VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

TV programa

01.17. TV programa

 

				

05:00 Seserys (Seis hermanas / Six Sisters). Vaidybinis serialas. Ispanija. 2016 m. N-7. 219 s. HD (kart.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 Labas rytas, Lietuva

06:30 Žinios

06:35 Orai

06:37 Labas rytas, Lietuva

07:00 Žinios

07:05 Orai

07:07 Sportas

07:10 Labas rytas, Lietuva

07:30 Žinios

07:35 Orai

07:37 Sportas

07:40 Labas rytas, Lietuva

08:00 Žinios

08:05 Orai

08:07 Labas rytas, Lietuva

08:30 Žinios

08:35 Orai

08:37 Sportas

08:40 Labas rytas, Lietuva

09:05 Senis (Der Alte)

10:05 Štutgarto kriminalinė policija 2 (SOKO Stuttgart 2)

10:55 Detektyvas Monkas 7 (Monk 7)

11:40 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)

12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"

13:05 Klauskite daktaro

14:00 Žinios

14:15 Laba diena, Lietuva

15:00 Žinios

15:10 Laba diena, Lietuva

16:00 Žinios

16:15 Laba diena, Lietuva

16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)

17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)

17:55 Sportas

17:58 Orai

18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"

18:30 Klauskite daktaro

19:30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas.

20:25 Loterija „Keno Loto"

20:30 Panorama

21:05 Dėmesio centre

21:20 Sportas

21:25 Orai

21:29 Loterija „Jėga"

21:30 Auksinis protas

22:50 Klausimėlis.lt. HD.

23:20 Valdžios tvirtovė (Borgen)

01:20 LRT radijo žinios

01:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Ved. Valdas Vilūnas. HD (kart.)

02:00 LRT radijo žinios

02:05 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)

03:00 LRT radijo žinios

03:05 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. HD (subtitruota, kart.)

04:00 LRT radijo žinios

04:05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Edvardas Žičkus. HD (kart.)

 

 

05:00 Panorama. HD (kart.)

05:35 Dėmesio centre. HD (kart.)

05:52 Sportas. (kart.)

05:57 Orai. (kart.)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 Džiazo muzikos vakaras. „Vilnius Jazz 2015". Reis-Demuth-Wiltgen (Liuksemburgas)

07:00 Riteris Rūdžius (Rusty the Knight/Ritter Rost)

07:10 Drakoniukas Kokosas 1 (The Little Dragon Coconut 1 / Der kleine Drache Kokosnuss 1)

07:25 Lesė (Lassie)

07:50 Pradėk nuo savęs. Scen. aut. Dalia Juočerytė. HD (kart.)

08:20 Nacionalinis turtas. HD (kart.)

08:50 Kaip atsiranda daiktai 6 (How It's Made 6)

09:15 Labas rytas, Lietuva. HD (kart.)

12:00 DW naujienos rusų kalba.

12:10 Padirbta, vogta – parduota! (Fake, Stolen – Sold! )

12:40 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė (su vertimu į gestų kalbą)

13:40 Popiežius prieš Hitlerį (Pope vs Hitler)

15:15 Premjera. Grizis ir lemingai (Grizzy and The Lemmings 1)

15:25 Peliukas Lukas (Tip The Mouse )

15:40 Lesė (Lassie)

16:05 Kaip atsiranda daiktai 6 (How It's Made 6)

16:30 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)

18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas. HD (subtitruota)

18:15 Kultūrų kryžkelė. Trembita. HD (subtitruota)

18:30 Septynios Kauno dienos

19:00 FIBA krepšinio čempionų lyga. „Gaziantep" – Klaipėdos „Neptūnas"

21:00 Mokslo sriuba

21:20 Premjera. Hablo kosminis teleskopas. Misija – Visata (Hubble - Mission Universe 5)

22:10 Elito kinas. Antrininkas (The Double)

23:45 DW naujienos rusų kalba.

00:00 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.

