VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

TV programa

10.19. TV programa

 

				

05:00 Seserys (Seis hermanas / Six Sisters). Vaidybinis serialas. Ispanija. 2015 m. N-7. 159 s. HD (kart.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 Labas rytas, Lietuva

06:30 Žinios

06:35 Orai

06:37 Labas rytas, Lietuva

07:00 Žinios

07:05 Orai

07:07 Sportas

07:10 Labas rytas, Lietuva

07:30 Žinios

07:35 Orai

07:37 Sportas

07:40 Labas rytas, Lietuva

08:00 Žinios

08:05 Orai

08:07 Labas rytas, Lietuva

08:30 Žinios

08:35 Orai

08:37 Sportas

08:40 Labas rytas, Lietuva

09:05 Senis (Der Alte)

10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 2 (SOKO Stuttgart 2)

10:55 Detektyvas Monkas 2 (Monk 2)

11:40 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Edvardas Žičkus. HD (kart.)

12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"

13:05 Klauskite daktaro

14:00 Žinios

14:15 Laba diena, Lietuva

15:00 Žinios

15:10 Laba diena, Lietuva

16:00 Žinios

16:15 Laba diena, Lietuva

16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)

17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)

17:55 Sportas

17:58 Orai

18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"

18:30 Klauskite daktaro

19:30 Specialus tyrimas

20:25 Loterija „Keno Loto"

20:30 Panorama

21:05 Dėmesio centre

21:20 Sportas

21:25 Orai

21:29 Loterija „Jėga"

21:30 Pokalbių laida „Svarbios detalės"

22:30 Berlynas 1936-aisiais (Berlin '36)

00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 5 (Monk 5)

01:00 LRT radijo žinios

01:05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Ved. Daumantas Butkus. HD (kart.)

02:00 LRT radijo žinios

02:05 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)

03:00 LRT radijo žinios

03:05 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom". Aut. Viktorija Zavistanovič. (kart.)

03:30 Laisvės vėliavnešiai. Aktualiosios dokumentikos ir pokalbių laida. Ved. Liepa Rimkevičienė. HD (kart.)

04:00 LRT radijo žinios

04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė. HD (kart.)

 

				

05:00 Panorama. HD (kart.)

05:35 Dėmesio centre. HD (kart.)

05:52 Sportas. (kart.)

05:57 Orai. (kart.)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 Bliuzo vakaras. Mighty Mo Rodgers su Baba Sissoko. 1 d. (kart.)

07:00 Riteris Rūdžius (Rusty the Knight/Ritter Rost)

07:10 Drakoniukas Kokosas 1 (The Little Dragon Coconut 1 / Der kleine Drache Kokosnuss 1)

07:25 Mažasis princas 3 (The Little Prince 3)

07:50 Linija, spalva, forma. Scen. aut. Augis Kepežinskas, rež. Marius Siparis. HD (kart.)

08:20 Lietuva mūsų lūpose. Ved. Antanas Smetona. HD (kart.)

08:50 Kaip atsiranda daiktai 12 (How It's Made 12)

09:15 Labas rytas, Lietuva. HD (kart.)

12:00 DW naujienos rusų kalba.

12:15 Maistas ir aistros. Ved. Erikas Tamašauskas ir Indrė Tamašauskienė. HD (kart.)

12:45 Stambiu planu. Ved. Andrius Rožickas. HD (kart.)

13:30 Tarptautinės parodos „Lietuvos krikštas. Voicecho Gersono paveikslas" atidarymas Valdovų rūmuose. (kart.)

14:30 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. HD (subtitruota, kart.)

15:15 Riteris Rūdžius (Rusty the Knight/Ritter Rost)

15:30 Drakoniukas Kokosas 1 (The Little Dragon Coconut 1 / Der kleine Drache Kokosnuss 1)

15:40 Premjera. Mažasis princas 3 (The Little Prince 3)

16:05 Kaip atsiranda daiktai 12 (How It's Made 12)

16:30 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)

18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora. HD (subtitruota)

18:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. HD (subtitruota)

18:30 Nacionalinis turtas

19:00 Lietuva mūsų lūpose

19:35 Premjera. Konsteblė 1 (WPC 1)

20:30 Legendos

21:20 Profesoriaus Vytauto Landsbergio 85-mečiui. Vytautas Landsbergis meno kultūros lauke. Kūrybos vakaras. 2015 m.

23:30 DW naujienos rusų kalba.

23:45 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.

00:15 Bliuzo vakaras

01:10 ARTi. Veidai. Scen. aut. Violeta Beconienė, rež. Andrius Beconis. HD (kart.)

01:30 Elito kinas. Stebuklų šalis (Wonderland)

03:15 LRT OPUS ORE. Grupė „Dee & Kamy". HD (kart.)

04:15 Legendos. Dokumentinių apybraižų ciklas. Ved. Aistė Stonytė-Budzinauskienė. HD (kart.)

 

				

05:00 „Bitininkas “ (2/8)

05:45 „Albanas“ (1/6). Veiksmo serialas. Rež. R. Kubajevas. Vaid. A. Dediuško, V. Steklovas, G.Mariani. Rusija. 2006 m. N-7.

06:30 Programa

06:34 TV parduotuvė

06:50 Kaimo akademija

07:20 Šiandien kimba

08:20 Patriotai

09:20 „Inspektorius Luisas. Nemėjos liūtai“ (8/3, 8/4)

11:30 „Likimo melodija“ (19)

12:35 „Albanas“ (2/9)

13:40 TV parduotuvė

13:55 Nuoga tiesa. Debatų laida. Vedėja R. Janutienė. N-7.

