VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

SKELBIMAI-2023

2023.10.21. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO, PAGAL LR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 49 STR. 16 D.

Ši informacija skelbiama vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 16 d. ir atsižvelgiant į tai, kad šių žemės sklypų savininkams nepavyko įteikti informacinių pranešimų arba šių žemės sklypų savininkų gyvenamosios vietos adresas nėra žinomas:

unikalus Nr. 484-0001-0014; 3484-0001-0009; 4400-2838-5919; 4400-2839-2378; 4400-2955-8618; 3484-0001-0012; 3484-0001-0160; 3484-0001-0068; 4400-1065-0058; 4400-1064-9948; 3468-0001-0207; 4400-0425-9114; 4400-1064-9837; 3484-0001-0524; 3401-0002-0083; 4400-0763-4377; 4400-2499-2372; 3484-0001-0056; (toliau kartu – Žemės sklypas)

Žemės sklypas patenka į teritoriją, esančią tarp teritorijos su statybos apribojimais[1] ir atstumo, kurį sudaro UAB „Surdegio vėjas“ (toliau – Bendrovė)planuojamos statyti didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės stiebo aukštis metrais, padaugintas iš 4 (toliau – Galimų ribojimų teritorija). UAB „Surdegio vėjas“ kaip Bendrovė suinteresuota energijos gamybos šioje didesnėje kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje vykdymu, skelbia šią informaciją apie planuojamą vėjo elektrinės statybą ir elektros energijos gamybos joje veiklą:

Numatoma vykdyti veikla

Iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės ir jai reikalingų inžinierinių tinklų statyba ir elektros energijos gamyba iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje

Vėjo elektrinės įrengtoji galia

Iki 8000 kW, stiebo aukštis iki 180 m

Veiklos vykdymo teritorija ir jos plotas

VE01žemės sklypo unikalus Nr. 3468-0001-0203, teritorijos plotas 15.7600 ha

VE02žemės sklypo unikalus Nr. 3482-0002-0026, teritorijos plotas 7.8528 ha

VE03žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2323-5276, teritorijos plotas 12.5100 ha

VE04žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2854-2043, teritorijos plotas 14.4225 ha

VE05žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0174-1566, teritorijos plotas 8.6200 ha

VE06žemės sklypo unikalus Nr. 3401-0002-0074, teritorijos plotas 14.1600 ha

Galimi apribojimai dėl naujų pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo

Dėl nurodytos Bendrovės numatomos vykdyti veiklos, t.y. iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybos ir elektros energijos gamybos iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje, Galimų ribojimų teritorijoje, į kurią patenka Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 484-0001-0014; 3484-0001-0009; 4400-2838-5919; 4400-2839-2378; 4400-2955-8618; 3484-0001-0012; 3484-0001-0160; 3484-0001-0068; 4400-1065-0058; 4400-1064-9948; 3468-0001-0207; 4400-0425-9114; 4400-1064-9837; 3484-0001-0524; 3401-0002-0083; 4400-0763-4377; 4400-2499-2372; 3484-0001-0056; nebus galimos šios veiklos: naujų sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) pastatų statyba, taip pat aukščiau nurodytos paskirties patalpų įrengimas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius, keičiant statinių ir (ar) patalpų paskirti į aukščiau nurodyta paskirtį, teritorijų planavimas rekreacijai ir aukščiau nurodytos paskirties objektai statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai naudojami tik ūkininko ar įmones, vykdančios veiklą kitos nei aukščiau nurodytos paskirties pastatuose (patalpose): ūkinės veiktos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 ir 10 d.).

Aukščiau nurodytų veiklų apribojimas Galimų ribojimų teritorijoje netaikomas ir šios veiklos bus galimos šiais atvejais (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 12 d. ir 13 d.):

  1. Jei atlikus planuojamos elektros energijos gamybos didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje poveikio aplinkai ir (ar) visuomenės sveikatai vertinimo procedūras, bus nustatyta, kad kai kuriuose žemės sklypuose, patenkančiuose į Galimų ribojimų teritoriją, atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams yra užtikrinama;
  2. Bendrovei raštu įsipareigojus naujų nurodytos paskirties pastatų, patalpų statytojui ar asmeniui, planuojančiam tokios paskirties patalpų įrengimą ar teritorijas rekreacijai, užtikrinti atitiktį visuomenės sveikatos saugos reikalavimams.

Vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 15 d., prieštaravimą dėl planuojamos vėjo elektrinės statybos gali pateikti tik aukščiau nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į teritorijas, esančias Galimų ribojimų teritorijoje, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.

Jei esate aukščiau nurodytos paskirties pastatų, patenkančių į teritorijas, esančias Galimų ribojimų teritorijoje, savininkas, ar asmuo, kuris pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su naujų nurodytos paskirties pastatų statyba patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu prieštaravimą dėl vėjo elektrinės statybos turite teisę pateikti raštu per 20 darbo dienų nuo šiame Informaciniame pranešime nurodytos informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą su Bendrove dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba, kai pradėtos vykdyti procedūros, susijusios su šiame Informaciniame pranešime nurodytų naujų nurodytos paskirties pastatų, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu, sudaryti susitarimą su Bendrove dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams. Rašytinis prieštaravimas dėl vėjo elektrinės statybos teikiamas Bendrovei šiais kontaktais: adresu Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, ir (arba) elektroninio pašto adresu [email protected].

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB „Surdegio vėjas“, juridinio asmens kodas 304961362, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. Nr. 8 6575 6631, el. pašto adresas [email protected].[1] Teritorija su statybos apribojimais – tai teritorija aplink planuojamą vėjo elektrinę jos stiebo aukščio ribose arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas vėjo elektrinės stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 d.).

 


 

INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO, PAGAL LR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 49 STR. 16 D.

Ši informacija skelbiama vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 16 d. ir atsižvelgiant į tai, kad šių žemės sklypų savininkams nepavyko įteikti informacinių pranešimų arba šių žemės sklypų savininkų gyvenamosios vietos adresas nėra žinomas:

unikalus Nr. 484-0001-0014; 3484-0001-0009; 4400-2838-5919; 4400-2839-2378; 4400-2955-8618; (toliau kartu – Žemės sklypas)

Žemės sklypas patenka į atstumą aplink UAB „Surdegio vėjas“ (toliau – Bendrovė), planuojamą statyti didesnę kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinę jos stiebo aukščio ribose ir (arba) teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams (toliau – Teritorija su statybos apribojimais). UAB „Surdegio vėjas“, kaip Bendrovė suinteresuota energijos gamybos šioje didesnėje kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje vykdymu, skelbia šią informaciją apie planuojamą vėjo elektrinės statybą ir elektros energijos gamybos joje veiklą:

Numatoma vykdyti veikla

Iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės ir jai reikalingų inžinierinių tinklų statyba ir elektros energijos gamyba

Vėjo elektrinės įrengtoji galia

Iki 8000 kW, stiebo aukštis iki 180 m

Veiklos vykdymo teritorija ir jos plotas

VE03žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2323-5276, teritorijos plotas 12.5100 ha

VE04žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2854-2043, teritorijos plotas 14.4225 ha

VE06žemės sklypo unikalus Nr. 3401-0002-0074, teritorijos plotas 14.1600 ha

Apribojimai dėl naujų pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo

Dėl nurodytos Bendrovės numatomos vykdyti veiklos, t.y. iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybos ir elektros energijos gamybos iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje, Teritorijoje su statybos apribojimais, į kurią patenka Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 484-0001-0014; 3484-0001-0009; 4400-2838-5919; 4400-2839-2378; 4400-2955-8618, bus negalimos šios veiklos: naujų sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) pastatų statyba, taip pat aukščiau nurodytos paskirties patalpų įrengimas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius, keičiant statinių ir (ar) patalpų paskirtį į aukščiau nurodytą paskirtį, teritorijų planavimas rekreacijai ir aukščiau nurodytos paskirties objektų statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai, naudojami tik ūkininko ar įmonės, vykdančios veiklą kitos nei aukščiau nurodytos paskirties pastatuose (patalpose), ūkinės veiklos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 ir 10 d.)

