VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

TV programa

04.22. TV programa

 

				

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson. HD (kart.)

07:00 Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai (The Wild Adventures of Blinky Bill)

07:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 2 (Alvinnn!!! and The Chipmunks 2)

07:30 Premjera. Detektyvė Miretė (Mirette Investigates)

07:45 Premjera. Stebuklingoji Boružėlė (Miraculous. Tales of Ladybug and Cat Noir)

08:10 Karinės paslaptys

09:00 Labas rytas, Lietuva

09:30 Žinios

09:35 Labas rytas, Lietuva

10:30 Žinios

10:35 Labas rytas, Lietuva

11:30 Žinios

11:35 Labas rytas, Lietuva

11:45 Pasaulio dokumentika. Premjera. Gorongozos nacionalinis parkas. Rojaus atgimimas (Gorongosa Park. Rebirth of Paradise)

12:40 Pasaulio dokumentika. Premjera. Sniego vilkų šeimyna ir aš (Snow Wolf Family and Me)

13:40 Mis Marpl 4 (Agatha Christie's Marple 4)

15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom"

15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)

16:00 Sveikinimų koncertas

17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)

18:00 Teisė žinoti

18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba

19:30 Stilius

20:25 Loterijos „Keno Loto" ir „Jėga"

20:30 Panorama

20:52 Sportas

21:00 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis"

23:10 Draugo kailyje (The Change-Up)

01:00 Auksapirštis (Goldfinger (JB3))

02:50 Pasaulio dokumentika. Gorongozos nacionalinis parkas. Rojaus atgimimas (Gorongosa Park. Rebirth of Paradise)

03:45 Pasaulio dokumentika. Sniego vilkų šeimyna ir aš (Snow Wolf Family and Me)

04:45 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Ved. Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. HD (kart.)

 

				

05:30 Panorama. HD (kart.)

05:52 Sportas. Orai. (kart.)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 LRT OPUS ORE. Grupė „Wolfsome". HD (kart.)

07:05 Mokslo sriuba. Ved. Ignas Kančys. HD (kart.)

07:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas. HD (subtitruota, kart.)

07:45 Kultūrų kryžkelė. Trembita. HD (subtitruota, kart.)

08:00 Kultūrų kryžkelė. Menora. HD (subtitruota, kart.)

08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. HD (subtitruota, kart.)

08:30 Krikščionio žodis. HD (subtitruota)

08:45 Kelias

09:00 Euromaxx. Ved. Ugnė Galadauskaitė. (kart.)

09:30 Premjera. Meno ritmai (Art Beats)

10:00 ARTS21. Meno ir kultūros žurnalas (ARTS21)

10:30 Pradėk nuo savęs

11:00 Septynios Kauno dienos. HD (kart.)

11:30 Durys atsidaro

12:00 Kultmisijos. Dokumentinė kultūros apybraiža. Rež. Gintaras Šeputis.

12:45 ARTi

13:00 Linija, spalva, forma

13:30 Stop juosta

14:00 Legendos

14:45 Šventadienio mintys

15:15 Vienuolynų kelias Lietuvoje

15:45 Vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dainelė 2018"

17:25 Nes man tai rūpi

18:15 Bravo! (Bravo!)

19:25 Pasaulio ledo ritulio čempionatas. I diviziono B grupė. Lietuva – Kroatija. Tiesioginė transliacija iš Kauno.

22:00 Kiotas. Romantiška pažintis su nacionalinėmis vertybėmis (Fascinating Encounters. The National Treasures of Kyoto / Kyoto kokuho roman)

22:45 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias – dainininkė Sarah Brightman (Didžioji Britanija)

23:40 Anapus čia ir dabar. Ved. Algirdas Acus. Rež. Rimantas Babrauskas. (kart.)

00:30 Kino žvaigždžių alėja. Žemynų atskirti (Continental Divide)

02:15 Prisikėlimo ekspresas – šimtmečio veidai. Ved. Egidijus Aleksandravičius. (kart.)

03:00 Stambiu planu. Ved. Andrius Rožickas. HD (kart.)

03:45 Kultmisijos. Dokumentinė kultūros apybraiža. Rež. Gintaras Šeputis. (kart.)

04:35 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias – dainininkė Sarah Brightman (Didžioji Britanija)

 

				

05:00 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė."

05:40 „Šiandien kimba“. Laida žvejams. Vedėjai E. Muliuolis ir S. Vigraitis."

07:00 Programa

07:04 TV parduotuvė

07:20 „Nuostabūs pojūčiai“. Dokumentinis serialas. JAV. N-7."

08:00 „4 kampai“. Laida apie interjerą. Ved. E. Kernagytė. 2018 m."

08:30 „Kaimo akademija“. TV žurnalas. Vedėja L. Pilipavičienė."

09:00 „Šiandien kimba“. Laida žvejams. Vedėjai E. Muliuolis ir S. Vigraitis."

10:00 Mano Europos Parlamentas

10:30 „Ekovizija“. Laida, skirta aplinkos apsaugai. Vedėjas D. Burkauskas. 2018 m."

10:40 „Iljušinas ir Babkinas tiria. Vaiduoklis kreivame veidrodyje“ (1; 2)

12:45 „Laiptai į dangų“ (3; 4)

15:15 „Pavojingiausios kelionės. Kongas, Kivu provincija“. Dokumentinis serialas. Prancūzija. 2014 m. N-7."

