VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Vyr. redaktoriaus straipsniai

2011 12 30. Kelią Naujiesiems!

Algirdas Pilvelis

Mieli “Lietuvos Aido” skaitytojai! Nuoširdžiai sveikindamas su Naujaisiais metais, linkiu Jums visų Dievo malonių, Jūsų vilčių išsipildymo. Linkiu, kad, kovodami dėl gražesnės Lietuvos valstybės ir lietuvių tautos ateities, niekada neprarastumėte stiprybės ir atkaklumo.

Mus 2011-aisiais metais užgriuvo dideli sunkumai ir neleidžia ramiau gyventi. Pasitinkant 2012-uosius metus laikyčiau svarbiu iššūkiu nuveikti daugelį gyvybiškų turiningų darbų.

Ko­kie bebūtų me­tai, “Lie­tu­vos Aidas” su susidomėjimu yra skaitomas, jeigu jis ­tei­kia pras­min­gu­mo, skatina aktyviau veikti, kelia opias mūsų gyvenimo, politikos problemas, be to, jų trūkumus bei neigiamus reiškinius, tai jaučiamės šį tą ge­ra pa­darę istorijon nueinančiais me­tais. Jei ki­ti tai įver­ti­na, va­di­na­si, esi stip­res­nis už vi­sas ne­gan­das.

Mes ti­ki­me Lie­tu­va, ti­ki­me, kad už­sitęsęs sunkus is­to­ri­nis lai­ko­tar­pis pagaliau praeis. Ti­kimės, kad ir da­lelė mūsų veik­los bus tuo­se im­pul­suo­se, ku­rie ke­lia Lie­tuvą nau­jam gy­ve­ni­mui. Nu­si­min­ti ir nu­leis­ti rankų ne­si­ruošia­me. Gal būtų ir nubodusios ­Se­ne­kos mintys, kad tik silp­nam ir ne­pa­si­ti­ki­nčiam žmo­gui gy­ve­ni­mas yra blo­gas, bet prie to sun­ku ką bep­ri­dur­ti. Tad lin­ki­me sa­vo skai­ty­to­jams gerų ir pras­mingų Naujųjų Metų! Šio­mis die­no­mis nie­kas turbūt nedrįs­ta linkė­ti daug pi­nigų, ką gi, jie ne vi­sa­da bu­vo svar­biau­sia žmo­gui, ne visuomet jie atneša laimės.

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir dabar, tikimės už nugaros palikti visas negandas ir artimiausioje ateityje, jau kitais metais viliamės,  kad visi seni mūsų troškimai išsipildys.

Dauguma žmonių laukia geresnio, lengvesnio gyvenimo. Bet čia iš valdžios jau ir gerų pažadų nesulaukiame. Nebeliko ką žadėti!

Dabar doras žmogus Lietuvoje neretai laikomas naiviu, nors tokių esama nemaža. Ar Seimo pirmininkei Irenai Degutienei niekas nedrįstų primesti vaidybiškumo politikoje? Ji Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų partijos 2012 metų Seimo rinkimų sąraše kandidatuos pirmuoju numeriu. Populiari politikė per trejus metus įrodė tautai, kad šiandien pasitikėti ja yra pagrindo, ji drauge su  Prezidente Dalia Grybauskaite – šiuo metu populiariausios politikės.

Žmogus tampa tobulesnis ir geresnis ne vien sulaukęs materialios gerovės. Imkime iš gyvenimo tai, kas yra. Ką tik begali duoti Dievas, ko jis niekada žmonėms negaili. Kas bevyktų šioje žemėje, puoselėkime geraširdiškumą,  dvasingumą. Būkime tautiški! Prisiminkime, kad gyvename Lietuvoje, kuriai kur kas labiau negu pinigų reikia mūsų žmoniškumo, atidumo, atjautos vieni kitiems. Būkime  padoresni, oresni, tapsime net ir protingesni. Visa tai galime gauti tarytum savaime, tai priklauso tik nuo mūsų. To šaltinis - neišsenkamas Dievo dosnumas, Jo malonių gausybė. Imkime tas malones, neatstumkime jų, kad neįžeistume Duodančiojo. Jis myli mus ir labai nusimintų, jeigu jo dovanas atmestume.

Nors spaudoje dėl krizės tvyro ne geriausios nuotaikos – dėl brangstančių komunalinių paslaugų mažėja daugelio leidinių prenumeratos, bet šiuos Naujuosius metus pasitinkame su viltimi, kadangi pasitinkame su ištikimais savo skaitytojais ir jaučiamės turintys ne prenumeratorius, bet tikrus draugus, bičiulius. Ir kitąmet „Lietuvos Aidas“ žada būti ne mažiau turiningas, netgi dar daugiau – visuomet tikimės jį tobulinti. Laukiame naujų bendradarbių. Ir visados džiaugiamės sulaukę. Tai mūsų indėlis į demokratiją, spaudos ir  žodžio laisvę. Be šito negalėtų gyvuoti demokratinė visuomenė. Svarbu ne vien savarankiškai galvoti, dar svarbiau turėti galimybę viešai reikšti mintis, dalyvauti diskusijose su visuomene,  susilaukti atgarsių. Juk tik laisvoje diskusijoje, tik viešumoje, kur galima reikšti naujas, ne banalias mintis, kelti svarbias daugeliui mūsų piliečių, visuomenei problemas, bręsta ir auga tauta, dvasiškai tvirtėja žmonės. Pagaliau ir žmogiški tarpusavio ryšiai įgyja kitokią kokybę.

Gyvenimas yra viltingas skrydis. Tad sukaupę jėgas leidžiamės į jį.

Atgal