Informuojame, kad Žemės sklypo savininkas turi teisę pateikti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų nuo šiame informaciniame pranešime nurodytos informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklypuose, patenkančiuose į aukščiau nurodytą veiklos vykdymo teritoriją, sąlygų su Bendrove. Rašytinisprieštaravimas dėl vėjo elektrinės statybos teikiamas Bendrovei šiais kontaktais: adresu Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, ir (arba) elektroninio pašto adresu [email protected].

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB „Surdegio vėjas“, juridinio asmens kodas 304961362, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. Nr. 8 6575 6631, el. pašto adresas [email protected]

3.<text>Remiantis 2023 m. rugpjūčio 17 d. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu, pradedama viešosios įstaigos „Baltarusistikos institutas“, juridinio asmens kodas: 300567968, buveinė: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gurių Sodų 28-oji g. 24, Vilnius, Lietuva, duomenys apie instituciją kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, likvidavimo procedūra. Nuo 2023 m. rugsėjo 21 d. “Baltarusistikos institutas“ įgyja likviduojamos įstaigos teisinį statusą.

Kilus bet kokiems klausimams, prašome kreiptis į likvidatorę Deimantę Ališauskaitę el.p. [email protected]

 


INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, FIZINIAMS ASMENIMS, NAUDOJANTIEMS ŽEMĘ PAGAL NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE ĮREGISTRUOTĄ SUTARTĮ, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO

 

Informuojame apie Lietuvos Respublikos (toliau – LR) energetikos ministro 2023-07-12 įsakymu Nr. 1-212 patvirtintus Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų plano (toliau – Planas) sprendinius.

Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – SŽNS įstatymas) 11 str. 3 ir 4 d. nuostatomis informuojame apie Planu nustatytas teritorijas ir žemės sklypo (-ų) savininko (-ų), taip pat asmens (-ų), kurio (-ių) teisė į žemės sklypą (-us) įregistruota Nekilnojamojo turto registre, kurio (-ių) gyvenamosios vietos adresas nežinomas arba kuriam (-iems) nepavyko įteikti registruoto laiško (detalesnė informacija žemiau pateiktoje lentelėje).

Teisę kreiptis į šilumotiekių operatorių UAB „Skuodo šiluma“ (toliau – Plano iniciatorius) dėl SŽNS įstatymo 13 str. 1 d. nurodytos kompensacijos išmokėjimo. Informuojame, kad teisę į kompensaciją galite įgyvendinti Plano iniciatoriui pateikiant Metodikoje „Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodika“ nustatyta tvarka užpildytą prašymą išmokėti kompensaciją (kurio forma nustatyta šioje Metodikoje) kartu su pridedamais dokumentais.

Žemės sklypas (jo dalis), patenkantis į Planu nustatytą teritoriją*, kurio savininko (-ų), fizinio (-ių) asmens (-ų), naudojančių žemę pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą sutartį, gyvenamosios vietos adresas nežinomas

Unikalus Nr.

Adresas

7550-0004-0017

Skuodas, Dariaus ir Girėno g. 15

7550-0004-0054

Skuodas, Dariaus ir Girėno g. 13

7550-0004-0181

Skuodas, Šatrijos g. 32

7550-0005-0071

Skuodas, Vaižganto g. 32

7550-0003-0031

Skuodas, Šaulių g. 11

7550-0004-0100

Skuodas, Birutės g. 10

Žemės sklypas (jo dalis), patenkantis į Planu nustatytą teritoriją*, kurio savininkui (-ams), fiziniam (-iems) asmens (-ims), naudojantiems žemę pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą sutartį, nepavyko įteikti registruoto laiško

Unikalus Nr.

