VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Asmenybės

09 12. Jubiliejus virtęs miestelio švente

Leonora Zapereckienė

Dr. Aldonos Vasiliauskienės 70-mesio jubiliejus, gražiai minėtas įvairiose Rytų Lietuvos vietose visą liepos mėnesį, savo kulminaciniu renginiu pasirinko Kupiškio rajono Skapiškio miestelį. Neatsitiktinai. Skapiškis, žinomas mums iš Maironio eilių apie nuskendusį varpą ir Antaną Strazdelį yra taip pat susijęs su dr. A. Vasiliauskienės ankstyvuoju vaikystės laikotarpiu.

Ją, pokario negandų iškamuotos šeimos vaiką, priglaudė Skapiškio klebono šeimininkė, motinos teta Viktorija Žiogūnaitė, ja rūpinosi ir, kaip pati daktarė sakė „Lepino visi klebonijos šeimyniškiai, svečiai ir pats klebonas kan. Nikodemas Kasperiūnas“.  O šiandien Skapiškyje Aldonos Vasiliauskienės sodyboje stovintis Koplytstulpis ir Rūpintojėlis Dievo tarno Mečislovo Reinio ir daktarės tėvelių atminimui ir ukrainistikos bei unitų bazilijonų ordino tyrinėjimo centras – tai dosni, jautrios širdies padėkos išraiška savo kraštiečiams. Nenuostabu, kad dabartiniai skapiškėnai, nuolat jaučiantys istorikės dėmesį, meilę ir aktyvų dalyvavimą jų gyvenime, jos gebėjimą garsinti miestelio istoriją ir jos žmones, mielai ėmėsi organizuoti dr. Aldonos Vasiliauskienės 70-mečio jubiliejų pačiame Skapiškyje. 2015 m. dr. A. Vasiliauskienė galėtų minėti net 12-ka įvairių, gana stambių (iki 15 metų) jubiliejų. Tačiau visur akcentuoti stambiausi trys: 70 gyvenimo metų, 50 pedagoginės veiklos ir 40 metų mokslinės veiklos jubiliejai. 

Skapiškio šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčioje po šv. Mišių prie malonėmis garsėjančio Švč. Mergelės Marijos paveikslo. Iš kairės: kun. Virgilijus Liuima (Papilys), t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM (Vilnius),  mgsr. t. Juozapatas (Andrijus Chaimykas) OSBM (Briuchovičiai, Ukraina), mgsr. t. Dionyzijus (Stepanas Zavediukas) OSBM (Roma), kun. Vytautas Rapalis (Vilnius),  kun. Rimantas Kaunietis (Panevėžys), kan. Stanislovas Krumpliauskas (Dusetos),  kun. Justas Jasėnas (Kupiškis), jubiliatė – dr. Aldona Vasiliauskienė, JE vysk. Jonas Kauneckas (Panevėžys), kun. Remigijus Kavaliauskas (Zarasai), apaštališkasis protonotaras Bronius Antanaitis (Panevėžys), dr. kun. Simas Maksvytis (Panevėžys), dr. kun. Gediminas Jankūnas (Krekenava) ir kun. Salvijus Pranskūnas (Skapiškis).Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

Organizacinį komitetą sudarė aštuoni, aktyviausi per 400 turinčio miestelio, žmonės.

Renginys įvyko pačią paskutinę liepos mėnesio dieną. Nors visas mėnuo buvo itin lietingas, vėjuotas ir permainingas, jubiliatę diena pasveikino saulėtu dangumi ir malonia šiluma.

Įprasta, kad visi svarbesni dr. A. Vasiliauskienės darbai, susitikimai ir sumanymai prasideda šventomis Mišiomis ar malda. Pagerbti jubiliatę į šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčią atvyko Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas ir dvylika kunigų iš Panevėžio vyskupijos, Vilniaus vyskupijos, Ukrainos ir net Romos. Vadovaujami JE vysk. J. Kaunecko jie aukojo daktarės jubiliejui skirtas šv. Mišias. Jose taip pat dalyvavo ir parapijos klebonas. Gausiai susirinkę miestelio tikintieji ir atvykusieji iš kitų Lietuvos vietų, su dideliu susikaupimu išklausė vyskupo pamokslą. Liepos 31-oji bažnytiniame kalendoriuje skirta šv. Ignacui Lojolai. Išryškindamas garsiojo jėzuitų ordino įkūrėjo nuostatas ir besąlygišką ištikimybę Dievui, vyskupas, su jam būdingu įtaigumu ir  gebėjimu suvirpinti net dvasiškai sustabarėjusio šių laikų žmogaus širdį, pasidžiaugė, kad dar yra žmonių, kurie atkakliai, visada ir visokiomis aplinkybėmis nesiliauja siekę krikščioniškų vertybių darbe, asmeniniame gyvenime ir kūryboje. Dr. Aldona Vasiliauskienė – gražus pavyzdys kūrėjo, žvelgiančio į savo pašaukimą kaip į Dievo dovaną, kurią reikia nuolat ir atsakingai gausinti ir ja dalintis su kitais. Šv. Mišias savo balsais ir vargonų skambesio grožiu puošė Pandėlio vargonininkė Asta Davolienė ir Svėdasų vargonininkė Lina Šeduikytė – Lukošienė.

