VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

VISUOMENĖ, AKTUALIJOS

03.03. Grupė visuomenininkų reikalauja stabdyti propagandinius išpuolius priešinančius tautines mažumas ir lietuvius

Vasario 28 d. grupė visuomenininkų aukščiausiai Lietuvos valdžiaiir kitoms institucijoms išsiuntė pareiškimą „Dėl hibridinių, propagandinių išpuolių, tautinių mažumų ir lietuvių supriešinimo nušviečiant okupacinių režimų padarinius, sukeliant grėsmes Lietuvos nacionaliniam saugumui“.

Pareiškimas adresuotas Lietuvos vadovams bei Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamentui, Seimo darbo grupės vadovei Radvilei Morkūnaitei-Mikulėnienei,  Seimo Laisvės kovų ir istorinės atminties komisijos pirmininkui Eugenijui Jovaišai, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generaliniam direktoriui  Adui Jakubauskui, Vilniaus universiteto Rektoriui Rimvydui Petrauskui.

Alkas.lt koliažas

Pareiškime teigiama, kad „Lietuvos visuomenė su nerimu stebi Rusijos prezidento V. Putino ir Rusijos Dūmos pastangas perrašyti Antrojo pasaulinio karo istoriją, iškraipyti Molotovo-Ribentropo pakto ir jo slaptųjų protokolų imperialistinius Hitlerio ir Stalino tikslus, o Baltijos valstybių okupaciją pristatyti kaip „savanorišką įstojimą“ į Sovietų Sąjungą, šmeižiant žymiausius Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo prieš sovietinę okupaciją dalyvius, partizanų vadovybę 1941 m. Birželio sukilimo prieš okupantus vadus ir dalyvius, pristatant kaip taikių gyventojų naikintojus, net kaip holokausto organizatorius“.

Lietuvos valstybės vadovų prašoma „sureaguoti ir imtis priemonių dėl Lietuvos istorijos falsifikavimo, sukeliant realią grėsmę nacionaliniam saugumui“. Teigiama, kad „uinteresuoti asmenys (Faina Kuklianski, Emanuelis Zingeris, Alvydas Nikžentaitis ir VU Istorijos fakulteto keletas istorikų) iškreiptai ir vienpusiškai pateikia okupacinių Hitlerio ir Stalino režimų holokausto bei rezistencijos temas pagal buvusių okupantų SSSR KGB suformuotą naratyvą“. Pabrėžiama, kad „šių veikėjų puolimai ypač sustiprėjo pastaruoju metu, kai Lietuvos visuomenė ruošiasi iškilmingai pažymėti 1941 m. Birželio sukilimo prieš stalininius okupantus 80 – ies metų jubiliejų, labai nepalankų Kremliaus visus šiuos metus vykdomam Lietuvos istorijos perrašymui“.

Pareiškimo autoriai užsistoja, jų nuomone, nepelnytai už pasisakymus žydų genocido (holokausto) tema užsipultą Seimo narį, istoriką Valdą Rakutį priverstą atsistatydinti iš Seimo Laisvės kovų ir istorinės atminties komisijos pirmininko pareigų.

„Profesoriaus Valdas Rakutis kėlė labai aktualią problemą, kad holokausto tema yra tapusi aktyviai naudojamu Rusijos režimo propagandos įrankiu. Valdas Rakutis savajame pasisakyme pabrėžė, kad siekiant atsispirti tokiam informaciniam karui yra būtina visapusiškai, ne vienmatiškai ištirti nusikaltimus prieš žmogiškumą, kolaboravimo su okupaciniais režimais reiškinius“, – rašoma pareiškime.

Pareiškimo autoriai teigia, kad puolimas, privertęs atsistatydinti, Lietuvos gyventojų genocido ir rezidencijos tyrimo centro (LGGRTC) direktoriaus patarėją Vidmantą Valiušaitį  taip pat buvo nepagrįstas kaip ir spaudimas naujai paskirtam LGGRTC direktoriui prof. Adui Jakubauskui. „Prie šio nepagrįsto puolimo aktyviai prisideda ne be Lietuvos istorijos instituto direktoriaus A. Nikžentaičio vadovavimo, suvienyta kitų universitetų vadovų grupė, teigdama, kad darbuotojų susipriešinimas, susiklosčiusi nepatenkinama padėtis trukdo jiems kaip istorikams bendradarbiauti su Centru“, – rašoma pareiškime.

