VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

02 03. Rietavo senjorai – TAU nariai

 

Dr. Aldona Vasiliauskienė

2010 m. spalio 10 d. Rietave buvo atidarytas Trečiojo amžiaus universitetas (TAU), kuriam vadovauja direktorė Alvyra Andrijauskienė. Universitetas įsikūręs Žemaitijos kolegijos patalpose, kur TAU studentus globoja ir kolegijos direktorius Jonas Bačinskas. Universitete veikia keturi fakultetai: Dvasinio tobulėjimo (dekanė Danutė Bruževičienė), Sveikatingumo (dekanė Rūta Nugarienė), Kultūros ir meno (dekanė Rūta Kupetauskienė) ir Muzikos fakultetas – dekanas Aloyzas Meškauskas (pastarasis fakultetas įsikūrė pusmečiu vėliau – 2011 m. pavasarį).

TAU lanko per 80 studentų – senjorų, skaitlingiausias iš visų fakultetų – Dvasinio tobulėjimo fakultetas, kurį lanko 37 studentai.

Šį pavasarį Universitetas išleis pirmąją laidą – mokymo laikas – du metai.

TAU studentai klauso paskaitų, kurias skaito kviečiami mokslininkai, dvasininkai, meno, kultūros žmonės, kiti specialistai, o taip pat ir vietiniai pedagogai. Senjorams universitetas tapo savotiška traukos vieta, kur ne tik klausoma paskaitų, bet ir bendraujama, diskutuojama, kartu švenčiamos šventės, verdamos sveikatingumo arbatos, lankomi spektakliai.

Užsiėmimai pastoviai vyksta ketvirtadieniais, o atvykus paskaitininkui iš toliau, taikomasi prie lektoriaus – susirenkama papildomai.

Kiekvienas fakultetas per mėnesį praveda ne mažiau vieno renginio. TAU daug padeda Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas Antanas Gutkauskas, nuoširdžiai talkina ir vikaras kun. Arvydas Mačiulis. TAU studentams aukojamos bendros šv. Mišios.

TAU veiklą palaiko Rietavo savivaldybė ir meras Antanas Černeckis.

<sk>Dvasinio tobulėjimo fakultetas

<text>Šio gausiausio studentų skaičiumi Rietavo TAU dekanė Danutė Bruževičienė, tvarkingai vedanti fakulteto dokumentiką, pasakoja apie fakulteto misiją: „Skatinti vyresnio amžiaus žmonių turiningą gyvenimą, kelti jų žinių ir kultūros lygį; skatinti tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą: sudaryti sąlygas saviraiškai ir patirties sklaidai, sudaryti galimybę klausytojams dvasiškai tobulėti įgyjant psichologinių, dorovinių, pasaulio išminties žinių“. 

Pagrindinė šių metų Dvasinio tobulėjimo fakulteto tema skirta Palaimintajam Jurgiui Matulaičiui MIC. Tad neatsitiktinai nagrinėjami tokie klausimai: „Kaip išgyventi įvairias gyvenimo netektis...“ (skaitė buvusi Rietavo „Aušros“ katalikiškos mokyklos mokytoja – psichologė Vaida Vaičikauskienė), „Maldos prasmė žmogaus gyvenime“ (kunigai ir vienuoliai).

Buvo organizuoti susitikimai su ekspedicijų „Misija Sibire“ dalyviais. Šie susitikimai vyko ne tik su TAU klausytojais, bet ir viso Rietavo bendruomene, tremtiniais.

Skaityti paskaitos apie Šv. Bazilijaus Didžiojo (tai unitų – Rytų arba Graikų apeigų katalikų) ordiną buvo pakviesta šio straipsnio autorė. Šio ordino istorija pradėtas paskaitų apie vienuolijas bei ordinus ciklas.

Dvasinio tobulėjimo fakulteto dekanė Danutė Bruževičienė – Rietavo „Aušros“ katalikiškos vidurinės mokyklos (mokykla įkurta 1991 rugsėjo 1 d., likviduota 2009 m. rugpjūčio 31 d.) ilgametė direktoriaus pavaduotoja, ir direktorė (2005–2008). 2008 m. Rietavo „Aušros“ katalikiškąją vidurinę mokyklą baigė dvyliktoji abiturientų laida. Per šį trumpą laiką mokykla tapo jaunimo dvasinio ugdymo bei rengimo mokslui unikumu.

