VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

VISUOMENĖ

12.06. Pritarta planui gerinti demografijos, migracijos ir integracijos padėtį Lietuvoje

Vyriausybė patvirtino Demografijos, migracijos ir integracijos politikos strategijos veiklos planą. Tikimasi, kad plane numatytos priemonės turės tiesioginę įtaką teigiamiems Lietuvos gyventojų skaičiaus pokyčiams.

Pixbay.com

Suplanuotais veiksmais siekiama, kad sumažėtų emigracija, didėtų grįžtamoji migracija, būtų labiau subalansuota trečiųjų šalių piliečių imigracija, augtų gimstamumas, didėtų vidutinė gyvenimo trukmė ir vyresnio amžiaus žmonių užimtumas, o amžiaus grupių pasiskirstymas visuomenėje taptų proporcingesnis.

Iš viso veiklos plane numatyta beveik 90 priemonių, parengtų pagal ministerijų, nevyriausybinių organizacijų pasiūlymus ir papildytų aktyvių piliečių pastabomis, kurios turės padėti pasiekti tikslų šiose srityse:

*Šeimos gerovė. Šioje srityje norima sudaryti geresnes sąlygas derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, paslaugų šeimoms ir vaikams kokybę ir prieinamumą, plėtoti finansines paskatas šeimoms, auginančioms vaikus, plėsti būsto pasirinkimo galimybes, sudaryti geresnes sąlygas lygioms vyrų ir moterų teisėms, pareigoms ir galimybėms viešajame gyvenime ir šeimoje, gerinti šeimos sveikatos būklę.

Migracija. Skatinant grįžtamąją migraciją ketinama stiprinti ekonominę gyventojų gerovę, stiprinti socialinį  gyventojų saugumą ir psichologinę (emocinę) gerovę, stiprinti gyventojų susietumą su šalimi, gyvenamąja aplinka, vykdant veiksmingą diasporos politiką.

*Vyresnio amžiaus asmenų integracija. Kadangi Lietuvoje daugėja vyresnio amžiaus žmonių lyginant su darbingo amžiaus asmenimis, siekiama stiprinti vyresnio amžiaus jų dalyvavimą socialiniame ir politiniame gyvenime, užtikrinant finansinę jų gerovę, padedant išlaikyti darbą ar įsidarbinti, nuosekliai didinant pensijas, gerinti sveikatos apsaugą, išplečiant paslaugas, mažinant išlaidas vaistams.

Veiklos plane numatytos priemonės yra dviejų tipų:

1.Naujos arba iš esmės patikslintos esamų strateginio planavimo dokumentų priemonės, kurioms įgyvendinti reikia papildomo finansavimo. Pavyzdžiui, užtikrinti bazinių paslaugų šeimai plėtrą savivaldybėse ir kt. Dėl šioms priemonėms reikalingo papildomo finansavimo bus sprendžiama rengiant 2020–2022 metų valstybės biudžeto projektą.

2.Naujos priemonės arba priemonės jau numatytos kituose strateginio planavimo dokumentuose, kurių įgyvendinimui papildomų lėšų nereikės, kadangi jos jau įgyvendinamos arba bus pradėtos įgyvendinti patvirtinus planą. Tarp tokių priemonių – parama šeimoms ir asmenims būstui įsigyti ir kt.

Veiklos plano priemonės bus įgyvendinamos iš valstybės biudžete vykdytojams, atsakingiems už konkrečių priemonių įgyvendinimą, patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gautų lėšų. Skaičiuojama, kad vien priemonėms, kurios numatytos institucijų strateginio planavimo dokumentuose, per trejus metus reikės 1,66 mlrd. eurų.

Plano įgyvendinimą koordinuos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Vyriausybės kanceliarija, įgyvendins – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su kitomis ministerijomis ir Vyriausybės kanceliarija.

Atgal