VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Skelbimai

2023.01.07. Skelbimai

 

Valios išreiškimas – Affidavit

Aš, gyva moteris nuosavu vardu Giedrė iš Kiaulakių giminės p a r e i š k i u, kad esu regnatum ir beneficiarė asmens Giedrė Klintovičienė, 1970.04.15.

Tarp manęs ir Dievo nėra tarpininkų.

Visos teisės saugomos, be žalos man, mano turtui, mano nuosavybei ir interesams. UCC1-308.4

Nr.1

 


Informuojame apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą (TPD): Sklypo Fabijoniškių g. 70 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimas sklype Ateities g. 48C (kad. Nr. 0101/0016:138) inicijavimo sutarties pagrindu.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-09-14 įsakymas Nr. A30-2819/21.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, tel. +37052112000 [email protected]

TPD rengėjas:MB Archipolis, Lvovo g. 7, Vilnius, [email protected],  PV Mantas Volbekas, tel. +37069931344.

Planavimo tikslai:keisti sklypo Fabijoniškių g. 70 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00057304), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2000 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 1334V sprendinius sklype Ateities g. 48C, Vilniuje (kadastro Nr. 0101/0016:138).

Su TPD sprendiniais galima susipažinti:nuo 2023-01-13 iki 2023-01-27 Vilniaus miesto savivaldybės Fabijoniškių seniūnijoje S. Stanevičiaus 24, Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.vilnius.lt, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr K-VT-13-21-612) ir TPD rengėjo patalpose.

Viešas svarstymasįvyks 2023-01-27 d. 16:00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2M4NTc4ZTMtZDA2ZS00YWQwLWFkZDktNDc4YWNhOTM3YjA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221ffb9465-4a2f-4704-a947-9b4e2f3d6165%22%2c%22Oid%22%3a%223fe4ec78-2362-489d-a349-dbd2ee7532d3%22%7d

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl TPD sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-21-617) per visą TPD viešinimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

 


Pradedamas rengti teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano (registro Nr. T00054431) sprendinių koregavimas sklype Nr. 1 (Molėtų pl. 5, kadastro Nr. 0101/0005:279) inicijavimo sutarties pagrindu

2022-11-29, Vilnius

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 1 (Molėtų pl. 5, kadastro Nr. 0101/0005:279),(TPD Nr. K-VT-13-22-394).

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: sklypo Nr. 1 (Molėtų pl. 5, kadastro Nr. 0101/0005:279) plotas 2,4875 ha.

Nagrinėjama teritorija: apie 2,05 ha teritorija apribota vidinio Santarų klinikų inžinerinio infrastruktūrinio koridoriaus, rytinėje-pietinėje pusėje Santariškių medicinos miestelio detaliuoju planu nustatytų reglamentų ir įsisavintos teritorijos – žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0005:0087), vakarinėje pusėje vietinės reikšmės keliu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Dokumento rengimo pagrindas: 2022-04-07 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-1353/22 „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 1 (Molėtų pl. 5, kadastro Nr. 0101/0005:279) inicijavimo sutarties pagrindu“, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa  ir 2022-04-27 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-69/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel.: 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas:R. Židonio projektavimo įmonė, Peteliškių g. 14-34, LT-01213, Vilnius, tel.: 8 699 08461, el. paštas:  [email protected]

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai ir uždaviniai: teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano (registro Nr. T00054431), patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 414 ,,Dėl teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimas sklype Nr. 1 (Molėtų pl. 5, kadastro Nr. 0101/0005:279), kurio tikslas – nustatyti užstatymo intensyvumą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (schema pridedama).

Papildomi reglamentai: nenumatomi.

Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.

SPAV reikalingumas: nereikalingas.

Detaliojo plano koncepcijos rengimas:nerengiama.

Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas:nereikalingas.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai vėliau.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti: planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-394)per visą detaliojo plano koregavimo sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

 


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 08 d. įsakymu Nr. 3-511 patvirtintu Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo 24.3.1. punktu, informuojameapie parengtą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl Kertinio valstybės telekomunikacijų centro patikėjimo teise valdomų elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų plano tvirtinimo“ projektą (toliau – Įsakymo projektas).

Susipažinti su Įsakymo projektu ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pateikto tvirtinti elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planosprendiniais bei aiškinamuoju raštu galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos tinklapyje adresu: https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kertinio-valstybes-telekomunikaciju-centro-patikejimo-teise-valdomu-elektroniniu-rysiu-tinklu-elektroniniu-rysiu-infrastrukturos-apsaugos-zonu-planas

 


Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimą žemės sklype Vakaro g. 8, Palangoje.

