VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Švietimas ir mokslas

2023.08.07. LGBT jau ateina į mokyklas. Stabdykim

Algimantas Rusteika

Publicistas

Nuo 2016 metų mokyklose vykdoma Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programa.  Pačioje Švietimo ministerijos patvirtintoje programoje nieko bloga nėra, ji yra kaip papildomas fakultatyvinis užsiėmimas, mokantis vaiką branginti ir mylėti savo šeimą, pažinti sveikatos ir lyties pradmenis. Tačiau kaip ji vykdoma?

Ką tik nuskambėjo skandalas Baisogalos mokykloje, sukėlęs didelį tėvų pasipiktinimą. Dvi „lytiškumo lektorės“, pasak vaikų, „kalbėjo apie masturbaciją, menstruacijas, skaidrėse rodė moteriškus lytinius organus, kuriuos kai kas norėjo nufotografuoti, tai neleido ir pasakė, kad tegul būna paslaptis, klausė ar jums patinka gėjai? Reikėjo užpildyti anketą. Tiesa, dar reikėjo susiskirstyti poromis (nesvarbu lytis) ir artėti vienas link kito ir stebėti savo savijautą… ką pajusi?“

Šias „veiklas“ organizavo VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“ – skandalinga organizacija, karantino metu organizavusi „Vulvų ir penių tapybos dirbtuves“. Mokinių tėvai su šių paskaitų turiniu taip pat nebuvo supažindinti. Kilus pasipiktinimui dėl šių pamokų Baisogalos gimnazijoje Radviliškio savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Laisvūnas Vaičiūnas pareiškė nieko bloga nematąs. Ir nurodė, kad „lytiškumo ugdymo pamokos bus organizuojamos nuo pirmos klasės, kiekvienoje klasėje.“

Tačiau  šiemet į mokyklas ateina dar ir nauja, „Gyvenimo įgūdžių ugdymo“ programa. Įdomu tai, kad analogiška Gyvenimo ugdymo programa mokykloms ir šios programos metodika ikimokyklinio amžiaus vaikams ir pradinėms klasėms buvo parengta ir išleista dar 2004 metais. Gyvenimo įgūdžių ugdymo medžiaga 5-8 klasėms išleista 2005 metais, o socialinių įgūdžių ugdymo vadovas dar anksčiau – 2001 metais. Tačiau ši  programa niekaip nebuvo vykdoma ir tyliai ministerijoje numarinta.

Ir štai dabar, po aštuoniolikos metų, programa vėl naujai parengta ir ją pradedama įgyvendinti. Tam šiais mokslo metais prireiks 7,2 mln. eurų, vėliau, didinant pamokų skaičių, 2024 metais – 28,8 mln., 2025 metais – 43,2 mln. eurų. Klausimas, kodėl dabar staiga imamasi įgyvendinti programą, kuri yra paruošta prieš daugybę metų ir bus taikoma mokiniams, kurių tėvai tada dar patys buvo vaikai?

Programa gera, niekas jos reikalingumo nesirengia ginčyti. Tačiau velnias visada slypi detalėse. Pažiūrėkime, kas jau rengia mokytojus šiai programai, rengia metodikas, rekomendacijas ir viskas net aklam paaiškės. Kodėl taip staiga atsirado pinigų, kurių vis trūksta ir trūksta pedagogų atlyginimams?

Viešai skelbiama, kad mokytojus  šiai programai rengs  VšĮ „Ugdymo meistrai“. Ir kas gi tie meistrai, kurie mokys mokytojus mokyti? Ogi tie patys, kurie rengė „Vulvų ir penių tapybos dirbtuves“! Lytiškumo metodiką dėstys Lina Januškevičiūtė, VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“ vadovė, glaudžiai ir artimai bendradarbiaujanti su Lietuvos žmogaus teisių centru. Taip pat mokytojus programai rengs ir Lietuvos žmogaus teisių centro aktyvistė Paulina Drėgvaitė. Šios organizacijos gerai žinomos kaip itin aktyvios LGBT ir genderizmo ideologijos propaguotojos. Sutiksi kiekviename „pasididžiavimo parade“.

