VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

02.16. Prisimenant Trijų Karalių šventę Skapiškyje

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Atrodo dar taip neseniai – Trijų Karalių švente – pasibaigė kalėdinis laikotarpis, džiuginęs žmones savo krikščioniškomis tradicijomis.Kokių prasmingų tarnybų ir veiklų, rūpesčių ir džiaugsmų ateičiai padovanojo Trys Karaliai skapiškėnams?

2019 m. sausio 6 – Trijų Karalių diena Skapiškyje buvo ypatinga šventė – joje dalyvavo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, vyskupą atlydėję diakonas Raimundas Zimka, Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas, Šiaulių universiteto docentė  dr. Irena Ramaneckienė, Kupiškio televizijos ir informacinio centro vadovas Povilas Vireliūnas su savo neatskiriama filmavimo kamera, gausus būrys skapiškėnų. Šv. Mišių metu pašventintas restauruotas pagrindinis bažnyčios aukos altorius, po Mišių – vyskupo susitikimas su skapiškėnais bendruomenės namuose, apsilankymas dr. Aldonos Vasiliauskienės sodyboje veikiančiame muziejėlyje „Pažintis su Ukrainos kultūra“.

Šie metai Skapiškiui itin svarbūs: istoriko Vidmanto Jankausko tyrimai, pagrįsti rašytiniais šaltiniais, liudija, jog prieš 500 metų pirmą kartą paminėta Skapiškio – Mituvos žemėje stovėjusi bažnyčia, o prieš 200 metų vienuolių dominikonų pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia, tituluota Šv. Hiacinto (Jackaus) vardu. Skapiškėnai tikisi, kad Vyskupo atvykimas į Skapiškį – tai pirmas žingsnis į būsimas jubiliejines miestelio šventes.

Naujas Skapiškio altorius, aukos stalas

Rengiantis būsimam jubiliejui, klebono Alberto Kasperavičiaus iniciatyva  restauruotas centrinis altorius (Laima ir Vidas Sebeckai iš Kauno), pagamintas naujas aukos stalas. Dalį restauravimo darbų – net 4000 eurų parėmė Kupiškio rajono savivaldybė. Toks dėmesys ir dosnus merijos gestas  skapiškėnams ir netikėtas, ir be galo džiugus. Likusi išlaidų suma padengta parapijos lėšomis.

Gausiai į dvigubą šventę susirinkusiesiems meldžiantis ir stebint, vysk. Linas pašventino naująjį aukos stalą – apšlakstė, o po homilijos ir pasmilkė taip  parengdamas jį šv. Mišių aukai. Šv. Mišias, be JE Vyskupo, koncelebravo  Skapiškio parapijos klebonas kun. Albertas Kasperavičius ir vyskupui talkinęs  diakonas Raimundas Zimka.

Pamokslo metu Vyskupo ištartas paprastas, labai nuoširdus ir giliai į širdį smingantis žodis jaudino susirinkusiuosius. Ganytojas priminė Trijų Karalių  Kūdikėliui atneštų dovanų – aukso, smilkalų ir miros prasmę. Kalbėjo apie Dievo stalo, suburiančio tikinčiuosius, svarbą ir priminė popiežiaus Pranciškaus raginimą  šeimų nariams  kuo dažniau burtis prie bendro stalo, o ne prie televizoriaus.

Iškilmingą nuotaiką dar aukščiau nuo kasdienybės rūpesčių pakylėjo Mišiose giedojęs Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) ir Pandėlio Švč. Mergelės Marijos vardo parapijų jungtinis choras (vadovė – vargonininkė Asta Davolienė).

Padėkos, sveikinimai

Sausio 6-ąją  skapiškėnams sustojus ant atliktų ir būsimų darbų slenksčio, parapijos klebonas kun. A. Kasperavičius šv. Mišių pabaigoje padėkojo Vyskupui už nuostabų šventės įprasminimą. Neeiliniu momentu virto Padėkos įteikimas rajono merui Dainiui Bardauskui. Esame įpratę matyti Padėkas teikiant aukščiau už apdovanojamąjį  stovinčių institucijų atstovus. Šįkart tradicija labai prasmingai ir motyvuotai  sulaužyta: už restauravimo projekto palaikymą dėkingomis širdimis ant popieriaus sudėliotus parapijiečių žodžius Merui įteikė skapiškėnų gerbiamas klebonas. O Vyskupas – Trijų Karalių dovanėlių maišelį. Klebonas dėkojo visiems parapijiečiams, prisidėjusiems prie šios iškilmės.