Adresas

4400-2361-3485

Skuodas, Šaulių g. 19

7550-0004-0003

Skuodas, Šatrijos g. 4

4400-5272-0982

Skuodas, J. Chodkevičiaus g. 11

7550-0005-0042

Skuodas, Mosėdžio g. 15

7550-0004-0130

Skuodas, Vilniaus g. 1A

7550-0004-0103

Skuodas, Sodų g. 6

4400-0292-7286

Skuodas, Birutės g. 14

4400-2289-4693

Skuodas, Algirdo g. 4

4400-0999-4085

Skuodas, Vilniaus g.

4400-0906-5736

Skuodas, Vilniaus g. 3

7550-0005-0117

Skuodas, Pergalės g. 18

7550-0005-0104

Skuodas, Vytauto g. 2

7550-0004-0045

Skuodas, Vytauto g. 9

4400-5739-2797

Skuodas, Dariaus ir Girėno g. 7

4400-4685-0928

Skuodas, Mokyklos g. 3

4400-4283-8004

Skuodas, Mosėdžio g. 44

4400-2092-0538

Skuodas, Mosėdžio g. 13

4400-2092-0538

Skuodas, Dariaus ir Girėno g. 27

*Šilumotiekių apsaugos zonų dydžiai nurodyti LR SŽNS įstatymo 48 str., jose taikytini apribojimai – SŽNS įstatymo 49 str.

Su patvirtinto Plano sprendiniais (skelbtais 2023-07-17) galite susipažinti Plano iniciatoriaus internetinėje svetainėje adresu  https://www.uabskuodosiluma.lt/.

Plano iniciatorius –UAB „Skuodo šiluma“, Šatrijos g. 27, LT-98108, Skuodas,tel. . +370 (440) 73380, el. p. [email protected], interneto svetainė www.uabskuodosiluma.lt/. Už Plano rengimo vykdymą atsakingas asmuo – vyresnysis inžinierius Kostas Sodis, tel. +37061220238, el. p. [email protected].

Plano rengėjas – UAB „Inžinerija LT“, Klaipėdos g. 15, LT-96332, Kretingalė, Klaipėdos r., +370 628 10344, el. p. [email protected]., interneto svetainės adresas www.inzinerija.lt. Dėl informacijos apie Plano sprendinius kreiptis į matininko asistentą Justiną Pocių, tel. +370 611 09375, el. p. [email protected].

 


2023-10-31 d., 10.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Alicijos Okunevič, mirusios 2023-09-12, testamentas.

 


 

Parduodamas bankrutuojančios įmonės ilgalaikis turtas. Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 869623767 arba el. paštu: [email protected].

 


Pranešimas AB „Spauda“ akcininkams

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2023 m. lapkričio 13 d. 9.00 val. šaukiamas  neeilinis visuotinis  akcinės bendrovės „Spauda“ (įmonės kodas 121008154, buveinė Laisvės pr. 60, Vilniuje, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks bendrovės buveinėje Laisvės pr. 60, Vilnius (administracijos patalpose). Akcininkai registruojami nuo 8 val. 30 min.

Darbotvarkė:

1. Dėl akcinės bendrovės pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę;

2. Dėl naujos teisinės formos juridinio asmens įstatų tvirtinimo;

3. Po pertvarkymo bendrovės valdybos narių rinkimas;

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2023 m. lapkričio  mėn. 6 d. Dalyvauti ir balsuoti susirinkime turi teisę tik asmenys, buvę bendrovės akcininkais visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Bendrovė nesudaro galimybių balsuoti elektroninio ryšio priemonėmis.

Su sprendimų projektais ir kitais dokumentais akcininkai gali susipažinti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais terminais AB „Spauda“  buveinėje Laisvės pr. 60, Vilniuje, administracijos patalpose, 2 aukšte, darbo dienomis 8:00-12.00 val. ir 12.45-17:00 val.

 


Viešoji įstaiga Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, įmonės kodas 211950810, skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto, prekių pardavimo viešajame aukcione sąlygas

Parduodamas turtas:

 

Inventorinis Nr.