16:00 Žinios

16:18 Orai

16:20 „Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu“. Laida apie krepšinį. Ved. Vidas Mačiulis."

16:50 „Pražūtingi smaragdai“ (54)

18:00 Žinios

18:27 Orai

18:30 Mano Europos Parlamentas

19:00 „Baimės įlanka“ (7)

20:00 Žinios

20:27 Orai

20:30 „Baimės įlanka“ (8)

21:30 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė."

22:30 Žinios

22:57 Orai

23:00 „Vienišas vilkas“ (11; 12)

01:00 „Kapitonas Gordejevas“ (4/1; 4/2)

02:50 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė."

03:30 „Baimės įlanka“ (7; 8)

 

				

06:30 Galiūnų čempionų lyga. Vokietija

07:30 Sveikatos kodas

08:30 Tauro ragas

09:00 Galiūnų čempionų lyga. Olandija

10:00 Pavariau (24)

10:30 Blogas šuo! (4)

11:30 Žemė iš paukščio skrydžio (4)

12:40 Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu (83)

13:10 Džekas Hana kviečia į gamtą (2)

13:40 Sveikinimai

16:00 Reali mistika (21)

17:00 LKL čempionatas. Neptūnas-Lietuvos rytas

19:30 Daktaras Richteris (5)

20:35 Daktaras Richteris (6)

21:40 Juodasis sąrašas (21)

22:35 Išbandymų diena (2)

23:35 Užrakintas

01:20 Kas žudikas? (25)

02:15 Detektyvų istorijos (3)

 

				
				

06:25 Dienos programa

06:30 Didysis žvejys 2 (37)

06:55 Ponas Bynas (23)

07:20 "Nickelodeon" valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės (35)

07:45 Žuviukai burbuliukai (8)

08:10 Keista šeimynėlė (16)

08:35 Tomo ir Džerio šou (22)

09:00 Ogis ir tarakonai (73)

09:10 Drakonų kova. Super (7)

09:40 KINO PUSRYČIAI Nykštuko Tomo ir Coliukės nuotykiai

11:05 Tomas ir Džeris. Šnipų žaidimai

12:30 Aš - šnipas

14:20 PREMJERA Roko amžius

16:40 Ne vienas kelyje

17:20 Teleloto

18:30 Žinios

19:25 Sportas

19:28 Orai

19:30 Mes vieno kraujo

22:00 Džekas Ryčeris

00:40 Sukrečiantis skrydis

02:35 Savaitė be žmonų

04:25 Programos pabaiga

 

				

06:20 Teleparduotuvė

06:50 Kas namie šeimininkas? (3)

07:20 Kas namie šeimininkas? (4)

07:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (100)

08:45 Surikatų namai (10)

09:15 Žiniuonis (25)

10:15 Akloji (82)

10:50 Akloji (83)

11:25 Būrėja (13)

12:00 Bus visko

12:55 Beatos virtuvė

13:50 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (1)

14:50 Širdele mano (154)

15:50 Širdele mano (155)

16:50 Akloji (68)

17:20 Akloji (69)

17:50 Būrėja (14)

18:20 Būrėja (15)

18:55 TV1 KOMEDIJA Nepataisomas

21:00 Alfis

23:05 Šioje šalyje nėra vietos senukams

01:10 Tėvas Motiejus (17)

02:10 Tėvas Motiejus (18)

03:10 Bekas 3. Japoniškas Šiunga paveikslas

 

				

06:15 Televitrina

06:30 Aladinas

07:00 Ančiukų istorijos

07:30 Vėžliukai nindzės

08:00 Aladinas

08:30 Mamyčių klubas

09:00 Kulinariniai triukai

09:30 Penkių žvaigždučių būstas

10:00 Pasaulis pagal moteris

10:30 Svajonių sodai

11:30 Mergina iš Alabamos

13:45 Keistuolis ir gražuolė

15:45 NAUJAS SEZONAS. Simpsonai

16:15 Ekstrasensų mūšis

18:00 Raudonas kilimas

18:30 TV3 žinios

19:20 TV3 sportas

19:25 TV3 orai

19:30 Geriausi mūsų metai. 100-mečio šou

22:00 VAKARO KINO TEATRAS. Mechanikas

23:50 Pavojingas susitarimas

01:35 Lojalioji

03:35 Svotai

04:30 Mažylė Houp

04:55 Mažylė Houp

05:15 Moderni šeima

 

				

06:10 Televitrina

06:25 Ledo kelias

07:20 Bjauriausi darbai pasaulyje

08:30 Sandėlių karai

09:00 Gyvūnų manija

09:30 Vienam gale kablys

10:00 Praeities žvalgas

10:30 Savaitė su Kauno „Žalgiriu“

11:00 Skilusios kaukolės ranča

11:55 Jokių kliūčių!

12:55 Šunys. Nepaprastų gyvūnų šeima

14:00 Bjauriausi darbai pasaulyje

15:00 Ledo kelias

16:00 Iš peties

17:00 Sandėlių karai

17:30 Sandėlių karai

18:00 Skorpionas

19:00 Amerikos talentai

21:00 Žinios

21:45 Sportas

21:55 Orai

22:00 Nakties TOP

22:30 X Faktorius

01:00 Avarijų TV

01:30 Avarijų TV

01:55 Daktaras Hausas

02:45 Jaunasis vilkolakis

03:35 Programos pabaiga

Atgal