VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

02.28.Ketvirtoji dvasingumui skirta konferencija Kupiškyje (I)

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Nuo 2015 metų vieninteliame Lietuvos rajone Kupiškyje kasmet organizuojamos dvasingumui skirtos respublikinės mokslinės konferencijos. Tad neatsitiktinai konferencijas globoja Panevėžio vyskupas Linas VodopjanovasOFM. Tad  įvykusias konferencijas jau galime priskirti specialiam ciklui.

Konferencijos tematiką lemia tų metų svarbiausi dvasiniai veiksniai – Lietuvos vyskupų konferencijos paskelbti Bažnytiniai metai.

Pirmoji konferencija „Pašvęstojo gyvenimo metai: istorija, dabartis, perspektyvos“ vyko  2015 m. spalio 27 d. Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro didžiojoje salėje, kur buvo išklausyti 8 pranešimai.

II-oji konferencija –„Gailestingumo žinios švyturiai Panevėžio vyskupijos 90-metėje istorijoje“ vyko  2016 m. gruodžio 1 d. buvo išklausyti 9 pranešimai.

III-oji konferencija –„Pašaukimo šventumui išsipildymas lietuvių tautoje“ vyko  2017 m. gruodžio 1 d.  buvo išklausyta 10 pranešimų.

IV-oji konferencija–„Popiežių vizitų svarba Katalikų Bažnyčiai ir visuomenei Lietuvoje“ vyko  2018 m. gruodžio 14 d. Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros namų Vitražų salėje. Išklausyti 9 pranešimai:„Popiežiaus Pranciškaus vizitas bažnytinės bendrystės kontekste“ (Kauno vyskupas augziliaras teol. dr. Algirdas Jurevičius – Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dėstytojas), „Marija – gailestingumo įsčiose – katechezė prie Aušros Vartų belaukiant popiežiaus Pranciškaus“ (teol. dr. kun. Gediminas Jankūnas OFS– Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas),  „Istorinė atmintis, kaip tikinčiųjų ateitį kuriantis veiksnys, popiežių kalbose Lietuvoje“ (teol. lic. kun. Albertas Kasperavičius), „Popiežiaus Pranciškaus vizito įtaka kultūrai ir religiniam bei politiniam gyvenimui“ (teol. dr. kun. Vilius Sikorskas), „Represuoti Kupiškio krašto kunigai“  (dr. Darius Juodis – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Mokslo centras),  „Kun. kankinio Alfonso Lipniūno asmenybės svarba ir aktualumas“ (teol. lic. kun. Vitalijus Kodis),  „Nuoširdžios  jaunimo mintys apie Bažnyčią“ (Monika Žydeliūnaitė  – Panevėžio vyskupijos jaunimo centro vadovė),  „Edukacinių programų ,,Teologas bibliotekoje‘‘ ir „5 IN 1" aktualumas ir nauda“ (Jurgita Gudeliene – Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos bibliotekininkė ir teol. lic. kun. Andrius Šukys), „Švč. Mergelės Marijos paveikslai Kupiškio dekanato bažnyčiose“ (Lina Matiukaitė – Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vedėja, Vytis Zavackas – Kupiškio rajono savivaldybės vyriausias specialistas), „Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčios Dievo Motinos paveikslas“ (dr. Aldona Vasiliauskienė –  Lietuvių, ukrainiečių istorikų asociacijos prezidentė).

Visos konferencijos  prasidėjo Šv. Mišiomis Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje, kurias metu giedojo bažnyčios choras, vadovas –vargonininkas Marijanas Remeikis.

Ketvirtoji konferencija

Gruodžio 14 d. šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Linas VodopjanovasOFM; Kauno vyskupas augziliaras teol.  dr. Algirdas Jurevičius;  Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų mažosios bazilikos rektorius teol. dr. kun. Gediminas Jankūnas OFS; Išlaužo Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos parapijos klebonas  teol. dr. kun. Vilius Sikorskas ir Kamajų  Šv. Kazimiero parapijos klebonas, Duokiškio Šv. Onos ir Salų Šv. Kryžiaus parapijų administratorius  teol. lic. kun. Andrius Šukys. Pamokslą pasakė  vysk.  dr. A. Jurevičius.

Visose keturiose konferencijose įžanginius žodžius tarė Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė. Pasveikinti susirinkusius konferencijos dalyvius vedėja pakvietė Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos merginų ansamblį (vadovė – Sandra Guginienė), Kupiškio rajono savivaldybės merą Dainių Bardauską, Panevėžio vyskupą Liną Vodopjanovą OFM ir Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos kleboną  dekaną kun. mgr. Mindaugą Kučinską.