Programoje pateikiamos rekomendacijos ir leidiniai, parengti VšĮ Lygių galimybių plėtros centre, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje, VšĮ Nomoshiti iniciatyva, kaip metodinė medžiaga nurodomas leidinys „Lygybės laboratorija: saugios aplinkos mokykloje kūrimo vadovas“, portalas visureikalas.lt, Nacionalinės LGTB teisių organizacijos dokumentai, vadovas „ĮVAIRI VAIKYSTĖ: Keičiant socialines nuostatas apie vaikų tapatumo įvairovę Europoje“ ir kiti tokios seksualinių mažumų diktatūrą propaguojantys šaltiniai.

Tačiau jokių prigimtinę, tradicinę šeimą atstovaujančių organizacijų, jų leidinių ir rekomendacijų programos metodikoje nei vieno nenurodoma. Tai leidžia vienareikšmiškai teigti, jog Gyvenimo įgūdžių ugdymo pamokose lytiškumo bus mokoma išimtinai pagal LGBT, genderizmo ir translytiškumo nuostatas. Ir ši pamoka jau bus privaloma, vyks kartą per savaitę, mokinių žinios ir įgūdžiai bus vertinami.

Štai iš kur atsirado ir interesas, ir marios pinigų. Tikslas aiškus – geroje programoje įdiegti ideologinę dalį, nepriimtiną didelei daliai tėvų. Į skanų ir vertingą produktą įdėti mirtinai pavojingą medžiagą – taip gaminami žiurknuodžiai. Tokie kėslai yra ne tik neetiški, bet ir antiįstatymiški.

Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 16 punktu nepilnamečiams draudžiama teikti informaciją, kuria niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia, negu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata. Štai kodėl visą kadenciją Laisvės partija su savo ministrais nepaliaujamai kalba, kad šį „pasenusį“ įstatymą reikia panaikinti.

Tačiau Konstitucijos nepanaikinsi. Jos  26 straipsnis garantuoja nevaržomą tėvų ir globėjų teisę rūpintis vaikų ir globotinių auklėjimu pagal savo įsitikinimus. O Švietimo įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę dalyvauti parenkant (prireikus parinkti) vaikui ugdymo programą, formą.

Remiantis Konstitucija ir šiais konkrečiais įstatymais tėvai turi įstatyminę teisę neleisti savo vaikų į tas atskiras Gyvenimo įgūdžių ugdymo programos pamokas, kuriose bus dėstomos lytiškumo nuostatos, prieštaraujančios tėvų įsitikinimams. Šiai teisei įgyvendinti Lietuvos šeimų sąjūdis parengė tipinę tėvų kreipimosi į mokyklos administraciją formą ir kartu su Nacionaline šeimų ir tėvų asociacija, asociacija „Vardan šeimos“ bei kitomis šeimų organizacijomis rekomenduoja ją užpildyti ir pateikti mokyklos vadovui.

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa turi būti aptarta kiekvienos mokyklos tėvų taryboje ir numatyta tėvų teisių įgyvendinimui būtina vidaus tvarka. Kassavaitinių užsiėmimų temos turi būti  iš anksto skelbiamos, kad tėvai jas žinotų ir galėtų apsispręsti, ar leisti vaikus į tas pamokas, kurios prieštarauja jų įsitikinimams.

Nedalyvaujantiems tam tikroje, konkrečioje pamokoje mokiniams turi būti duodamos individualios užduotys iš kitų Gyvenimo įgūdžių ugdymo programos dalių. Šių pamokų praleidimas turi būti laikomas tėvų teisės  įgyvendinimu, už tai neturi būti mažinami dalyko vertinimai ir nedalyvavimas pamokose turi būti laikomas neatvykimu dėl pateisinamos priežasties.

Atėjo tėvų apsisprendimo metas,  kuris anksčiau ar vėliau turėjo ateiti. Ir kiekvienam teks pačiam priimti sprendimą, ar sutinka su LGBT, genderizmo ir translytiškumo brukimu savo vaikams. Tik pačių tėvų iniciatyva ir veiklumu dabar dar galima užkirsti kelią jų teisių ir įstatymų pažeidimams.

Atgal