VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

SKELBIMAI-2023

2023.07.01. Skelbimai

INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau - AIEĮ) 49 str. 16 d. nuostatomis, šiuo skelbimu informuojame, kad yra planuojama vėjo elektrinių, kurių įrengtoji galia didesnė kaip 30 kW, statyba greta žemiau esančioje lentelėje nurodytų žemės sklypų. Toliau lentelėje pateikiami duomenys apie žemės sklypus, kurių savininkams nepavyko įteikti registruotų laiškų AIE įstatymo 49 str. 14 d. nustatyta tvarka arba kurių gyvenamosios vietos adresas nežinomas.

Žemiau esančioje lentelėje nurodyti žemės sklypai (jų dalis) patenka į planuojamos statyti vėjo elektrinės stiebo aukščio teritoriją arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, ir jiems bus taikomi apribojimai dėl sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) statybos, nurodytos paskirties patalpų kitos paskirties statiniuose įrengimo ir rekreacinių teritorijų planavimo.

Toliau nurodytuose žemės sklypuose nebus ribojama objektų statyba naudojamų tik ūkininko ar įmonės, vykdančios kitą veiklą nei prieš tai nurodytos paskirties pastatuose (patalpose), ūkinės veiklos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms.

Žemės sklypas (jo dalis), patenkantis į AIEĮ 49 str. 9 d. nurodytą atstumą nuo planuojamos vėjo elektrinės, kurių savininkui (-ams) nepavyko įteikti registruotų laiškų arba kurių gyvenamosios vietos adresas nežinomas

Žemės sklypo unikalus numeris

Žemės sklypo, kuriame planuojama vėjo elektrinė unikalus numeris

Žemės sklypo, kuriame planuojama vėjo elektrinė adresas

Žemės sklypo adresas, kuriame planuojama vėjo elektrinė plotas, ha

4400-2811-9986

3365-0003-0011

Alytaus r. sav., Krokialaukio sen., Barkūniškio k.

14.4

3310-0001-0003

3365-0003-0022

Alytaus r. sav., Krokialaukio sen., Barkūniškio k.

10

3310-0001-0089

4400-0240-4704

Alytaus r. sav., Krokialaukio sen., Barkūniškio k.

18.02

3310-0001-0027

4400-0240-4704

Alytaus r. sav., Krokialaukio sen., Barkūniškio k.

18.02

4400-0645-3921

3365-0003-0022

Alytaus r. sav., Krokialaukio sen., Barkūniškio k.

10

4400-0537-1708

3365-0003-0022

Alytaus r. sav., Krokialaukio sen., Barkūniškio k.

10

4400-0537-3035

3365-0003-0022

Alytaus r. sav., Krokialaukio sen., Barkūniškio k.

10

3310-0001-0092

3365-0003-0022

Alytaus r. sav., Krokialaukio sen., Barkūniškio k.

10

 

Numatoma vykdyti veikla: elektros energijos gamyba

Vėjo elektrinės įrengtoji galia: iki 7,5 MW

Šių sklypų savininkai turi teisę pateikti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklypuose sąlygų[1].

Dėl papildomos informacijos gavimo apie planuojamą vėjo elektrinę arba susitarimo sudarymo, prašome, kreiptis šiais kontaktais: UAB „Sunly Land“, įmonės kodas: 305420705, adresas: Vilniaus g. 28-1, LT-01402, Vilnius, el. pašto adresas: [email protected],tel. nr. +370 600 63482 darbo dienomis 9 – 12 val. ir 13 – 16 val.

---------------

[1]Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 17 d., negavus prieštaravimo raštu per nustatytą terminą, laikoma, kad žemės sklypų ir (ar) statinių, esančių Įstatymo 49 str. 9 d. nurodytu atstumu, savininkai planuojamai didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybai neprieštarauja.

 


2023-07-03 d., 10.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Boris Melenikov, mirusio 2020-12-18, testamentas. 2023-07-31 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiami Aleksejaus Sapač, mirusio 2023-06-01, testamentai.

 


VšĮ Širvintų r. pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – PSPC) skelbia turto, esančio P. Cvirkos g. 13,  Širvintose, Širvintų seniūnijoje, Širvintų rajone, plane pažymėto indeksu – 1-116, bendrasis plotas – 13,58 kv. m, viešą nuomos konkursą.

Nuomos sutarties terminas – 5 (penkiems) metams. Pradinė turto nuomos kaina – 26,00 Eur už kvadratinį metrą per mėnesį.

Paraiškos dalyvauti konkurse teikiamos iki 2023 m. liepos 7 d. 12.00 val. PSPC (210 kab., Audronei Vaitkūnienei). Adresas ir telefonas papildomai informacijai gauti: PSPC, P. Cvirkos g. 13, Širvintos, tel. Nr. 8 382 30220, el. p. [email protected].

Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys dalyvauti patalpų nuomos konkurse, arba jų atstovai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas skelbiamas, pavadinimas, adresas („Dėl turto, esančio P. Cvirkos g. 13, Širvintose, Širvintų rajone, nuomos konkurso“) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti: paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas, adresas, telefono numeris, banko pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir banko kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas, adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir banko kodas (juridiniams asmenims), būdas (elektroniniu paštu arba registruotu paštu), kuriuo jis turėtų būti informuotas apie konkurso rezultatus, siūlomas konkretus nuompinigių dydis.

Juridinis asmuo pateikia: Juridinių asmenų registro išrašą arba registro elektroninį sertifikuotą išrašą (ESI) ir juridinio asmens įstatų kopiją, patvirtintą antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir vadovo arba įgalioto atstovo parašu (konkurse dalyvaujantys ūkininkai turi pateikti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopiją).

Fizinis asmuo pateikia asmens dokumento kopiją.

Konkurso dalyvis prieš pateikdamas dokumentus privalo sumokėti pradinį įnašą – 450 Eur (keturi šimtai penkiasdešimt eurų) į PSPC, įstaigos kodas – 178298773, sąskaitą Nr. LT504010042000030066, esančią Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje, banko kodas – 40100. Dalyviai arba jų įgalioti atstovai, nedalyvaujantys komisijos posėdyje, mokėjimo kvitą ar nurodymą, įrodantį, kad sumokėjo nurodytą pradinį įnašą, privalo pristatyti iki komisijos posėdžio pradžios.

Vokai su paraiškomis bus atplėšiami komisijos posėdyje 2023 m. liepos 07 d. 14.00 val., adresu: P. Cvirkos g. 13, Širvintose, 220 kab.

Išsamesnė informacija apie viešojo nuomos konkurso sąlygas, turto nuomos sutartį ir papildomas sutarties sąlygas skelbiama PSPC interneto svetainėje www.sirvintupspc.lt.

 


Informacija apie planuojamą statyti vėjo elektrinę

UAB “Smart & Easy” (įm. k. 302445920), Vatušių g. 6A, Rietavas ir UAB „VMG Energy“ (įm. k, 305669133), Liepų g. 68, Klaipėda, veikdamos pagal pasirašytą ketinimų protokolą, informuoja, kad žemės sklype, esančiame Akmenės r. sav., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Pašakarnių k., unikalus Nr. 4400-3060-2103, plotas 79.198 ha, planuoja statyti 6,8 MW ar panašios galios bei 170 metrų neįskaitant sparnuotės aukščio vėjo elektrinę (VE) (bendras VE aukštis bus iki 250 metrų) ir užsiimti elektros energijos gamybos vykdymu (VE koordinatės X: 6239797.14                   Y: 432990.74).

Vadovaujantis LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (AIEĮ) 49 str. 14 d., žemės sklypams, patenkantiems į atstumą aplink planuojamą statyti VE jos stiebo aukščio ribose (arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas VE stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (šios VE atveju ji yra 192,67 – 236,29 m.) bus taikomai apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Į minėtą teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai turi teisę pateikti Statytojui prieštaravimą raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklype sąlygų su Statytoju (netaikoma; būtini sutikimai yra gauti).

Vadovaujantis AIEĮ 49 str. 15 d., žemės sklypų, patenkančių į atstumą tarp teritorijos su statybos apribojimais (AIEĮ 49 str. 14 d.) ir 49 str. 9 d. nustatyto atstumo, savininkams gali būti taikomi apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Prieštaravimą Statytojui raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo turi teisę pateikti 49 str. 9 d. nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į minėtą teritoriją, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su 49 str. 9 d. nurodytų naujų įvardintos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu (taikoma tik žemės skl., unikalus Nr.: 3203-0011-0028, kurio savininkui pranešimo nepavyko įteikti registruotu laišku).Prieštaravimą pateikę pastatų savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti minėtas procedūras, gali sudaryti su Statytoju susitarimą dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių su pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams.

Dėl papildomos informacijos suteikimo prašome kreiptis į UAB „Smart & Easy” įgaliotą asmenį Darių Veličką, elektroninis paštas: [email protected], tel. Nr. +370 698 15245, Šeškinės g. 22A, Vilnius.

 


Pranešame, kad Visuotinio narių susirinkimo sprendimu likviduojama asociacija “Onkologijos srityje dirbančių draugija asociacija” (į.k. 302587154, buveinė  Santariškių g.1, Vilnius, duomenys saugomi VĮ Registro centro juridinių asmenų Registre), likvidatoriaus  tel.:+37068652586.

 


 

Parduodamos debitorinės reikalavimo teisės. Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 869623767 arba el. paštu [email protected]

 


2023-07-31 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiami Aleksejaus Sapač, mirusio 2023-06-01, testamentai.

 

Atgal