Pašventintas aukos altorius uždengiamas staltiese.  Dešinėje klebonas Albertas Kasperavičius, kairėje – diakonas  Raimundas Zimka

Šv. Mišios prie pašventinto altoriaus. Iš dešinės: kleb. A. Kasperavičius, JE vysk. Linas Vodopjanovas ir diakonas Raimundas Zimka

doc. dr. Irena Ramaneckienė pasakoja apie Šiauliuose  Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto nario Stasio Tumėno iniciatyva išleistą iš Kupiškio krašto kilusios  Danutės Andrijauskienės knygą „Prie ištakų savo“

Bendruomenės salėje vysk. Linas (kairėje) bendrauja su Skapiškio seniūnu Valdu Juškevičiumi (viduryje)  ir klebonu A. Kasperavičiumi (dešinėje)

Skapiškyje prie  Koplytstulpio ir Rūpintojėlio Dievo tarnui Mečislovui Reiniui. Iš dešinės: JE vysk. Linas Vodopjanovas, dr. Aldona Vasiliauskienė, doc. dr. Irena Ramaneckienė ir  seniūnas Valdas Juškevičius. Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

Dr. A. Vasiliauskienė dovanėles įteikė ir merui D. Bardauskui, ir Kupiškio  televizijos ir informacinio centro vadovui P. Vireliūnui, visada skubančiam ekrane plačiajai auditorijai jautriai perteikti užfiksuotus vaizdus. Sveikintojapriminė, kad sausio 5-ąją – šeštadienį Trijų Karalių šventė iškilmingai paminėta  Adomynėje. Čia į šventę apsilankė tikri Karaliai – užimantys svarbias pareigas: Kasparas (Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas Vytautas Knizikevičius), Merkelis – Melchioras (Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Šimonių seniūnijos vadovas Gintautas Černius) ir Baltazaras (Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas). Adomynėje nemaža praėjo laiko, kol Karaliai buvo atpažinti.  Pajuokauta, kad karalius Baltazaras, iš Adomynės išėjo į  Skapiškį – suspėjo į šv.  Mišias, tačiau prarado karališkus drabužius...

Būtina pažymėti, kad Adomynė 2019-aisias metais tarp kitų Lietuvos miestelių paskelbta mažąja sostine. Galbūt mero D. Bardausko kelionė iš Adomynės ateityje bus lemtinga Skapiškiui ir 2020-aisias jis taps mažąja sostine.

Susibūrimas bendruomenės namuose

2019-ųjų darbų ir švenčių ciklas prasidėjęs Skapiškio bažnyčioje, pratęstas bendruomenės namuose, į kuriuos visus šv. Mišių dalyvius pakvietė klebonas. Čia prie kavos ar arbatos puodelio ir ypatingo skonio Lainės Puronienės iškepto torto bendrauta su Vyskupu, rajono Meru ir tarpusavyje. Bendravimo temų ištisa galybė.

JE vysk. Linui buvo pristatytas šv. Mišiose patarnavęs mokinukas Rokas. Jis – Jono Uzielos, buvusio aktyvaus parapijiečio, dabar jau skaičiuojančio 97-uosius metus, provaikaitis. Roko prosenelis Jonas vaikystėje irgi buvo klapčiukas, ūgtelėjęs – choristas. Prosenelis, net ir 90 metų sulaukęs, įspūdingai atlikdavęs gana sudėtingas roles Kaimo liaudies teatrų senjorų festivalyje „Pienių pūkas“.

Vyskupas bendravo su istorijos mokytoja, peržengusia 90-metį Stase Mažeikyte, stebėjosi jos atliktais darbais, įamžinant miestelio istoriją ir jo žmones, atstatant religinius – istorinius paminklus. Dalykiškos kalbos mezgėsi ir su Skapiškio seniūnu Valdu Juškevičiumi, kitais parapijiečiais. Garbusis svečias domėjosi rajono ir parapijos ateities planais, darbais, gyvenimu...