„Dera priminti, kad LGGRTC nėra vien mokslinių tyrimų centras, tai daugiabriaunė, unikali institucija su specifinių istorinių įvykių įamžinimu, su savo muziejais, partizanų palaikų paieškomis, garbingai žuvusių už Lietuvos laisvę nuo užsienio ir savų kolaborantų bei provokatorių gynyba – žuvusius tenka ginti net teismuose. Todėl kyla pasipiktinimas aukštųjų mokyklų vadovų pozicijomis, kurie neišsiaiškinę, neištyrę tikslios padėties, remdamiesi kelių nepatenkintų darbuotojų protestu ar skundu, neišklausę  Centro daugumos darbuotojų antros pusės, paskelbė visai Lietuvai radikalias išvadas prieš dabartinę vadovybę ir jos direktorių prof. A. Jakubauską. Atsiliepdamas į Vilniaus universiteto istorikų atvirą laišką LGGRT centro gen. direktorius prof. dr. Adas Jakubauskas pakvietė kolegas diskutuoti ne per žiniasklaidą, o susėdus prie bendro stalo pagal mokslo visuomenėje vyraujančias tradicijas“, – teigiama pareiškime.

Visuomenininkai atkreipia dėmesį ir į tai, kad nesiliaujantys išpuoliai dėl Birželio sukilimo vadovų Kazio Škirpos bei Jono Noreikos, viešas beatodairiškas spaudimas, vadovaujantis tik vienpusiška istorijos interpretacija, ignoruojančia sovietų įvykdyto genocido pasekmes, prieštarauja Europos Parlamento 2009 m. balandžio 2 d. rezoliucijai dėl Europos sąžinės ir totalitarizmo.

„Ten aiškiai pasakyta: „istorinių faktų neįmanoma interpretuoti visiškai objektyviai“ ir kad „visiškai objektyvaus istorinio jų perteikimo nėra“. Niekas neturi teisės tvirtinti, kad istoriją „interpretuoja objektyviai“. Tačiau akivaizdu, kad būtent šito – išimtinės teisės „objektyviai“ interpretuoti istoriją – kai kas gviešiasi. Ir tai daro net ne istorikai, o naujoji privalomo požiūrio „žurnalistika“, – teigiama kreipimesi.

Pareiškimo autoriai neigiamai įvertino Lietuvos Prezidento sudarytos Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti pirmininko, Seimo nario Emanuelio Zingerio veiklą. Visiškai nepateisinamu ir tendencingu pavadino jo bendrus pareiškimus su Lietuvos žydų bendruomenės (LŽB) pirmininke Faina Kukliansky. „Komisijos pirmininko ir LŽB vadovės „sutartinė veikla“verčia abejoti ir pačios Komisijos nešališkumu. Teigiama, kad E. Zingerio vadovaujama komisija „neišlaiko deramo akademinio orumo, leidžiasi į smulkų politikavimą, polemiką su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centru, iš esmės bandydama politiniais motyvais netiesiogiai teisinti neteisėtus ir barbariškus veiksmus“.

Visuomenininkų pareiškime rašoma (cituojame ištisai): „Komisijos nešališkumu verčia abejoti ir tai, kad šios komisijos narys Kristofas Diekmanas (Christofer Dieckmann), drauge su Rūta Vanagaite, aktyviai šmeižiančia Lietuvą užsienio auditorijose ir tvirtinančią, neva Lietuva „valstybiniu lygiu dalyvavo holokauste“, nesibodi dalyvauti bendrame projekte, kurį finansuoja jau minėtosios F. Kukliansky vadovaujamas „Geros valios“fondas. Kitas šios komisijos narys S. Sužiedėlis nesyk pristatinėjo buvusio sovietinio partizano I. Arado knygą „Partizanas“, kurios angliškame leidime autorius didžiuojasi nužudęs per 200 Lietuvos partizanų. Lietuviškame knygos vertime ši teksto dalis yra praleista. Tai akivaizdus manipuliavimo informacija pavyzdys.

Dera priminti, kad į Komisiją E. Zingerio iniciatyva buvo pakviestas ir joje posėdžiavo I. Aradas, kol išaiškėjo jo bendradarbiavimas sovietinėse represinėse struktūrose. Ir tik po to, kai Lietuvos teisėsaugos institucijos ėmė domėtis jo veikla pokario metais, jis buvo priverstas iš šios komisijos atsistatydinti. Taip pat įsidėmėtina, kad komisijos nariai  I. Aradas ir  S. Sužiedėlis buvo OSI, prieštaringos reputacijos įstaigos, bendradarbiavusios su sovietų KGB ir pripažinusios pastarosios teiktus „įrodymus“ JAV teismams prieš asmenis, apkaltintus tikru ar tariamu bendradarbiavimu su naciais,  bendradarbiai. Asmenys, kurių biografijose esama nevienareikšmiškai vertinamų epizodų Komisijoje neturėtų būti.  Priešingu atveju yra pakertamas pasitikėjimas visa institucija.