Pavadinimas

Įsigijimo metai,
mėnuo

Pradinė kaina, Eur su PVM

Viskas sumontuota viename komplekte

8133266

Staklės HAAS Super Mini Mill (Darbo valandos tik 950 H)

2018-02

37000

8134697

Moduliniai spaustuvai 125 mm

2018-01

300

Trumpalaikis turtas

Trumpas gręžimo patronas Forma A 2,5-16 mm HOLEX

 

100

Trumpalaikis turtas

Trumpas gręžimo patronas Forma A 0,3-8 mm GARANT

 

100

 

8133395

BUILDER T100 teodolito  komplektas

2006-05

1200

 

8133396

BUILDER T100 teodolito  komplektas

2006-05

1200

 

8133158

Teodolito komplektas

    2010-04

1000

 

8133159

Teodolito komplektas

    2010-04

1000

 

8133160

Nivelyro komplektas

    2010-04

150

 

8133161

Nivelyro komplektas

2010-04

150

 

8133162

Lazerinis tolimatis

 2010-04

150

 

8133163

Lazerinis tolimatis

2010-04

150

 

8133391

Skaitmeninio nivelyro SPRINTER komplektas

2006-05

300

 

8133392

Skaitmeninio nivelyro SPRINTER komplektas

2006-05

300

 

8133393

Skaitmeninio nivelyro SPRINTER komplektas

2006-05

300

 

8134694

EMCO frezavimo staklės Concept Mill 55 basic

2008-11

5000

 

8133087

Koordinatinės matavimo mašinos Tesa modelis

   2004-12

10000

 

          Aukciono dalyvis, norintis įsigyti parduodamą turtą iki registracijos į tiesioginį aukcioną pradžios, kartu su dalyvio registravimo mokesčiu, kuris yra 15 (penkiolika) Eur sumoka dalyvio garantinį įnašą, kuris yra 300 (trys šimtai) Eur. Aukciono dalyviai, norintys dalyvauti aukcione žiūrovo teisėmis, sumoka žiūrovo mokestį - 15 (penkiolika) Eur. Dalyvio registravimo mokestis, dalyvio garantinis įnašas ir žiūrovo mokestis sumokamas į Vilniaus universiteto atsiskaitomąją sąskaitą (LT247044060001101392, AB SEB bankas), būtinai nurodant mokėjimo paskirtį („dalyvio registravimo mokestis“, „dalyvio garantinis įnašas“ ar „žiūrovo mokestis“). Aukciono dalyvio, laimėjusio aukcioną, sumokėtas dalyvio garantinis įnašas yra įskaitomas į įsigyto turto kainą. Aukciono dalyviui, nelaimėjusiam tiesioginio aukciono, sumokėtas dalyvio garantinis įnašas grąžinamas per 10 (dešimt) darbo dienų pasibaigus aukcionui. Dalyvio registravimo ir žiūrovo mokesčiai nėra grąžinami, išskyrus jeigu aukcionas neįvyksta, nes jame įsiregistravo mažiau kaip 2 aukciono dalyviai. Aukciono laimėtojui nesumokėjus už įsigytą turtą, dalyvio garantinis įnašas negrąžinamas.

         Aukciono dalyviai, registruojantis į tiesioginį aukcioną, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu aukciono dalyvis veikia įgaliotas kito asmens – turi turėti įgaliojimą atstovauti pirkėją. Norintieji dalyvauti aukcione privalo pateikti banko pavedimo kopiją už sumokėtą dalyvio registravimo mokestį, dalyvio garantinį įnašą ir žiūrovo mokestį.

        Tiesioginio aukciono registravimosi data ir vieta 2023 m. lapkričio 6 d., 9.00 val. M. K. Čiurlionio g. 25A, 105 kab., Vilnius. Tiesioginis aukcionas vyks 2023 m. lapkričio 6 d., 10.00 val. M. K. Čiurlionio g. 25A, 105 kab., Vilnius. Atsakingas asmuo už turto apžiūrą – Saulius Baranauskas, tel.: +370 41 393015. Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2023 m. spalio 23 – 31 dienomis nuo 10.00 iki 15.00 val. Vytauto g. 84, Šiauliai.

         Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma per 3 (tris) darbo dienas pavedimu A/S LT247044060001101392, AB SEB bankas, įmonės kodas – 211950810.

        Minimalus kainos didinimo intervalas – 5 proc. nuo pradinės turto pardavimo kainos.

        Įsigytą turtą tiesioginio aukciono laimėtojai pasiima patys.

 


Informacija apie planuojamą statyti vėjo elektrinę

 

UAB “Vėjas du ” (įm. k. 306246734), Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, informuoja, kad žemės sklype, esančiame Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Ragujų k. unikalus Nr. 6717-0004-0171, plotas 6.1200 ha, planuoja statyti 7,2 MW ar panašios galios bei 180 metrų neįskaitant sparnuotės aukščio vėjo elektrinę (VE) (bendras VE aukštis bus iki 270 metrų) ir užsiimti elektros energijos gamybos vykdymu (VE koordinatės X: 6213746.39; Y: 529669.38).

Vadovaujantis LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (AIEĮ) 49 str. 14 d., žemės sklypams, patenkantiems į atstumą aplink planuojamą statyti VE jos stiebo aukščio ribose (arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas VE stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (šios VE atveju ji yra 206 m.) bus taikomai apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Į minėtą teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai turi teisę pateikti Statytojui prieštaravimą raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklype sąlygų su Statytoju.

Vadovaujantis AIEĮ 49 str. 15 d., žemės sklypų, patenkančių į atstumą tarp teritorijos su statybos apribojimais (AIEĮ 49 str. 14 d., kuri šios VE atveju yra 206 m.) ir 49 str. 9 d. nustatyto atstumo (kuris šios VE atveju yra 720 m.), savininkams gali būti taikomi apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Šie apribojimai gali būti taikomi, įskaitant, bet, neapsiribojant, toliau nurodytų žemės sklypų ir juose esančių pastatų savininkams, turto unik. Nr. 6717-0004-0045; 6717-0004-0215; 6717-0004-0090; 6717-0004-0089; 67170006-0055; 6717-0004-0001; 6717-0004-0073; 6717-0004-0091; 6717-0004-0065. Prieštaravimą Statytojui raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo turi teisę pateikti 49 str. 9 d. nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į minėtą teritoriją, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su 49 str. 9 d. nurodytų naujų įvardintos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu. Prieštaravimą pateikę pastatų savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti minėtas procedūras, gali sudaryti su Statytoju susitarimą dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių su pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams.

Dėl papildomos informacijos suteikimo Jūs turite teisę kreiptis į UAB „Vėjas du“, įmonės kodas 306246734, adresas Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, tel. Nr. +370 657 71340, el. p. [email protected].

 


Informacija apie planuojamą statyti vėjo elektrinę

 

UAB “Vėjas du ” (įm. k. 306246734), Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, informuoja, kad žemės sklype, esančiame Pasvalio r. sav., Krinčino sen., Ličiūnų k., unikalus Nr. 4400-0765-4904, plotas 1.9600 ha, planuoja statyti 7,2 MW ar panašios galios bei 180 metrų neįskaitant sparnuotės aukščio vėjo elektrinę (VE) (bendras VE aukštis bus iki 270 metrų) ir užsiimti elektros energijos gamybos vykdymu (VE koordinatės X: 6214204.12; Y: 531438.13).

Vadovaujantis LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (AIEĮ) 49 str. 14 d., žemės sklypams, patenkantiems į atstumą aplink planuojamą statyti VE jos stiebo aukščio ribose (arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas VE stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (šios VE atveju ji yra 180 m.) bus taikomai apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Į minėtą teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai turi teisę pateikti Statytojui prieštaravimą raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklype sąlygų su Statytoju (apribojimai bus taikomi, įskaitant, bet neapsiribojant, toliau nurodytų žemės sklypų savininkams, turto unik. Nr: 6725-0007-0134; 6725-0007-0178, 6725-0007-0018, 4400-0215-7279, 4400-0052-7140, 6725-0007-0173).