Planavimo organizatorius:Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Planavimo iniciatoriai:fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas:MB "Projektų rengimo studija", kodas 305839297. Tel. Nr. +370 683 80514, el. p.: [email protected].

Planavimo pagrindas:Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m.
lapkričio 17 d. įsakymas Nr. A1-1806.

Planavimo tikslai:optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, pertvarkyti žemės sklypą, žemės sklypo padalinimas teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto, patvirtinto Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 ,,Dėl gyvenamųjų kvartalų projektų patvirtinimo“ 1.2 punktu, koregavimas žemės sklype Vakaro g. 8, Palangoje.

Planavimo darbų programapatvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2022-11-25 Nr. (4.1 E) A1-1849.

Koncepcija:rengiama.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-25-22-1012). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais.

Informacija apie priimtą sprendimą dėl koncepcijos tvirtinimo, apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus.

 


2023-01-23 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Nadeždos Makoveckajos, mirusios 2022-12-30, testamentas.

 


2023-01-23 d., 9.30 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Talės  Dolgopolovos, mirusios 2022-12-26, testamentas.

 


 

Parduodamas bankrutuojančios įmonės atsargos, kaip komplektas t. y.: 132 vnt. Šalikų Mix8. Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 865568088 arba el. paštu [email protected].

 


 

Parduodamas bankrutuojančios įmonės ilgalaikis turtas, kaip komplektas t. y.:  2vnt. Perforatorius; Biuro baldai; Skardos lankstymo staklės; Automobilinė priekaba; Telefonas Huawei P10; El. srovės generatorius; Kompiuteris; Dujinė viniakalė; Nešiojamasis kompiuteris. Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 865568088 arba el. paštu [email protected].

 


 

Parduodamas bankrutuojančios įmonės puspriekabė 2007 m., KRONE SDP27. Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 865568088 arba el. paštu [email protected].

 


 

Parduodamas bankrutuojančios įmonės puspriekabė 2002 m., KRONE SDP27. Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 865568088 arba el. paštu [email protected].

 


 

Parduodamas bankrutuojančios įmonės puspriekabė 2007 m., KRONE SDP27. Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 865568088 arba el. paštu [email protected].

 


 

Parduodamas bankrutuojančios įmonės vilkikas: 1999 m.,  Scania R 124 LA. Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 865568088 arba el. paštu [email protected].

 


 

Parduodamas bankrutuojančios įmonės vilkikas: 2007 m. Scania R500. Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 865568088 arba el. paštu [email protected].

 


 

Parduodamas bankrutuojančios įmonės vilkikas: 2008 m.,  Scania R560. Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 865568088 arba el. paštu [email protected].

 


Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimą žemės sklype Šventosios g. 46, Palangoje.

Planavimo organizatorius:Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Planavimo iniciatoriai:fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas:MB "Projektų rengimo studija", kodas 305839297. Tel. Nr. +370 683 80514, el. p.: [email protected].

Planavimo pagrindas:Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m.
spalio 24 d. įsakymas Nr. (4.1.E) A1-1668.

Planavimo tikslai:Optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo pertvarkymas, sklypo padalinimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Šventosios gyvenvietės detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 2 punktu, koregavimas žemės sklype Šventosios g. 46 A, Palanga.

Planavimo darbų programapatvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2022-12-14 Nr. (4.1 E) A1-1960.

Koncepcija:rengiama.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-25-22-1099). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais.

Informacija apie priimtą sprendimą dėl koncepcijos tvirtinimo, apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus.

 


Informuoju, kad 2023-01-25 12:00val.bus atliekami žemės  sklypo (kadastrinis Nr. 7938/0003:0417), esančio Karažiškių k., Rūdiškių sen., Trakų r. sav., kadastriniai matavimai. Kviečiu gretimo žemės sklypo (kadastrinis Nr.7938/0003:0386) savininką dalyvauti bendros žemės sklypų ribos ženklinime vietovėje. Matavimus atliks matininkas Vaclovas Velička(kvalif.paž.Nr.2M-M-2175).

Dėl informacijos kreiptis: Vaclovo Veličkos individuali veikla(pažyma Nr.1133583), Kalvelių 23-1, Marijampolio sen., Vilniaus r.sav., tel.+370 698 18990, el.p. [email protected]

 

 

 

 

 

Atgal