Pastaruoju metu paskelbtas E. Zingerio pareiškimas, kad Juozas Lukša-Daumantas nedalyvavo holokauste, primena rinkimų kampaniją. 2020m. birželio 30 d., kai visas LR Seimas vienbalsiai balsavo už tai, kad 2021 metai būtų paskelbti Juozo Lukšos-Daumanto metais, E. Zingeris buvo vienintelis, kuris balsuodamas susilaikė“ (citatos pabaiga).

Pasak kreipimosi autorių svarbiausi Kremliaus slaptosios tarnybos mūsų istorijos „juodinimo taikiniai“ yra:  1941 m.  birželio sukilimo dalyviai,  Lietuvos laikinosios  vyriausybės priimti sprendimai, o laikinajai vyriausybei pasitraukus – ir  pavieniai piliečiai. Tos pačiosi Kremliaus slaptosios tarnybos svarbiausi „balinimo taikiniai“:  pirmosios sovietų okupacijos, kuri įvyko 1940-06-15  neigimas, vėliau 1941-06-22  nacistinės Vokietijos okupacijos pradėto holokausto  vienpusiškas aiškinimas ir antrosios  sovietinės okupacijos nuo 1944 m. vasaros  iki 1990 m. kovo mėn.  istorijos faktų  klastojimas.

Laiško pabaigoje kreipimosi autoriai  kreipimosi adresatams pateikia tokius prašymus:

  1. Dėl minėtų grėsmių Lietuvos nacionaliniam saugumui – užkirsti kelią hibridiniams, propagandiniams 80 metų (nuo 1941 m.) besitęsiantiems sovietinio naratyvo išpuoliams, tautinių mažumų, ypač žydų ir lietuvių supriešinimui, nušviečiant okupacinių režimų padarinius.
  2. Prašome LR Seimo pirmininkės, LR Vyriausybės vadovės įspėti Lietuvos žmonių rinktus Seimo narius, Vyriausybės ministrų kabineto atstovus nustoti priiminėti įstatymus ir nutarimus, skaldančius ir supriešinančius Lietuvos piliečius rezistencijos ir genocido istoriniais klausimais (išpuoliai prieš V. Rakutį, V. Valiušaitį, A. Jakubauską) supriešinimo tautiniais klausimais, tradicinės šeimos vertybių, taip pat – Valstybinės lietuvių kalbos vartojimo keitimo klausimais skelbiamais mokesčių mokėtojų išlaikomoje LRT ir LRT.LT svetainėje (vyr. redaktorius M. Jackevičius).
  3. Prašome Lietuvos GGRTC gen. Direktorių, kad būtų Centro atitinkamai pasiruošta Lietuvos valstybei labai svarbaus 1941 m. Birželio 22-28 d. Sukilimui prieš sovietinius okupantus 80 – mečio paminėjimui.
  4. Dėl nesiliaujančios žydų ir lietuvių tendencingos supriešinimo veiklos prašome Lietuvos Prezidento sudarytos Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti (toliau – Komisijos) nušalinti iš Komisijos pirmininko pareigų Seimo narį Emanuelį Zingerį bei šios Komisijos užsienio valstybių atstovus pakeisti Lietuvoje gyvenančiais atstovais.
  5. LR Vyriausybės vadovei, Seimui spręsti Lietuvos Istorijos instituto direktoriaus, savo sovietmečio naratyvo veikla kenkiančiam Lietuvos valstybingumui, Alvydo Nikžentaičio personalijos klausimą.
  6. Vilniaus universiteto Rektoriui atsisakyti sovietinių okupantų suformuoto naratyvo Lietuvos genocido ir rezistencijos temomis.
  7. Prašome Lietuvos žmonių išrinktus Seimo narius, LRT.LT žurnalistus užbaigti demonstruoti Lietuvos žmonėms patyčių „kultūrą“ darbe ir viešose FB paskyrose.

Šį kreipimąsi pasirašė Astra Genovaitė Astrauskaitė, filologė, Lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja, Jonas Burokas, Lietuvos Laisvės kovotojų sąjungos Garbės Pirmininkas,  Algirdas Endriukaitis,  Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras, Vladas Turčinavičius, Lietuvos Nepriklausomybės gynėjų sąjungos Vilniaus skyriaus pirmininkas, Leonora Žukienė, teisininkė, Zigmantas Tamakauskas, sovietmečio rezistentas, Algimantas Mišeikis, sovietmečio rezistentas.

 

 

Atgal