VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Europos Sąjunga

2023.06.20.ES biudžetas. EK skelbia pakoreguotą naujos kartos nuosavų išteklių paketą

 

Šiandien Europos Komisija baigė rengti derybose dėl ilgalaikio 2021–2027 m. ES biudžeto žadėtą naujos kartos nuosavų išteklių pasiūlymą. Jame, be kita ko, numatyti nauji laikini statistiniai nuosavi ištekliai, grindžiami įmonių pelnu. Kadangi pasiektas politinis susitarimas dėl Pasirengimo įgyvendinti 55 % tikslą priemonių rinkinio, kuriuo siekiama užtikrinti, kad ES politika padėtų neutralizuoti mūsų žemyno poveikį klimatui, EK taip pat siūlo patikslinti pirminius 2021 m. gruodžio mėn. pasiūlymus dėl nuosavų išteklių, grindžiamus apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS) ir pasienio anglies dioksido korekciniu mechanizmu (PADKM).  

Šiandienos pasiūlymas papildo ir atnaujina naujos kartos nuosavų išteklių teisės aktų rinkinį, pateiktą 2021 m. gruodžio mėn. Tada buvo pasiūlyti trys pajamų šaltiniai, grindžiami prekybos apyvartiniais taršos leidimais pajamomis; lėšomis, gautomis taikant siūlomą ES pasienio anglies dioksido korekcinį mechanizmą, ir tarptautinių įmonių likutinio pelno, kuris bus perskirstytas ES valstybėms narėms pagal neseniai sudarytą EBPO ir G 20 susitarimą dėl apmokestinimo teisių perskirstymo, dalimi (pirmas ramstis). Šiandien siūlomas dar vienas pajamų šaltinis – su verslu susiję statistiniai nuosavi ištekliai. Įsigaliojus šiam naujų nuosavų išteklių krepšeliui bus užtikrintas tinkamas ilgalaikis biudžeto finansavimas, be kita ko, „NextGenerationEU“ paskolų grąžinimas.

Europos Komisijos Pirmininkė U. von der Leyen sakė: „Šiandien papildome pasiūlymą dėl stabilių naujų nuosavų išteklių. Keturi nauji ES biudžeto nuosavi ištekliai padės finansuoti didžiules „NextGenerationEU“ investicijas į ES ekonomikos gaivinimą ir atsparumą. Dabar valstybės narės turi visas priemones, dėl kurių reikia greitai susitarti taip užsitikrinant ES biudžeto finansavimą.“

Laikini statistiniais įmonių pelno duomenimis grindžiami nuosavi ištekliai

2020 m. Europos Parlamentas, ES Taryba ir Europos Komisija bendrai susitarė, kad turėtų būti pasiūlyti su verslo sektoriumi susiję nuosavi ištekliai. Įmonių pelnu grindžiami nauji statistiniai nuosavi ištekliai bus laikini, ir juos pakeis galimas įnašas pagal „Verslą Europoje“ – anksčiau pasiūlytą ir visų valstybių narių vieningo pritarimo sulaukusią Europoje gautų verslo pajamų apmokestinimo sistemą (BEFIT).  

O kol kas šiandien pasiūlyti nuosavi ištekliai bus apskaičiuojami kaip 0,5 proc. teorinės ES įmonių pelno bazės, kurią pagal nacionalinių sąskaitų statistinius duomenis apskaičiuoja Eurostatas.

Kalbama ne apie įmonėms taikomą mokestį, ir įmonėms neatsiras naujų reikalavimų laikymosi išlaidų. Tai bus valstybių narių mokamas nacionalinis įnašas, grindžiamas bendru likutiniu pertekliumi finansų ir ne finansų įmonių sektoriuose. Jis padėtų subalansuoti nuosavų išteklių krepšelį ir labiau diversifikuoti ES biudžeto pajamų šaltinius.

Statistiniai įmonių pelno nuosavi ištekliai nuo 2024 m. atneštų apie 16 mlrd. EUR (2018 m. kainomis) pajamų per metus.

ATLPS grindžiamų nuosavų išteklių koregavimas

Anglies dioksido kainai padidėjus nuo 55 EUR už toną CO2 2021 m. iki maždaug 80 EUR už toną CO2, valstybių narių pajamos iš ATLPS per dvejus metus padvigubėjo iki beveik 30 mlrd. EUR 2022 m. Numatoma, kad artimiausiais metais kainos išliks gerokai didesnės negu 55 EUR už toną CO2. Vietoj iš pradžių 2021 m. gruodžio mėn. siūlytų 25 proc., Komisija ATLPS pagrįstų nuosavų išteklių pareikalavimo tarifą siūlo padidinti iki 30 proc. nuo visų ES apyvartinių taršos leidimų prekybos pajamų. Tikimasi, kad ES biudžetą tai kasmet nuo 2024 m. papildytų apie 7 mlrd. EUR (2018 m. kainomis), o nuo 2028 m., kai į ES biudžetą bus įtrauktos ir pajamos iš naujosios ATLPS, ši suma padidės iki maždaug 19 mlrd. EUR per metus. Tuo pačiu ir valstybių narių metinės pajamos iš ATLPS galėtų viršyti 46 mlrd. EUR, ir tai gerokai daugiau, negu tikėtasi pateikiant pasiūlymą dėl Pasirengimo įgyvendinti 55 % tikslą priemonių rinkinio.

Pasienio anglies dioksido korekcinio mechanizmo tikslinimas

EK taip pat siūlo techninį pasienio anglies dioksido korekcinio mechanizmo kontrolės sistemos patikslinimą, kad jos pradinis pasiūlymas dėl nuosavų išteklių būtų suderintas su priimtu Pasirengimo įgyvendinti 55 % tikslą priemonių rinkinio tekstu. Tikimasi, kad nuo 2028 m. šis pajamų šaltinis kasmet į ES biudžetą atneš apie 1,5 mlrd. EUR.

Tolesni veiksmai

Šiandienos pasiūlymas bus svarstomas derybose su valstybėmis narėmis ES Taryboje dėl naujos kartos biudžeto nuosavų išteklių.

Teisėkūros diskusijos dėl 2021 m. gruodžio mėn. pirmojo pasiūlymo pasistūmėjo nedaug. Iš pradžių antrąjį pasiūlymą dėl naujų nuosavų išteklių buvo numatyta pateikti 2024 m., tačiau Europos Komisija nusprendė tai padaryti anksčiau, kad derėdamosi pagal sutartas veiksmų gaires valstybės narės matytų visus elementus. Europos Komisija ragina ES Tarybą šias derybas paspartinti.

Pagrindiniai faktai

Šiuo metu ES biudžetas finansuojamas keturiais nuosavais ištekliais. ES politikos formuotojai jau seniai ketino patvirtinti naujus pajamų šaltinius, nes:

  • dėl to sumažės bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis (BNP) pagrįsta nuosavų išteklių dalis ES biudžete;
  • suprojektavus naujus nuosavus išteklius, kurie ne tik užtikrins fiskalinių pajamų srautą, bet teiks ir papildomos naudos, reformuota nuosavų išteklių sistema padės įgyvendinti ES prioritetus;
  • atsiras įvairesni ir atsparesni nuosavi ištekliai, tiesiogiai susiję su ES kompetencija, tikslais ir prioritetais.
Atgal