Vadovaujantis AIEĮ 49 str. 15 d., žemės sklypų, patenkančių į atstumą tarp teritorijos su statybos apribojimais (AIEĮ 49 str. 14 d., kuri šios VE atveju yra 180 m.) ir 49 str. 9 d. nustatyto atstumo (kuris šios VE atveju yra 720 m.), savininkams gali būti taikomi apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Šie apribojimai gali būti taikomi, įskaitant, bet, neapsiribojant, toliau nurodytų žemės sklypų savininkams, turto unik. 6725-0007-0134; 6725-0007-0178; 6725-0007-0018, 4400-0215-7279, 4400-0052-7140; 6725-0007-0197; 6725-0007-0004; 6725-0007-0042; 6725-0007-0201; 6725-0007-0202; 6725-0007-0203; 6725-0007-0204; 6725-0007-0070; 6725-0007-0023; 6725-0007-0012; 6725-0007-0133; 4400-0146-2315; 4400-0731-2581. Prieštaravimą Statytojui raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo turi teisę pateikti 49 str. 9 d. nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į minėtą teritoriją, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su 49 str. 9 d. nurodytų naujų įvardintos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.Prieštaravimą pateikę pastatų savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti minėtas procedūras, gali sudaryti su Statytoju susitarimą dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių su pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams.

Dėl papildomos informacijos suteikimo Jūs turite teisę kreiptis į UAB „Vėjas du“, įmonės kodas 306246734, adresas Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, tel. Nr. +370 657 71340, el. p. [email protected].

 


Informacija apie planuojamą statyti vėjo elektrinę

 

UAB “Vėjas du ” (įm. k. 306246734), Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, informuoja, kad žemės sklype, esančiame Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Kiemelių k., unikalus Nr. 6717-0004-0044, plotas 3.3800 ha, planuoja statyti 7,2 MW ar panašios galios bei 180 metrų neįskaitant sparnuotės aukščio vėjo elektrinę (VE) (bendras VE aukštis bus iki 270 metrų) ir užsiimti elektros energijos gamybos vykdymu (VE koordinatės X: 6214436.95; Y: 529701.14).

Vadovaujantis LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (AIEĮ) 49 str. 14 d., žemės sklypams, patenkantiems į atstumą aplink planuojamą statyti VE jos stiebo aukščio ribose (arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas VE stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (šios VE atveju ji yra 180 m.) bus taikomai apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Į minėtą teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai turi teisę pateikti Statytojui prieštaravimą raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklype sąlygų su Statytoju (apribojimai bus taikomi, įskaitant, bet neapsiribojant, toliau nurodyto žemės sklypo savininkui, turto unik. Nr: 6717-0004-0204).

Vadovaujantis AIEĮ 49 str. 15 d., žemės sklypų, patenkančių į atstumą tarp teritorijos su statybos apribojimais (AIEĮ 49 str. 14 d., kuri šios VE atveju yra 180 m.) ir 49 str. 9 d. nustatyto atstumo (kuris šios VE atveju yra 720 m.), savininkams gali būti taikomi apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Šie apribojimai gali būti taikomi, įskaitant, bet, neapsiribojant, toliau nurodytų žemės sklypų savininkams, turto unik. 6717-0004-0204; 6717-0002-0339; 6717-0004-0089; 6717-0002-0300; 6717-0004-0215;6717-0004-0090; 67170-0020-228; 6717-0004-0001; 6717-0004-0007. Prieštaravimą Statytojui raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo turi teisę pateikti 49 str. 9 d. nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į minėtą teritoriją, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su 49 str. 9 d. nurodytų naujų įvardintos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu. Prieštaravimą pateikę pastatų savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti minėtas procedūras, gali sudaryti su Statytoju susitarimą dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių su pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams.

Dėl papildomos informacijos suteikimo Jūs turite teisę kreiptis į UAB „Vėjas du“, įmonės kodas 306246734, adresas Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, tel. Nr. +370 657 71340, el. p. [email protected].

 


2023-11-09 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Danutos Černiavskajos, mirusios 2023-09-08, testamentas.

 

 

Atgal