00:30 Džiazo muzikos vakaras. „Vilnius Jazz 2015". „Dominique Pifarely Quartet" (Prancūzija)

01:35 Šerlokas 4 (Sherlock 4)

03:10 Misija. Vilnija. Ved. Katažina Zvonkuvienė. HD (kart.)

03:35 Atspindžiai. Paveldo kolekcija. HD (kart.)

04:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė (su vertimu į gestų kalbą)

 

				

05:15 „Albanas“ (4/14)

06:00 „Geriausios nardymo vietos“. Dokumentinis serialas. D. Britanija. 2015 m. N-7."

06:25 Programa

06:29 TV parduotuvė

06:45 „Skinsiu raudoną rožę“. Laida sodininkams mėgėjams. Vedėja Rūta Janutienė."

07:15 Patriotai

08:15 „Sparnuočių gyvenimas. Skrydžių virtuozai“. Dokumentinis serialas. D. Britanija."

09:20 „Likimo melodija“ (55)

10:25 „Gurovo bylos 5. Savivalė“ (19)

11:30 „Delta“ (1/17)

12:35 „Juodosios katės“ (12)

13:40 TV parduotuvė

13:55 „Baltoji strėlė“ (8)

15:00 „Bitininkas“ (1/26)

16:00 Reporteris

16:47 Orai

16:50 „Rojus“ (85)

18:00 Reporteris

18:40 Lietuva tiesiogiai

18:47 Orai

18:50 „Bitininkas“ (1/30)

20:00 Reporteris

20:27 Orai

20:30 Patriotai

21:30 „Karo merginos“ (1/12)

22:30 Reporteris

23:15 Lietuva tiesiogiai

23:42 Orai

23:45 „Juodosios katės“ (8)

00:45 „Deimantų medžiotojai“ (1/8)

01:45 „Geriausios nardymo vietos“. Dokumentinis serialas. D. Britanija. 2015 m. N-7."

02:15 „Moterų daktaras“ (2/57)

03:00 „Albanas“ (4/14)

03:45 „Bitininkas“ (1/8)

04:30 „Rojus“ (64)

 

				

06:40 F. T. Budrioji akis (13)

07:35 Prokurorų patikrinimas (357)

08:35 Muchtaro sugrįžimas (712)

09:35 Tokia tarnyba (32)

10:30 Sudužusių žibintų gatvės (6)

11:35 Nepataisomi (16)

12:40 Teisingumo agentai (18)

13:40 Prokurorų patikrinimas (358)

14:50 Muchtaro sugrįžimas (713)

15:55 Tokia tarnyba (33)

16:55 Sudužusių žibintų gatvės (7)

18:00 Info diena

18:25 Teisingumo agentai (19)

19:30 Stoties policija (9)

20:30 Farai

21:00 Poseidonas

22:50 Dakaras 2018 (13)

23:20 Apsuptyje

01:15 Juodasis sąrašas (5)

02:00 Pragaro katytė (12)

 

				

06:30 Dienos programa

06:35 Didysis žvejys (3)

07:00 Madagaskaro pingvinai (3)

07:30 Tomas ir Džeris (10)

07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (14)

08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (15)

09:50 24 valandos

10:35 Yra, kaip yra

11:40 Yra, kaip yra

12:35 Anapus nežinomybės

13:25 Rožių karas (73)

14:25 Dvi širdys (467)

14:55 Dvi širdys (468)

15:25 Dvi širdys (469)

15:55 Dvi širdys (470)

16:30 Labas vakaras, Lietuva

17:35 Yra, kaip yra

18:30 Žinios

19:25 Sportas

19:28 Orai

19:30 KK2

20:00 Meilė gydo (55)

20:30 Moterys prieš vyrus

21:30 Žinios

22:24 Sportas

22:28 Orai

22:30 VAKARO SEANSAS Jaunatis

01:00 Vampyro dienoraščiai (16)

