VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

09.30. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Suvažiavimas

Zigmas Tamakauskas

Rugsėjo mėn. 23 d. Kauno įgulos karininkų ramovės Kunigaikščių menėje įvyko Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Suvažiavimas. Jame dalyvavo buvę Lietuvos partizanai, jų rėmėjai, laisvės kovų dalyviai ir svečių būrys. Salė pasipuošė atkurtų partizanų apygardų vėliavomis.  Suvažiavimas pradėtas   žuvusių dėl Lietuvos laisvės bei mūsų dienomis išėjusių į Viešpaties namus buvusių Laisvės kovotojų atminties  pagerbimu,  Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios rektoriaus, Kauno įgulos kariuomenės  kapeliono, iškilaus kunigo majoro Tomo Karklio malda ir  Lietuvos himnu. Jaunųjų šaulių grupė iškilmingai išnešė gėlių puokštes padėti prie Nežinomo kareivio kapo Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje  ir prie Laisvės kovotojų Motinos paminklo miesto Senosiose kapinėse.

Renginio akimirkos

Suvažiavimo pagrindinė tema:  LLKS įstatų papildymas, naujos Tarybos išrinkimas  ir a. a. monsinjoro Alfonso Svarinsko iniciatyva pradėto statyti  Kryžkalnėje  Lietuvos partizanams  paminklo ateitis ir įgaliojimo suteikimas Raseinių savivaldybei jį užbaigti. Apie tai išsamų pranešimą padarė jau fizinę negalią turintis, bet visada pasižymintis guviu mąstymu ir stipria dvasia Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Prezidiumo pirmininkas d. pulkininkas Jonas Čeponis. Suvažiavimui pirmininkauti buvo išrinkti d. mjr. Vytautas Balsys ir d. vyr. ltn. Zigmas Tamakauskas. Gražiais žodžiais Suvažiavimą sveikino buvę LR Seimo nariai Rytas Kupčinskas ir Auksė Ramanauskaitė – Skokauskienė. Dalykinėje diskusijoje aktyviai dalyvavo atkurtos Prisikėlimo apygardos vadas publicistas Juozas Mocius, LLKS štabo viršininkas Vytautas Balsys, atkurtos Vietinės rinktinės vadas Jeronimas Kraulys, atkurtos Lietuvos laisvės armijos atstovė Irena Montvydaitė, taip pat Suvažiavimo dalyviai Giedrius Gataveckas, Romas Karbauskas, Zenonas Rakauskas, Pranas Kavaliauskas ir kiti.  Visi Suvažiavimo dalyviai pritarė operatyviai užbaigti statomą  Kryžkalnio paminklą, suteikiant atitinkamą įgaliojimą Raseinių savivaldybei, LLKS nuostatų siūlomiems papildymams. Taip pat buvo išrinkta nauja LLKS Taryba: Vytautas Balsys, Algis Čeponis, Saulius Čiarna, Giedrius Gataveckas, Angelė Jakavonytė ir Zigmas Tamakauskas.

Suvažiavimo dalyviai  siūlė kreiptis į LR Vyriausybę, kad ji dėtų pastangas išsaugoti ir tvarkyti pastatytus paminklus – memorialus, žyminčius kovų vietas su sovietiniu okupantu ir žuvusių Laisvės kovotojų atminimą.   Zigmas Tamakauskas pateikė Nutarimo projektą, adresuotą LR Prezidentei, LR Seimo Pirmininkui, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto vadovui bei LR Vyriausybei „Dėl Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektų“, pritariantį LRS narių A. Ažubalio, L. Kasčiūno, St. Šedbaro ir kt. pasiūlytam variantui. Projektas buvo priimtas vienbalsiai.

Suvažiavimas baigtas išnešamų vėliavų pagerbimu, prasmingu palinkėjimu, nuoširdžiais pokalbiais ir kareiviškos košės bei arbatos vaišėmis.

Atgal