas sudaro apie 140 milijarų eurų. Tai atitinka apie 1 % visų ES valstybių narių bendrų nacionalinių pajamų arba apie 2 % šių šalių bendrų valdžios sektoriaus išlaidų.

Audito Rūmų kaip ES nepriklausomo išorės auditoriaus vaidmuo yra patikrinti, ar ES lėšos yra surenkamos ir panaudojamos laikantis taisyklių, ar jos yra teisingai apskaitomos ir ar jomis veiksmingai ir efektyviai pasiekiama rezultatų. Jų audito ataskaitos ir nuomonės yra labai svarbi ES atskaitomybės grandinės sudėtinė dalis – jos  padeda piliečiams geriau suprasti, kaip ES ir jos valstybės narės pasitinka šios dienos ir ateities iššūkius.

Atgal