01:50 Kruvinas deimantas

04:10 Programos pabaiga

 

				

06:20 Teleparduotuvė

06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (61)

07:45 Akloji (16)

08:15 Būrėja (14)

08:50 Būrėja (37)

09:25 Juodieji meilės deimantai (141)

10:30 Policija ir Ko (2)

11:35 Ekspertė Džordan (6)

12:35 Detektyvė Rizoli (2)

13:35 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (19)

14:35 Zigis ir Ryklys (37)

14:45 Zigis ir Ryklys (38)

14:55 Zigis ir Ryklys (39)

15:05 Įspūdingasis Žmogus-voras (11)

15:35 Rožinė pantera (33)

16:05 Džekio Čano nuotykiai (53)

16:30 Būk su manim (370)

17:00 Būk su manim (371)

17:30 Būk su manim (372)

18:00 Neklausk meilės vardo (268)

18:30 Neklausk meilės vardo (269)

19:00 Detektyvė Rizoli (3)

20:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (20)

21:00 DETEKTYVO VAKARAS Midsomerio žmogžudystės X. Kingo krištolas

23:00 Gyvenimo šukės (11)

00:50 Geriausi Švedijos detektyvai. Prieblanda

02:50 Policija ir Ko (2)

03:40 Ekspertė Džordan (6)

04:25 Midsomerio žmogžudystės X. Vidinis žvėris

 

				

06:10 Televitrina

06:25 Kempiniukas Plačiakelnis

06:55 Simpsonai

07:25 Simpsonai

07:55 Pasmerkti 3

08:25 Pasmerkti 3

08:55 Meilės sūkuryje

10:00 TV Pagalba

12:00 Bruto ir Neto

12:30 Moterys meluoja geriau

13:00 Kempiniukas Plačiakelnis

13:30 Simpsonai

14:00 Simpsonai

14:30 Pažadėtoji

15:00 Pažadėtoji

15:30 Pažadėtoji

16:00 Pažadėtoji

16:30 TV Pagalba

18:30 TV3 žinios

19:20 TV3 sportas

19:25 TV3 orai

19:30 Bruto ir Neto

20:00 Gero vakaro šou

21:00 Moterys meluoja geriau

21:30 TV3 vakaro žinios

22:15 TV3 sportas

22:20 TV3 orai

22:25 Viking Lotto

22:30 VAKARO KINO TEATRAS. Juodoji jūra

00:55 Kaulai

01:45 Kaip išsisukt įvykdžius žmogžudystę

02:35 Specialioji jūrų policijos tarnyba

03:25 Amerikiečiai

04:15 Trapučio parkas

04:40 Programos pabaiga

 

				

06:45 Televitrina

07:00 Kobra 11

08:00 Kaulai

09:00 Savaitė su Kauno „Žalgiriu“

09:30 CSI kriminalistai

10:30 Kaip aš susipažinau su jūsų mama

11:00 Kaip aš susipažinau su jūsų mama

11:30 CSI elektroninių nusikaltimų skyrius

12:30 Kastlas

13:30 Rezidentai

14:00 Rezidentai

14:30 Televitrina

15:00 Kaulai

16:00 CSI elektroninių nusikaltimų skyrius

17:00 Kastlas

17:55 CSI kriminalistai

18:55 Kobra 11

19:55 Rezidentai

20:30 Rezidentai

21:00 Naša Raša

21:30 Europos taurės krepšinio rungtynės. Turino „Fiat“ – Vilniaus „Lietuvos Rytas“

22:25 Rungtynių pertraukoje - „Kartu mes - komanda“

22:35 Europos taurės krepšinio rungtynės. Turino „Fiat“ – Vilniaus „Lietuvos Rytas“

23:30 Aukščiausia pavara

00:45 Kobra 11

01:45 Daktaras Hausas

02:35 Kaip aš susipažinau su jūsų mama

03:00 Kaip aš susipažinau su jūsų mama

03:25 Programos pabaiga

Atgal