„Gyvenimas mokslui ir žmonėms“ skelbia užrašas ant lankstinuko, skirto  A. Vasiliauskienės 70-mečio jubiliejui. Iš tikrųjų tai tikslus dr. A. Vasiliauskienės gyvenimo ir veiklos apibudinimas, į kurį telpa ir įvairiapusė mokslinė veikla, ir aibė darbų-darbelių, kylančių iš kasdienių gyvenimo rūpesčių. Todėl nenuostabu, kad neseniai renovuotų Skapiškio kultūros namų salėje, kurioje šv. Mišioms pasibaigus įvyko oficialus jubiliatės pagerbimas, gausiai susirinko ir mokslo pasaulio žmonės ir paprasti įvairaus amžiaus ir profesijų skapiškėnai, kupiškėnai, uteniškiai, pasvališkiai, o taip pat atvykusieji iš Kauno, Jūrės, Ukrainos, Romos bei kitų vietų. Pasižvalgę po foje parengtą ekspoziciją (parodą ir minėtą lankstinuką parengė Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyresn. bibliografė Jolita Pipynienė) apie jubiliatės kūrybinį-mokslinį kelią, visi nekantravo su ja pabendrauti gyvai. Į sumaniai ir išradingai išpuoštą salę, kurios kampe buvo pastatytas simbolinis varpas, įžengta pro ąžuolų vainiku papuoštas duris.

Dr. Aldoną Vasiliauskienę (dešinėje) su jubiliejumi pasiruošę sveikinti ukrainiečiai. Iš kairės: Filosofijos – teologijos bazilijonų instituto rektorius mgsr. t. Juozapatas (Andrijus Chaimykas) OSBM (Briuchovičiai, Ukraina), vertėjas Vasylis Kapkanas (Vilnius), mgsr. t. Dionyzijus (Stepanas Zavediukas) OSBM (Roma), t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM (Vilnius) ir Mychailo Maksymjuk su savo kepiniais.  Sėdi Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas

Visų mylima, gerbiama ir sava – taip jubiliatę pristatė renginio vedančioji režisierė Vita Vadoklytė (Skapiškio organizacinio komiteto dr. A. Vasiliauskienės 70-mečio jubiliejui rengti pirmininkė).

Skapiškio mokyklos bibliotekininkė Regina Stanienė susirinkusius supažindino su jubiliatės gyvenimo keliu, komentuodama ir iliustruodama ekranizuotomis nuotraukomis iš jos asmeninio gyvenimo ir mokslinės veiklos. Apie jubiliatės ryšius su Skapiškiu ir jos veiklą šiame miestelyje  R. Stanienė pateikė įdomiais vaizdais, kuriuos lydėjo nuoširdus pasakojimas.

Sveikinimai žodžiu ir atsiųsti internetu, linkėjimai, gėlių puokštės, dovanos – visa ši programos dalis užtruko beveik 4 valandas. Suprantama, visų sveikinimų straipsnyje negalima sutalpinti, todėl tikimės supratingumo tų sveikintojų, kurie čia nebus paminėti.

Ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus atsiųstame sveikinime dėkojama daktarei už jos nuopelnus tyrinėjant Katalikiškąjį intelektualinį sąjūdį, Lietuvių ir Ukrainiečių tautų bendradarbiavimo puoselėjimą.

Nuoširdūs linkėjimai skambėjo ir kitų aukštų valstybinių organizacijų ir asmenų atsiųstuose sveikinimuose.