Kupiškio rajono meras D. Bardauskas sveikinimą užbaigė įteikdamas keturias Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto pirmininko Ramūno Karbauskio ir  Stasio Tumėno pasirašytus keturis  Padėkų raštus: teol. dr. Gediminui Jankūnui OFS už mokslinę – metodinę pagalbą planuojant ir organizuojant  konferencijų (2015–2018) ciklą, dalyvavimą jų darbe ir sistemingą idėjų sklaidą mokslo pasaulyje bei visuomenėje. Be to, meras D. Bardauskas dr. kun. Gediminą pasveikino tik praėjusiu 40-uoju gimtadieniu, įteikdamas atminimui dovanėlę. Padėkų raštai įteikti   dr. Aldonai Vasiliauskienei ir  dviem Skapiškio pagrindinės mokyklos mokytojoms: metodininkei Auksei  Jankevičienei bei bibliotekininkei, vyr.  mokytojai  Reginai Stanienei.

Panevėžio vyskupas Linas VodopjanovasOFM  pasidžiaugė jau ketvirtąja konferencija, vykstančia Kupiškyje, dėkojo visiems dalyviams: pranešėjams ir klausytojams ir sveikinimą užbaigė  įteikdamas dr. A. Vasiliauskienei medalį skirtą  Pontifiko Pranciškaus lankymuisi Pabaltijo šalyse atmint, kurį Šventasis Tėvas atsivežė iš Vatikano. Vienoje įspūdingo medalio pusėje Švč. Mergelė Marija su Kūdikiu ant kelių, kitoje – popiežiaus Pranciškaus herbas. Tai vienintelis medalis įteiktas Kupiškio krašte ir, būtent, dr. Aldonai Vasiliauskienei už ilgametę pasiaukojamą veiklą organizuojant ir įgyvendinant dvasingumo klausimams skirtus renginius, skaitomas paskaitas, straipsnius bei monografijas, skirtas dvasininkijai, žinių apie renginius sklaidą spaudoje.

Po šių neįprastų apdovanojimų Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja J. Trifeldienė pristatė konferencijos sesijų moderatorius: I sesijai vadovauti pakviesti  Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM  ir Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas  teol. dr. kun. Gediminas Jankūnas OFS. II sesijai vadovaus Kauno vyskupas augziliaras, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dėstytojas teol. dr. Algirdas Jurevičius  ir Šiaulių universiteto dėstytojas prof. Donatas Jurgaitis.

Kaip ir ankstesnės mokslinės konferencijos Kupiškyje taip ir ši „Popiežių vizitų svarba Katalikų Bažnyčiai ir visuomenei Lietuvoje“ turėjo  organizacinį komitetą: Dainius Bardauskas (Kupiškio rajono savivaldybės meras), Jurgita Trifeldienė (Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja), dr. Aldona Vasiliauskienė („Lietuvių, ukrainiečių istorikų asociacijos“ prezidentė), Laima Kilkuvienė (Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos  l. e. p. direktorė) ir Ligita Stapulionienė  (Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos  metodininkė) ir mokslinį komitetą: prof. Donatas Jurgaitis  (Šiaulių universitetas), teol. dr. vyskupas Algirdas Jurevičius  (Kauno vyskupas augziliaras, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dėstytojas), teol. dr. kun. Gediminas Jankūnas OFS  (Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto lektorius), doc. dr. Irena Ramaneckienė (Šiaulių universitetas) ir dr. Aldona Vasiliauskienė  („Lietuvių, ukrainiečių istorikų asociacijos“ prezidentė).

Svarbiausios pranešimų mintys

Konferencijoje „Popiežių vizitų svarba Katalikų Bažnyčiai ir visuomenei Lietuvoje“ pateikti keturių krypčių tyrinėjimai: Popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje ir svarbiausi jo aspektai, prisimintas ir popiežiaus Jono Pauliaus II vizitas.

Antroji kryptis– tą susitikimuose ir  kalbose pabrėžė pats Popiežius – kankinystė.  Kalbėta apie represuotus Kupiškio krašto kunigus, o taip pat ir Dievo tarną kun. Alfonsą Lipniūną.

Trečioji kryptis: jaunimo požiūris į tikėjimą ir Bažnyčią; žinių apie dvasingumą sklaida neįprastu būdu  pranešimas „Edukacinių programų ,,Teologas bibliotekoje‘‘ ir „5 IN 1" aktualumas ir nauda“

Ketvirtoji kryptis– pranešimai skirti Švč. Mergelės Marijos pagerbimui:  pristatyti  Švč. Mergelės Marijos paveikslai Kupiškio dekanato bažnyčiose ir  Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčioje esantis, malonėmis garsėjantis  Dievo Motinos paveikslas. Žinant Popiežiaus dėmesį ir pamaldumą Švč. Mergelei Marijai – prieš vizitus į kitas šalis ir iš jų sugrįžus – Šventasis Tėvas meldžiasi  Romos Didžiojoje Švč. Mergelės Marijos (Santa Maria Maggiore) bazilikoje.

***

Konferenciją pradėjęs Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dėstytojas,  Kauno vyskupas augziliaras teol. dr. Algirdas Jurevičius pranešime ,„Popiežiaus Pranciškaus vizitas bažnytinės bendrystės kontekste“ apžvelgė bendrystės prasmę ir išskleidė ją žvelgdamas į popiežiaus tarnystę nuo Vatikano „kalinio“ iki pasaulio piligrimo.

Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas sveikina dr. Aldoną Vasiliauskienę

Konferencijos dalyvius sveikina Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM

Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM dr. Aldonai Vasiliauskienei įteikia Popiežiaus Lankymosi Lietuvoje Atminimo medalį

pranešimą skaito JE Kauno vysk. Algirdas Jurevičius

Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros namų Vitražų salėje susirinkusieji klauso pranešimų. Iš kairės sėdi Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vedėja Lina Matiukaitė, trečioji –  Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė, greta jos meras Dainius Bardauskas ir kiti

Popiežius Pranciškus nuo pat pirmųjų pasirodymo pasauliui minučių atsiskleidė kaip bendrystės žmogus, paprašydamas žmonių jį palaiminti atsakingoms popiežiaus pareigoms. Vengdamas prabangos ir pasirinkdamas būti kuo arčiau žmonių popiežius rodo bendrystės pavyzdį ne tik hierarchams, bet ir politikams. Tik tas gali tinkamai atliepti į laikmečio iššūkius – sakė prelegentas, - kas yra bendrystėje su tais, kuriems yra pašauktas tarnauti politinėje ar bažnytinėje tarnystėje.

Vyskupas Algirdas akcentavo labai prasmingai S. Daukanto aikštėje Vilniuje nuskambėjusius popiežiaus žodžius Lietuvos Respublikos Prezidentei: „Gerbiamoji Prezidente, galite būti tikra, kad Katalikų Bažnyčia, kaip ir iki šiol, negailės pastangų ir visokeriopai prisidės, kad ši šalis galėtų išpildyti savo pašaukimą – tapti bendrystės ir vilties tiltu“. Tuo popiežius užtikrino, kad tikintieji Lietuvoje darys viską, kad tik prisidėtų prie valstybės suklestėjimo!

Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas, teol. dr. kun. Gediminas Jankūnas OFSpranešime „Marija – gailestingumo įsčiose – katechezė prie Aušros Vartų belaukiant popiežiaus Pranciškaus“  akcentavo, kad  popiežiaus Pranciškaus apsilankymas Lietuvoje, tai ne tik jo paties vizitas ir jo metu pasakyti žodžiai, bet ir mūsų, laukiančiųjų nusiteikimas ir pasiruošimas.  Prelegentui teko prisidėti prie Popiežiaus apsilankymo Aušros Vartuose ir kartu su laukiančiais žmonėmis, praleisti porą valandų maldoje, giesmėje, prisimenant ankstesnio popiežiaus  šv. Jono Pauliaus II vizitą. Viena iš laukimo dalių buvo katechezė tema "Marija - Gailestingumo įsčios",  juk stovėjome prie Gailestingumo Motinos stebuklingojo paveikslo. Popiežiui Pranciškui "gailestingumas" labai svarbi ir esmiškiausia mums mylinčio Dievo savybė, ne veltui, jo rūpesčiu visuotinėje Bažnyčioje 2016 m. šventėme Gailestingumo metus. Mokslininkas kun. Gediminas  džiaugėsi, kad kai kurios jo katechezėje pasirinktos mintis, rado atgarsį ir paties popiežiaus Pranciškaus vėliau išsakytose kalbose. Tai ženklas – akcentavo prelegentas, kad Bažnyčioje veikia ta pati Dievo Dvasia, kuri įgalina, mums visus, tikinčiuosius, dvasininkus ir pasauliečius vykdyti Dievo Karalystės skelbimo ir plėtros darbus. Dr. kun. G. Jankūnas pateikė pavyzdžių, kad popiežius  Pranciškus daug kur pabrėžė būtinybę sugrįžti prie savo šaknų, ir gerbti praeities palikimą, bei saugoti atmintį. Panašiai  katechezėje prie Aušros Vartų kalbėjo ir kun. Gediminas –  apie Lietuvoje gerbiamas ir gausiai lankomas Marijos šventoves: Aušros Vartuose, Šiluvoje, Trakuose, Krekenavoje, Žemaičių Kalvarijoje, Pivašiūnuose ir kitas, kurios kaip mūsų močiučių skrynios, saugo mūsų tikėjimo, tautos ir kultūros vertybes, kurias jaunajai kartai reikia atrasti ir puoselėti. Būtina paminėti ir tai, kad popiežius Pranciškus 2018 metais į visuotinį Bažnyčios kalendorių, pirmadienį po Sekminių, Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmės, įvedė Marijos – Bažnyčios Motinos šventę, o jos įvaizdis geriausiai atsispindi Aušros Vartų Gailestingumo Motinos paveiksle, kuriame pasak Apreiškimo šventajam Jonui knygos įvaizdžio, Bažnyčia vaizduojama, kaip "moteris, apsisiautusi saule, o po jos kojomis dvylikos žvaigždžių vainikas" (Apr. 11,15). Belieka, džiaugtis, kad su Šventuoju Tėvu meldėmės ir meldžiamės bendroje maldoje vieni už kitus, prašydami Gailestingumo ir Bažnyčios Motinos užtarimo, Motinos, kuri yra Kristaus – mūsų vilties Motina!

Atgal