VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Tautos mokykla

2019. 01.02.Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 11 metų

                                                                                      

        

                                                                                                      

                                  LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS  SKYRIAUS TARYBA

 

                      2019 metai – Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto metai

                                           2019-02-16 Deklaracijos pasirašymo 70 metų jubiliejus

 

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui  Sauliui Skverneliui

LR Krašto apsaugos ministrui Raimundui Karobliui

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei

LR Seimo nariams

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams

Lietuvos žmonėms

Žiniasklaidai

 

                                                         P RA Š Y M A S

         1949– 02–16  Deklaracijos pasirašymo  70 metų jubiliejų  IŠKILMINGAI minėti  prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo

                                   Pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo Vilniuje

                 Vilnius,  2019-01-02

                                 

                       PAŽYMIME, kad 2014, 2015, 2016.  2017 ir 2018 metais vasario 16  Vilniuje  nebuvo valstybiniame lygmenyje minimas 1949– 02–16 d. Deklaracijos pasirašymas  prie generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo.

                       Daugelis tokį valdančiųjų elgesį suprato kaip nepagarbą žuvusiems ir kovojusiems  partizanams, jų vadui, Lietuvos Respublikos Prezidentui,  Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkui generolui Jonui Žemaičiui-Vytautui ir kaip bandymą šią šventę eliminuoti iš Lietuvos sostinės Vilniaus, kur sutelktas galingas valstybės ir visuomeninių organizacijų, studentijos, moksleivių, užsienio svečių ir užsienio diplomatinių tarnybų potencialas.

                        KONSTATUOJAME, kad 1944–1953 metais Lietuvoje vyko pasaulyje neturintis analogų partizaninis karas. Karo metu žuvo apie 20 tūkst. partizanų ir rėmėjų, dešimtys tūkstančių buvo areštuoti, nuteisti,  ištremti, nužudyti. Per 50 sovietinio genocido metų Lietuva prarado apie 1 mln. žmonių ir buvo padaryta žalos maždaug už 830 mlrd. JAV dol. 

            PRANEŠAME, kad 2018-06-06  Vilniaus Sąjūdžio tarybos kreipimasis kvietė 2019 metus skelbti  Prezidento Jono Žemaičio – Vytauto metais. Ypatingą dėmesį skyrė Valstybės istorinės atminties  komisijos pirmininkas profesorius Arūnas Gumuliauskas, kurio pastangų dėka buvo operatyviai organizuotos įstatymo priėmimo procedūros.  2018-06-30 LR Seimas priėmė nutarimą  2019 metus skelbti Jono Žemaičio-Vytauto metais ir pasiūlė LR Vyriausybei iki 2018-10-01 parengti Jono Žemaičio-Vytauto metų programą ir ją patvirtinti.

PRIMENAME, kad 2018-07-04 Vilniaus Sąjūdžio taryba, rašydama atsakingoms institucijoms kreipimąsi, PRAŠĖ  organizuojant 1949 m. vasario 16 d. pasirašytos Deklaracijos 70 metų jubiliejaus paminėjimui ypatingą dėmesį skirti minėjimo organizavimui prie Krašto apsaugos ministerijos prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo, kad čia dalyvautų LR Prezidentė, LR Seimo Pirmininkas, LR Ministras Pirmininkas, LR Seimo ir Vyriausybės nariai, užsienio ambasadoriai, kariuomenės ir visuomenės atstovai, jaunimas bei svečiai.

INFORMUOJAME, kad LR Vyriausybė beveik 3 mėnesius pavėlavusi paskelbė informaciją apie Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto metų ir 70 metų Deklaracijos pasirašymo jubiliejaus minėjimus, kuriose visiškai nenurodyti IŠKILMINGŲ minėjimų svarbiausi scenarijai.

                      DAR KARTĄ PRAŠOME nuo 2019 m. vasario 16 d.    REGULIARIAI valstybės lygmenyje IŠKILMINGAI minėti  1949–02–16–sios  Deklaracijos pasirašymą prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininko generolo  Jono Žemaičio-Vytauto paminklo Vilniuje.

                      TIKIME, kad tuose renginiuose aktyviai dalyvaus partizanai, sukilėliai, politiniai kaliniai ir tremtiniai,

Laisvės kovotojai, jaunimas, studentai, moksleiviai,  sąjūdininkai, kariūnai, kareiviai, jūrininkai, karininkai bei Prezidentė,  Aukščiausios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas, Bažnyčių hierarchai, Seimo Pirmininkas, Ministras Pirmininkas, politikai ir garbingi svečiai.

                      PRANEŠAME,  kad 2018-12-19 Vilniaus Sąjūdžio taryba nutarė 2019-02-01 Lietuvos Mokslų Akademijoje   PAMINĖTI  Lietuvos Prezidentų Antano Smetonos ir Jono Žemaičio-Vytauto  metus. 

2019-01-01 PRASIDĖJO  Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto metai  – aukščiausios ir atsakingiausios institucijos ir politikai net nepasveikino Lietuvos žmonių to didingo jubiliejaus pradžios proga.

Laikraštis „Vakaro žinios“ 2018-12-29 oficialiai pranešė, kad Seimo sprendimais 2019-ieji yra paskelbti Antano Smetonos, Juozo Tumo-Vaižganto, generoloJono Žemaičio-Vytauto, kompozitoriaus Juozo Naujalio, Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo, Lietuvos Šaulių sąjungos, Jėzuitų misijos Lietuvoje, Pasaulio lietuvių, Laikinosios sostinės atminimo, Žemaitijos ir Vietovardžių metais.

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                L. Kerosierius

Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingasis sekretorius                                  A. Budriūnas

Pirmininko pavaduotojas                                                                                        G. Adomaitis

Pirmininko pavaduotoja                                                                                          R. Jakučiūnienė 

Pirmininko pavaduotojas                                                                                        H. Martinkėnas

                     

Tarybos nariai: A. Adamkovich, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas,  L. Bukauskienė,  N. Butkuvienė,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   J. Parnarauskas, G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė,   M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas.

             Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, G. Adomaitis tel. 8611 30131

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,    

     el. p. [email protected]       www.sajudis.com

  

Atgal