Kupiškio rajono Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas perskaitė sveikinimo raštą nuo Švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės. Kupiškio rajono meras D. Bardauskas akcentavo jubiliatės veiklos svarbą: „Jūs esate ne tik Kupiškio, bet ir visos Lietuvos pasididžiavimas. Jūsų mokslinė bei pedagoginė veikla įvertinta prestižinėmis premijomis ir apdovanojimais, o kūrybinis bendradarbiavimas su kitų šalių mokslininkais pelnė Jums kolegų pripažinimą ir pagarbą. Didžiuojamės Jūsų nuoširdžiu darbu ir pasiekimais. Sveikiname garbingų jubiliejų proga ir linkime toliau mus džiuginti mintimis ir darbais, dėmesiu gimtajam  kraštui. Tegul Jus lydi Dievo palaima, o Jūsų talentas dar ilgai spindi mokslo pasaulyje“.

Jubiliatę (dešinėje) sveikina Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius (kairėje) ir jo pavaduotojas Vytautas Knizikevičius. Fotografuoja Kupiškio etnografijos muziejaus vyr. specialistė, istorikė Aušra Jonušytė. Prezidiume Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas

Sveikinančiųjų mintys apie jubiliatės nuveiktus darbus tiek istorijos mokslo srityje, tiek visuomeninėje katalikiškoje veikloje buvo panašūs. Aukštai vertindami jos darbo rezultatus, kalbėjusieji dr. Aldonai Vasiliauskienei linkėjo tokio pat entuziazmo ir išminties, su kuriais ji ne vieną dešimtmetį gvildena dar neliestus ar pamirštus mūsų istorijos įvykius ir asmenybes. JE vysk. J. Kauneckas, jau sveikinęs jubiliatę bažnyčioje, dar kartą palinkėjo sėkmės kūrybiniame darbe ir, įteikdamas dovaną – tautodailininkės austą darbą su Vilniaus vaizdu, juokaudamas palinkėjo, kad daktarės balsas būtų taip garsiai ir toli girdimas, kaip ir ano mitologinio vilko.

Lietuvos Edukologijos universiteto rektorius akademikas Algirdas Gaižutis akcentavo jubiliatės kruopštumą ir atsakingumą, tiriant net mažiausias istorinių faktų detales ir linkėjo jai tausoti laiką ir jėgas, kurių taip reikia einant į tiriamo objekto gelmes.

Šiaulių universiteto rektorius prof. Donatas Jurgaitis ir doc. dr. Irena Ramaneckienė dėkojo daktarei už vaisingą bendradarbiavimą pasirašant bendradarbiavimo sutartis su Lvovo nacionalinio Ivano Franko bei Metropolyto Josyfo Veljamino Rutskio Filosofijos – Teologijos studijų bazilijonų institutu. Jie išreiškė viltį, kad ir ateityje daktarė dalyvaus bendruose projektuose. 

Į jubiliejinę šventę atvyko ir giminaičiai. Iš kairės: jauniausia dr. Aldonos Vasiliauskienės sesutė Sigita Zmijauskienė, Antanas Mišeika, Benas Mišeika, Kristina Jankauskienė, Samanta Jankauskaitė, jubiliatės dukra Renata Janionienė ir vaikaitis Nerijus Janionis

Daktarės A. Vasiliauskienės mokslinė veikla jau daug metų neatsiejama nuo ukrainiečių – Graikų (Rytų) apeigų katalikų (unitų) istorijos, ypač Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino vienuolių švietėjiškos veiklos tyrimo nuo pat šio ordino susikūrimo Vilniuje. Jubiliatę pasveikinti atvyko bazilijonų vienuoliai iš Ukrainos, Romos ir Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios su jos klebonu t. Pavlo (Petro Jachimecu) OSBM. Svečiai iš Ukrainos jubiliatei įteikė padėkas ir sveikinimus daugiau kaip iš 10 Lvovo visuomeninių ir valstybinių organizacijų bei aukštųjų mokyklų. Tarp šių pasveikinimų buvo ir Lvovo nacionalinio Ivano Franko universiteto (jame jubiliatė pora metų dirbo) rektoriaus prof. V. Melnyko Padėkos raštas bei du Garbės diplomai. Vienas– organizacijos „Ukraina – pasaulis“ (ukrainiečių ryšių už Ukrainos ribų draugija) pasirašytas pirmininko prof. Ivano Dračo, kitas – tos pačios organizacijos Lvovo skyriaus pirmininko prof. Bohdano Jakymovičiaus. Tai aukštas dr. A. Vasiliauskienės veiklos įvertinimas. Malonų siurprizą įteikė ukrainietis Michailo Maksimjuk:  savo iškeptą ypatingom šventėm skiriamą pyragą – karavajų ir specialų keksą – avinėlį. Skambabalsiai ukrainiečiai jubiliatei sugiedojo savo melodingąjį „Mnogije lita“ (Ilgiausių metų).