Paskutinė Danutės Andrijauskienės knyga- dovana merui ir bibliotekai

Bendruomenės salėje viešnia iš Šiaulių – doc. dr. Irena Ramaneckienė Kupiškio rajono merui D. Bardauskui ir Kupiškio rajono savivaldybės viešajai bibliotekai įteikė Šiauliuose Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto nario Stasio Tumėno iniciatyva išleistą iš Čečelių kaimo netoli Subačiaus kilusios Danutės Andrijauskienės (1938 10 20 –2018 10 18) paskutinę knygą „Prie ištakų savo“ (2018, UAB „Litera“, 300 p., 150 egz.). Kaip sako pats S. Tumėnas, jis buvęs poetės Danutės literatūrinis kuratorius nuo pat pirmosios knygos („Kryžkelės“ 1997, „Išdegusi saulė“ 2000, „Edelveiso žydėjimas“ 2002, „Šaltinių gelmių sidabras“ 2005, „Per vasaros sniegą“ (vaikams) 2006, „Vaikystės varpeliai“ (vaikams) 2007, „Baltosios tylos užkalbėjimas“ 2008,  „Pasižvalgymai gamtoje“ (vaikams) 2008). D. Andrijauskienę ir S. Tumėną siejo kūrybinė draugystė – Danutė  rašė, o konsultantas ir proteguotojas lydėjo jos kūrybą į gyvenimą. Palydėjo ir paskutiniąją, bet pirma jos autorę – į amžinąjį gyvenimą.

I. Ramaneckienė iš paskutiniojo knygos skyriaus „PaslaptingasisKupiškio krašto vienišius“ pacitavo keletą svarbių autorėsminčių apie Vydūno bendraamžį, politologą Praną Gerulį, baigusį Oksfordo universitetą, gerai mokėjusį 7 kalbas, kurį laiką mokytojavusį Raguvos dviklasėje mokykloje, 1927 m. iš jos atleistą, nes neturėjo reikiamo cenzo dirbti mokytoju:

Aš jį tebematau pražilusį,su barzda,kuri man kažkodėl primindavo rusų mokslininką D. Mendelejevą. Stebino jo keisti rūbai:žiemą ar vasarą – rišėjo didelę skarą, smulkiai languotą,pakraščiuose dar su kutosėliais“,o galus surišdavo apmūturiavęs apie kaklą. Sermėga ir kelnės kaimiško milo,bet vietomis – apie kojas ir apie rankas – priraišioti lopai,net ne virvelėmis,o tokiais pakuliniais knatais. Eidavo Subačiaus gatvele pasiramsčiuodamas lazdele, primindamas pavargusį elgetą. Bet žvilgsnis išduodavo jį – įdėmus,protingas, Paklausdavo jį kartais sutikę pažįstami: „Kodėl tu,Praneli,vis šitaip?“ „Kokia valdžia,tai tokie ir aprėdai“, – atrėždavo.

Bet sovietinė valdžia kalbininko tarsi ir nepastebėjo“.

Įteiktos unikalios dovanos, atkreipiančios žvilgsnius į žymius kraštiečius, tad meras D. Bardauskas prašė Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus ir savo vardu perduoti dovanotojui – Seimo nariui Stasiui Tumėnui kuo nuoširdžiausias padėkas už parodytą dėmesingumą. Ši knyga – džiugi  Trijų Karalių dovana, žadinanti mintį ne tik išstudijuoti kraštietės kūrybą, bet ir sutelkti dėmesį į joje pateiktus prisiminimus, kilusius iš Subačiaus apylinkių.

Koplytstulpis ir Rūpintojėlis arkivysk. M. Reiniui

Trijų Karalių šventė knygos kupiškėnams įteikimu nesibaigė. Vyskupas

Linas, jį atlydėjęs diakonas Raimundas Zimka, Skapiškioseniūnas Valdas Juškevičius, doc. dr. Irena Ramaneckienė ir dr. Aldona Vasiliauskienė pasuko į sodybą, kurioje įrengtas mini muziejus „Pažintis su Ukrainos kultūra“. Prie sodybos 2007 m. pastatytas Koplytstulpis (tautodailininkas Antanas Ruškys), o 2013 m. Rūpintojėlis (tautodailininkas Pranas Kaziūnas), skirti Dievo tarnui arkivyskupui Mečislovui  Reiniui atminti, o šįmet – minėsime šio Dievo tarno 135-ąsias gimimo metines.

JE vyskupas susipažino su stenduose sukaupta ukrainistika: knygomis, meniniais albumais, ikonų kopijomis, įvairiais suvenyrais, apžiūrėjo erdves, kuriose vasaros metu vietos susibūrimams rastų katalikiškas jaunimas, ir ne tik jis ...

 

 

Atgal