Itin svarbus 1993–2000 metais mokyklos direktoriumi dirbusio Vyto Rutkausko nuopelnas – Jaunųjų istorikų konferencijų organizavimas, apjungęs visos Lietuvos mokyklas. 1995 m., vasario 14-16 d. organizuota pirmoji jaunųjų istorikų konferencija „Lietuvos valstybingumo raidos bruožai, nepriklausomybės kovų idealai“ (dalyvavo septynių mokyklų atstovai). Per trumpą mokyklos egzistavimo laiką suorganizuota 12 respublikinių jaunųjų istorikų konferencijų „Tėvynės labui įnešu savąją dalį...“ (paskutinioji - 2006 m. balandžio 7 d.). V. Rutkauskas, jau tapęs Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus (ROKIM) direktoriumi, aktyviai talkindavo konferencijų rengime ir jų pravedime. Šios konferencijos paskatino ne vieną dalyvį, atvykusį iš įvairių Lietuvos mokyklų, ateityje, baigus studijas, pasukti mokslo tyrimo keliu.

<sk>Rietavo ryšiai su vienuoliais bazilijonais

<text>2005 m. balandžio 22 d. „Aušros“ katalikiškojoje mokykloje XI konferencijoje apie ukrainiečius – Rytų apeigų katalikų vienuolius bazilijonus paskaitą skaitė dr. Aldona Vasiliauskienė, o atvykęs  Bazilionų vidurinės mokyklos (Šiaulių raj.) direktorius Rimantas Gorys parodė videofilmą iš 2004 m. Šiaulių universitete vykusios tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas“. Konferencijoje dalyvavo ir vienuoliai bazilijonai: Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios klebonas kun. t. Pavlo Jachimec ir brolis Severinas Studja (tuomet mokėsi Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje). Susirinkusieji klausėsi vienuolių atliekamų giesmių ukrainiečių kalba. Tai buvo pirmoji pažintis „Aušros“ katalikiškosios mokyklos kolektyvo bei į konferenciją atvykusių svečių su Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istorija. Ir 2006 m. balandžio 7 d. XII-oje jaunųjų istorikų konferencijoje kalbėta apie Bazilionų vidurinės mokyklos ryšius su vienuoliais bazilijonais.

2006 m. lapkričio 13–14 d. Rietavo „Aušros“ katalikiškosios vidurinės mokyklos direktorė D. Bruževičienė, inicijuojant Bučačo Šv. Juozapato kolegijumo direktoriui kun. t. Ivanui Majkovič OSBM, organizavo Ukrainos katalikiškųjų mokyklų atstovų susitikimą su Žemaitijos krašto katalikiškosiomis mokyklomis. Dvi dienas pedagogai dalinosi jaunimo ugdymo patirtimi, kalbėjo apie problemas, ieškojo būdų jų sprendimui. Tad žinios apie vienuolius bazilijonus ir Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną plėtėsi.

2007 m. vasario 8–9 d. Lvovo nacionalinio Ivano Franko universiteto mokslinė biblioteka organizavo kasmetinę konferenciją, kurioje pranešimus skaitė ir Lietuvos mokslininkai: Šiaulių universiteto prof. Vytenis Rimkus, Vilniaus pedagoginio universiteto doc. dr. Juozas Banionis, straipsnio autorė dr. Aldona Vasiliauskienė, pasisakė ir Rietavo „Aušros“ katalikiškosios mokyklos direktorė D. Bruževičienė.

Lankytasi Lvovo katalikiškosiose mokyklose, bendrauta su Lvovo religijų istorijos muziejaus direktore Zorjana Bylik ir kitais darbuotojais. Tartasi dėl bendradarbiavimo, pasikeitimo parodomis, bendradarbiavimo sutarties pasirašymo. Tačiau per trejus metus prasmingai plėtęsis ryšys su ukrainiečiais ir vienuoliais bazilijonais nutrūko – kaip jau minėta, 2009 m. mokykla buvo uždaryta.

Tad neatsitiktinai Rietavo TAU Dvasinio tobulėjimo fakulteto dekanė Danutė Bruževičienė, nuoširdžiai prisimindama ukrainiečius, žinodama apie jų 1617 m. Vilniuje įkurtą Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną, siekė, kad apie vienuolius bazilijonus sužinotų ir jos studentai. Klausytojų domėjimąsi šiuo mažai žinomu ir 2017 m. 400 metų sukaktį minėsiančiu ordinu liudijo ne tik įdėmus klausymasis, bet ir gausybė klausimų prelegentei – šio straipsnio autorei. Rietavo TAU vadovai ir studentai tikisi glaudesnio bendradarbiavimo su ukrainiečiais.

 

 

N/Rietavas - Rietavo TAU Dvasinio tobulėjimo fakulteto studentai. Pirmoji kairėje - fakulteto dekanė Danutė Bruževičienė, šalia jos - TAU direktorė Alvyra Andrijauskienė. Nuotraukos iš asmeninio dr. A.Vasiliauskienės archyvo

 

 

N/Rietavas1– Ukrainos ambasadorius Lietuvos Respublikoje Valerijus Žovtenko, padėjęs gėlių prie tautos vienytojo paminklo, kalba apie Taraso Ševčenkos svarbą kiekvienam ukrainiečiui, tautai, valstybei

Atgal