Dr. Aldona Vasiliauskienė po jubiliejinio renginio Skapiškyje

Jubiliatė glaudžiai bendradarbiauja Lietuvos bei užsienio periodikoje, palaiko ryšius su leidyklomis. Šia garbinga proga jubiliatę pasveikino „Versmės“ bei „Indros“ leidyklų atstovai, o vedančioji V. Vadoklytė perskaitė  „Lietuvos aide“ išspausdintą redakcijos sveikinimą.

Iš širdies plaukiančiais sveikinimais jubiliatę apipylė Kupiškio ir Skapiškio bendruomenių žmonės. Skapiškio seniūnas skapiškėnų vardu Valdas Juškevičius dr. A. Vasiliauskienei įteikė padėkos raštą ir apjuosė ją išausta jubiliejine juosta, o Skapiškio bendruomenės pirmininkė Roma Bugailiškienė įteikė jai nominaciją „Aukso aruodai“  už Skapiškio miestelio ir jo gyventojų garsinimą Lietuvoje ir už jos ribų. Mokiniai ant jubiliatės galvos uždėjo Skapiškio liaudies teatrų išskirtinį vainiką.

Sveikinimai buvo sumaniai pagražinti skapiškėnų teatro kolektyvo atliekamomis liaudies dainomis ir Skapiškio mokyklos mokinių suvaidintu vaizdeliu pagal A. Vasiliauskienės monografiją „Vasilijaus Zinko studija „Sesuo Rafaila“: istorinis biografinis kontekstas, moksliniai komentarai ir teologinė terminologija“ (2014).

Tikra renginio puošmena – neįtikėtinas siurprizas –  buvo nepakartojamo balso atlikėjos pedagogės Sandros Stukaitės – Guginienės jautriai ir profesionaliai atliekamos įvairaus žanro dainos, giliai palietusios klausiančiųjų širdis.

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko  Algirdo Butevičiaus sveikinimą jubiliatei įteikė Ministro Pirmininko patarėjas Antanas Vinkus. Iš kairės: t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM (Vilnius), Ministro Pirmininko patarėjas Antanas Vinkus, dr. Aldona Vasiliauskienė ir dr. kun. Gediminas Jankūnas (Krekenava)

Sveikinimus vainikavo Skapiškio liaudies teatro „Stebulė“ kolektyvo atliekamos dainos, o į populiariąją krašto dainą  „Kupiškėnai, geri žmonės...“ įsijungė visa salė. Giedant „Ilgiausių metų“ mokiniai įnešė didžiulį tortą su degančiais 7 fakelais.

Jubiliejinio renginio pabaigoje, kreipdamasi į susirinkusiuosius jubiliatė padėkojo visiems ją tiesiogiai ar netiesiogiai sveikinusiems dvasininkams, kolegoms, draugams, bičiuliams, giminaičiams. Ji kalbėjo: „Visada gera jausti žmonių geranoriškumą, supratingumą, išgyventi bendrystės jausmą. Tokios gyvenimo viršukalnės kaip jubiliejai ne tik leidžia iš didesnio aukščio apžvelgti nueitus kelius, atliktus darbus, bet ir įkvepia toliau siekti savo tikslų. Jubiliejus tai ne tik ataskaita už praeitį, bet ir avansas į ateitį. Tai ir pažadas toliau dirbti mokslo ir žmonių labui“.

Jubiliatė susirinkusius nustebino neįprasta padėkos forma: šventės organizatoriams ir svečiams su atitinkamais komentarais – įteikė krepšelius su ukrainietiškais skanumynais, suvenyrais, autorinėmis knygomis bei kitais maloniais siurprizais.

Trečioji renginio dalis, kuria paprastai baigiamos visos šventės – vaišės. Svečiai buvo nustebinti nuostabiai gražiai padengtais stalais, Jubiliejinio organizacinio komiteto narių lėšomis. Tai padėka jubiliatei dr. Aldonai Vasiliauskienei už jos pastangas garsinti Rytų Aukštaitijos miestelį Skapiškį.

Atgal