16:00 Reporteris

16:47 Orai

16:50 „Rojus“ (25)

18:00 Reporteris

18:40 Lietuva tiesiogiai

18:50 Orai

18:52 Rubrika "Sauganti Lietuva"

18:55 „Albanas“ (4/8)

20:00 Reporteris

20:22 Orai

20:25 „Baudėjas“ (5, 6)

22:30 Reporteris

23:15 Lietuva tiesiogiai

23:42 Orai

23:45 Moterų balsas

01:45 Reporteris

02:25 Lietuva tiesiogiai

02:40 „Delta“ (2/24)

03:25 „Albanas“ (1/6)

04:10 „Rojus“ (8)

 

				

06:40 Diagnozė - žmogžudystė (9)

07:35 Farų karai (2)

08:30 Muchtaro sugrįžimas

09:30 Voratinklis (17)

10:30 Sudužusių žibintų gatvės (19)

11:35 Įteisintas faras (30)

12:40 Sudužusių žibintų gatvės (15)

13:45 Farų karai (3)

14:45 Muchtaro sugrįžimas

15:50 Voratinklis (18)

16:55 Sudužusių žibintų gatvės (20)

18:00 Info diena

18:25 Sudužusių žibintų gatvės (16)

19:30 Įteisintas faras (31)

20:30 Savaitės kriminalai

21:00 Skerdikas

23:20 Pragaro pasiuntinys

01:10 Begėdis (12)

02:05 Džeikas, Storulis ir šuo (11)

02:50 Vanity Fair. Visiškai slaptai (12)

03:35 Savaitės kriminalai

04:00 Kriminalistikos istorija (2)

 

				

06:30 Dienos programa

06:35 Visatos broliai (67)

07:05 Kaukė (45)

07:30 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (27)

07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (93)

08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (94)

09:50 24 valandos

10:35 Yra, kaip yra

11:35 Yra, kaip yra

12:35 KK2

13:00 KK2

13:25 Rožių karas (12)

14:25 Dvi širdys (236)

14:55 Dvi širdys (237)

15:25 Dvi širdys (238)

15:55 Dvi širdys (239)

16:30 Labas vakaras, Lietuva

17:35 Yra, kaip yra

18:30 Žinios

19:25 Sportas

19:28 Orai

19:30 KK2

20:00 Valanda su Rūta

21:30 Žinios

22:24 Sportas

22:28 Orai

22:30 VAKARO SEANSAS Rizikinga erzinti diedukus

00:45 Juodasis sąrašas (6)

01:40 Visa menanti (4)

02:25 Alchemija. VDU karta

02:55RETROSPEKTYVA

03:25 Programos pabaiga

 

				

06:20 Teleparduotuvė

06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (23)

07:50 Kas namie šeimininkas? (4)

08:50 Šviežias maistas. Anos Olson receptai (4)

09:20 Juodieji meilės deimantai (77)

10:25 Policija ir Ko (8)

11:30 Ekspertė Džordan (2)

12:30 CSI. Niujorkas (13)

13:30 Diagnozė - žmogžudystė (20)

14:35 Marvel animė. Ernis (4)

15:05 Vyrai juodais drabužiais (13)

15:35 Rožinė pantera (51)

16:05 Skūbis Dū. Paslapčių biuras (22)

16:30 Būk su manim (195)

17:00 Būk su manim (196)

17:30 Būk su manim (197)

18:00 Neklausk meilės vardo (143)

18:30 Neklausk meilės vardo (144)

19:00 CSI. Niujorkas (14)

20:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (3)

21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Nebylus liudijimas. Skrydis

23:10 Meilės randai (24)

01:30 Diagnozė - žmogžudystė (20)

02:15 Policija ir Ko (8)

03:05 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (3)

03:50 Midsomerio žmogžudystės VII. Prastos naujienos

 

				

06:10 Televitrina

06:25 Didvyrių draugužiai

06:55 Simpsonai

07:25 Simpsonai

07:55 Bruto ir Neto

08:25 Moterys meluoja geriau

08:55 Meilės sūkuryje

10:00 TV Pagalba

12:00 Tėvelio dukrytės

12:30 Tėvelio dukrytės

13:00 Kempiniukas Plačiakelnis

13:30 Simpsonai

14:00 Simpsonai

14:30 Pažadėtoji

15:00 Pažadėtoji

15:30 Pamilti vėl

16:30 TV Pagalba

18:30 TV3 žinios

19:20 TV3 sportas

19:25 TV3 orai

19:30 Bruto ir Neto

20:00 Farai

21:00 Moterys meluoja geriau

21:30 TV3 vakaro žinios

22:15 TV3 sportas

22:25 TV3 orai

22:30 VAKARO KINO TEATRAS. Kažkas skolinto

00:50 CSI kriminalistai

01:40 24 valandos. Palikimas

02:35 Paskutinis žmogus Žemėje

03:00 Rouzvudas

03:50 Ponas Jangas

04:20 Programos pabaiga

 

				

06:45 Televitrina

07:00 Kobra 11

08:00 Raitelis be galvos

09:00 Vienam gale kablys

09:30 CSI Majamis

10:30 Moderni šeima

11:00 Moderni šeima

11:30 Kaip išsisukt įvykdžius žmogžudystę

12:30 Kvantikas

13:30 Univeras

14:00 Univeras

14:30 Televitrina

15:00 Raitelis be galvos

16:00 Kaip išsisukt įvykdžius žmogžudystę

17:00 Kvantikas

18:00 CSI Majamis

19:00 Kobra 11

20:00 Univeras

20:30 Univeras

21:00 Naša Raša

22:00 Ties riba

00:05 Naša Raša

01:10 Daktaras Hausas

02:05 Las Vegasas

02:55 Programos pabaiga

Atgal