VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

2022.11.12. Paskutinė stotelė - Ventoje

Julija SEJAVIČIENĖ

Akmenės rajono Garbės pilietė

Į gimtąjį kraštą Amžinosios ramybės sugrįžta Akmenės rajono Garbės pilietis, Viekšnių Šv. Jono krikštytojo parapijos rezidentas, Telšių vyskupijos katedros kapitulos Garbės kanauninkas jubiliatas Anupras Gauronskas. Kelią žemėje jis baigė 2022 m. lapkričio 21 dieną, eidamas aštuoniasdešimt penktuosius metus.

Anupras Gauronskas

Anupras Gauronskas tarnystę Viešpačiui pasirinko 1972 metais ir toji tarnystė truko penkis dešimtmečius. Dvasininkas pastoracinį darbą yra dirbęs Telšių katedroje, Kretingos, Klaipėdos, Skaudvilės, Adakavo, Tirkšlių ir kitose parapijose. 1990 12 05-2019 10 27 – išleistas pastoraciniam darbui į Rusijos federacijos Kaliningrado sritį. Maskvos arkivyskupo paskirtas Karaliaučiaus (Kaliningrado) klebonu ir dekanu, A. Gauronskas buvo pirmasis katalikų kunigas, trejus metus vienas dirbęs šiame pravoslavų krašte. 1997 m. už lietuvybės puoselėjimą Karaliaučiuje, už dvasinius tiltus, nutiestus tarp Lietuvos ir Kaliningrado bendruomenių, A. Gauronskas apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino 5 laipsnio ordinu. Nuo 2019 m. spalio 27 dienos iki mirties A. Gauronskas buvo Viekšnių parapijos rezidentas.

Tarnaudamas įvairiose parapijose, A. Gauronskas niekada neatitrūko nuo gimtojo krašto ir jo žmonių. Jo iniciatyva ir didžiulėmis pastangomis Ventoje pradėta statyti bažnyčia. Būsimos bažnyčios pamatai pašventinti 2004 metais, o 2009 metais Ventoje pastatyta bažnyčia apvainikavo dvasininko gyvenimą ir buvo svarbiausia dovana gimtojo krašto žmonėms. Nuo bažnyčios statybos Ventoje idėjos iki varpo skambesio Prisikėlimo dienos rytą 2009-aisiais – viską išjautė tada Karaliaučiuje dirbęs Anupras Gauronskas. Jo sumanytą bažnyčią pastatė parapijai vadovavęs klebonas K. Zybartas. Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia vadinama Lietuvos tūkstantmečio bažnyčia. A. Gauronskas kartu su kitais kunigais dalyvavo bažnyčios šventinimo iškilmėse, šioje bažnyčioje jis laikė Šv. Mišias per savo 80 metų jubiliejų. Ventoje skamba varpas kurį šventovei iš Vokietijos parūpino A. Gauronskas.

2009 metais Akmenės rajono savivaldybės taryba už išskirtinius nuopelnus gimtajam kraštui Anuprui Gauronskui suteikė Akmenės rajono Garbės piliečio vardą. Per pastoracinės veiklos penkis dešimtmečius jis yra pastatęs 4 koplyčias, restauravęs 3 bažnyčias, įkūręs daugiau kaip 20 parapijų.

Dirbdama žurnaliste, daugelį metų bendravau su dvasininkais Vincentu Gauronsku ir jo broliu Anupru Gauronsku, jie mano atmintyje išlieka kaip šviesūs ir taurūs Kristaus mokslo skelbėjai, savo pasirinkimui paaukoję gyvenimą. Tepriima Viešpats savo amžinajai globai.

Mano nuotraukose - fragmentai iš dvasininko Anupro Gauronsko susitikimų gimtajame Ventos krašte ir Karaliaučiuje.

 

Atgal