VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

06.01. Svarbus teisingumo sistemų vaidmuo puoselėjant teisinę valstybę ir ES vertybes

Europos Komisija paskelbė 2018 m. ES teisingumo rezultatų suvestinę, kurioje pateikiama ES valstybių narių teisingumo sistemų nepriklausomumo, kokybės ir veiksmingumo lyginamoji apžvalga.

Jos tikslas – padėti nacionalinėms institucijoms padidinti savo teisingumo sistemų veiksmingumą.

2018 m. ES teisingumo rezultatų suvestinė rengiama tuo metu, kai ES darbotvarkėje daug dėmesio skiriama teisinės valstybės puoselėjimui. Be teisinės valstybės, demokratijos, pilietinių teisių ir patikimo finansų valdymo ES lėšos bus netinkamai panaudotos“, – sakė už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Věra Jourová. „Šia rezultatų suvestine paskatiname ir pateikiame gerų teisingumo reformų pavyzdžių. Bet kurios tokios reformos išvada yra ta, kad be aukštų Europos teismų nepriklausomumo standartų nėra ir teisinės valstybės. Naujojoje suvestinėje apžvelgiami pagrindiniai rodikliai ir ji padės valstybėms narėms taikyti šiuos standartus.“

Palyginti su ankstesniais metais, 2018 m. rezultatų suvestinėje toliau plėtojami rodikliai. Visų pirma joje sustiprintas skirsnis, susijęs su teismų nepriklausomumu, kuris yra svarbus vertinant teisinės valstybės principą. Joje išsamiau nagrinėjamos teismų tarybos, vykdomosios valdžios ir parlamento dalyvavimas skiriant ir atleidžiant teisėjus ir teismų pirmininkus, taip pat organizuojant prokuratūras. Be to, joje pirmą kartą pateikiami duomenys apie proceso trukmę visų instancijų teismuose.

Teisingumo rezultatų suvestinė yra dalis priemonių, kurias Komisija naudoja valstybių narių teisingumo reformoms stebėti, kartu su Europos semestru, teisinės valstybės sistema, bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmais bei pažeidimų nagrinėjimo procedūromis. Komisija taip pat mano, kad patikimam ES lėšų valdymui valstybėse narėse reikalinga veiksminga nepriklausomų teismų užtikrinama teisminė apsauga. Todėl, įgyvendindama daugiametę finansinę programą, Komisija pasiūlė naują teisinės valstybės mechanizmą. Šiuo reglamentu nustatomas mechanizmas, pagal kurį Sąjunga galėtų sustabdyti, sumažinti arba apriboti galimybę gauti ES finansavimą esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų.

Svarbiausios 2018 m. rezultatų suvestinės išvados

*Teismų nepriklausomumas. Įmonės geriau arba toliau stabiliai vertina teismų nepriklausomumą maždaug dviejuose trečdaliuose valstybių narių, palyginti su ankstesniais metais arba nuo 2010 m., tačiau kai kuriose valstybėse vertinimas blogėjo. Tiek piliečiai, tiek įmonės mano, kad valdžios institucijų ir politikų kišimasis arba spaudimas yra pagrindinė priežastis, dėl kurios trūksta teismų ir teisėjų nepriklausomumo. Naujas prokuratūrų organizavimo rodiklis rodo, kad paplitusi tendencija kurti labiau nepriklausomą, o ne priklausomą nuo vykdomosios valdžios ar su ja susietą, prokuratūrą.

*Finansiniai teismų sistemų ištekliai. Apskritai daugumoje valstybių narių valdžios sektoriaus išlaidos teismų sistemai išliko stabilios, tačiau tarp šalių esama didelių skirtumų. Nustatydamos finansinius išteklius valstybės narės daugiausia remiasi ankstesnėmis arba faktinėmis sąnaudomis, užuot pasikliovusios faktiniu darbo krūviu ar teismo prašymu. 16 valstybių narių naudojo ES lėšas savo teisingumo sistemoms remti.

*Teisingumo sistemos veiksmingumas. Galima pastebėti teigiamus pokyčius valstybėse narėse, kuriose susiduriama su sunkumais, tačiau keliose valstybėse narėse civilinių ir komercinių bylų nagrinėjimo trukmė vis dar labai ilga. Kovos su pinigų plovimu srityje maždaug pusėje valstybių narių pirmosios instancijos teismo procesas vidutiniškai trunka iki metų. Keliose valstybėse narėse procesas gali trukti net dvejus ar daugiau metų.

Tolesni veiksmai

Į 2018 m. rezultatų suvestinės rezultatus atsižvelgta rengiant konkrečioms šalims skirtus vertinimus, atliekamus pagal 2018 m. Europos semestrą, ir pasiūlymus dėl konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų, kurias Europos Komisija pateikė 2018 m. gegužės 23 d. Šias politikos rekomendacijas valstybės narės apsvarsto Taryboje. ES vadovai jas patvirtina birželio mėn. prieš Tarybai jas patvirtinant liepos mėnesį. Tada vyriausybės įtraukia rekomendacijas į kitų metų reformų planus ir nacionalinius biudžetus.

Pagrindiniai faktai

Rezultatų suvestinėje daugiausia dėmesio skiriama civilinėms ir komercinėms byloms, taip pat administracinėms byloms – taip remiamos valstybių narių pastangos sudaryti sąlygas gauti daugiau investicijų ir kurti verslui bei piliečiams palankią aplinką. Rezultatų suvestinėje daugiausia dėmesio skiriama trims pagrindiniams veiksmingos teisingumo sistemos elementams:

*veiksmingumui: proceso trukmės, bylų išnagrinėjimo ir neišnagrinėtų bylų skaičiaus

*kokybei: teisinės pagalbos, teismo mokesčių, mokymo, teismo veiklos stebėsenos, biudžeto ir žmogiškųjų išteklių rodikliams;

*nepriklausomumui: rodikliams, susijusiems su tuo, kaip įmonės ir plačioji visuomenė vertina teismų nepriklausomumą, ir su teisėjų apsaugos priemonėmis susijusiems rodikliams.

Nacionalinių teisingumo sistemų veiksmingumo didinimas yra vienas iš gerai įtvirtintų Europos semestro – ES metinio ekonominės politikos koordinavimo ciklo – prioritetų. ES teisingumo rezultatų suvestinė padeda valstybėms narėms tai pasiekti, nes joje pateikiama metinė lyginamoji nacionalinių teisingumo sistemų veikimo apžvalga. Įgyvendinant 2018 m. Europos semestrą, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, penkioms valstybėms narėms pateikė konkrečias su šia sritimi susijusias rekomendacijas: Kroatijai, Italijai, Kiprui, Portugalijai ir Slovakijai.

Atgal